स्टॅंच्यू भाग : ३

त्यांची अंगे एकामेकात विरघळुन गेली. अंजुला तिच्या पोटावर त्याचा उत्तेजित झालेला लंड टोचत होता. पण मागे न हटता तिने थरथरणाऱ्या पायाच्या टाचा ऊंचावल्या व त्याच्या कडक भागावर तिचे गुप्तांग घासायचा प्रयत्न करू लागली.

महेशचा हात तिच्या पाठीवर फिरत तिच्या छोट्याश्या नितंबावर पोचला. दोन्ही हाताने ते म‌ऊ गोल दाबुन त्याने तिला त्याच्या लंडावर दाबले. तिने परत तिची कंबर उंचावुन तिचा योनिभाग त्याच्या फणफणुन उठलेल्या लंडावर घासायचा व्यर्थ प्रयत्न केला.

“अंजु तुला माहित आहे आपण काय करतो आहोत? तुला हे खरच करायचे आहे?”

तिने मान डोलावली. “हो. गेले दोन वर्ष मी या क्षणाची पाट पहात आहे!”

महेशही आता धीट झाला. त्याने तिच्या स्कर्टमधुन तिच्या टॉपला बाहेर काढले व तिच्या पाठीवर हात नेला. तिची रेशमी काया त्याच्या स्पर्शाने थरारली व तिच्या सर्वांगावर उठलेले रोमांच महेशच्या हाताला चांगले जाणवले.

काही काळ तिच्या पाठीला चाचपुन त्याने मोठा धिर करून तिच्या गळा समोरुन स्पर्श केला. अंजुने त्याच्या हाताला पुढे शिरायला मागे सरकुन जागा दिली.

महेशने त्याच्या तळव्यात तिचा स्तन गोळा केला. तिच्या सॅटीनच्या ब्रा तिच्या स्तनाला गच्च बिलगुन तिच्या स्तनाग्राला खुलवुन दाखवत होती. त्याने बोटाने तिचे स्तनाग्र चाचपले.

त्याच्या बोटाला ढकलून तिचे निप्पल जास्त उन्नत झाले. तिने अंगाच्या हालचाल करून स्तनाला त्याच्या हातावर दाबले व जणु आणखिन दाबायचे आमंत्रण दे‌ऊन टाकले.

महेशने त्याच्या हात दुसर्‍या स्तनावर नेला व त्याच्या हाताचा दाब तेथे वाढवू लागला. तिने तिचा हात तिच्या शर्टमध्ये संचार करणाऱ्या त्याच्या हातावर नेला व तिने त्याच्या बोटांना तिची निप्पल दाबायचा रस्ता सांगीतला.

अंजुच्या तोंडातून सुस्कारा बाहेर आला. “महेश हळु कर न!” अशी विनवणी करत अंजुने त्याच्याकडे हसून पाहिले व पुन्हा तिने त्याच्या तोंडात तिचे तोंड खुपसले. तिने पाय उंचा‌ऊन त्याच्या मांडीवर तिची योनि घासू लागली.

दोन्ही स्तनाच्या गुंड्या मनसोक्त पिळत असतानाच महेशने तिच्या पाठीवर हात नेऊन एकाच हाताने तिच्या ब्राची पट्टीचे हुक काढायचा प्रयत्न चालू केला. पण बराच वेळ खटपट करुनही त्याची डाळ शिजेना. शेवटी अंजुने, “महेश जरा धीर धरना. असा काय लहान मुलासारखा करतोस!”

“मम्मी मला तुजा बॉल पाहिजे!” महेशने रडण्याचा अभिनय केला.

“थांब ह मम्मी देणार ह बाळाला!” अंजुने तिच्या ब्राचे हुक काढत त्याला चिडवले. तिने हात पुढे नेऊन महेशला तिचे स्तन मोकळे करून दिले.

तिचे स्तन अजुनही तिच्या शर्टात दडलेले होते. तरीही त्याच्या हातांना तिच्या डौलदार आकार जाणवला. तिचे स्तन काही फार मोठे नव्हते तरी त्याच्या हातात तो जेमतेम मावत होता.

“अंजु मला तुझे बूब्ज पहायचे आहेत” महेशने घोगऱ्या आवाजात तिच्या कानात सांगीतले व उत्तराची वाट न पाहता तिच्या शर्टची बटणे उघडायला लागला. शर्ट उघडून तिची ब्रा वर ढकलून तिची छाती अनावृत्त करायला त्याला काहीच सेकंद पुरले.

महेशने तिला हात पकडून त्याच्या बेडरुममध्ये नेले व पलंगावर बसवले. तिचा शर्ट व ब्रा काढून टाकत तो अगदी जवळुन तिच्या सुंदर स्तनाचे निरीक्षण करू लागला. तिच्या गोऱ्या स्तनावर फिकत तपकीरी रंगाचे तिचे एरोला आक्रसल्यामुळे तिचे त्याच रंगाचे निप्पल टवकारुन वर आले होते व त्याला खुणावत होते.

त्याने त्याचे दोन्ही हात तिच्या स्तनावर नेले आंगठा व बोटाच्या चिमटीत निप्पल पकडून तो तिचे स्तन दाबु लागला. अंजुने एक मोठा हुंकार दिला व त्याच्या गळ्यात तिचे हात घालून त्याला घट्ट मिठी मारली. तिच्या छातीतील धडधड त्याला स्पष्ट जाणवत होती. त्याच्या हातातले तिच्या स्तनाग्राचा आकारही वाढत मोठा होत होता.

अंजुने तिच्या हाताने त्याचा चेहरा तिच्या छातीवर नेला व त्याच्या ओठाजवळ तिचे स्तन उंचावले. तिचा इशारा समजुन वेळ न घालवता महेशने तिचे निप्पलला जीभ लावली.

तिच्या निप्पलशी तो जीभेने चाळे करू लागला. ओठाने निप्पल चावत त्याने तोंडात ओढुन घेतले व तो चोखु लागला. दुसर्‍या हाताने त्याचे दुसरा स्तन दाबण्याचे काम चालू ठेवले होते.

“ए महेश काय करतोयस? आई. ग!! स्स. स्स.! आ.. आ.. आ.. ई!” अंजुचा आवाज कापत होता व तिचे शरीर थरथरत होते.

महेशने तिचा दुसरा स्तन तोंडात घेतला. शक्य तितका तोंडात आत ओढुन घेत तो आवडीने तिचे गोळे चोखत होता. अंजु जोरात हुंकार देत मानेची मागे कमान घालत त्याचे डोके तिच्या छातीवर आवळत होती.

अंजु पलंगाच्या कडेवर महेशला खेटुन बसली होती. त्याच्या प्रेमाच्या आवेगात बसताना तिचा गुडघ्यापर्यंत पोचलेल्या स्कर्ट वर सरकला होता व तिची मांडी उघडी पडली होती. त्याने तिच्या मांड्यावर त्याचा हात फिरवला.

त्याच्या त्या स्पर्शाने ती नखशिखांत शहारली. तिने पटकन त्याचा हात पकडला पण तो तिच्या मांडीवरुन न हटवता तिथेच पकडून ठेवला. त्याने तिचा हात सोडवुन घेतला व तिच्या पायाच्या बेचक्यात हात नेला.

ती परत त्याला किस करत होती. त्याच्या बर्मुडामध्ये त्याचा टणक झालेला लंड अंजुला मांडीला टोचत होता. अंजुने तिचा हात त्याच्या त्या तंबूवर ठेवला. आता थरारून उठण्याची पाळी महेशची होती.

“ए तू झोप ना.” महेशने तिच्या कानात सांगीतले. लगेच ती पलंगावर उशीला टेकून झोपली पण तिने त्याच्या तंबुवरचा हात काढला नाही.

महेशला तिच्या योनिला हात लावायचा होता. त्याने तिच्या मांडीवर हात ठेवला. तिच्या स्कर्ट वर सरकला होता. त्याचा हात वर सरकु लागला. त्याचा हात आयुष्यातल्या पहिल्या योनिजवळ पोहचू लागला, तशी त्याला तिथली धग जाणवू लागली.

महेशने तिचा स्कर्ट कमेरेच्या वर केला. तिची छोटी ब्राला मॅचींग गुलाबी चड्डी तिच्या योनि भागाच्यावर तंग बसली होती. तिच्या योनिचे ओठ व त्यातली फट स्पष्ट दिसत होती. त्याचा हात तिच्या पॅंटीवर पोचला.

तिने डोळे बंद केले व तिच्या शरिराने एक झटका दिला. चड्डीवरुन महेशने तिच्या फुगीर योनिपाकळ्यावर हलकेच हात फिरवला. अंजुने डोळे घट्ट बंद केले होते व ती तोंडाने सुस्कारे सोडत ती तिची योनि त्याच्या हाताच्या दिशेला सरकवू लागली.

महेश आता तापायला लागला होता. “ए तुझी चड्डी काढ ना!” तो घोगऱ्या आवाजात बोलला.

तिने डोळे न उघडता तिची कंबर उचलली. तिचा तो संकेत पुरेसा होता. तिचा स्कर्ट जरा वर करत त्याने तिची चड्डीचे इल्यास्टीकमध्ये आंगठे अडकवुन तिची चड्डी तिच्या पायातुन काढून टाकली.

अंजुची सुंदर योनि त्याच्या डोळ्यासमोर उघडी झाली होती. तिच्या योनिवर काळ्या रंगाचे तुरळक केस होते. तिची तिच्या फुगलेल्या योनि पाकळ्या अंगाच्या रंगापेक्षा किंचीत काळपट होत्या. त्याच्या वरच्या बाजूला तिच्या योनितुन स्त्रावणाऱ्या पाण्याचे थेंब चमकत होते.

महेश काही क्षण तिचे सुंदर शरीर पहाहुन त्याने त्या देखण्या नागड्या योनिला थरथरत्या हाताने स्पर्श केला. अंजुचे डोळे मिटलेलेच होते. तिने जोरदार हुंकार देत तिचे पाय फाकले.

महेशला तिचा इशारा लगेच कळला. त्याने तिच्या उघड्या योनित बोटे नेली. त्याची बोटे तिच्या रसाने ओली झाली. ती कंबरेची हालचाल करत त्याच्या बोटांना योनिवर रगडायचा प्रयत्न करत होती.

महेशचा स्पर्श तिच्या क्लिटला झाला. कडक झालेले ते छोटे बटण त्याने अंगठा व बोटाने दाबताच तिच्या तोंडातून हुंदका फुटला व तिने तिचे शरीर आखडुन घेतले व ती झडु लागली.
त्याने वाकून तिचे जराही न ओघळता उन्नत राहिलेल्या तिच्या स्तनावर ओठ नेत तिच्या छोट्या निप्पल्सना तो चोखू लागला. तिने त्याच्या गळ्याला घट्ट मिठी मारत परत मोठ्याने हुंकार दिला.

“ए तू काय करतो आहेस? खुप छान वाटतेय. ए. मला तुझे बोट गरम लागते आहे. हं तिथे बोट लाव, हं तिथेच! ए… माझे ते ब… बटण चोळ ना!” अंजु त्याला मार्गदर्शन करत होती.

महेशला त्याने पिलानीला इंटरनेटवर वाचलेल्या चावट मराठी कथा आठवल्या. त्याने त्याचा चेहरा तिच्या नितळ मांड्याच्या मधल्या त्रिकोणावर नेला.

अनेक मासीकांमघे पाहिलेल्या संभोग चित्रांची मनात उजळणी करत त्याने तिच्या योनिवर ओठ ठेवले. एका अनोख्या मस्त मस्की वासाने त्याचे नाक भरुन गेले.

“ए महेश अरे तू काय चालवलसं? काय करतो काय तू मा‍झ्या पुस्सीवर? अरे तिथे कोणी तोंड लावत का?” ती पाय जवळ घेत त्याला दुर लोटायचा प्रयत्न करू लागली.

“स्टॅच्यू” महेशने त्याचे अस्त्र काढले. त्या विचित्र स्थितीतही ती स्तब्ध उभी झाली व न हलता त्याच्याकडे पाहु लागली.

“ये हु‌इ ना बात! कसा केला की नाही परफेक्ट टा‌इमला भिडू?”

हसतच महेशने त्याचा नेटाचा हल्ला परत चालू ठेवला. तिच्या पायाना त्याने फैलावले व त्याचे ओठ तिच्या योनिच्या पाकळ्यांवर ठेवले व तेथे जीभ फिरवली.

स्टॅंच्यू भाग : ४

अंजुला हसु येत होते. बहुदा तिला गुदगुदल्या होत होत्या. तिच्या हसण्याला न जुमानता महेश तिच्या योनिला चाटु लागला. एक बोट तिच्या योनित फिरवत मगाशी तिने सांगीतलेल्या तिच्या बटणाशी तो जीभेने चाटत खेळु लागला. अंजुने तिचे पाय अजून फैलावले व पायाची मिठी त्याच्या मानेवर घातली....

स्टॅंच्यू भाग : २

त्याने ती आत शिरुन दार लावून घेतले. तो वळताच तिने त्याला “स्टॅंच्यू” केले व त्याच्या दोन्ही गालावर तिने हलकेच तिचे ओठ ठेवले व पटकन दुर न होता त्याच्या पिलानीच्या थंडीने फुटलेल्या ओठावर तिचे नाजुक ओठ ठेवले. एक दोन क्षण महेश अगदी भांबावला व तिच्याकडे पहात राहिला. तिने...

स्टॅंच्यू

गोरेगावच्या त्या सोसायटीत महेशचे कुटुंब राहायला आले तेव्हा बाकीची सर्व कुटुंबे राहायला येवुन एक वर्ष झाले होते. त्याच्या घरात तो एकुलता एक असला तरी तो पुर्वी रहाणाऱ्या लालबागच्या त्याच्या चाळीत प्रत्येक घरात मुलाबाळांचा फौजफाटा होता. तर इथे गोरेगावला मात्र प्रत्येक...

error: नका ना दाजी असं छळू!!