सुधाची शिकवण भाग : ३

मी तिला मागे ढकलत ढकलत भिंती जवळ नेले आणि तिची पाठ भिंतीला टेकवली आणि माझे शरीर तिच्या अंगावर टाकले. माझी उघडी छाती तिच्या छातीला भिडली. मा‍झ्या छातीवर तिचे स्तन पूर्ण दाबले गेले.

मी माझी छाती तिच्या स्तनांवरती घासू लागलो. तिचे गोलाकार स्तन मा‍झ्या छातीवर चुरगळत होते. तिने आपले दोन्ही हात मा‍झ्या पाठीमागे टाकून मला मिठीत घेतले. मी माझा उघडा उजवा पाय तिच्या दोन्ही पायांच्या मधे आणला आणि माझी मांडी मी तिच्या योनिवरती साडी आणि परकरावरूनच दाबली.

माझा बुल्ला आता तिच्या मांडीवर दाबला जात होता. मी माझी मांडी तिच्या योनिवर वरखाली हलवत घासली. तिनेही आपली योनी पुढे सरकवत, वरखाली करत मला प्रतिसाद दिला. तिच्या योनिचा स्पर्श मा‍झ्या मांडीला जाणवत होता.

तिने आपली मिठी घट्ट करत मला जवळ घेतले. मी माझे डोके तिच्या खांद्यावर ठेवले आणि तिच्या कानाची पाळी मा‍झ्या ओठात पकडली. नंतर हळूच तिच्या कानाचा हलकेच चावा घेतला. त्याबरोबर सुधाताई थरथरली.

तिने तिची योनी मा‍झ्या मांडीवर वर खाली हलत घासली. मी तिच्या कानाजवळ तोंड नेल्याने तिच्या केसांना लावलेल्या तेलाचा सुंदर मादक वास मा‍झ्या नाकात शिरला. मी तिच्या मानेवर ओठ ठेवले आणि तिच्या मानेचे चुंबन घेऊ लागलो. मी बेभान झालो होतो.

थोड्या वेळाने तिने मला मिठीतून सोडले आणि मा‍झ्या छातीवर हात दाबत तिने मला थोडेसे लांब केले. तिने मा‍झ्या छातीवर असा हात ठेवला होता की मा‍झ्या स्तनाग्रावर तिचे बोट सहजच आले. तिने त्या बोटाने मा‍झ्या स्तनाग्राला चाळवले. मा‍झ्या अंगातून गोड शिरशिरी गेली.

“काल रात्री काय करत होतास माझ्याशी?” तिने हळूच मला कानात विचारले.

“कुठे काय?” मी निरागसपणे उत्तर दिले.

“लबाडा, तुला वाटले मी झोपेत होते?” सुधाताई म्हणाली.

“मला कळले तू मा‍झ्या यांना हात लावत होतास. माझ्याशी खोटे बोलतोस?” तिने थोडे दरडावत, आपल्या स्तनांकडे पाहत म्हटले.

“म.. म.. मला भीती वाटत होती.” मी शरणागती पत्करत म्हटले.

“मग तरीही हात लावलास?” सुधाताई खोडसाळपणे म्हणाली.

“काय करू मला राहवतच नव्हते.” मी म्हटले.

“आणि गेले महिनाभर?” आता चपापण्याची पाळी माझी होती.

“गेले महिनाभर काय?” मी वेड पांघरले.

“लबाडा!! तू गेले महिनाभर मला रोज मागून मिठी मारतोस आणि माझ्या स्तनांना हात लावतोस ना? मला संशय होत. पण काल तू इतक्या दिवसांनंतर पकडला गेलास.”

आता लपवा लपवी करण्यात काहीही अर्थ नव्हता.

“हो मी हात लावत होतो. पण तुला ते आवडत होते की नाही मला माहीत नाही. त्यामुळे मला अजून भीती वाटत आहे.”

“मलाही ते आवडतेय.” सुधाताई हसून मला म्हणाली.

“मी तुला हात लावलेला तुला चालतोय ना?” मी म्हटले.

“हे बघ माझे काहीही म्हणणे नाही. उलट तू माझ्याकडे आला नाही की मला वाईट वाटते. पण एक लक्षात ठेव, हे सगळे कोणाला कळायला नको.”

“आज्ञा शिरसा वंद्य सुधाताई.” मी म्हटले.

“व्वा!! कित्ती आज्ञा धारक मुलगा आहेस तू, आणि मा‍झ्याबरोबर हे काय करतोयस?” सुधाताई खट्याळपणे मला म्हणाली.

मी पटकन तिच्या ओठावर माझे ओठ ठेवले आणि तिचे चुंबन घेतले. तिने परत आपले हात मा‍झ्या पाठीमागे टाकत मला जवळ घेतले. ती तोंडाने ‘उंऽऽऽ उंऽऽ अंऽऽऽ’ असे काहीतरी म्हणत होती.

मी तिला बोलू दिले नाही. मी परत तिच्या योनिवर माझी मांडी घासू लागलो. तीही मला आपली योनी पुढे करत प्रतिसाद देत होती. मी माझे दोन्ही हात तिच्या मागे टाकत तिच्या नितंबांवर ठेवले आणि ते दाबले.

मी आता झडण्याच्या काठावर आलो होतो. मी तिची योनी मा‍झ्या मांडीने वरखाली हलत दाबत होतो. तीही तिची योनी मांडीवर घासत मला प्रतिसाद देत होती. असे आम्ही जवळ जवळ ८ ते १० मिनिटे करत होतो.

काही वेळानंतर मी मांडीने तिची योनी दाबता दाबताच झडू लागलो. माझा बुल्ला तिच्या मांडीवर घासला जात होता. मा‍झ्या शरीरातून गोड शिरशिरी जात होती. माझी व्हिआयपी फ्रेंची समोरून ओली झाली.

सुधाताईही आपली मांडी मा‍झ्या मांडीवर जोरजोरात घासत झडू लागली. ती तोंडाने ‘आहऽऽऽ आहऽऽ आहऽऽऽ’ असे म्हणत झडू लागली. तिनेही माझे नितंब घट्ट धरत माझी मांडी तिच्या योनिवर दाबून धरली. आता आम्ही दोघेही झडल्याने शांत झालो होतो.

सुधाताईने मला आपल्या अंगावरून दूर केले आणि तिचे लक्ष मा‍झ्या व्हिआयपी फ्रेंचीकडे गेले.

“अरे हे काय झाले? सू सू झाली की काय? सगळी ओली झाली आहे.”

“नाही गं, मी काल रात्री तुझ्या स्तनांना हात लावला तेव्हाही असेच झाले. आणि तुला मागून मिठी मारत होतो तेव्हाही असेच झाले.”

“अच्छा म्हणजे असे करताना असे होत असावे. मलाही माहीत नाही पण असू दे.”

तिने मा‍झ्या कानात मला सांगितले,

“मलाही आत्ता खाली माझी चड्डी पार ओली झाल्यासारखी वाटते आहे. हे बघ आत्ता एवढेच पुरे. दिवसाची वेळ आहे आणि काकू येईल शेजारून. आपल्याला संधी मिळाली की आपण याहून जास्त मजा करू.”

तिने आपली बोटे ब्लाउजमधे खालून घालून ओढली आणि ब्लाउज सारखा केला. नंतर ब्लाउज गळ्याकडून पकडत सारखा केला. साडीचा पदर जमिनीवर पसरला होता. तो जवळ घेतला. साडीच्या निऱ्या सारख्या केल्या आणि तिने पदर घेतला. ती परत मा‍झ्या जवळ आली आणि तिने माझे दीर्घ चुंबन घेतले आणि हसत हसत ती मा‍झ्या खोलीतून बाहेर गेली.

मीही माझी ओली झालेली चड्डी काढली आणि नळाखाली धरून नंतर धुण्याच्या कपड्याच्या बादलीत टाकली. नवीन फ्रेंची घातली आणि बाकी सगळे कपडे घालून तयार होऊन बाहेर आलो.

नंतर आमचा दिवस नेहमी सारखाच गेला. मी कॉलेजला जाऊन प्रॅक्टीकल पुरे करून घरी आलो आणि क्रिकेट खेळायला बाहेर गेलो. आठ वाजता मित्रांबरोबर गप्पा मारून घरी परत आलो.

सगळ्यांची जेवणे झाली. आम्ही थोडा वेळ टीव्ही बघितला. मी नेहमी सारख्या सगळ्यांच्या गाद्या रांगेत घातल्या. साडे दहाच्या सुमारास मी आज शेवटच्या गादीवर जाऊन मा‍झ्या अंगावर मी सोलापूरी चादर घेऊन झोपलो.

मी गाढ झोपलो होतो. कधीतरी मला कशाने तरी रात्री जाग आली. मला कळले नाही की का जाग आली? मग लक्षात आले की मा‍झ्या पांघरुणातून हात घालून कोणी तरी मला मिठीत घेत होते.

मी तो हात हातात घेतला. तो हात बारीक होत आणि हातात बांगड्या होत्या. मा‍झ्या लक्षात आले की ती सुधाताई होती. सुधाताई माझ्या अगदी जवळ झोपली होती.

ती मा‍झ्या पांघरुणात शिरली होती. ती मा‍झ्या पाठीला चिकटली होती आणि ती आपल्या उजव्या हाताने मला मिठीत घेत होती. तिने आपला उजवा पाय मा‍झ्या पायांवर हलकेच ठेवला होता.

मी पांघरूण सारखे करत डाव्या कुशीवरून पाठीवर झालो. सुधाताईने माझ्यापासून थोडे दूर होत मला फिरण्यासाठी जागा करून दिली. मी पाठीवर झाल्या बरोबर सुधाताई परत मा‍झ्या जवळ आली आणि तिने मा‍झ्या छातीवर हात टाकला आणि मला जवळ घेतले.

तिने माझे अंगावरचे पांघरूण थोडेसे उचलले आणि तिने ते सारखे करत आम्हा दोघांवरून घेतले. तिने आपला उजवा पाय मा‍झ्या पायावर जास्तच पुढे सरकवला आणि आपल्या पायाने मला जवळ ओढले आणि तिच्या उजव्या पायाने ओढले.

आता ती तिचा हात मा‍झ्या छातीवर हळुवारपणे फिरवत होती. मधेच तिने मा‍झ्या सॅडोज बनियनच्या बाहेर आलेल्या स्तनाग्रांवरती आपली बोटे ठेवली आणि एकेका बोटाने ती मा‍झ्या स्तनाग्रांना छेडू लागली. मा‍झ्या शरीरातून गोड लाटा उमटत होत्या.

सुधाताईचे नाक मा‍झ्या काखेजवळ होते. तिने आपल्या नाकाने मा‍झ्या छातीला घासले. तिच्या या खेळांनी मी पुरता वेडा झालो होतो. असा थोडा वेळ गेला. मी पांघरुणातच अलगद कूस बदलली आणि मी उजव्या कुशीवर झालो.

सुधाताईच्या भोवती पाठीवर मी हात टाकला आणि पांघरुणातूनच तिला जवळ घेतले. सुधाताईने आता आपला उजवा पाय माझ्या भोवती टाकत परत मला आपल्या जवळ आणखी ओढले.

तिच्या खेळांनी माझा बुल्ला एकदम ताठ झाला होता. मी घातलेल्या व्हिआयपी फ्रेंचीतूनही तो सिल्कच्या लुंगीत मोठ्ठा झालेला होता. माझा डावा हात मी सुधाताई भोवती टाकला होता पण माझा उजवा हात सुधाताईच्या सपाट पोटाजवळ होता. सुधाताईने माझा उजवा हात आपल्या हातात धरला आणि पोटाच्या जवळून उचलून वरती सरकवला.

आता मा‍झ्या हाताला तिच्या स्तनांचा खालचा मऊ भाग लागला आणि मी आश्चर्यचकित झालो. मा‍झ्या हाताला तिचा अनावृत्त मऊ असा स्तन लागत होता. माझा हात लागलेला स्तनाचा भाग ब्लाउज किंवा तिच्या ब्रामधे नव्हता. मा‍झ्या हातात तिचा मोकळा स्तन लागत होता.

मी चाचपले तेव्हा तिचा सगळा स्तनच मा‍झ्या हातात आला. ती मला तिच्या उघड्या स्तनांना हात लावायला सुचवत होती. मी तो हात थोडा वरती सरकवला. माझा हात तिच्या बटणे सोडलेल्या ब्लाउजच्या आत तिच्या स्तनांवरती आला.

मी थक्क झालो होतो. सुधाताईने झोपायच्या आधीच अंगातली ब्रा काढून याची तयारी करून ठेवली होती आणि तिने पुढे बटणे असलेल्या ब्लाउजची वरची दोन बटणे वगळता बाकी खालची सगळी बटणे सोडून ठेवली होती. त्यामुळे मला तिच्या अनावृत्त स्तनांना स्पर्श करता येत होता.

देवा!! सुधाताईने याची तयारी झोपायच्या आधीच करून ठेवली होती! तिने मला मिठीत घ्यायच्या आधीच ब्लाउजची बटणे काढून ठेवली होती. सुधाताईचे एक फार सुंदर होते. सेक्सच्या बाबतीत ती उत्सुक सहकारी होती माझी.

मी माझा हात तिच्या बटणे उघडलेल्या ब्लाउजच्या आत घातला आणि तिचा डावा स्तन मा‍झ्या हातात घेतला आणि त्याची गोलाई मी अनुभवू लागलो, कुरवाळू लागलो. आता मा‍झ्या हातावर तिचा ब्लाउजच्या आत होता. ब्लाउज मागचा तिचा उघडा स्तन मी मा‍झ्या हाताने तो थोडासा दाबला. नंतर मा‍झ्या बोटांनी त्याला कुस्करू लागलो.

सुधाची शिकवण

मला साधारणतः वयाच्या १५ ते १६ वर्षांचा असतानाच सेक्समधले कळायला लागले होते. सर्व मुलांना होते की नाही माहीत नाही पण मला सेक्सची स्वप्ने १४ ते १५ वर्षांपासूनच पडायला लागली. माझ्या शरीरात बदल घडायला लागले आणि माझा बुल्ला केव्हाही कधीही मोठा व्हायचा. अगदी घरातले सर्व...

सुधाची शिकवण भाग : २

त्या रात्री मला कशाने तरी जाग आली. रात्रीचे दोन वाजले होते. पौर्णिमेच्या चंद्राचा प्रकाश खिडकीतून येत होता. मी सुधाताईच्या शेजारी झोपलो होतो. माझ्या उजव्या बाजूला सुधाताई झोपली होती. माझे लक्ष सुधाताईकडे गेले. ती आपल्या पायावर पाय घेऊन कपाळावर उजवा हात घेऊन पाठीवर...

सुधाची शिकवण भाग : ४

सुधाताईने खुश होत माझ्या भोवती टाकलेला आपला उजवा हात जो मा‍झ्या पाठीवर होता तो हात मा‍झ्या डोक्यावर मागून ठेवला आणि डोक्यावरच्या केसात बोटे फिरवू लागली. मी तिच्या भोवताली घातलेला डावा हात काढून पुढे घेतला आणि तोही हात तिच्या उघड्या ब्लाउजमधून उजव्या स्तनांवर ठेवला आणि...

सुधाची शिकवण भाग : ५

थोडा वेळ गेला आणि सुधाताई गेस्टरूममधे आली. तिने येताना गेस्टरूमचा दरवाजा लावून घेतला. ती पलंगावर ज्या बाजूला झोपलो होतो त्याच्या समोर येऊन हसत उभी राहिली. मी तिच्याकडे पाहत होतो. "सरक थोडा आत." ती म्हणाली. मी पलंगावर थोडा आतल्या बाजूला सरकलो आणि तिला बसायला जागा करून...

सुधाची शिकवण भाग : ६

आता आमचा मागे पुढे हलण्याचा वेग वाढला होता. आता ती मागे पुढे हलत माझा बुल्ला तिच्या योनित आत बाहेर करू लागली. कधी कधी माझा बुल्ला तिच्या योनितून पूर्ण बाहेर यायचा पण मग तितक्याच वेगाने मी तो आत ढकलत होतो. मा‍झ्या बुल्ल्याला तिच्या योनिचा तो आत जाताना होणारा स्पर्श...

सुधाची शिकवण भाग : ७

सुधाताईने आपले नितंब पुढे करून मा‍झ्या दाबत्या हाताला प्रतिसाद दिला. मी मा‍झ्या उजव्या हाताची बोटे पुढे सरकवत तिच्या योनिच्या वरती आणली. ती बोटे मी तिच्या योनिच्या ओठांवर गिटार वाजवल्यासारखी फिरवू लागलो. तिने मला तसे करण्यास आपल्या पाय आणि मांड्या लांब करून जागा करून...

error: नका ना दाजी असं छळू!!