ताबा भाग : ६

आता अजून वेळ काढण्यात अर्थ नाही हे पार्थच्या लक्षात आले. अपूर्वाच्या आकर्षक पायापासून मुश्किलीने आपले तोंड बाजूला करत तो उठून उभा राहिला. गुडघ्यापर्यंत उतरवलेली जीन्स आणि चड्डी काढून टाकत त्याने अपूर्वाचे दोन्ही पाय उचलून तिला टेबलवर पुढे सरकवले.

टेबलचा पृष्ठभाग पसरट असल्याने अपूर्वा आरामात गुडघे आणि कोपरांवर ओणवी झाली. आपल्या कडक लिंगाला मुठीत कुरवाळत पार्थ टेबलवर चढला. अपूर्वाने मागे वळून बघत पुन्हा एकदा डोळा मारला आणि आपले नितंब उंचावत आपण तयार असल्याचे जाहीर केले.

टेबलवर उभे राहून अपूर्वाच्या उंचावलेल्या नितंबाकडे बघत असतानाच पार्थच्या लिंगाच्या टोकावरून चिकट द्रवाची एक तार निघून बरोब्बर त्या डेरेदार नितंब गोळ्याला जाऊन चिकटली. त्या नाजूक जागी तो थंड आणि चिकट स्पर्श जाणवून अपूर्वाचे संपूर्ण शरीर थरथरले. ते दृश्य बघूनच आपण गळतोय की काय अशी पार्थला भीती वाटली.

आपले गुडघे थोडेसे वाकवत त्याने अपूर्वाच्या कंबरेच्या वर डावा हात टेकवला. उजव्या हाताने आपल्या कडक लिंगाला रस्ता दाखवत त्याने त्या स्वर्गाच्या दारातून प्रवेश केला. या अवघडलेल्या पोझमध्ये तो आपले लिंग इंचभरच आत घुसवून उभा राहिला. या क्षणाचा आनंद त्याला जास्तीत जास्त टिकवायचा होता.

पण अपूर्वाच्या मनात काहीतरी वेगळेच होते. झटपट हालचाल करत तिने आपले पूर्ण शरीर मागे ढकलले आणि तिच्या ओल्यागच्च योनिने पार्थचे संपूर्ण लिंग एका दमात गिळून टाकले.

पार्थ या हल्ल्यासाठी अजिबात तयार नव्हता आणि पटकन सावरून त्याने अपूर्वाच्या कंबरेला विळखा घातला नसता तर तो टेबलवरून खाली पडलाही असता. अशा पोझिशनमध्ये खाली वाकलेली बाई मागे उभ्या असलेल्या पुरुषावर ताबा मिळवू शकेल, असे त्याला स्वप्नातही वाटले नव्हते. आजवर पाहिलेल्या हजारो पॉर्न फिल्म्समध्येही असले कौशल्य त्याला बघायला मिळाले नव्हते.

पार्थने अपूर्वाच्या कंबरेला घट्ट धरून ठेवले होते. ती जबरदस्त वेगाने आपली कंबर आणि नितंब हलवत होती आणि पार्थच्या लिंगाला योनितून आत-बाहेर करत होती. पार्थने स्वत: जोर लावायचा किंवा थांबायचा प्रयत्न केला की त्याचा तोल जात होता. त्यामुळे पार्थने कंबरेला धरून तिच्या हालचालींना साथ देण्याशिवाय त्याच्याकडे दुसरा पर्यायच नव्हता.

आता पार्थला समजले होते की एक स्त्री एका पुरुषाला कशी उपभोगू शकते. त्यातच अपूर्वाने आपला उजवा हात मागे आणून पार्थच्या गोट्या मुठीत घेतल्या. दोन गुडघे आणि एका हातावर स्वत:चा आणि पार्थचा भार पेलत अपूर्वाच्या योनिने दुसरा गियर टाकला. तिच्या मुठीत आवळल्या जाणाव्या गोट्यांचे प्रेशर पार्थला जाणवत असतानाच तिच्या योनिने आतल्या आत त्याच्या लिंगावरची पकड घट्ट केली.

“व्वाह्… आह्ह..” पार्थने अपूर्वाच्या संभोग कौशल्याला मनापासून दाद दिली.

तिच्या हाताचे प्रेशर त्याच्या गोट्यांवर वाढू लागले तसे त्याने तिच्यावर ताबा मिळवण्याचे सगळे प्रयत्न सोडून दिले आणि लाटांवर डोलणाऱ्या जहाजासारखा डोळे मिटून तिच्या शरीरासोबत झुलत राहिला.

अपूर्वाने त्याचा पूर्ण ताबा घेतलेला असल्याने पार्थला तसे काही काम उरलेच नव्हते. खालून येणाऱ्या तिच्या ठोक्यांबरोबर झुलत राहणेच त्याच्या हातात होते.

आता अपूर्वाच्या संपूर्ण शरीराचे त्याला दर्शन होत होते. अपूर्वाचे उघडे शरीर बघूनच त्याचा कडेलोट व्हायला आला. तिच्या शरीरावर योग्य जागी योग्य तेवढं मांस होते आणि आत्ता ह्या संभोग क्रियेत तिच्या शरीराला नेमक्या ठिकाणी वळ्या आणि खड्डे पडत होते. नितंबाचा भाग वर उचलला गेल्यामुळे त्यांच्या पाठीवर उतार तयार झाला होता.

अपूर्वाच्या कमनीय शरीराचे निरीक्षण करत असतानाच पार्थला वेगवेगळ्या मादक आवाजांचे पार्श्वसंगीत ऐकू येत होते. तिच्या घट्ट योनित त्याचे कडक लिंग आत-बाहेर होत असताना मधूनच थोडी-थोडी हवा आत जात होती.

त्याचे लिंग बाहेर येताना त्यांच्या योनितून “पुर्र पुर्र” असा आवाज होत होता. लिंग आत शिरताना, खरं तर तिची योनिचे लिंगाला गिळताना, ओलेपणामुळे “पच् पच्” असा आवाज होत होता. त्याच्या वीर्य भरल्या गोट्या तिच्या मांडीच्या वरच्या भागावर आपटताना “फट् फट्” असा आवाज येत होता.

“फट् फट्… पच् पच्… पुर्र पुर्र… फट् फट्… पच् पच्… पुर्र पुर्र…” असे आवाज त्या रूममध्ये घुमत होते. त्या आवाजांनी पार्थ अजूनच एक्साईट झाला. पण अपूर्वाची भूक इतक्यात भागण्याची लक्षणे दिसत नव्हती. त्यामुळे अजून थोडा वेळ टिकून राहणे त्याला भाग होते.

“फट् फट्… पच् पच्… पुर्र पुर्र…”

ते मादक आवाज आणि आपल्या लिंगाभोवती हवाहवासा स्पर्श यांपासून लक्ष हटवण्याचा त्याने प्रयत्न केला. अपूर्वाच्या सावळ्या पण चमकदार पाठीवर त्याला घामाचे थेंब जमा झालेले दिसले.

तिच्या मणक्यावर एक खोलगट घळ तयार झाली होती. तिच्या कंबरेजवळ तयार झालेल्या एका मोठ्या घामाच्या थेंबावर त्याने लक्ष एकवटले. त्या पाठीच्या घळीतून घसरत घसरत तो थेंब तिच्या रूंद खांद्यांवरून गायब होईपर्यंत तो बघत राहिला.

एकमेकांत विरघळलेली चित्रविचित्र आकारांची दोन मानवी शरीरे, त्यांच्या जवळ येताना आणि लांब जाताना होणार्‍या अनियंत्रित हालचाली, एकमेकांच्या घामट चिंब शरीरांचा एकमेकांना होणारा स्पर्श, दोघांच्या घामाचा आणि काम रसांचा एकत्रित उग्र दर्प आणि पुन्हा ते मादक आवाज, “फट् फट्… पच् पच्… पुर्र पुर्र…”

न राहवून पार्थने खाली बघितले. अपूर्वाचे नितंब त्याच्या शरीरापासून दूर जाताना त्याला मधूनच खालचे टेबल दिसत होते. डायनिंग टेबलवर अपूर्वाच्या योनितून अखंड अभिषेक सुरू होता. ते छोटंसं तळं नक्की घामाचे आहे, काम रसाचे आहे, की ह्या दोन्हीचे मिश्रण आहे, ह्याचा तो विचार करू लागला.

आता मात्र पार्थचा धीर सुटत चालला. शेवटचा पर्याय म्हणून त्याने दोन्ही हातांचे पंजे मांसल कंबरेवर आवळले आणि त्यांना थांबवायचा प्रयत्न केला. अपूर्वाच्या बहुतेक ते लक्षात आले असावे. तिने त्याच्या गोट्या चिवडणे थांबवले आणि दोन्ही हातांनी टेबलच्या कडा घट्ट पकडल्या. आपला मागे-पुढे व्हायचा वेग कमी करत तिने आपला ताबा स्वत:हून पार्थकडे देऊन टाकला.

ही संधी मिळताच पार्थने अपूर्वाच्या नितंबाचा भाग थोडा वर उचलून घेतला आणि लिंग आत-बाहेर करण्याचा आपला वेग वाढवला. तिच्या योनीमध्ये फिट्ट बसलेल्या त्याच्या लिंगाचा आकार पहिल्यांदाच त्याला एवढा मोठा जाणवत होता.

ह्या बदललेल्या पोझिशनमध्ये अपूर्वाचे कुठले तरी सिक्रेट बटण दाबले गेले होते, कारण अचानक तिच्या संपूर्ण शरीरावर काटे आलेले त्याला जाणवले. टेबलच्या कडांवर तिची पकड एवढी घट्ट झाली की तिच्या हातांच्या मुठी पांढर्‍या पडल्यासारख्या दिसू लागल्या.

हा इशारा मिळताच पार्थने तिचे शरीर त्याच पोझमध्ये घट्ट धरून ठेवले आणि जोराजोरात आपले लिंग आत-बाहेर करू लागला. अपूर्वाचे शरीर आखडू लागलेले त्याला जाणवले.

“आह्ह… आह्हह्ह ओह… फक मी… आह्ह… फक…. अजून जोरात… आह्हह्उहह… येस… आह्हह्ह… उफ्फ… फक्… मी… डिपर येस… फास्टर… आई… आह्ह… आह्ह…”

अपूर्वा जोराजोरात किंचाळू लागली. तिच्या पायाची बोटं डायनिंग टेबलमध्ये घुसायचा प्रयत्न करू लागली. जमिनीवर असती तर तिने नक्कीच इंचभर खड्डा खणला असता. तिचे संपूर्ण शरीर थरथरू लागले

अपूर्वावर ताबा मिळवण्याच्या नादात पार्थचा एकूणच ताबा सुटला होता. पिसाळल्यासारखा तो अपूर्वाची योनी कुटत होता. त्याच्या मुठी अपूर्वाच्या कंबरेवरच्या वळ्यांमध्ये रूतून तेवढा भाग लालभडक झाला होता. अपूर्वाचे उघडे शरीर, हॉलमध्ये पसरलेले उग्र वास, घुमणारे मादक आवाज.

या सगळ्याने पार्थला गरगरायला लागले. घशातून चित्रविचित्र आवाज निघू लागले. त्याचे डोळे आपोआप मिटू लागले. आणि पुढच्याच क्षणी एखाद्या जंगली प्राण्यासारखा ओरडत तो गळाला. त्याच्या वीर्याचे फवारेच्या फवारे अपूर्वाच्या घट्ट योनित उडू लागले. त्याचे पाय थरथरू लागले.

काही क्षण त्याला हवेत गोल-गोल फिरत असल्यासारखे वाटले. या उधळलेल्या समुद्रात बुडू नये म्हणून त्याने अपूर्वाच्या कंबरेला घट्ट धरून ठेवले. तिने परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वत:बरोबर त्याचाही तोल सांभाळला. स्वत:हून आपले नितंब त्याच्या लिंगावर दाबत त्या त्याचा रस पिळू लागली.

त्याच्या लिंगातून शेवटचा थेंब पिळून घेतल्याची खात्री झाल्यावरच अपूर्वाने त्याला सोडले आणि टेबलवर धपकन कोसळली. तिच्या गच्च योनितून पार्थचे अर्धवट कडक लिंग बाहेर पडताना “पुक्ऽऽ” असा आवाज झाला.

दोन्ही हातांनी टेबलच्या कडा पकडत पार्थ दमून बसून राहिला. त्याच्यासमोर अपूर्वाचे नग्न शरीर पालथे आणि वेडेवाकडे पसरलेले होते. तिच्या योनितून पांढरट रसाची बारीक धार येत असलेली त्याला दिसली. हळूहळू ती धार मोठी होत गेली आणि दोघांच्या मध्ये टेबलवर एक छोटे तळे साचू लागले.

काही क्षण दोघेही हालचाल न करता बसून आणि पडून राहिले. फक्त दोघांच्या श्वासांचे आवाज त्या बंदिस्त रूममध्ये ऐकू येत होते. हळूहळू अपूर्वा झोपेतून जागी होत असल्यासारखी हालचाल करू लागली. आपल्या दोन्ही हातांची डोक्याखाली उशी करत आणि दोन्ही पाय फाकवत त्या टेबलवर पसरलेल्या संभोगाच्या ताज्या खुणा बघू लागली.

पार्थ कौतुकाने अपूर्वाकडे बघत होता. अपूर्वाच्या ह्या रुपाची त्याने स्वप्नातसुद्धा कल्पना केली नव्हती. त्या कमनीय पण आटोपशीर शरीरात एवढी ऊर्जा ठासून भरली असेल यावर त्याचा अजून विश्वास बसत नव्हता. तिचे नग्न शरीर आणि या अवस्थेतसुद्धा जाणवणारी आक्रमकता त्याला एखाद्या देखण्या वाघिणीसारखी वाटली. उगाच खोटं-खोटं लाजणे नाही, स्वत:ची दौलत लपवणे नाही. उलट एवढ्या उत्कट संभोगानंतर तिची ऊर्जा अजिबात कमी झाल्यासारखी वाटत नव्हती.

थकलेल्या शरीराने अपूर्वा टेबलवरून खाली उतरली. पार्थचे शर्ट उचलून तिने योनीवरचे चिकट द्रव्य पुसून काढले आणि पार्थकडे बघत म्हणाली,

“उद्या मेडिकलमधून आय-पील गोळी आणि कंडोमचे फॅमिली पॅकेट घेऊन ये.” पण तिच्या बोलण्यात सेक्स दरम्यानचा उत्साह अजिबात नव्हता. तोच नेहमीचा टोन ‘लाईट बिल भरलेस की मी भरू?’ हाच होता.

पार्थ मंत्रमुग्ध झाल्यासारखा अपूर्वाकडे बघत राहिला.

“लक्षात आले ना मी काय बोलले ते?” तिचा आवाज नेहमीसारखा रूष्ट झाला.

“होय दिदी!!” पार्थच्या तोंडातून आपोआप उद्गार निघाले.

शर्टाचा बोळा त्याच्या दिशेने फिरकावत ती तिच्या बेडरूमच्या दिशेने जाऊ लागली. तिच्या मादक नग्न शरीराकडे तो एकटक पाहत राहिला.

ताबा भाग : ५

"आह्… ओह्…" पार्थ कळवळला. पण त्याच्यासाठी हा अनुभव नवीन असला तरी खूपच उत्तेजक होता. दोन्ही हातांनी अपूर्वाचे डोकं पकडून त्याने स्वत:च्या डाव्या निप्पलसमोर आणले. अपूर्वाने जीभ बाहेर काढून त्याचे निप्पल चाटले आणि मग त्यावर हळूवार फुंकर मारली. त्या गार स्पर्शाने...

ताबा भाग : ४

पार्थची अंघोळ चालू असताना दरवाज्याची बेल त्याच्या कानावर ऐकू आली. त्या पाठोपाठ दरवाजा उघडण्याचा सुद्धा आवाज ऐकू आला. कुळकर्णी काकूने रात्रीचा डबा आणून दिला असणार आणि अपूर्वाने नेहमीप्रमाणे तो ओट्यावर ठेवून आपले जेवण आपल्या रूममध्ये घेऊन जाणार हा त्यांचा नेहमीचा...

ताबा भाग : ३

पार्थला ह्या मुलीचे काहीच समजेनासे झाले होते. तिचा नक्की प्रॉब्लेम काय आहे? पण आत्ता ह्या वेळी तिचा प्रॉब्लेम समजून घेण्यापेक्षा त्याला आपल्या लिंगावर तिच्या तोंडाचा ओला उबदार स्पर्श जास्त हवाहवासा वाटत होता. त्यासाठी त्याला आपले तोंड बंद ठेवायचे होते आणि आपल्या...

ताबा भाग : २

पार्थने एकदा हॉलमध्ये नजर फिरवली. आपण चुकून दुसर्‍याच फ्लॅटमध्ये तर नाही ना शिरलो? आता अपूर्वाच्या ह्या प्रश्नावर काय उत्तर देणार? काहीतरी बोलायचे म्हणून तो म्हणाला, "नाही, तसे काही नाही. पण जरा कटकट कुरबुर होतच असते." "कसली कुरबुर? काही प्रॉब्लेम झाला काय?" तिचा...

ताबा

"अगं ते कोरोना वगैरे म्हातार्‍या किंवा ज्यांना काही रोग आहे त्यांनाच होतो. तू उगाच टेन्शन घेतेयस." पार्थचा सकाळपासून हा चौथा निष्फळ प्रयत्न चालू होता. "अरे काल रात्री केले ना आपण? एवढा काय उतावळा होतोयस? इथे बाहेर काय चाललेय आणि तुझं काय चाललेय?" मिनलने त्याला साफ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!