सुधाची शिकवण भाग : ७

सुधाताईने आपले नितंब पुढे करून मा‍झ्या दाबत्या हाताला प्रतिसाद दिला. मी मा‍झ्या उजव्या हाताची बोटे पुढे सरकवत तिच्या योनिच्या वरती आणली. ती बोटे मी तिच्या योनिच्या ओठांवर गिटार वाजवल्यासारखी फिरवू लागलो. तिने मला तसे करण्यास आपल्या पाय आणि मांड्या लांब करून जागा करून दिली.

आता मी तिच्या योनिच्या ओठांवर माझी बोटे फिरवत होतो. तिच्या योनितून बुळबुळीत द्रव येऊन तो अंगावरून येणाऱ्या पाण्याच्या झोतात वाहून जात होता. मी माझे मधले बोटे तिच्या योनिच्या वरच्या भागात सरकवले. त्या भागात शेंगदाण्याचा आकाराचा तिचा योनिदाणा मा‍झ्या बोटाला लागला.

मी त्या बोटाने त्या योनिदाण्याला हलकेच दाबू लागलो. त्याबरोबर सुधाताईच्या पायातील त्राण गेल्यासारखी ती पटकन खाली होऊ लागली. मी तिला मा‍झ्या उजव्या हाताच्या पंज्याने तिची योनी वरती ढकलून मी तिला खाली होऊ देत नव्हतो.

आमचे असे करणे एका तालात चालले होते. मा‍झ्या उजव्या हाताने आणि बोटांनी सुधाताई झवून घेत होती. मी माझे मधले बोट तिच्या योनिदाण्यापासून तिच्या योनिवर हलकेच दाबून ते खाल पर्यंत नेले, आणि परत वरती त्या दाण्यावरती आणले. त्या बरोबर सुधाताईही मला तिचे नितंब हलवत प्रतिसाद देऊ लागली.

माझा बुल्ला तिच्या नितंबांना टोचत होता. ती मागे मागे सरकून त्याला आपल्या नितंबांवर दाबून घेत होती. असे करत असतानाच सुधाताई तोंडाने “ऊऽऽ ऊऽऽ स्सऽऽ आऽऽ आऽऽ सोनूऽऽऽ” असे आवाज करत होती. असे करता करताच ती एका वेळी उभ्या उभ्याच झडू लागली.

तोंडाने ती सारखा आवाज करत मा‍झ्या नावाचा “सोनूऽऽ सोनूऽऽ” असा जप करत होती. तिने आपले दोन्ही हात मा‍झ्या तिच्या योनी वरच्या पंज्यावर धरले आणि ती तो योनिवर दाबू लागली. तिची योनी मा‍झ्या बोटांच्या भोवती आंकूचन प्रसरण करत झडू लागली.

सुधाताई आता दमली होती. तिने आपले डोके मा‍झ्या खांद्यावर ठेवले आणि ती डोळे मिटून विश्रांती घेऊ लागली. आमच्या दोघांवर शॉवरचे पाणी पडतच होते. तिचा मा‍झ्या खांद्या वरचा चेहरा शांत आणि छान दिसत होता.

मी परत परत तिची छोटी छोटी चुंबने घेत होतो. मी तिच्या कपाळावरचे आणि गालावरचे भिजलेले केस मा‍झ्या बोटांनी मागे केले. ती अतिशय सुंदर दिसत होती. थोड्या विश्रांतीनंतर तिने मा‍झ्या खांद्यावरचे डोके उचलले आणि ती मा‍झ्या शरीरावरून दूर झाली.

“अरे इतका वेळ शॉवर चालू आहे, पण आपण साबण लावलाच नाही. चल, आता साबण लावून आंघोळ करू.” माझ्याकडे वळून म्हणाली.

तिने भिंतीवरचा नळ बंद केला आणि साबण उचलला आणि मा‍झ्या अंगाला लावू लागली. मा‍झ्या छातीवर पाठीवर तिने साबण लावला. नंतर परत साबण घेऊन तिने मा‍झ्या डोक्याला आणि चेहऱ्याला साबण लावला.

साबण लावता लावता ती मा‍झ्या शरीराला आपल्या छोट्या हातांनी स्पर्श करण्याचा आनंद घेत होती. मग त्याच हाताने तिने मा‍झ्या पोटाला साबण लावता लावता मा‍झ्या झाटांना साबण लावला आणि मा‍झ्या गोट्या हातात घेत त्यांनाही तिने साबण लावला.

नंतर तिने माझा बुल्ला हातात घेतला आणि त्यालाही ती अलगद साबण लावू लागली. तोंडाला साबण लावल्यामुळे माझे डोळे मिटलेले होते आणि ती मा‍झ्या बुल्ल्याशी साबण लावता लावता ती खेळत असल्याने मला स्वर्ग सुखाचा आनंद मिळत होता.

माझा बुल्ला संपूर्ण ताठ होऊन तिच्या खेळाला प्रतिसाद देत होता. तिने माझा बुल्ला सोडला आणि तिने पुढे सरकत मा‍झ्या नितंबांना, मांड्यांना आणि पायालाही साबण लावला.

आता थोड्या वेळानंतर तिचा मा‍झ्या अंगाला साबण लावून झाला होता. आता माझी पाळी होती. मी नळाचे थोडेसे पाणी घेऊन मा‍झ्या चेहऱ्यावर मारले आणि चेहर्‍याचा साबण काढून टाकला.

आता मी साबण हातावर घेतला आणि तिच्या अंगाला लावू लागलो. मी तिच्या तोंडाला, केसांना, पाठीला साबण लावला हाताला साबण लावला. थोडा आणखी साबण घेऊन तिच्या स्तनांना लावला.

तिच्या स्तनांची गोलाई त्या बुळबुळीत साबणामुळे जास्तच आकर्षक वाटत होती. साबण लावता लावता मी तिच्या स्तनांशी खेळत होतो आणि तीही माझे ते स्पर्श छान भोगत होती. मी थोडा आणखी साबण घेऊन तिच्या योनिला आणि नितंबांला, पायांना लावला.

आता आमच्या दोघांच्या अंगाला साबण लावून झाले होते. मी परत भिंतीवरचा शॉवरचा नळ सोडला आणि शॉवरच्या झोताच्या मधोमध तिला घेऊ उभा राहलो. त्याबरोबर आमच्या अंगावरचा साबण वाहून जाऊ लागला.

शॉवरमधे तिला जवळ घेऊन उभा असल्याने माझा बुल्ला तिच्या योनिच्या समोर तिला लागत होता. मी तिला पटकन पकडले आणि भिंतीकडे सरकवत नेले. तिची पाठ भिंतीला लागली. तिने आपले दोन्ही पाय फाकवले आणि मी तिच्या योनित माझा बुल्ला घालायचा प्रयत्न करू लागलो.

पण ती थोडी माझ्यापेक्षा उंचीने लहान असल्याने, उंचीच्या थोड्या फरकाने मला तिच्या योनित बुल्ला ढकलता येत नव्हता. मी तिला काखेत धरून वरती उचलले. तिनेही मा‍झ्या गळ्यात हात टाकून स्वत:ला उचलले आणि तिने तिची योनी मा‍झ्या बुल्ल्या समोर आणली.

मी माझा बुल्ला तिच्या योनित सरकवू लागलो. तिने आपल्या फाकवलेल्या पायांची मिठी मा‍झ्या कंबरेला मारली. तिने आपले पाय उचलून मा‍झ्या कंबरेला मांडीत पकडले आणि माझा बुल्ला आपल्या योनित घेतला. आपले हात मा‍झ्या खांद्यांवर ठेवून ती मा‍झ्या कडेवर स्वार झाली.

आता माझा बुल्ला तिच्या योनित पूर्ण गेला होता. तिने आपले हात मा‍झ्या गळ्यात टाकले होते. तिने माझे डोके जवळ ओढले आणि ती मा‍झ्या गालावर मानेवर चुंबनांचा वर्षाव करू लागली. दुसर्‍या बाजूला ती आपली कंबर हलवत मला झवत होती.

मी माझे हात तिच्या नितंबांच्या खाली घालून तिला आधार दिला होता. मीही तिला माझी कंबर पुढे मागे करत झवत होतो. काय अवर्णनीय आनंद होता तो. मा‍झ्या शरीरातून आनंदाच्या लाटांवर लाटा जात होत्या. आम्ही असेच एकमेकांवर बराच काळ झुलत झवत होतो, वरून शॉवरच्या पाण्याचा अभिषेक चालूच होता.

थोड्या वेळानंतर आम्ही दोघेही झडण्याच्या बिंदू पर्यंत ओलो. आता सुधाताई मोठ्या मोठ्याने म्हणत होती,

“सोन्याऽऽ सोन्याऽऽ किती रे सुंदर वाटतेयऽऽ आऽऽ आऽऽ आऽऽऽ उऽऽ उऽऽ उऽऽ”

मग तिने मा‍झ्या गळ्या मानेवरची मिठी घट्ट केली आणि ती जोरजोरात कंबर हलवत मला झवू लागली. मीही तिला तसाच जोरजोरात प्रतिसाद देत होतो. ती किंचाळली “एऽऽ सोऽऽ न्याऽऽ” मीही तिला प्रतिसाद दिला, “ताईऽऽ” आणि मीही झडू लागलो.

थोड्या वेळाने तिने आपल्या मांडीची मा‍झ्या कंबरेवरची मिठी सोडली आणि हळूच जमिनीवर पाय टेकले. आम्ही दोघेही दमून एकमेकांच्या आधाराने उभे होतो. ती अजूनही मा‍झ्या कडेवर मा‍झ्या कंबरेला आपल्या मांडीत पकडून होती.

मी तसेच तिला मागे नेत भिंतीला टेकवले. तिने मा‍झ्या कंबरे वरचे पाय खाली टेकवले. ती मा‍झ्या बुल्ल्यावरून उतरली आणि तिच्या योनितून तिने मा‍झ्या बुल्ला बाहेर काढला. मी तिच्या अंगावर कोसळलो. तिच्या खांद्यावरती डोके ठेवून मी विश्रांती घेऊन लागलो.

आम्ही दोघेही एकमेकांच्या शरीरावर झोकून विश्रांती घेत होतो. शॉवरचे पाणी तसेच चालू होते. थोडी विश्रांती घेतल्यावर मी शॉवर बंद केला आणि दांडीवरील सुधाताईचा टॉवेल घेऊन मी तिला पुसले. तिच्या केसावर मी टॉवेल टाकला तिने आपले कुरळे केस पुसले.

नंतर तोच टॉवल घेऊन तिने माझेही अंग, केस पुसले. आम्ही दोघेही बाथरूम बाहेर नागडेच आलो आणि गेस्टरूममधे गेलो. तिथे परत सुधाताईने आपले अंग पुसून कोरडे केले. नंतर बाथरूममधून बाहेर आणलेले कपडे तिने घालायला सुरुवात केली. मी अनिमिष डोळ्यांनी तिला कपडे करताना पाहत होतो.

“तू इकडे आमच्याकडे राहायला आल्यापासून मी तुला कपडे करताना बघितले आणि मा‍झ्या किती रात्री खराब झाल्या माहीत आहेत तुला?” मी तिला म्हटले.

तिच्या तोंडावर खोडसाळ हसू होते. ती मला मारण्यासाठी मा‍झ्या अंगावर चालून आली.

“नालायका! मला यातले काहीही माहिती नव्हते.”

मी हसत हसत मा‍झ्या खोलीत गेलो आणि मी कपडे केले.

सुधाताई आता रोजच्या कामाला, जेवणाला लागली. मी मधून मधून जाऊन तिला मिठी मारून त्रास देत होतो. कधी कधी चुंबन घेत होतो. काम करता करता ती हा माझा त्रास आनंदाने सहन करत होती.

आता पुढच्या दोन तासात आई आणि बाबा परत येणार होते. त्यांना कोणताच संशय येऊ नये म्हणून मी कॉलेजला निघून गेलो. सुधाताई घरीच राहिली.

या दिवसा नंतर सुधाताई आमच्याकडे तीन वर्षे ग्रॅजुएट होईपर्यंत राहत होती आणि मी तिला संधी मिळेल तसे झवत होतो. तिने मला एकदा मध्यंतरी सांगितले की तिच्या डॉक्टर मैत्रिणीच्या सल्ल्याने ती टॅबलेट्स घेत होती. त्यामुळे आम्ही नेहमी झवण्याची जोखीम काळजी न करता घेत होतो.

मी तिला इतक्या वेळा झवत होतो की मोठा बाका प्रसंग सहज उभा राहला असता. पण तिने ती काळजी पहिल्यापासून घेतल्याने आम्ही सुखाने मनसोक्त झवत होतो.

नंतर ती मुंबईला गेली, नोकरीला लागली, तिला कंपनीची जागाही मिळाली. मी मुंबईत कामाला कधी गेलो की तिच्याकडेच जाऊन राहत असे. ती आमच्याकडेच रहायची त्यामुळे कोणालाही संशय यायचा नाही आणि मी संधी मिळेल तेव्हा तिला झवे.

सुधाताई तशा संध्याकाळी स्वत: तयारही करायची. तिचे आणि माझे हे गुपित तिचे लग्न झाल्यावरही चालू आहे. मी तिला काही दिवसांनी भेटलो की ती खोडसाळपणे मला नेहमी विचारत असे,

“काय? आता कोण नवीन पकडलीस की नाही?”

मीही तिला मधून मधून मा‍झ्या पराक्रमांच्या कथा तिला सांगतो.

ती आजही मला म्हणते,

“सोनू, तू मला झवणारा पहिला आहेस आणि तू मला खूप खूप आवडतोस. तुझ्याबरोबर झवाझवी करताना खूप मजा वाटते.”

माझ्याही आयुष्यात सुधाताई आणि तिला झवणे हे प्रथम स्थानावर आहे कारण तिनेच मला झवणे शिकवले.

सुधाची शिकवण

मला साधारणतः वयाच्या १५ ते १६ वर्षांचा असतानाच सेक्समधले कळायला लागले होते. सर्व मुलांना होते की नाही माहीत नाही पण मला सेक्सची स्वप्ने १४ ते १५ वर्षांपासूनच पडायला लागली. माझ्या शरीरात बदल घडायला लागले आणि माझा बुल्ला केव्हाही कधीही मोठा व्हायचा. अगदी घरातले सर्व...

सुधाची शिकवण भाग : २

त्या रात्री मला कशाने तरी जाग आली. रात्रीचे दोन वाजले होते. पौर्णिमेच्या चंद्राचा प्रकाश खिडकीतून येत होता. मी सुधाताईच्या शेजारी झोपलो होतो. माझ्या उजव्या बाजूला सुधाताई झोपली होती. माझे लक्ष सुधाताईकडे गेले. ती आपल्या पायावर पाय घेऊन कपाळावर उजवा हात घेऊन पाठीवर...

सुधाची शिकवण भाग : ३

मी तिला मागे ढकलत ढकलत भिंती जवळ नेले आणि तिची पाठ भिंतीला टेकवली आणि माझे शरीर तिच्या अंगावर टाकले. माझी उघडी छाती तिच्या छातीला भिडली. मा‍झ्या छातीवर तिचे स्तन पूर्ण दाबले गेले. मी माझी छाती तिच्या स्तनांवरती घासू लागलो. तिचे गोलाकार स्तन मा‍झ्या छातीवर चुरगळत होते....

सुधाची शिकवण भाग : ४

सुधाताईने खुश होत माझ्या भोवती टाकलेला आपला उजवा हात जो मा‍झ्या पाठीवर होता तो हात मा‍झ्या डोक्यावर मागून ठेवला आणि डोक्यावरच्या केसात बोटे फिरवू लागली. मी तिच्या भोवताली घातलेला डावा हात काढून पुढे घेतला आणि तोही हात तिच्या उघड्या ब्लाउजमधून उजव्या स्तनांवर ठेवला आणि...

सुधाची शिकवण भाग : ५

थोडा वेळ गेला आणि सुधाताई गेस्टरूममधे आली. तिने येताना गेस्टरूमचा दरवाजा लावून घेतला. ती पलंगावर ज्या बाजूला झोपलो होतो त्याच्या समोर येऊन हसत उभी राहिली. मी तिच्याकडे पाहत होतो. "सरक थोडा आत." ती म्हणाली. मी पलंगावर थोडा आतल्या बाजूला सरकलो आणि तिला बसायला जागा करून...

सुधाची शिकवण भाग : ६

आता आमचा मागे पुढे हलण्याचा वेग वाढला होता. आता ती मागे पुढे हलत माझा बुल्ला तिच्या योनित आत बाहेर करू लागली. कधी कधी माझा बुल्ला तिच्या योनितून पूर्ण बाहेर यायचा पण मग तितक्याच वेगाने मी तो आत ढकलत होतो. मा‍झ्या बुल्ल्याला तिच्या योनिचा तो आत जाताना होणारा स्पर्श...

error: नका ना दाजी असं छळू!!