सुधाची शिकवण भाग : २

त्या रात्री मला कशाने तरी जाग आली. रात्रीचे दोन वाजले होते. पौर्णिमेच्या चंद्राचा प्रकाश खिडकीतून येत होता. मी सुधाताईच्या शेजारी झोपलो होतो. माझ्या उजव्या बाजूला सुधाताई झोपली होती. माझे लक्ष सुधाताईकडे गेले.

ती आपल्या पायावर पाय घेऊन कपाळावर उजवा हात घेऊन पाठीवर झोपली होती. तिचा डावा हात तिच्या पोटावर तिने ठेवला होता. तिचा साडीचा पदर तिने घट्ट कंबरेवर खोचला होता त्यामुळे तिच्या स्तनांवरून तिची साडी घट्ट दिसत होती तिचा श्वास शांतपणे चालला होता.

मला तिच्या स्तनांना हात लावायची उर्मी खूप जोरात येऊ लागली. मी अलगद माझा हात लांब करून तिच्या पर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न केला. पण माझा हात तिच्या पर्यंत पोचला नाही. मी थोडा उजव्या बाजूला अधिक सरकलो. परत मी उजव्या बाजूला हात लांब केला आणि अंदाज घेत सुधाताईच्या पोटावर हात पालथा ठेवला.

तिचे पोट श्वासाने वरखाली हलत होते आणि माझा हातही हलत होता. मी माझा हात हळूच थोडा वरती सरकवला. आता माझा हात तिच्या स्तनांना खालून लागत होता. मी अंदाज घेत होतो. सुधाताई जागी आहे का?

तिची माझ्या प्रयत्नांना काय प्रतिक्रिया असेल मला काहीही अंदाज नव्हता. मी मनाचा हिय्या करून हात थोडा आणखी वरती सरकवला. आता तो सुधाताईच्या डाव्या स्तनावरती पूर्ण होता. माझ्या हाताच्या पाठीला ब्रा आणि ब्लाउजच्या पाठीमागे असलेल्या तिच्या स्तनाग्रांचा स्पर्श होत होता. सुधाताईने एकदम मोठा श्वास घेतला. मी घाबरलो.

मी थोडावेळ शांत राहून अंदाज घेतला. सुधाताईने काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मी माझ्या पालथ्याच हाताने तिचा स्तन थोडासा दाबला आणि तिची काही प्रतिक्रिया येतेय का पाहू लागलो.

तिची काहीच हालचाल नव्हती. मी परत माझ्या पालथ्या हाताने तिच्या स्तनांवरचा दाब वाढवला. त्याबरोबर सुधाताई कुशीवर वळली. मी परत घाबरलो. मला वाटले ती जागी झाली. ती डावीकडे कुशीवर वळल्याने माझा हात गादीवर पडला.

आता तिचा स्तन माझ्या हातात सहज येईल असा होता. मी परत थोडा वेळ थांबलो. माझा पंजा थोडा उघडला आणि बोटाने सुधाताईच्या डाव्या स्तनाला मी स्पर्श केला. सुधाताई आणखी डावीकडे वळली आणि जवळ जवळ ती पालथी झाली. त्या बरोबर माझ्या उघडलेल्या पंज्यात तिचा डावा स्तन पूर्ण आला आणि उजवा स्तन माझ्या मनगटावर पूर्ण दाबला गेला.

सुधाताईच्या त्या हालचालींमुळे मला आता तिच्या दोन्ही स्तनांचा स्पर्श होत होता. मला लक्षात आले ती जागी झाली होती आणि तिला माझे खेळ आवडत होते. ती आता माझ्या हाताने तिचे स्तन दाबले जावेत म्हणूनच पालथी झाली होती.

माझ्या हातावर तिचे छातीचे वजन आले होते पण मी तसाच हात ठेवून तिचे स्तन सहज कुस्करू शकत होतो. मी तिचा डावा स्तन जवळ जवळ १० मिनिटे कुस्करत होतो. त्याच वेळी ती तिचा उजवा स्तन माझ्या मनगटावर घासत होती.

माझा बुल्ला केव्हाच ताठ झाला होता. मी माझ्या डाव्या हाताने माझ्या लुंगीतील बुल्ल्याला पकडले आणि रगडू लागलो. असे करता करताच मी केव्हा तरी झडलो आणि शांत झालो.

माझा उजवा हात तिच्या छाती खालीच होता. झडल्यामुळे मला लगेच झोप आली. नंतर कधीतरी तिने माझ्या हातावरची आपली छाती उचलून लांब केली आणि ती पालथ झोपी गेली.

सकाळी मी उठलो. शेजारी पाहिले तर सुधाताईही नुकतीच उठून बसली होती. तिने माझ्याकडे पाहिले आणि ती गोडशी हसली. नंतर सकाळी तिने आपली आन्हिके आटोपली आणि सकाळी साडे सातच्या कॉलेजला ती गेली.

मी आज संध्याकाळी साडे तीनला फक्त प्रॅक्टीकललाच जाणार होतो त्यामुळे घरीच होतो. अकरा वाजता सुधाताई कॉलेजमधून घरी आली. ती घरी आल्यावर आईने तिला सांगितले की ती जरा ती शेजारी तिच्या मैत्रिणींकडे तासभरात जाऊन येते.

आता घरात आम्ही दोघेच सुधाताई आणि मी होतो. मी नवीनच व्यायामाची साधने घरी आणली होती. त्यामुळे आता मी नेहमी घरीच व्यायाम करणार होतो. मी ठरवले की आपल्या शरीराची मापे घेऊन ठेवून साधारण महिन्यानंतर किती फरक पडतोय व्यायामाचा कसा फायदा होतोय त्याचा मागोवा घेत रहायचा. त्यासाठी मी कागद पेन्सिल, टेप, पेन असे घरातून गोळा करत होतो.

सुधाताई हॉलमधे पेपर वाचत बसली होती. मोजण्यासाठी टेप आईच्या खणातून काढून मी माझ्या खोलीत हॉलमधून जात असताना पेपर बाजूला करून सुधाताईने विचारले,

“काय करतोयस?”

“मी व्यायामाची साधने आणली आहेत ना, त्यामुळे मी माझ्या शरीराची मापे घेऊन ठेवतोय.”

असे म्हणत मी माझ्या खोलीत शिरलो.

माझ्या खोलीत सहसा कोणी यायचे नाही त्यामुळे माझ्या खोलीत मी माझे कपडे काढून टाकले आणि फक्त छोट्या व्हिआयपी चड्डीवर उभा राहून मापे घ्यायाला लागलो. तेवढ्यात सुधाताई माझ्या खोलीत आली.

मी एकदम चपापलो. मला अपेक्षाच नव्हती की सुधाताई माझ्या खोलीत येईल. मी आजूबाजूला पाहत टॉवेल गुंडाळायला मिळतोय का ते पाहू लागलो. सुधाताई हसली.

“अरे राहू दे. तू मापे घेतोयस ना, मी तुला मदत करू?” ती म्हणाली.

“हो चालेल.” मी म्हटले.

मी माझ्या हातातली टेप तिच्या हातात दिली. तिने जवळ येत माझ्या काखेतून हात घालत माझ्या छातीभोवती टेप गुंडाळली आणि माझी मापे घेऊ लागली आणि टेबलवरच्या कागदावर लिहून ठेवू लागली.

तिने मग माझ्या दंडाचे, मांडीचे माप घ्यायला तिने माझ्या मांडीभोवती टेप घेतली आणि त्याचे दुसरे टोक घेतले घेण्यासाठी माझ्या जांघेतून हात घातला. तिने तसे करताना तिचा हात माझ्या बुल्ल्याला लागला.

तिचा हात लागला की तिने मुद्दामहून त्याला हात लावायची संधी साधली, मला माहीत नाही पण तिच्या त्या कृतीने मला इलेक्ट्रिकचा शॉक बसल्यासारखे झाले. माझा बुल्ला मोठा होऊ लागला.

दुसर्‍या मांडीचे माप घेण्याच्या निमित्ताने परत तिने माझ्या बुल्ल्याला हात लावला. खरे तर एका मांडीचे माप घेतल्यावर परत दुसर्‍या मांडीचे माप घ्यायची काहीही आवश्यकता नव्हती. पण तिने ते मुद्दाम केले असावे. मापे घेतानाच ती कागदावर लिहून ठेवत होती.

तिच्या निकटच्या सहवासाने आणि तिचा हात लागल्याने माझ्या चड्डीतला बुल्ला हळूहळू वाढायला लागला होता आणि मी त्याने अस्वस्थ होत होतो कारण व्हिआयपीच्या फ्रेंचीमधून माझा उठलेला बुल्ला समोर सुधाताईला कळला असता.

तिने सगळी मापे कागदावर लिहून दिली आणि टेप माझ्या हातात दिली आणि मला म्हणाली,

“चल, आता माझी मापे मोज.”

मी एकदम दचकलो आणि तिच्याकडे पाहिले. ती गालातल्या गालात हसत माझ्याकडे पाहत होती. तिच्या डोळ्यात एक खट्याळपणा होता.

“तुझी कशाला मापे घ्यायची? तू काय व्यायाम करणार आहेस?”

“अशीच. करेन सु्द्धा, तुझ्याबरोबर मी व्यायाम.” सुधाताई म्हणाली.

तिने बोलता बोलता आपल्या खांद्यावरचा पदर खाली काढून जमिनीवर टाकला आणि माझ्यासमोर ती तिच्या पुढे बटणे असणाऱ्या ब्लाउजवर उभी राहिली. मला तिच्या डोळ्यात आता खट्याळपणा पुरेपूर दिसत होता. मी तिच्या हातातील टेप घेतली.

“दोन्ही हात वरती कर.” मी तिला म्हटले.

तिने दोन्ही हात वरती केले.

तिच्या उजव्या काखेतून हात घालून मी टेप टाकली आणि डाव्या काखेतून हात घालून ती टेप पकडायचा प्रयत्न करत होतो. ती टेप पकडता पकडता माझा हात तिच्या नितंबांना लागत होता. मी कशीबशी टेपची दुसरी बाजू पकडली आणि तिच्या काखेतून घालून तिचे माप घेऊ लागलो.

माप घेताना मी टेप तिच्या स्तनाग्रांवरून न घेता थोडीशी वरून घेतली. त्यामुळे तिच्या स्तनांचा गोलावा खाली राहला होता. मी त्याच्या वरून माप घेतल्याने ते स्तनांसकटच्या मापांपेक्षा नक्कीच कमी भरणार होते. मला तिच्या स्तनाग्रांवरून, स्तनांच्या गोलावरून टेप घेतल्यास ती काय म्हणेल याची खात्री नव्हती. तेवढ्यात तीच म्हणाली,

“अरे! टेप खाली घे ना अजून, नाहीतर माप चुकेल ना?”

मी तिची आज्ञा मानली आणि टेप खाली सरकवून तिच्या स्तनांवरून ती घेतली. आता तशी टेप घेताना मी मुद्दामहून धाडस करून तिच्या स्तनाग्रांना माझ्या उलट्या बोटांनी स्पर्श केला.

तिच्या ब्लाउजच्या आत तिची ब्रा होती पण तरीही माझ्या उलट्या बोटांना तिचे टोकदार स्तनाग्र लागलेच. मी थरथरलो त्या स्पर्शाने. तिचे छातीचे माप मी लिहून ठेवले, दंडाचे माप घेतले आणि आता माझ्या पुढे प्रश्न होता तिच्या मांडीचे माप घ्यायचे की नाही.

तिने माझा प्रश्न सोडविला आणि परकरासकट तिची साडी तिने कमरे पर्यंत वरती उचलली माझ्यासमोर तिने तिचे दोन्ही पाय उघडे केले. तिच्या केळीच्या खांबासारखी तुकतुकीत मांड्या अतिशय छान दिसत होत्या.

“हां, आता मोज.” ती म्हणाली.

तिने मला मांडी मोजायला सांगितले. मी तत्परतेने तिची मांडी मोजण्यासाठी तिच्या जांघेतून टेप घेतली. आता मीही माझ्या हाताचा धक्का तिच्या योनिला लावला. माझ्या अंगावरून सरसरून काटा गेला. मी तिची मापे कागदावर लिहून ठेवली. हे सगळे करता करता माझा बुल्ला उड्या मारू लागला होता.

सुधाताई आता मी लिहित असताना माझ्या जवळ आली आणि मी काय लिहितो आहे ते पाहत होती. लिहून झाल्यावर मी वळलो. तिने कमरेपर्यंत वर उचलली साडी खाली सोडली. ती इतकी माझ्या जवळ उभी होती की मला काही सुचत नव्हते. तिच्या निकटतेने आता माझ्या व्हिआयपी फ्रेंचीत मोठ्ठा झालेला माझा बुल्ला सहज दिसत होता.

तिने आपले हात उचलले आणि माझ्या खांद्यावरती ठेवले आणि मला तिने आणखी जवळ ओढले. त्या बरोबर व्हिआयपी फ्रेंचीतला माझा ताठ झालेला बुल्ला तिच्या ओटी पोटावर चिकटला. मी माझा उजवा हात आपोआप पुढे करत तिच्या ब्लाउज मधल्या डाव्या स्तनावर वर ठेवला आणि हलकेच दाबला.

मी सुधाताईच्या चेहऱ्याकडे पाहत होतो. मी तिचा स्तन हलकेच दाबल्यावर तिच्या चेहऱ्यावर हसू आले आणि तिने आपले डोके माझ्या खांद्यावर ठेवले. मी परत परत तिचा डावा स्तन दाबून कुस्करू लागलो आणि ती त्याचा आनंद घेत होती आणि माझ्याकडे पाहत होती.

तिचा उजवा स्तन माझ्या बगलेतून माझ्या छातीवर दाबला गेला होता. माझ्या बुल्ला आता पूर्ण उभा झाला होता. तो तिच्या ओटी पोटावर दाबला जात होता. मी तोंड वळवून तिच्या ओठावर ओठ ठेवले.

तिने आवेगाने माझे चुंबन घेतले. मी तिच्या ओठावर हळुवारपणे माझे ओठ फिरवू लागलो. मी माझे ओठ थोडे मागे घेऊन माझी जीभ काढली आणि तिच्या ओठांवरती मी ती फिरवू लागलो.

तिने आपले तोंड थोडेसे उघडले. मी माझी जीभ तिच्या तोंडात घातली. तिनेही आपली जीभ पुढे करून माझ्या जि‍भेला भिडवली. मी तिच्या जि‍भेबरोबर लढाई करू लागलो. तिच्या जि‍भेबरोबर तसे खेळण्यात एक मजा होती.

सुधाची शिकवण

मला साधारणतः वयाच्या १५ ते १६ वर्षांचा असतानाच सेक्समधले कळायला लागले होते. सर्व मुलांना होते की नाही माहीत नाही पण मला सेक्सची स्वप्ने १४ ते १५ वर्षांपासूनच पडायला लागली. माझ्या शरीरात बदल घडायला लागले आणि माझा बुल्ला केव्हाही कधीही मोठा व्हायचा. अगदी घरातले सर्व...

सुधाची शिकवण भाग : ३

मी तिला मागे ढकलत ढकलत भिंती जवळ नेले आणि तिची पाठ भिंतीला टेकवली आणि माझे शरीर तिच्या अंगावर टाकले. माझी उघडी छाती तिच्या छातीला भिडली. मा‍झ्या छातीवर तिचे स्तन पूर्ण दाबले गेले. मी माझी छाती तिच्या स्तनांवरती घासू लागलो. तिचे गोलाकार स्तन मा‍झ्या छातीवर चुरगळत होते....

सुधाची शिकवण भाग : ४

सुधाताईने खुश होत माझ्या भोवती टाकलेला आपला उजवा हात जो मा‍झ्या पाठीवर होता तो हात मा‍झ्या डोक्यावर मागून ठेवला आणि डोक्यावरच्या केसात बोटे फिरवू लागली. मी तिच्या भोवताली घातलेला डावा हात काढून पुढे घेतला आणि तोही हात तिच्या उघड्या ब्लाउजमधून उजव्या स्तनांवर ठेवला आणि...

सुधाची शिकवण भाग : ५

थोडा वेळ गेला आणि सुधाताई गेस्टरूममधे आली. तिने येताना गेस्टरूमचा दरवाजा लावून घेतला. ती पलंगावर ज्या बाजूला झोपलो होतो त्याच्या समोर येऊन हसत उभी राहिली. मी तिच्याकडे पाहत होतो. "सरक थोडा आत." ती म्हणाली. मी पलंगावर थोडा आतल्या बाजूला सरकलो आणि तिला बसायला जागा करून...

सुधाची शिकवण भाग : ६

आता आमचा मागे पुढे हलण्याचा वेग वाढला होता. आता ती मागे पुढे हलत माझा बुल्ला तिच्या योनित आत बाहेर करू लागली. कधी कधी माझा बुल्ला तिच्या योनितून पूर्ण बाहेर यायचा पण मग तितक्याच वेगाने मी तो आत ढकलत होतो. मा‍झ्या बुल्ल्याला तिच्या योनिचा तो आत जाताना होणारा स्पर्श...

सुधाची शिकवण भाग : ७

सुधाताईने आपले नितंब पुढे करून मा‍झ्या दाबत्या हाताला प्रतिसाद दिला. मी मा‍झ्या उजव्या हाताची बोटे पुढे सरकवत तिच्या योनिच्या वरती आणली. ती बोटे मी तिच्या योनिच्या ओठांवर गिटार वाजवल्यासारखी फिरवू लागलो. तिने मला तसे करण्यास आपल्या पाय आणि मांड्या लांब करून जागा करून...

error: नका ना दाजी असं छळू!!