सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते.

तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे त्याच्याकडून काहीच हालचाल झाली नाही. म्हणून मी अत्यंत सावधपणे मा‍झ्या डोळ्याच्या पापण्या किंचित उघडल्या आणि खाली पाहिले.

मला कळले की अजय वर होऊन मा‍झ्या अंगावरून वरखाली नजर फिरवून मला नीट निरखत होता. बहुतेक त्या तोकड्या पारदर्शक सेक्सी गाऊन वरून माझे जे मादक सेक्सी अंग दिसत होते ते तो इतक्या जवळून निरखून पाहत आपल्या डोळ्यात साठवून ठेवत होता.

मनसोक्तपणे मला तशी पाहल्यावर अजय उठून बसला आणि त्याने आपले दोन्ही हात मा‍झ्या कंबरेच्या उजव्या भागाकडे नेले. तेथे त्याने काहीतरी केले आणि मग त्याने हळूहळू आपला हात मा‍झ्या डाव्या बाजूकडे आणायला सुरुवात केली.

जेव्हा त्याचे हात मा‍झ्या उजव्या बाजूला होते तेव्हाच मला मा‍झ्या कंबरेवर असलेली नाडी ढिल्ली झाल्याची जाणवली होती. आणि आता जेव्हा तो आपले हात मा‍झ्या डाव्या बाजूला आणत होता तेव्हा त्याच्या हातात मला नाडीचे एक टोक दिसले. म्हणजे त्या नालायकाने अजून डेअरींग करत मा‍झ्या कंबरेला गाऊनवर बांधलेली नाडी सोडली होती.

अर्थात, ती नाडी मीपण काही घट्ट वगैरे बांधलेली नव्हती व त्याची गाठ सहज सुटेल अशा तऱ्हेनेच बांधलेली होती.

आमच्या ह्या नेहमीच्या कामुक मजेत मी तो सेक्सी गाऊन घालून वरून फक्त नाडी बांधली तर अजय ती सोडून माझा गाऊन उघडायचे धाडस करेल ह्याची मला खात्री होती आणि आत्ता तो तेच करत होता!

तेव्हा आता पुढे काय होईल ह्या विचाराने मा‍झ्या मनात आणि दाण्यात कामवासनेच्या उकळ्या फुटू लागल्या.

अजयने नाडीचे टोक डाव्या बाजूला आणून सोडले. मग त्याने एक हात परत मा‍झ्या उजव्या बाजूला नेला आणि गाऊनच्या वरच्या बाजूची कड पकडून तो ती वर उचलत डाव्या बाजूला आणू लागला.

हळूहळू गाऊनची ती वरची कड डाव्या बाजूला येऊ लागली आणि माझा गाऊन उघडा व्हायला लागला. त्याने ती वरची कड आणून डाव्या बाजूला सोडली तसे मा‍झ्या अंगावर आता जेमतेम फक्त गाऊनच्या उजव्या कडेचे आवरण राहले.

मा‍झ्या मादक सेक्सी अंगाची डावी बाजू जवळ जवळ त्याच्या नजरेसमोर उघडी नागडी झाली होती. माझा डावा उभार नग्न होऊन आता त्याला पूर्णपणे स्पष्ट दिसत होता.

अजयने मग अजून वेळ वाया न घालवता गाऊनची मा‍झ्या डाव्या बाजूला असलेली कड पकडली आणि ती वर उचलून तो मा‍झ्या उजव्या बाजूला नेऊ लागला. मा‍झ्या अंगावरून पूर्णपणे ढकलून त्याने ती उजव्या बाजूला टाकली आणि मला पूर्ण नागडी उघडी केली!

मा‍झ्या मुलाच्या हपापलेल्या नजरेसमोर मी आता पुढच्या बाजूने पूर्ण नागडी उघडी झाले होते! एक आई आपल्या मुलासमोर नागडी झाली होती! एक मुलगा आपल्या मम्मीला पूर्ण नागडी बघत होता!!

तसे तर मी या आधी अनेकदा अजयच्या नजरेसमोर पूर्ण नागडी झाले होते पण तेव्हा तो नेहमी दूर असायचा आणि चोरून मला बघायचा. पण आत्ता या क्षणी तो अक्षरश: मला चिकटून बसला होता आणि त्याच्या नजरेच्या एक दीड फुटावर माझे पूर्ण नग्न शरीर होते. मला पूर्ण नागडी करून अजय मला वरून-खालून न्याहाळू लागला.

अजय आता मला इतक्या जवळून नागडी बघतोय, त्याला मा‍झ्या उभारांचे भरगच्च गोळे, त्यावरील गडद अरोला, त्यावरील ताठरलेले लांबट निप्पल दिसत असतील. त्याला माझे किंचित चरबी असलेले पोट आणि त्याच्या मध्यावर असलेली खोलगट बेंबी मस्तपैकी दिसत असेल.

खाली मा‍झ्या कंबरेचा भाग, मा‍झ्या जांघेचा भाग त्याच्या नजरेला लख्ख दिसत असेल. खाली मा‍झ्या पृष्ठ भरीव मांड्या अन त्या खालील लांबसडक पाय त्याला दिसत असतील. मुख्य म्हणजे हलक्याश्या केसांनी आच्छादलेली माझी योनी, मा‍झ्या योनीची चीर, त्याच्यावर डोकावत असलेला माझा योनीदाणा, त्याच्या वासनामय नजरेसमोर पार नंगा झाला होता!

प्रचंड कामवासनेने, कामोत्तेजनेने आणि भडकलेल्या कामाग्नीने आतून मा‍झ्या अंगाची लाहलाही व्हायला लागली. ती प्रचंड तापलेली अन उफाळलेली कामवासना मा‍झ्या नसा नसातून प्रचंड प्रेशर दिल्यासारखी वाहू लागली.

मा‍झ्या योनीच्या चीरेला जणू भगदाड पडले अशी ती सतत पाझरू लागली. आता अजय पुढे काय करतोय आणि कधी करतोय ह्याची प्रचंड आसक्ती मा‍झ्या मनात निर्माण झाली!

प्रचंड इच्छा शक्तीने मी मा‍झ्या शरीराची हालचाल कंट्रोल करत ते स्तब्ध ठेवत होते. मा‍झ्या शरीरात खदखदत असलेल्या कामाग्नीची जराही झलक बाहेर दिसू नये ह्यासाठी मी प्रयत्नाची शर्थ करत होते.

अजयला काय वाटले कोणास ठाऊक पण तो खाली वाकला आणि त्याने त्याचे तोंड मा‍झ्या योनीच्या भागाकडे नेले. तेथे आपले तोंड त्याने जेमतेम मा‍झ्या योनीवर अर्धा इंच येईल इतके जवळ नेले. तो वाकून तसे मा‍झ्या योनी जवळ तोंड नेऊन बघत होता तेव्हा चान्स मारत मी माझे डोळे पूर्ण उघडले आणि त्याच्याकडे पाहायला लागले.

अजय आपल्या श्वासांवर आणि उच्छवासावर कंट्रोल ठेवून मा‍झ्या योनीचा वास घेत होता. दीर्घ श्वास घेऊन तो मा‍झ्या योनीतून निघणाऱ्या गंधाला आपल्या नाकाद्वारे शोषून घेत होता आणि छातीत साठवून ठेवत होता.

मग मला मा‍झ्या योनीला किंचित स्पर्श जाणवला! तो कसला स्पर्श आहे ह्याचा मी अंदाज बांधू लागले आणि ते लक्षात आल्यावर मा‍झ्या अंगावर एक काटा आला! अजयने आपली जीभ बाहेर काढून त्याच्या शेंड्याने मा‍झ्या योनीची चीर चाटली होती.

मा‍झ्या मुलाच्या जि‍भेचा स्पर्श मा‍झ्या योनीला झाला होता! एका आईच्या योनीला मुलाची जीभ लागली होती!! ती जाणीव झाली आणि कामोत्तेजनेची एक सणक मा‍झ्या डोक्यात गेली. त्याने मा‍झ्या अंगाला किंचित झटका बसला आणि ते कंप पावले!

जसे माझे अंग हलले तसे पटकन अजय वर झाला. वळून तो मा‍झ्या चेहऱ्याकडे बघेपर्यंत मी माझे डोळे मिटून घेतले होते. तो बहुतेक निरखून मा‍झ्या चेहऱ्याकडे पाहायला लागला की मा‍झ्या योनीला त्याने जीभ लावल्याने मी जागे तर झाले नाही ना?

मी तशीच स्तब्ध पडून होते आणि कसलीही हालचाल दाखवत नव्हते. मी जरा जरी हलले किंवा डोळ्याची काही हालचाल केली तरी अजयच्या लक्षात येईल की मी जागी झाली आहे. तेव्हा अतिशय काळजी घेत मी झोपेचे नाटक वटवू लागले.

जेव्हा अजयची खात्री झाली की मी अजूनही झोपेत आहे तेव्हा तो परत खाली कुशीवर झोपला. किंचित वर होत त्याने आधी आपला डावा पाय मा‍झ्या डाव्या पायावर टाकून माझा तो पाय आपल्या पायात जखडून घेतला आणि मा‍झ्या मांडीवर आपला प्रचंड कडक झालेला लंड दाबून त्याने आपले तोंड मा‍झ्या उभारावर आणले.

मग आपल्या जि‍भेने अजय मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पल चाटायला लागला. हे त्याने थोड्या वेळापूर्वीही केले होते. पण तेव्हा मा‍झ्या अंगावर त्या सेक्सी गाऊनचे थोडे फार आवरण होते.

पण आत्ता मी पूर्ण नागडी होते आणि मा‍झ्या नागड्या अंगाला चिकटून मा‍झ्या मांडीवर आपला कडक लंड दाबून तो मा‍झ्या उभाराचा निप्पल चोखत होता. ते दृश्य, तो सीन प्रचंड सेक्सी आणि उत्तेजक होता.

एक मुलगा डेअरींग करून आपल्या मम्मीला नागडी करून तिच्या नग्न अंगाला चिकटून तिचा निप्पल चाटत होता. आणि ती मम्मी झोपेचे नाटक करत आपल्या मुलाला ते सगळे कामुक चाळे करू देत होती, त्याचा आनंद घेत होती, त्याची मजा घेत होती.

अजयचा लंड मा‍झ्या नागड्या अंगाला भिडून प्रचंड कडक झाला होता आणि तो त्याला मा‍झ्या मांडीवर मनासारखा घासता येत नव्हता. ताठरून लांब झालेला लंड मा‍झ्या मांडीवर खुपत होता आणि त्याला तो ना खाली करून मा‍झ्या मांडीवर दाबता येत होता ना वर करून दाबता येत होता.

शेवटी मग त्याने मा‍झ्या निप्पलवरील तोंड वर उचलले आणि तो वर झाला. मी पापण्या काळजीपूर्वक किलकिल्या करून त्याच्या हालचाली पाहू लागले. त्याने त्याचा उजवा हात वर आणला आणि तो मा‍झ्या डाव्या खांद्याजवळ बेडवर रोवला.

आणि मग त्या हातावर आपले अंग तोलत तो वर झाला. मग त्याने आपला डावा हात आपल्या बर्मुड्यावर नेला. मग आपल्या डाव्या मांडीवरून त्याने बर्मुडा वर केला आणि आत हात घालून आपला कडक लंड बाहेर काढला!

मी किलकिल्या नजरेने पाहत होते तेव्हा मला पूर्ण स्पष्ट दिसत नव्हते. पण त्याने बाहेर काढलेल्या लंडाचे ओझरते दर्शन मला झाले आणि त्याच्या लंडाची लांबी अन जाडी पाहून माझे मन उचंबळायला लागले!

तो आता आपल्या लंडाने काय करेल ह्याची मला प्रचंड कामोत्सुकता लागली आणि त्या विचाराने मा‍झ्या योनीचा पाझर अजून सुटायला लागला.

अजयचा लंड असा मी एवढ्यात तरी नग्न पाहिला नव्हता आणि आत्ताही मला तो पूर्ण नग्न दिसत नव्हता तर त्याच्या बर्मुड्याच्या कपड्या खालून तो मला दिसत होता.

अजयने मग मा‍झ्या योनीकडे पाहत आपला लंड हलवायाला सुरुवात केली. जवळ जवळ मा‍झ्या मांडीच्या एखादं इंच वर आपला लंड धरून तो मूठ मारायला लागला. त्याच्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या योनीच्या जेमतेम सहा सात इंचावर होता आणि त्याच्या सुपाड्याचा रोख मा‍झ्या योनीच्या चीरेकडेच होता.

माझा मुलगा आपला लंड बाहेर काढून मा‍झ्या नग्न अंगाकडे पाहून, मा‍झ्या नागड्या योनीकडे पाहून मूठ मारतोय, त्याला गाळायला बघतोय ही जाणीव, ही भावना मला प्रचंड उत्तेजित करायला लागली.

मनातून असे वाटायला लागले की जागे व्हावे आणि त्याला आपल्या नागड्या अंगावर ओढून घेऊन चढवून घ्यावे. त्याचा तो कडक लंड आपल्या योनीत घालून घेऊन कचाकचा त्याच्याकडून झवून घ्यावे.

तसे काही करावे अशीच माझी इच्छा होती. त्या उद्देशाने आज मी तो सेक्सी गाऊन घालून मा‍झ्या मुलाला अजून जास्त कामोत्तेजित केले होते.

कदाचित तसे काही घडण्याची पुढच्या काही क्षणात शक्यता होती. मी जरी जागी होऊन त्याला माझ्यावर चढवून नाही घेतले तरी तो माझ्यावर चढायची शक्यता होती. आणि त्याने तसे करावे अशी तीव्र इच्छा मा‍झ्या मनात घर करू लागली आणि मी मनातून तशी प्रार्थना करू लागले.

तेवढ्यात अजय खाली वाकला आणि त्याने आपले तोंड मा‍झ्या डाव्या उभाराच्या निप्पलवर ठेवले! आणि मग तो माझा निप्पल चोखायला लागला आणि खाली मा‍झ्या मांडीला जवळ जवळ आपला लंड लावून हलवायाला लागला.

आता मला त्याच्या निप्पल चाटण्याची जाणीव स्पष्ट व्हायला लागली आणि त्याच्या स्पष्ट चाटण्याच्या स्पर्शाने मी जागी व्हावे म्हणून तो जरा जोर लावून चाटायला लागला होता. खाली सुद्धा तो मा‍झ्या मांडीवर आपला लंड दाबून मूठ मारत होता आणि त्याच्या लंडाचा मा‍झ्या मांडीवरील दाब मला जागी करणार हे त्याने गृहीत धरले होते.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!