सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय.

पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी पुढे बसलेले असताना मी मा‍झ्या मुलाकडून माझा उभार चोखून घेतेय आणि त्याचा लंड बाहेर काढून तो हलवतेय.

आपले पप्पा आणि बहीण समोर बसलेली असताना हा मुलगा आपल्या मम्मीचा उभार चोखत होता आणि मम्मीच्या हाताने आपल्या लंडावर मूठ मारून घेत होता! किती एक्सायटिंग आणि प्रचंड उत्तेजक अशी ती परिस्थिती होती!

अजय तसाही कामोत्तेजित झालेला होता आणि त्याचा लंड कमालीचा कडक झालेला होता. आणि म्हणूनच त्याने तो बाहेर काढून मा‍झ्या हातात दिला होता म्हणजे मी तो हलवून गाळेल. त्यात आणि अजून कामुक मजा मिळावी म्हणून तो माझा उभार तोंडात घेऊन चोखायला लागला होता.

माझा निप्पल चोखून आणि कधी माझा उभार हाताने धरून जास्तीत जास्त तोंडात घेऊन तो प्रचंड आसक्तीने तो चोखत होता, ज्याचा परिणाम डायरेक्ट त्याच्या लंडावर होत होता. त्याची कामोत्तेजना आता शिगेला पोहचू लागली आणि त्याच्या लंडाला सूक्ष्म झटके बसू लागले.

त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या हातावर ठेवला आणि मा‍झ्या हातासकट तो आपला हात हलवून मूठ मारायला लागला. त्याच बरोबर तो आपली कंबर हलवू लागला आणि आम्हा दोघांच्या मुठीवर हलके धक्के मारू लागला.

तो मा‍झ्या डाव्या बाजूला बसलेला असल्याने त्याच्या धक्क्याची हालचाल फक्त मला कळत होती. आणि अजयने माझा तोंडातला उभार कसून चोखला आणि खाली मा‍झ्या हातावरील अन आपल्या लंडावरील पकड अजून घट्ट केली.

मग मला जाणवले की त्याने त्याचा उजवा हात आपल्या लंडासमोर धरला होता. त्याने त्याचा तो हात तसा का धरला होता ते मला कळले नाही. तेव्हा त्याच्या लंडावर माझी जी मूठ मागे-पुढे होत होती त्याचा अंगठा मी सरळ समोर केला आणि जेव्हा हात पुढे गेला तेव्हा त्याच्या अंगठ्याचे टोक त्याच्या लंडासमोर धरलेल्या उजव्या हाताला लागला.

मा‍झ्या अंगठ्याला मला मऊ कागदाचा स्पर्श जाणवला. मग मा‍झ्या लक्षात आले की त्याने त्या उजव्या हातात रूमाल आपल्या लंडासमोर धरला होता.

‘हंम्म्म. म्हणजे त्याचा लंड गळाला, त्याच्या लंडातून वीर्याची पिचकारी उडाली तर ती कारच्या पुढील सीटच्या मागे किंवा खालील कारपेटवर उडून ते खराब होऊ नये म्हणून त्याने तो रूमाल आपल्या लंडासमोर धरला होता! स्मार्ट बॉय!’

आमच्या दोघांच्या हाताची गती त्याच्या लंडावर वाढली आणि अजयने आपली कंबर वर उचलून धरत तशीच स्तब्ध धरून ठेवली! आणि तो आम्हा दोघांच्या हाताची मूठ आपल्या लंडावर घट्टपणे मारून आपल्या लंडाच्या मुळाशी आमचा हात घट्ट पकडून ठेवायचा आणि त्याचा लंडाला किंचित झटका बसायचा.

एक झटका झाला की पुन्हा तो मूठ पुढे न्यायचा आणि पुन्हा मागे आणून परत लंडाच्या मुळाशी घट्ट पकडून धरायचा आणि लंडाला झटका द्यायचा. त्यावरून मला समजले की तो आपल्या लंडातून वीर्याच्या पिचकाऱ्या सोडतोय.

प्रत्येक वेळी त्याच्या लंडाला हलका झटका बसायचा तेव्हा तो वीर्याची पिचकारी बाहेर सोडायचा. हळूहळू त्याच्या लंडाचे झटके कमी कमी होत गेले आणि त्याची आम्हा दोघांच्या हाताची मूठ मारायची गती कमी कमी झाली.

शेवटी मग त्याने एक शेवटचा झटका दिला आणि आपली कंबर खाली टेकवून तो रिलॅक्स झाला! आपला लंड गाळून अजय काहीसा शांत झाला आणि तो वर होत त्याने शालीच्या खालून आपले डोके वर काढले. मग मागे सीटला टेकून तो बसला आणि आपले अंग त्याने ढिल्ले सोडले.

त्याने मा‍झ्या हातावरील हात काढून घेतला तसे मीपण त्याचा लंड मा‍झ्या हातातून सोडून दिला. मग मी मागे सरकून त्याच्या खांद्याला टेकून बसले आणि ते करताना मी पुढच्या सीटवर ठेवलेला माझा उजवा हात मी खाली घेतला.

आमच्या अंगावरची शाल मी पुन्हा नीट केली आणि व्यवस्थित आमच्या अंगावर टाकून घेतली आणि मग मागे टेकून रिलॅक्स होत मी खरोखर डोळे मिटून घेतले. डोळे बंद करून मी विचार करू लागले की आत्ता आम्ही माय-लेकांनी त्या कारमध्ये कसे लैंगिक सुख घेतले आणि कसे कसे काय काय घडले.

साधारण अर्ध्या तासाने माझे मिस्टर ड्रायव्हिंग करता करता पुढून मला हाक मारू लागले. आधी मी त्यांना ओ दिली नाही. मग ते पुन्हा जरा मोठ्याने मला हाक मारू लागले,

“सुनीता. अगं ये सुनीता. जागी आहेस का?”

“हुं? आं? काय हो.” मी झोपेतून नुकतीच जागी झाल्यासारखी त्यांना उत्तर दिले.

“अगं चांदवड येतंय. मी एखाद्या फूड प्लाझाला थांबायचा विचार करतोय. मला जरा डोळ्यावर पाणी मारून आणि कॉफी वगैरे पिऊन थोडे फ्रेश व्हायला पाहिजे.”

“हो चालेल ना. थांबवा गाडी. मीपण वॉशरूमला जाऊन फ्रेश होऊन येईल.” मी जांभाई देत त्यांना म्हटले.

“ठीक आहे. पोहचलोच बघ आपण.”

आणि आम्ही चांदवडमध्ये एका फूड प्लाझावर कार थांबवली.

कार थांबली तसे सगळे एक एक करत उठले आणि फ्रेश व्हायला बाहेर पडले. मी आणि प्रियाने त्या दोघा आजीबाईंना लेडीज वॉशरूमला नेले आणि त्या दोघीपण फ्रेश झाल्या. त्यांना आणून मी परत कारमध्ये बसवले आणि मग मी वॉशरूमला गेले.

नंतर मी आणि प्रिया फ्रेश होऊन प्लाझामधील टी-स्टॉलवर गेलो तर तेथे माझे मिस्टर आणि अजय ऑलरेडी कॉफी घेऊन आमची वाट बघत होते. आम्ही कॉफी घेत असताना अजय आणि प्रियाची कारमध्ये बसण्यावरून चिडवा चिडवी चालू झाली.

“मग अजय. कसे वाटले मागे बसून?” प्रियाने हसून त्याला विचारले.

“मस्त वाटले. काहीच त्रास झाला नाही.” अजयने हसून उत्तर दिले.

“चल काहीतरीच काय. तू खोटं बोलतोयस. पाठ जाम झाली असेल. अंग पूर्ण आखडून गेले असेल.” तिने त्याच्यावर विश्वास न ठेवता त्याला वेड्यात काढत म्हटले.

“हंम्म्म. हो येस्स. बरोबर बोललीस. अंग आखडून गेले सगळे. खूपच जाम टाईट जागा आहे मागे.” शेवटी अजयने कबूल करत म्हटले.

“हो ना. तेच तर मी सांगत होते. खूपच डिफिकल्ट आहे मागे तसे चौघांनी बसणे.” प्रियाने सहानुभूतीने त्याला दुजोरा दिला.

“तू एक काम कर आता. आता तू बस परत मागे. माझे अंग आखडलेय. तेव्हा मला थोडा रिलिफ हवाय.” अजयने मिश्किलपणे हसून प्रियाला म्हटले.

मला माहीत होते की मनातून त्याला पुढे बसायचे नव्हते. पण तो असेच प्रियाची मस्करी करत बोलत होता.

“हे नाही हंऽऽ मी नाही बसणार मागे.” प्रियाने त्याला नकार दिला.

“तुम्ही दोघे राहू द्या. मीच बसते पुढे. आता माझे अंग आखडलेय तर मला पुढे आरामात बसायची गरज आहे.” अचानक मी त्या दोघांच्या मध्ये बोलून त्यांच्यावर बॉम्ब टाकला!

“ये नाही हं, मम्मी. मला उद्या सकाळी लवकर कॉलेजला जायचेय. अंग आखडून घेऊन मला घरी नाही बसायचेय.” प्रियाने खुलासा करत मला नकार दिला.

“हंम्म्मऽऽऽ बरं बाई. मला कुठे कॉलेजला जायचं नाही की कुठे जायचं नाही. तेव्हा तूच बस पुढे. आम्ही आपले बसू मागे दाटीवाटीने.”

मी नाईलाज असल्यासारखे दाखवत म्हटले. खरे तर मीपण तिची मस्करी करत होते आणि मलाही मनातून पुढे बसायचे नव्हते.

“मम्मी तू मा‍झ्या मांडीवर का बसत नाहीस?” अजयने अचानक नवीन पर्याय मांडला.

आम्ही सगळेच त्याच्याकडे आश्चर्याने पाहू लागलो.

“मांडीवर? आणि तुझ्या?” मी आश्चर्याने विचारले.

“होऽऽऽ मा‍झ्या मांडीवर. त्याने मागे जरा मोकळी जागा होईल.” अजयने मिश्किलपणे हसून म्हटले.

“काहीतरीच काय, अजय? मी कशी तुझ्या मांडीवर बसू?” मी गडबडत त्याला म्हटले.

“हो. अजून खूप तास आहेत मुंबईला पोहचायला. तितका वेळ तू मम्मीला मांडीवर घेऊन बसणार?” अजयच्या पप्पांनी नवलाईने अजयला विचारले.

“हो मग काय झालं? आय कॅन मॅनेज!” अजयने आत्मविश्वासाने उत्तर दिले.

“अरे तुझ्या पायाला रग लागेल ना. मुंबईला पोहचे पर्यंत तुझ्या पायाच्या संवेदनाच गायब होतील.” प्रियाने त्याची टर उडवत म्हटले.

“हो ना आणि तू माझा मुलगा आहेस की मी तुझी मुलगी आहे? मी तुला मांडीवर घ्यायला पाहिजे. आणि तू मला मांडीवर घ्यायची गोष्ट करतोयस?” मी पुन्हा आश्चर्य दाखवत म्हटले.

“मग काय झालं, मम्मी. मी लहान होतो तेव्हा तू मला मांडीवर घेत असशील. पण आता मी मोठा झालोय. एकदम स्ट्रॉंग झालोय. तुला मी सहज मांडीवर घेऊ शकतो.” अजयने पुन्हा आत्मविश्वासाने उत्तर दिले.

“अरे पण इतका वेळ तू मला कसे काय मांडीवर घेऊन बसशील?” मी संभ्रमाने त्याला म्हटले.

“बसेन मी, मम्मी. आणि मध्ये मध्ये तू वर होत जा. मा‍झ्या पायाला रग लागली तर मी तुला सांगेन. तेव्हा तू बाजूला होऊन थोडा वेळ बस. मा‍झ्या पायाची रग गेली की पुन्हा तू मा‍झ्या मांडीवर बस. मी थोडीच म्हणतोय की कंटिन्युअस मा‍झ्या मांडीवर बस.” अजयने खुलासा केला.

“तुम्ही काय ते पटकन डिसाईड करा,” अजयच्या पप्पांनी उठून उभे राहत म्हटले, “मलाही सकाळी ऑफिसला वेळेवर जायचेय तेव्हा जास्त टाईमपास करायला नको. आपल्याला लवकरात लवकर मुंबईला पोहचायचेय.”

“आता मी काय सांगू? मागे बसायला खूप गर्दी होतेय हे खरंय. तेव्हा मी जर ह्याच्या मांडीवर बसले तर थोडी मोकळी जागा होईल.” मी संभ्रमाने बोलत उठून उभी राहत म्हटले.

“आता बस तू त्याच्या मांडीवर थोडा वेळ. तो जितका तुला घेऊन बसेल तितका बसेल. त्याला नाही झेपले तर तो उतरवेल तुला.” प्रिया उठून उभी राहत म्हणाली.

“हो ना. आपण ट्राय तर करूया. ट्राय करायला काय हरकत आहे?” अजय उठून आमच्याबरोबर चालत म्हणाला.

आणि मग आम्ही सगळे कारजवळ आलो.

माझा नवरा ड्रायव्हिंग सीटवर तर प्रिया त्याच्या बाजूला पॅसेंजर सीटवर बसले. मागच्या सीटवर त्या दोन्ही आजीबाई शाल अंगावर घेऊन ऑलरेडी पुन्हा झोपी गेल्या होत्या. मी आत शिरले आणि बसले आणि मग अजयही आत शिरून कसे बसे बसत त्याने दरवाजा लावून घेतला.

मा‍झ्या नवऱ्याने कारचे सेंट्रल लॉकिंग बटण दाबून सगळे दरवाजे लॉक केले आणि त्याने कार चालवायला सुरुवात केली. मग अजयने मला त्याच्या मांडीवर बसायला सांगितले.

प्रिया उत्सुकतेने मागे बघायला लागली की मी आता कसे त्याच्या मांडीवर बसतेय ते. माझी डेअरींग होत नव्हती अजयच्या मांडीवर बसायची म्हणून मी तशीच बसून राहले. शेवटी पुढून प्रियानेच मला म्हटले,

“अगं बस मम्मी त्याच्या मांडीवर. बघ तर खरं तुझं वजन झेपतयं का त्याला.” शेवटचे वाक्य तिने अजयला वेडावून दाखवत म्हटले.

“हो बस, मम्मी. जरा दाखवू दे मला हिला. मी किती स्ट्रॉंग आहे ते.” अजयने जोशात येत मला म्हटले आणि प्रियाकडे पाहून डोळे वटारले.

त्यावर प्रिया मिश्किलपणे हसायला लागली आणि मग शेवटी माझा नाईलाज झाला.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!