सावनी भाग : ९

सावनीचे हुंकार आणि चित्कार वाढू लागले. थोड्या वेळाने मी बोट बाहेर काढून तिच्या संपूर्ण योनिभागाला जि‍भेने चाटायला लागलो. कामसलीलाने बरबरटलेल्या योनिभागाला चाटून स्वच्छ करू लागलो.

सर्व भाग चाटून काढल्यावर ओठांनी योनिपदर घट्ट पकडले आणि चोळू लागलो. बोटाने सावनीचा मदनबिंदू कुरूवाळत होतो. एखाद्या लहान लिंगाप्रमाणे तो ताठरला होता. त्याच्यावरचा त्वचा अजून मागे सारत तिथल्या कामबिंदूंना मी उत्तेजित करू लागलो.

माझे चाटणे, माझ्या उष्ण ओठांचा स्पर्श आणि मदनबिंदूचा मसाज यामुळे सावनी भान सुटल्यासारखी वागायला लागली. तिने स्वत:ची स्तनाग्रे ओढायला सुरूवात केली. मी जीभ चांगली मोठी बाहेर काढून सावनीच्या योनिमुखात घुसवली.

तिची योनी खूप तापली होती. इकडे माझ्या लिंगाचीही परिस्थिती वाईट झाली होती. इतके ताठले होते की आता जमिनीला भोक पडते की काय असे वाटत होते. कामसलीलाने गालीचा भिजायला लागला होता.

मी जरा श्वास घ्यायला डोके बाजूला केले की सावनी परत जोराने माझे तोंड योनिभागावर दाबत होती. मी क्षणभरही थांबलेलो तिला चालत नव्हते. कसाबसा एक दीर्घ श्वास घेऊन मी परत चाटण्याच्या उद्योगाला लागलो.

सावनीचे योनिमुख अपेक्षेने उघडमीट होत होते. प्रत्येक हालचालीने कामसलीलाचा ओघळ बाहेर पडत होता आणि मी तहानल्यासारखा प्रत्येक थेंब चाटत होतो. सावनीला आता शांत केल्या शिवाय ती मला सोडणार नाही, हे मला समजले.

मी अजून त्वेषाने तिची योनी आणि मदनबिंदू चाटू लागलो. हे करता करता दोन्ही हात वर करून मी तिच्या बेंबी आणि पोटाला मालीश चालू केली. बेंबीमध्ये बोट घालून आतले कामबिंदू उत्तेजित करू लागलो.

मी चाटणे जसे वेगात करू लागलो, सावनी कधी स्तन तर कधी योनिभाग, कधी मांड्या तर कधी स्वत:चे गुदद्वार कुरवाळू लागली. अचानक तिने माझे दोन्ही हात हातात घेतले आणि तिच्या स्तनांच्या गोळ्यावर दाबून ठेवले.

मी पुढाकार घेऊन तिचे स्तन दाबू लागलो, स्तनाग्रे ओढू लागलो. खाली योनिभाग चाटत होतो आणि वर स्तनांशी खेळत होतो. सावनी उत्तेजनाने वेडीच झाली. असेच करत सावनीला स्खलित करायचा माझा विचार होता.

स्त्रीची कामतृप्ती बराच वेळा होते. एकदा झाली की थोड्या वेळाने परत परत होत राहते पण पुरूषाला सतत प्रयत्न चालू ठेवावे लागतात. एकदा पहिली कामतृप्ती झाली की त्या नशेमध्ये, पुढच्या कामतृप्तीसाठी, सावनी मला हवे ते सारे करेल, ही मला खात्री होती. त्यामुळे मी न दमता, माझी स्वत:ची उत्तेजना थोडी बाजूला ठेवून सावनीवर चाटण्याचा, चुंबनाचा आणि स्तनमर्दनाचा वर्षाव चालू ठेवला आणि सरतेशेवटी तो क्षण आला.

माझे योनी चाटणे चालू असतानाच सावनीचे शरीर एकदम ताठ झाले. पाय सरळ करून तिने माझ्या मानेला जोराचा विळखा घातला. दोन्ही हातांनी माझे डोके धरून माझे तोंड योनिवर दाबून धरले. “आआऽऽऽ म्म्मऽऽ ऊउऽऽम्म्मऽऽ” अशी जोराची किंकाळी तोंडातून काढून सावनी तृप्त व्हायला लागली.

माझे तोंड योनिमुखावर दाबले गेले होते, जीभ योनित अर्धी अधिक गेली होती. नाकाला ताठरलेला मदनबिंदू चिकटला होता आणि अचानक एखादा नळ फुटावा तशी कामसलीलाची मोठी धार तिच्या योनितून वेगाने बाहेर पडली. सगळा प्रवाह माझ्या नाका तोंडात गेला.

मला इतर काहीच पर्याय नव्हता. खारट, गोड पाण्यासारख्या त्या कामद्रव्याचे घोटच्या घोट माझ्या घशात जायला लागले. माझा श्वास अडकायला लागला आणि ते टाळण्यासाठी मी लगबगीने सावनीचे कामद्रव्य प्यायला लागलो.

जस जशी सावनी स्खलित होत होती, तस तसा कामद्रव्याचा आवेग वाढत होता. मला त्याही अवस्थेत आश्चर्य वाटले, जवळपास मिनिटभर सावनी कामद्रव्य सोडत होती.

मिनिटभराने कामद्रव्य संपत येताच, सावनीचे शरीर परत थरथरू लागले. माझ्या मानेवरची तिच्या मांड्यांची पकड क्षणभर घट्ट होऊन अचानक दोन्ही मांड्या मानेवरून ढिल्या पडल्या. मी योनिवरून तोंड बाजूला करून वर पाहिले.

सावनीचे हात आता स्तनांवरून हळुवार फिरत होते. स्तनाग्रे आधीपेक्षा जास्त फुलली होतो. सावनी बोटाने स्तनाग्राला कुरवाळत होती. डोळे मिटले होते आणि त्यातून अश्रूंची धार येत होती. चेहरा कमालीचा आरक्त झाला होता. तिची छाती लोहाराच्या भात्याप्रमाणे वरखाली होत होती आणि त्याबरोबर गोलाकार स्तनही वरखाली होत होते. नितळ पोट खोलगट झाले होते आणि बेंबी एखाद्या विवारासारखी दिसत होती.

केवळ माझ्या मसाज आणि योनिच्या चाटण्याने सावनीची कधी नव्हे अशी कामतृप्ती झालेली पाहून मी खुश झालो. आता याचा ठसा इतका खोलवर तिच्या मनावर उठला असेल की कधीही कामेच्छा झाली तरी सावनीला माझीच आठवण येईल, अशी माझी खात्री पटली.

सावनी अनेक दिवस, कदाचित अनेक महिने अतृप्त असावी. स्वत: जरी हस्तमैथुन केले, संभोगाची कल्पना केली, कामुक मासिके, व्हिडिओ पाहिले तरी दुसर्‍या माणसाचा, खास करून पुरूषाचा स्पर्श आणि वास याची तिला कमतरता भासत असावी. अनेक दिवस तुंबलेली कामेच्छा पूर्ण झाल्याने सावनी इतका वेळ आणि इतकी स्खलित होत होती.

सावनीचे पाय अजून थरथरत होते. मी बाजूला झालो आणि हळूच पाय सरळ करून जमिनीवर ठेवले. गुडघ्यावर उभा राहून माझ्या समोरचे नग्न दृश्य मंतरल्यासारखा बघू लागलो. सावनीच्या योनितून अजूनही कामद्रव्याची एक लहान धार वहात होती. योनिवरचे केस त्यामुळे ओले, चिकट होऊन चमकत होते.

थोड्या वेळाने सावनीने डोळे उघडले, माझ्याकडे अत्यंत गोड हसून पाहिले आणि हातांचा आधार घेत उभी राहिली.

“आलेच जरा जाऊन.” असे म्हणत ती वॉशरूमकडे निघाली.

इतक्या स्फोटक कामतृप्तीच्या ग्लानिमुळे तिचे पाय लटपटत होते, शरीराचा झोक जात होता. मी पटकन पुढे होऊन तिला धरले.

“मला काय होतंय ते समजत नाहिये रे. मला टॉयलेटमध्ये घेऊन चल ना. मला चालण्याची शक्तीच नाहिये.”

“बरं बरं, तू बोलू नकोस काही, तृप्तीच्या ग्लानिमुळे असे होतंय. मी नेतो तुला.” असे म्हणून मी तिला उजव्या हाताच्या कवेत घेतले.

तिचा डावा स्तन माझ्या छातीवर दाबला गेला. त्या मऊ, उष्ण स्पर्शाने आतापर्यंत थोडे मलूल पडलेले माझे लिंग ताठ झाले. चालताना तिच्या हाताचा स्पर्श माझ्या लिंगाला होऊ लागला. परत माझ्या चिकट कामसलीलाची धार लिंगातून गळायला लागली. पण मी स्वत:ला आवरले.

सावनीला थोडे शांत होऊ द्यायला हवे होते. टॉयलेट जवळ गेल्यावर ती आत गेली आणि कमोडवर बसली. मी दार लावू लागलो तशी म्हणाली,

“नको लावूस, इथे माझ्यासमोर उभा रहा, मला एकटीला घाबरायला होतेय.”

“अगं, घाबरायला काय झाले? मी इथेच आहे दाराबाहेर, तुझे झाले की आवाज दे.”

“नाही, नको तू थांब माझ्यासमोर.”

मी समोर थांबून तिच्याकडे पाहू लागलो. सावनी पूर्ण नग्नावस्थेत कमोडवर बसली. तिने पाठ मागे टेकवली. स्तन पुढे ताठले गेले. सावनीने डोळे मिटले आणि एका हाताने स्तन कुरवाळू लागली. तिच्या मांडीमध्ये ओल्याचिंब केसांचे जंगल खूपच मोहक दिसत होते.

दहा एक सेकंदानंतर मला ‘स्सस’ असा आवाज आला. मी पाहिले तर सावनी मूत्र विसर्जित करत होती. त्या सोनेरी रंगाच्या द्रव्याची धार वेगाने कमोडमध्ये पडत होती. मला वेगळ्या प्रकारची उत्तेजना व्हायला लागली. मी एका हाताने ताठलेले लिंग हाताळू लागलो.

जवळ जवळ दोन एक मिनिट सावनी तिचे सोनेरी मूत्र सोडत होती. कामतृप्तीच्या वेळी सावनी कदाचित मूत्रही सोडत असावी, अशी माझी शंका आता खोटी ठरली. ती त्या वेळी कामद्रव्यच सोडत होती. म्हणजे तिची कामतृप्ती अगदी खरी होती.

शेवटी एकदाचे तिचे काम संपले! एक मोठा श्वास घेऊन तिने डोळे उघडले. तिच्यासमोर मी पूर्ण नग्न उभा होतो. माझे ताठ लिंग तिच्या चेहऱ्याची दिशा दाखवत होते आणि त्याच्या मुखातून कामसलीलाचा एक थेंब बाहेर लोंबत होता. सावनीने हात पुढे केला आणि माझ्या लिंगाला स्पर्श न करता तिच्या तर्जनीवर तो बिंदू अलगद घेतला.

आता ही काय करते याची मला उत्सुकता लागून राहिली होती. तिने हात नाकाशी नेऊन त्याचा वास घेतला आणि काही कळायच्या आत जि‍भेने चाटून टाकला. मी आश्चर्यचकित झालो आणि सावनीकडे पाहिले. योनिभाग शॉवरने धुता धुता तिच्या चेहर्‍यावर एक कामुक हास्य पसरले आणि तिने मला डोळा मारला.

बाहेर येऊन तिने माझे हात पकडले आणि स्वत:कडे खेचून मला घट्ट मिठी मारली. तिचे नग्न शरीर माझ्या नग्न शरीरावर चिकटले. तिचे मांसल गुबगुबीत स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले. माझे उष्ण लिंग तिच्या योनिला स्पर्श करू लागले.

आहाहा! काय विलक्षण अनुभव होता तो. तिचे स्तन एखाद्या मऊ उशीसारखी वाटत होते. स्तनाग्रे आत दाबली गेली होती. योनी नुकतीच पाण्याने धुतल्यामुळे माझ्या लिंगाला थंडगार लागत होती. योनिवरचे केस माझ्या लिंगाला आणि वृषणांना गुदगुल्या करत होते.

माझे हात आपोआप तिची गोरीपान पाठ हाताळत तिच्या गोलाकार नितंबांवर विसावले. मी नितंब दाबू लागलो आणि तिला पुढे ओढून माझे लिंग तिच्या केसाळ योनिभागावर दाबायला सुरूवात केली. असेच मिठीत राहून आम्ही परत हॉलमध्ये आलो.

“काय झाले सावनी? घाबरायला काय झाले? आणि रडत का होतीस? माझ्याकडून काही चूक झाली का?”

“नाही नाही, अरे ते आनंदाचे अश्रु होते. इतक्या वर्षात मला असे सुख मिळाले नाही. अगदी माझ्या नवऱ्यानेही असे सुख मला दिले नाही. त्यामुळे भान सुटले माझे!”

ती आता माझ्या स्तनाग्रांशी खेळत होती. नजर खाली झुकली होती.

“मी तुला अगदी वाया गेलेली वाटत असेल ना? सगळी शरम सोडून तुझ्यासमोर नग्न झाले, माझ्या अंगाला आणि योनिला हात लावू दिला. थोडे चमत्कारीकच वाटले ना?”

“चमत्कारिक वाटले, पण अगदीच अनपेक्षित नव्हते. तू आता एकटी राहतेस, आपल्या इतर शारीरिक गरजांप्रमाणे ही सुद्धा शारीरिक गरज पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. अगं बायका माझ्याकडे मसाजसाठी येतात, त्यापैकी नव्वद टक्के तर ही गरज भागवायला येतात.

“त्या कितीही म्हणाल्या की मसाज करून रिलॅक्स वाटते, तरी खरं रिलॅक्सेशन केवळ कामतृप्ती होऊनच होते. सगळ्या पुरूषांची आणि जवळपास सर्व स्त्रियांची परस्त्रीने, परपुरूषाने कामतृप्ती करावी अशी मनोमन इच्छा असते, त्यांनी ते जाहीर मान्य केले नाही तरी! तू यापूर्वी काय करायचीस?”

सावनीने दचकून माझ्याकडे पाहिले. डोळे मोठे करत म्हणाली,

“काय करायचे म्हणजे?”

“हेच, तुझ्या या शारीरिक गरजेसाठी.”

“मी कधीच त्याबाबत विचार केला नाही.”

“खोटं बोलू नकोस. अंघोळ करताना, कपडे बदलताना आपण स्वत:ला नग्न बघत असतो. बरेचदा सिनेमा पाहताना, काही कामुक वाचताना उत्तेजित होतो. तेव्हा सर्वच जण कामतृप्तीसाठी काही ना काही करतो. तर तू काय करतेस?”

सावनीचे ऐकून लाजली. तिने नजर खाली वळवली.

“मी? मला अनेकदा वाटते कुणी तरी माझे शरीर हाताळावे. पण जेव्हा अशी इच्छा होते तेव्हा मी माझ्या हातानीच स्वतःला शांत करते. अनेकदा अंघोळ करताना स्वत:ला कुरवाळते, स्तन, योनिभाग यांना मसाज करते. योनित बोटे घालते. कधी कधी शॉवरची जोरात धार योनित सोडून आनंद घेते.

“तुला खरं वाटणार नाही पण एकदा तर मी खूप गर्दीच्या ठिकाणी गेले होते. तुला लोक तर माहीतच आहेत. गर्दीत बायकांना हात लावायला नेहमी तयार असतात. कुठे कुठे हात लावतात, दाबतात. मला एकदा खूपच असह्य झाले. स्वत:च्या हाताने मी काही शांत होत नव्हते. मग सरळ गाडी काढून गावात गेले. तेथे बाजारात जास्त गर्दीच्या जागी उगाच फिरत होते.

“अनेक लोकांनी मला स्तनांना, नितंबांना हात लावला. एक दोघांनी तर चक्क दाबले. पुढे तर एकाने सरळ माझ्या योनिवरती हात ठेवून बोट आत घालायचा प्रयत्न केला. मला खूप राग आला सर्वांचा, माझी मलाच लाज वाटली पण आत मनात मी खुश झाले होते.

“मग सरळ घरी आले, कपडे काढून नग्न झाले आणि झालेल्या स्पर्शाचा विचार करत शरीराशी खेळत बसले. ती उत्तेजना इतकी होती की पाच मिनिटात माझे स्खलन झाले. पण नंतर मात्र मला इतकी शरम वाटली, इतके ओंगळवाणे वाटले की पुन्हा तसे काही केले नाही मी!”

सावनी

सावनी माझी मैत्रिण. आठ वर्षांपूर्वी तिचा घटस्फोट झाला. तेव्हापासून एकटीच राहते. तिला मूल बाळ नाही. पस्तिशीची असेल पण दिसायला विशीतली सारखी सुंदर! शिकत असताना तिची फिगर काही नजरेत भरायची नाही, लग्नानंतर तिची गोलाई वाढली. पण सावनी उंच असल्याने ती गोलाई सेक्सी वाटू लागली...

सावनी भाग : २

पुढच्या पंधरा दिवसातच सावनीच्या घरी जायचा योग आला. शनिवारी सकाळी तिचा फोन आला, “आज रात्री जेवायला ये. संध्याकाळी लवकर ये म्हणजे गप्पा मारत येतील.” मी तिला होकार दिला आणि संध्याकाळी तिच्या घरी पोचलो तर ती अजून ऑफिसमधून घरी पोचली नव्हती. मग पार्कींगमध्येच तिची वाट पहात...

सावनी भाग : ३

एकदाचा केसांचा अंबाडा बांधून ती खाली झोपायला तयार झाली. केस वरती बांधल्याने तिची गोरीपान मान आणि खांदे, पाठीचा भाग दिसू लागला. त्यावर हळुवार चुंबन द्यायला माझे ओठ आतुर झाले. मी परत एकदा माझ्या लिंगावर हात फिरविला. सावनी खाली पालथी झोपली आणि तिची गोलाई नजरेत भरली. तिचे...

सावनी भाग : ४

सावनीच्या मनातली घालमेल मला कळत होती. त्याचे तिच्या शरीरावर काय परिणाम होताहेत याचा मला अंदाज होता. आता मला फक्त संयम पाळून तिला पुरेशी उत्तेजित करायचे होते. मी लेगिंग्ज वरूनच तिच्या मांड्या, पोटऱ्या यावरील कामबिंदूंना मी मसाज करू लागलो. “आता कसे वाटतंय?” “अरे, खूपच...

सावनी भाग : ५

“अगं माझ्या क्लायंट केवळ पॅन्टीवर असतात, त्यामुळे त्यांचे नितंब अर्धे उघडे असतात. उघड्या नितंबांवर चापटी मारल्यात की ती लाल होतात, तेथे रक्तप्रवाह वाढतो आणि स्नायूंना बरे वाटते.” खरं म्हणजे तिने लेगिंग्ज काढून नितंब उघडी करावीत असे मी सुचवित होतो. ते बहुदा तिलाही कळत...

सावनी भाग : ६

क्षणोक्षणी सावनी अजून उत्तेजित होत होती. कामसलीलाने तिचे लेगिंग्ज भिजले होते, योनिभाग फुगून चांगला टपोरा झाला होता. बराच वेळ असे केल्यावर आता पुढची बाजू हाताळायची असा विचार करून मी म्हणालो, “सावनी, आता पाठीवर झोपतेस का? पुढच्या भागालाही मालीश करतो, पोट आणि...

सावनी भाग : ७

मी आता बिनधास्तपणे तिच्या अवयवांबद्दल बोलायला लागलो. “तुझे दोन्ही स्तन छान गोलाकार झालेत. हा बदल माझ्या नजरेला नवीन होता. लग्नापूर्वी तुझे सर्व अवयव लहान होते, त्यामुळे फारसे ध्यानात नाही आले. पण नंतरची तू एखाद्या सेक्सी मॉडेलसारखी दिसलीस.” “हम्म. मला कळले ते तुझ्या...

सावनी भाग : ८

आता मी सावनीचे लेगिंग्ज मांड्यांवरून ओढून पायातून काढून टाकले. तिने पाय सरळ केले. माझा डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. सावनी माझ्यासमोर केवळ पॅन्टी घालून झोपली होती. आता अंगावर एकाच कपडा आहे, हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले, तेव्हा ती जाम लाजली. डोळे घट्ट मिटून गडबडीने एका...

सावनी भाग : १०

“सावनी!” मला सावनीची कीव आली. मी तिला बाजूला केले, हनुवटी धरून चेहरा वर केला आणि डोळ्यात पाहून म्हणालो, “मग आताही मी तुला हात लावला, तुझ्या सर्वांगाला मसाज केला इतकेच नव्हे तर तुझी योनिही चाटली. आताही तुला ओंगळवाणे वाटले का?” मला उत्तर माहीत होते, तरीही मी विचारले....

सावनी भाग : ११

माझ्या लिंगाशी स्तनांचा मनसोक्त खेळ करून सावनीने जरा दम घेतला. ताठ बसून परत केस डोक्यावर बांधले. सावनीच्या उन्नत स्तनांना पुन्हा पाहून मी माझे हात त्यावर ठेवले आणि दाबू लागलो. सावनीने जोरात माझे हात झटकले, माझ्या गालावर एक चापट मारली, लटके रागवून म्हणाली, “तुला...

सावनी भाग : १२

थोड्या वेळाने सावनी आडवी माझ्या पोटावर झोपली. तिची गोरीपान पाठ माझ्या पोटाला चिकटली. डोके माझ्या लिंगाला लागले. हात वर करून तिने माझे लिंग आणि वृषणे चोळायला सुरूवात केली. झोपल्यामुळे तिची योनी फाकून माझ्या संपूर्ण चेहर्‍यावर बसली. तिने मांड्यानी माझे डोके घट्ट धरले...

सावनी भाग : १३

बराच वेळ अशीच गंमत चालू होती आमची. माझे लिंग योनित इतके ताठ झाले होते की ते आता निघते की नाही असे मला वाटायला लागले. मी थोडा काढायचा प्रयत्न केला की सावनी योनी घट्ट करायची. आता या परिस्थितीत मी स्वत: झडतो की काय असे मला वाटले. सावनी काही गर्भनिरोधक गोळ्या घेत नसावी...

सावनी भाग : १४

मी हळूच माझे लिंग सावनीच्या योनिवर एकदा फिरवून ओले केले, तिच्या मदनबिंदूवर घासले आणि हलकेच योनित सारले. नुकतीच कामसलीलाने ओलीचिंब झालेल्या योनित माझे लिंग अलगद गेले. मी पुढे झुकून सगळे लिंग आत सारू लागलो. सावनीची योनी अजूनही आवेगाने आकुंचन प्रसरण पावत होती. लिंगावरचा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!