सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या उघड्या पायाचे तो किंचित घासून वेगळेच स्पर्शसुख अनुभवत होता.

आमच्या नेहमीच्या रुटीन सारखे मी अजयच्या दंडाला धरून हलवत त्याला ते पुस्तक धरायचा इशारा केला. त्याने त्याचा डावा हात उचलून त्या हाताने पुस्तकाची डावी बाजू पकडली आणि मी मा‍झ्या उजव्या हाताने त्या पुस्तकाची उजवी बाजू पकडली. आणि मग आम्ही दोघेही एकमेकांना बिलगून मनातल्या मनात ते पुस्तक वाचायला लागलो. खरोखर ते पुस्तक वाचण्यापेक्षा आम्ही ते वाचण्याचे नाटक करायला लागलो.

पुस्तक वाचताना त्याला मा‍झ्या अंगावर दाबून घेत मी त्याच्या डाव्या हातावर हलकेच हात फिरवायला लागले. त्याचा फायदा घेत अजय वर मा‍झ्या उघड्या अंगावर ठेवलेले डोके किंचित हलवायचा आणि खाली मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकलेला पाय हलवून मा‍झ्या उघड्या मांडीवर आपला लंड दाबायचा.

मा‍झ्या उघड्या मांडीच्या अनोख्या स्पर्शाने तो उत्तेजित होत आपला बर्मुड्यातील कडक लंड एका अर्थी मा‍झ्या मांडीवर घासत होता आणि मा‍झ्या मांडीच्या ऊबेचे स्पर्शसुख घेत होता. नेहमी सारखे माझे ते एक पान वाचून झाले तसे मी माझा डावा हात वर केला.

पुन्हा अजय जणू त्याची वाट बघत होता असे त्याने त्याच्या डाव्या हातातले पुस्तक सोडून दिले आणि तो हात खाली मा‍झ्या डाव्या उभाराच्या खालच्या बाजूवर दाबला.

नेहमी त्याचा हात जेमतेम मा‍झ्या उभारांना स्पर्श करायचा पण आज त्याने तो स्पष्टपणे मा‍झ्या उभाराच्या खालच्या भागावर दाबला होता, जसे काही त्या हाताने तो माझा उभार धरतोय. तसे करून तो कदाचित चेक करत होता की मी काही ऑब्जेक्शन घेते की काय.

पण मी त्याच्या त्या हालचालीकडे दुर्लक्ष केले आणि मा‍झ्या पुढे नेलेल्या डाव्या हाताने अजयने सोडलेली पुस्तकाची डावी कड हातात पकडली. आणि मग मी त्या पुस्तकाचे पान पालटायला लागले आणि ते करताना माझा डावा हात मी बाजूला पुढे नेऊ लागले.

मा‍झ्या त्या हालचालीने नेहमीसारखे अजयचे डोके मा‍झ्या डाव्या उभारावर खाली दाबले गेले. अजयचे तोंड तसेही मा‍झ्या त्या गाऊनच्या डाव्या कडेला स्पर्श करत होते आणि जेव्हा मा‍झ्या ढकलण्याने त्याचे डोके आणि तोंड पुढे झाले, त्याचा फायदा घेत अजयने आपले तोंड मा‍झ्या गाऊनच्या डाव्या कडेच्या आत खाली सारले.

गाऊनच्या कडा वर मा‍झ्या उभारावर वाईड ओपन होत्याच तेव्हा अजयने त्या कडेखाली तोंड घातले तर त्याचे तोंड जाऊन मा‍झ्या डाव्या उभाराच्या वरच जाऊन दाबले. त्याच्या ओठांचा भाग मा‍झ्या त्या उभारावरील अरोल्याच्या भागाला स्पर्श करत होता.

मी वर पान पालटे पर्यंत माझा डावा हात त्याच्या डोक्यावर दाबून ठेवला आणि त्यामुळे त्याचे तोंड आपसूक मा‍झ्या उभाराच्या अरोल्यावर दाबले गेले होते आणि अजयने ते तेथे तसे दाबून धरले.

आणि वरून तसा तोंडाच दाब देत असताना खालून अजयने आपला डावा हात मा‍झ्या उभारावर खालून अजून दाबला. म्हणजे एका अर्थी तो वरून तोंडाने आणि खालून हाताने माझा तो डावा उभार वरून-खालून दाबत होता.

ती हालचाल म्हटली तर काही सेकंदाची होती पण आम्ही त्यासाठी जवळ जवळ मिनिटभर घेतला. मी फक्त एकच पान पालटले नाही तर दोन तीन पाने पालटून चेक करत असल्यासारखे दाखवले.

त्यामुळे मला अजून काही क्षण टाईमपास करता आला आणि तेवढा वेळ अजयचे तोंड मा‍झ्या गाऊनच्या कडेखाली मा‍झ्या उघड्या उभारावर दाबलेले होते. शेवटी मी एक पान वाचायचे नक्की केले आणि माझा डावा हात मागे घेतला. त्यामुळे नाइलाजास्तव अजयला त्याचे तोंड आणि डोके मा‍झ्या उभारावरून मागे घ्यावे लागले.

त्याने खालून माझा उभार दाबलेला हात जीवावर आल्यासारखा हळूच काढून घेतला आणि वर नेत त्या पुस्तकाची डावी कड पकडली. आणि मग मी त्याच्या डाव्या दंडाला धरून त्याला मा‍झ्या अंगावर दाबत परत पुस्तक वाचू लागले.

वर जेव्हा मी पान पालटत होते आणि अजय त्याचे तोंड अन हात दाबून माझा उभार दाबत होता. तेव्हा त्या हालचालीचा फायदा घेत अजयने खाली मा‍झ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये आपला डावा पाय सारला होता आणि तो मा‍झ्या डाव्या पायाला आपल्या दोन्ही पायाच्या मध्ये जखडून मा‍झ्या मांडीवर आपला लंड दाबू लागला.

तो नेहमी तसेच करायचा पण आज त्याला माझा पाय जवळ जवळ उघड्या अवस्थेत मिळाला होता तेव्हा मा‍झ्या उघड्या पायाच्या ऊबेची मजा घेत तो मा‍झ्या पायाला भिडला होता.

त्याचा उजवा हात, जो आम्हा दोघांच्या अंगाच्या मध्ये सरळ खाली करून ठेवलेला होता. त्याच्या त्या हाताचा पंजा मा‍झ्या डाव्या पायाच्या उघड्या मांडीच्या किंचित खाली सरकवून ठेवलेला होता. म्हणजे त्या हातानेही तो मा‍झ्या उघड्या मांडीचे स्पर्शसुख घेत होता.

आणि मग अशा तर्‍हेने अजून पंधरा वीस मिनिटे आम्ही दोघे पुस्तक वाचत राहलो.

प्रत्येक वेळी मी पान पालटताना माझा हात पुढे न्यायचे आणि त्याने अजयचे तोंड मा‍झ्या उघड्या गाऊनच्या कडेच्या आत मा‍झ्या नग्न उभारावर दाबले जायचे. आणि प्रत्येक वेळी ते जास्तच खाली सरकले जायचे.

शेवटचे जेव्हा मी पान पालटले होते तेव्हा तर त्याच्या ओठांचा स्पर्श मा‍झ्या ताठरलेल्या निप्पलला झालेला मला जाणवला. तसेच खाली त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या फाकलेल्या पायांमध्ये दाबला होता तेव्हा त्याच्या मांडीचा स्पर्श मला मा‍झ्या योनीवर जाणवला होता.

तो गाऊन तोकडा होता तेव्हा त्याच्या कडा मा‍झ्या जांघेत घुसल्या होत्या आणि अजयला मा‍झ्या योनीचा आकार आणि स्पर्श त्याच्या मांडीवर चांगलाच स्पष्ट मिळत असावा.

असे पंधरा वीस मिनिटे वाचन झाले की मला ग्लानी येऊन मा‍झ्या डोळ्यावर खरी झोप यायची. पण आज मी ठरवले होते की अजिबात झोपायचे नाही आणि अजयच्या सगळ्या कामुक चाळ्यांची पुरेपूर मजा घ्यायची. पण मी कितीही तसा निश्चय केलेला होता तरी माझे थकलेले शरीर मला दगा देऊ लागले.

नकळत मा‍झ्या डोळ्यांवर झोपेची खरी ग्लानी येऊ लागली आणि माझे डोळे मिटू लागले. पुस्तक वाचायचे जरी मी नाटक करत होते तरी ते नाटक वटवताना मी काहीतरी वाचत होते. आणि असे पुस्तक वाचताना हमखास मा‍झ्या डोळ्यावर ग्लानी येत असे तशी आत्ताही यायला लागली.

त्या झोपेच्या ग्लानित मी स्वत:च्या मनाशीच संवाद साधू लागले की ठीक आहे मला खरी झोप येतेय ते. म्हणजे मा‍झ्या खऱ्या झोपेत अजयला मा‍झ्या अंगाशी जास्त बिनधास्त कामुक चाळे करायचा चान्स मिळेल.

आज तसेही मी तो सेक्सी गाऊन घालून एका वेगळ्याच सेक्सी आणि जास्त एक्सायटेड मूडमध्ये आहे. तेव्हा मी जर जागी राहले तर कदाचित अजयच्या कामुक चाळ्यांनी माझी कामवासना अजून चेतवेल आणि नकळत मी त्याला रिस्पॉन्स द्यायला लागेल.

मला ते इतके सहज घडू द्यायचे नव्हते तेव्हा मा‍झ्या डोळ्यावरील खऱ्या झोपेच्या ग्लानिला मी अडवले नाही आणि खऱ्या झोपेच्या आधीन झाले. माझी झोप चाळवली आणि मला जाणीव झाली की मा‍झ्या निप्पल्सवर किंचित दाब पडतोय.

नॉर्मली अजयच्या कामुक चाळ्यांनीच माझी झोप चाळवायची आणि ते लक्षात आले तरी मी पुन्हा झोपेच्या आधीन व्हायचे. पण त्यावेळी मा‍झ्या डोळ्यावरची ग्लानी आणि झोप पूर्ण उडून गेली! कदाचित साधारण १५/२० मिनिटे मी खरी झोप घेतली असावी, ज्याने माझे मन आणि शरीर ताजेतवाने झाले होते.

आज मी वेगळ्याच एक्सायटेड मूडमध्ये आहे तेव्हा मला अजयच्या कामुक चाळ्यांची जास्त मजा घ्यायची आहे हे मला आठवले आणि माझी झोप उडाली. आणि मग मी हळूहळू पूर्ण शुद्धीवर येऊन पण डोळे तसेच मिटून ठेवत अजय मा‍झ्या अंगाशी काय करतोय ह्याचा अंदाज घेऊ लागले.

सगळ्यात प्रथम मला जाणवले की अजयचे तोंड मा‍झ्या डाव्या उभाराच्या निप्पलवर आहे आणि तो हलकेच त्या निप्पलला ओठांमध्ये धरून चोखत होता. आणि पुढच्याच क्षणी मला जाणीव झाली की त्याच्या डाव्या हाताची बोटे मा‍झ्या उजव्या निप्पलशी हलकेच चाळे करत होती.

एक क्षण मला वाटले की डोळे किलकिले करून ते दृश्य पहावे. पण मी विचार केला की अजय इतके धाडस करून माझा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखतोय म्हणजे कदाचित तो वर मा‍झ्या चेहऱ्याकडे किंवा डोळ्याकडे नजर ठेवून असावा की त्याच्या ह्या चाळ्यांनी माझी झोप चाळवते की नाही ते.

आणि जर त्याच्या लक्षात आले की माझी झोप चाळवलीय किंवा मी जागी झालेय किंवा मा‍झ्या डोळ्यांची किंचितही हालचाल झाली आहे तर मग तो लगेच मागे झाला असता किंवा मा‍झ्या निप्पलशी चाळे करणे त्याने थांबवले असते.

तेव्हा मी डोळे किलकिले करून डोळ्यांची हालचाल न करण्याचा निर्णय घेतला आणि निव्वळ मा‍झ्या अंगावरील त्याच्या हालचालीवरून तो जे करतोय ते इमॅजिन करत राहावे.

मा‍झ्या त्या स्पेशल सेक्सी गाऊनचा अजय नालायकाने बरोब्बर फायदा घेतला होता! मा‍झ्या उभारांच्यावर तो जास्त वाईड ओपन होता तेव्हा मी झोपेत असताना त्याने तो अजून बाजूला करून मा‍झ्या दोन्ही उभारांचे गोळे अर्धे अधिक उघडे केले होते आणि तो मा‍झ्या निप्पलशी तोंडाने आणि बोटांनी चाळे करत होता.

खाली त्याने मा‍झ्या डाव्या पायाला आपल्या पायात नेहमीसारखे जखडले होते आणि तो मा‍झ्या मांडीवर लंड घासत होता. काही क्षण तसे मा‍झ्या निप्पलशी खेळून झाल्यावर अजयने मा‍झ्या उजव्या उभारावर आपल्या डाव्या हाताचा पंजा ठेवला आणि तो माझा उजवा उभार हलकेच दाबायला लागला.

नेहमी तो तसे मी घातलेल्या गाऊन वरून करायचा पण आज त्याला माझा उघडा नग्न उभार दाबायला मिळत होता. मा‍झ्या ताठरलेल्या निप्पलचे स्पर्शसुख त्याला त्याच्या तळहातावर पुरेपूर मिळत होते.

तसे तर माझा डावा उभारही तो नेहमी मा‍झ्या गाऊनच्या पातळ कपड्यावरून चोखायचा अन चाटायचा. पण आज त्याला माझा तो निप्पल उघडा नागडा चोखायला मिळत होता.

त्याला डायरेक्ट मा‍झ्या नग्न उभारांशी भिडलेले आणि खेळत असलेले पाहून मा‍झ्या योनीतली तप्त कामोत्तेजना उफाळून बाहेर पडत होती. तो सेक्सी गाऊन घालून त्याला मा‍झ्या मादक सेक्सी अंगाचे जवळ जवळ नग्न प्रदर्शन करून मी त्याला वेगळेच कामोत्तेजित केले होतेच.

पण त्याच गाऊनच्या आड मी त्याला मा‍झ्या नग्न अंगाशी खेळण्याची ही संधी उपलब्ध करून दिली होती आणि तो त्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत असलेले पाहून माझी कामवासना प्रचंड सुखावत होती. अनोख्या कामोत्तेजनेने मा‍झ्या योनीतला रस पाझरत होता आणि तो खाली झिरपत असलेला मला जाणवत होता.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!