रीता नर्स भाग : ७

तेव्हा मी क्षणात विचार केला की कुठल्या भोकात लंड घालायचा? माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या तोंडाजवळ होता तेव्हा मला ते भोक सोयीस्कर वाटले! मी पटकन तिच्या अंगावरून उठलो आणि उलटा फिरलो. झटकन खाली बसत मी माझा लंड तिच्या तोंडाजवळ आणला आणि तिला म्हणालो,

“चोख माझा लंड आता.”

तसे बोलून मी खाली वाकलो आणि तिच्या योनीवर मी माझे तोंड ठेवले! आता आम्ही दोघे सिक्स्टी-नाईन पोझीशनमध्ये होतो आणि तिच्या योनीवरील माझ्या ओठांच्या स्पर्शाने ती शहारून गेली! एक मादक हुंकार टाकत तिने माझा लंड पकडला आणि गपकन तोंडात घेतला.

एका झटक्यात माझा लंड मुळापर्यंत तिच्या तोंडात गेला. मी नितंब वर उचलून अशा उंचीवर धरून ठेवले की खालून तिला तोंड वरखाली करून माझा लंड चोखता यावा.

मग रीता आवडीने माझा लंड चोखायला लागली आणि मी तिची योनी चोखायला लागलो. तिच्या योनीवरील दाणा मी चोखायला लागलो आणि तिच्या भोकात एक बोट घालून आत-बाहेर करायला लागलो.

माझ्या डबल हल्ल्याचा परिणाम मला माझ्या लंडावर जाणवू लागला कारण रीता उत्तेजित होऊन माझा लंड त्वेशाने चोखायला लागली. मध्येच मी जीभ बाहेर काढून तिच्या योनीच्या फटीत घालत होतो.

आता रीता कंबर हलवायाला लागली त्यावरून मी ओळखले की ती कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचत आहे. माझ्या कामभावनाही हाताबाहेर चालल्या होत्या तेव्हा मीपण कंबर हलवायाला लागलो. रीताचा दाणा चोखताना तिने जेव्हा आपले अंग कडक केले आणि कंबर वर उचलून धरली तेव्हा मी ओळखले की ती झडत होती.

त्याने माझा बांध फुटला आणि माझा लंड तिच्या तोंडात गळायला लागला. तिच्या योनीवर तसेच तोंड दाबून धरत मी जोरजोराने कंबर हलवायाला लागलो आणि तिच्या तोंडात माझे वीर्य गाळायला लागलो.

न जाणो किती पिचकाऱ्या मी तिच्या तोंडात सोडल्या आणि माझ्या गोट्यात ठासून भरलेले तिच्या विषयीच्या वासनेचे वीर्य रिकामे केले. जेव्हा माझा भर ओसरला तेव्हा मी हळूहळू शांत झालो. माझा लंड ओकून मलूल पडत गेला तरी ती चाटत राहिली.

शेवटी मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि बाजूला पडलो. पाच मिनिटे आम्ही दोघेही धापा टाकत पडून राहलो. जेव्हा आमचे श्वास नॉर्मल झाले तेव्हा आम्ही वळून एकमेकांकडे पाहिले. माझ्याकडे पाहून रीता हसली आणि मीपण हसून तिला प्रत्युत्तर दिले. मग रीता बेडवरून उठली आणि बाजूच्या अटॅच्ड टॉयलेटमध्ये गेली. मी थकल्यासारखा पडून राहलो.

काही मिनिटांनी रीता बाहेर आली. चेहरा वगैरे धुवून ती फ्रेश झाली होती. ती आली आणि आपले कपडे गोळा करून घालायला लागली. तिला कपडे घालताना बघून माझ्या मनाची घालमेल चालू झाली की ही चालली की काय?

मी तिला काही विचारणार इतक्यात तिने ओठांवर बोट ठेवत मला काही न बोलण्याचा इशारा केला. मी मुकाटपणे शांत राहलो. तिने तिचे सगळे कपडे घातले आणि बाजूला पडलेले माझे कपडे गोळा केले. माझे कपडे घेऊन ती माझ्या जवळ आली आणि ते कपडे माझ्या मागे ठेवले.

मग तिने खाली पडलेली चादर माझ्या अंगावर टाकली आणि खाली वाकून माझ्या कानात म्हणाली,

“मी जरा नर्स रूममध्ये जाऊन माग काढून येते की आपल्या ह्या गंमतीची कुणकुण कोणाला लागली तर नाही ना. आलेच मी.” असे बोलून तिने माझ्या गालाची पप्पी घेतली आणि ती तरतरा चालत दरवाज्यात गेली.

हळूच कडी काढून तिने दरवाजा उघडला आणि साळसूदपणे ती बाहेर गेली. जाताना तिने दरवाजा ओढून घेतला पण कोणाला संशय नको म्हणून मी डोक्यावर चादर घेऊन पडून राहलो.

माझ्या मनात नुकत्याच घडलेल्या घटनांचा ॲक्शन रिप्ले चालू झाला. रीता माझ्या कल्पनेपेक्षाही जास्त सेक्सी निघाली आणि तिला सेक्समध्ये चांगलाच अनुभव होता हे माझ्या लक्षात आले.

आता ती आली की तिला कसे झवायचे ह्या विचारांनी माझे मन फुलून गेले. पण जर ती आली नाही तर? असा अपशकुनी विचारही माझ्या मनात आला आणि त्याने मी अस्वस्थ झालो! जस जसा वेळ जाऊ लागला तसा मी जास्तच अस्वस्थ होवू लागलो.

मी डोक्यावरची चादर काढून दरवाज्याकडे एक टक पाहायला लागलो. जाऊन तिला बघून यावे काय? असेही मला वाटले. त्यासाठी मी बेडवरून उठलो आणि तसाच नागडा टॉयलेटमध्ये शिरलो. मुतून, लंड साफ वगैरे करून मी फ्रेश झालो आणि बाहेर आलो. रीता गेल्याला साधारण पंधरा वीस मिनिटे होऊन गेली होती.

माझी अंडरवेअर घेऊन मी घालायला जाणार इतक्यात दरवाजा उघडला आणि रीता आत आली! मी पटकन चादर अंगावर घेत बेडवर बसलो. तिला पाहून माझ्या चेहर्‍यावर आनंदाचे भाव पसरले!

आत शिरल्यावर तिने दरवाजा लावून घेतला आणि लॉक केला. मग वळून ती हसत हसत माझ्याकडे येऊ लागली आणि मीपण हसत अंगावरची चादर बाजूला फेकत वर होऊन बसलो.

“तुला वाटले असेल ना. ही बया येतेय की नाही येत? हो ना?” तिने चावटपणे विचारले.

“खरे सांगायचे तर, येस! मला वाटले तसे.” मी प्रामाणिकपणे कबूल केले.

“अरे मी सांगितले म्हणजे नक्की येणार. मी गेले पण नसते, पण न जाणो कोणी नर्स मला शोधत इकडे यायची. म्हणून मी चेक करायला गेले. तरी बरे ही रूम एकदम कोपऱ्याला आहे. तेव्हा सहसा इकडे कोणी येत नाही. आणि मेन म्हणजे सगळ्या नर्स इकडे तिकडे झोपल्या होत्या. कोणी सिरीयस पेशंट नाही ना सध्या. त्यामुळे कोणाला जागे राहावे लागले नाही.” तिने खुलासा केला आणि मी मोकळा झालो!

ती बिनधास्तपणे माझ्या जवळ बसली आणि मी तिला माझ्या मिठीत ओढले. तिने माझ्या मिठीतून आपली सुटका करत मला म्हटले,

“अरे असे ओढू नकोस मला. माझा ड्रेस चुरगळेल. उगाच कोणाला संशय यायचा.”

“मग काढून ठेव ना तो. तसाही तो काढावा लागणार आहे ना.” मी चावटपणे तिला म्हणालो.

तिने माझ्याकडे लटक्या रागाने पाहिले आणि मी पटकन तिला डोळा मारून हसलो.

“नॉट बॅड आयडीया!” ती खुदकन हसत म्हणाली.

ती उठून उभी राहिली आणि स्वत:च आपला ड्रेस काढू लागली. काही क्षणातच ती माझ्या समोर पूर्ण नग्न झाली. ह्या वेळी तिने आपल्या पायातील ते सॉक्सही काढून ठेवले. तिला नग्न होताना बघून माझा लंड कडक व्हायला लागला आणि मी तो हातात धरून हलवायाला लागलो.

पूर्ण नग्न होऊन जेव्हा ती माझ्या जवळ आली तोपर्यंत माझा लंड कडक झालेला होता. पण त्याला अजून कडक करण्याचा माझा विचार होता तेव्हा माझ्या जवळ बसत असलेल्या रीताचे डोके धरून मी तडक माझ्या लंडाजवळ आणले आणि तिला माझा लंड तोंडात घ्यायला भाग पाडले.

रीता जराही तक्रार न करता माझा लंड चोखायला लागली. माझा लंड तसाही कडक होता आणि रीताच्या मुलायम तोंडाच्या जादूने तो कमालीचा कडक झाला. मग मी तिचे डोके वर केले आणि तिला मागे ढकलले. रीताला कल्पना आली की मी आता तिला झवायला सज्ज होतं होतो तेव्हा ती लगेच बेडवर पाठीवर पडली.

तिने लगेच आपले पाय फाकवले आणि मला तिच्या फाकलेल्या योनीचे निमंत्रण दिले. मी उठलो आणि तिच्या फाकलेल्या पायात येऊन मी पवित्रा घेतला. एका हाताने माझा लंड पकडत त्याचा सुपाडा मी तिच्या योनीवर ठेवला आणि एक हलका धक्का मारला.

रीताची योनी आधीच ओलीचिंब झालेली होती तेव्हा सुळकन माझा लंड तिच्या योनीत घुसला! मग मी तिच्या अंगावर पडलो आणि तिने आपल्या पायाचा विळखा माझ्या कंबरेभोवती घालून मला स्वत:च्या अंगावर जखडून घेतले.

काही क्षण मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेत राहलो आणि जेव्हा माझी उत्तेजना वाढली तेव्हा मी कंबर हलवायाला लागलो. रीताने आपल्या पायाचा विळखा थोडा ढिल्ला केला आणि मी वरखाली होतं तिची योनी झवायला लागलो.

माझ्या धक्क्याचा जोर मी वाढवला आणि तिला जोराने झवायला लागलो. माझी उत्तेजना वाढायला लागली आणि लंडातील सेंसेशन उकळायला लागले. लवकरच मी उत्तेजनेने हुंकरायला लागलो! माझ्या तोंडून “ओह रीता. तू खूप सेक्सी आहेस. तुला झवताना मजा वाटतेय. तुझी योनी किती टाईट आहे.” वगैरे वगैरे वाक्ये बाहेर पडायला लागली.

रीता श्युअर सेक्सच्या कलेत प्रवीण होती कारण ती आपल्या योनीची अशी हालचाल करत होती की माझ्या लंडाला एक वेगळेच सेंसेशन मिळत होते. तिच्या योनीतील हालचालीने माझा लंड व्याकूळ होतं होता.

पण आश्चर्य म्हणजे रीता शांत होती. मी गचागच तिला झवत होतो पण तिचे अंग हलवण्या व्यतिरिक्त तिच्याकडून काही हालचाली होत नव्हत्या की तिच्या तोंडून उत्तेजनेचे चित्कार बाहेर पडत नव्हते.

रीता नर्स

माझा रूम पार्टनर, अरूण, एके दिवशी रात्री बाहेरून काहीतरी खाऊन आला आणि त्याला लूज मोशन चालू झाले. आम्ही दोघेही विरारला एका रूममध्ये पेईंग गेस्ट म्हणून राहतो. तशी आमची या आधीची काही ओळख नव्हती पण त्या रूममध्ये आम्ही एकत्र राहतो तेव्हा ओळख झाली आणि मैत्रीही जमली. आम्ही...

रीता नर्स भाग : २

माझ्या डोक्यातील प्लॅन प्रमाणे दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी सर्वप्रथम एका पब्लिक फोनवरून त्या नर्सिंग होममध्ये फोन केला आणि रीताची ड्युटी कधी आहे ते विचारले. रिसेप्शनीस्टने मला सांगितले की ती नाईट शिफ्टला आहे. मला तेच हवे होते. तेव्हा मी त्या रिसेप्शनीस्टला म्हटले की मी...

रीता नर्स भाग : ३

“नाही! पण मी गोंधळून गेलेय. ह्यावर काय बोलावे हेच मला कळत नाही. मला कधी वाटले नव्हते की कोणी मला असे काही सांगेल म्हणजे तू तरी.” “हो पण मीच तुला सांगतोय, मला तू आवडतेस! म्हणून मला तुझा सहवास हवा आहे.” मी म्हणालो. “हो का! अरे पण मीच का तुला आवडले? मी तर तुझ्यापेक्षा...

रीता नर्स भाग : ४

“कारण मी तुझा मित्र आहे. गुड फ्रेंड! आणि तुझा एक चाहता!” मी म्हणालो. “ओह रियली!” ती उद्गारली. “मग काय. पाहिजे तर मला आजमावून बघ. जरा तुझे केस असे पुढे खांद्यावर आण ना… असे… असे नाही… असे ह्या बाजूने… हांऽऽ असे…” मी तिला केस तिच्या चेहऱ्याच्या बाजूने पुढे खांद्यावर...

रीता नर्स भाग : ५

काही क्षण आम्ही तसेच गप्प बसून राहलो. नंतर मी भानावर आलो आणि कसेनुसे हसत तिला म्हणालो, “आय ॲम सॉरी रीता! तुझी कहाणी ऐकून मला वाईट वाटतेय! तू खूप काही सहन केलेस.” “वेल डोंट बी सॉरी!” हसून असे बोलून ती उठली आणि माझ्या गालावर एक हलकीशी चापट मारत म्हणाली, “मला त्याचे...

रीता नर्स भाग : ६

“ऊंऽऽऽ हूंऽऽऽ नको!” तिने लाडिकपणे नकार दिला. “नको काय? मी पहाणार.” मी हलकेच तिच्या कानाच्या पाळीला जीभ लावत तेथे चावा घेत म्हणालो. माझ्या जि‍भेच्या स्पर्शाने, निश्वासाच्या हुंकाऱ्याने तिला तेथे गुदगुल्या झाल्या आणि तिने हसत मान आकसून घेतली! पण ती पुढे काही बोलली नाही....

रीता नर्स भाग : ८

मला कळेना असे का होतेय ते! आणि लगेच माझ्या लक्षात आले की रीता फक्त माझ्या सुखाचा विचार करत होती! ह्या झवाझवीत ती स्वत:ची तृप्ती करून घेत नव्हती तर फक्त मला तृप्त करत होती. ती जाणीव मला झाली आणि मला थोडे ऑकवर्ड वाटायला लागले. न राहवून मी तिला विचारले, “रीता काय झाले?...

error: नका ना दाजी असं छळू!!