द लाईव्ह शो | भाग १३

पंकजचे स्पष्टीकरण ऐकून पूनम प्रचंड खुश झाली! तिला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला! आनंदाने तिने आपल्या डॅडींना गच्च मिठी मारली आणि म्हणाली,

“ओह डॅडी, मी पण खूप खुश आहे. मी पण तुमच्याबरोबर खूप मजा आली, जी मला कधीच आली नव्हती. मी तुम्हाला वचन देते की मी तुम्हाला खूप खूप सुख देईल. आय लव यु, डॅडी!” असे बोलून पूनमने आनंदाने आपले ओठ आपल्या डॅडींच्या ओठावर दाबला!

पंकजही तिच्या ओठांमध्ये पुटपुटला, “आय लव यु टू, पूनम बेटा!”

आणि दोघे बाप-मुलगी अधाश्यासारखे चुंबन घ्यायला लागले. त्यांची तोंडे कधी उघडली आणि कधी तो एकमेकांची जीभ चोखायला लागले ते त्या दोघांना कळले सुद्धा नाही.

आपल्या मुलीचे चुंबन घेत असताना पंकजचा हात तिच्या मागून मुक्तपणे फिरत होता. तिचे भरीव नितंब तो मनसोक्तपणे कुस्करत होता. नितंबावर पसरलेल्या तिच्या पॅन्टीच्या कपड्यात हात सारून तो तिचे नग्न नितंब चिवडत होता. तिला चिवडताना तो तिला आपल्या लंडावर दाबूनही धरत होता.

पूनमला आपल्या डॅडींच्या लंडाचा स्पर्श चेतवत होता. तिला आपल्या डॅडींचा लंड आपल्या योनित घेऊन त्यांच्याकडून चांगलेच चोदून घ्यायचे होते. आता ती तो पुन्हा कडक व्हायची वाट बघत होती आणि त्यामुळेच त्याला पुन्हा कडक व्हावा म्हणून ती आपली योनी त्यावर घासत होती.

एकदा गळल्यावर पंकजचा लंड पुन्हा उठायला तासभर तरी जात असे. पण त्याच्या मुलीमध्ये अशी जादू होती की त्याचा लंड काही मिनिटातच पुन्हा उठायला लागला होता. कदाचित त्यालाही त्याच्या मुलीच्या योनित जायची घाई लागली होती म्हणून तो फुरफूरत जागा झाला होता.

ज्या तर्‍हेने पूनम आपली योनी त्याच्या लंडावर घासत होती त्याने त्यात प्राण येत होते. बघता बघता पंकजचा लंड कडक झाला आणि पूनमच्या योनिला खुपायला लागला. तो तिच्या योनिच्या खालच्या भागावरून तिच्या नितंबाच्या फटीत घासला जात होता. पंकज आपली कंबर हलवून त्याला अजून कडक करत होता.

जेव्हा पूनमला खात्री झाली की आपल्या डॅडींचा लंड चांगलाच कडक झाला आहे तेव्हा ती त्याच्या मांडीवरून उठत वर झाली. ती खाली उतरली आणि तिने आपल्या कंबरेवर पॅन्टीमध्ये आपली बोटे खुपसली.

एका झटक्यात तिने आपली पॅन्टी खाली करून काढून टाकली आणि नग्न होऊन आपल्या डॅडींच्या कामुक नजरेसमोर उभी राहिली. पंकज टक लावून तिच्या नग्न योनिकडे पाहत होता. नकळत त्याचा हात आपल्या लंडावर गेला आणि तो लंड हलवत तिच्या योनिचे निरीक्षण करायला लागला.

आपल्या मुलीची ती योनी त्याला एकदम मनमोहक वाटली! काळपट लालसर रंगाच्या तिच्या योनिच्या पाकळ्या गुलाबाच्या फुलासारख्या नाजुक वाटत होत्या. योनिच्या चीरेच्या वर असलेला तिचा गुलाबी दाणा मानाने वर डोकावत होता. त्याला राहवले नाही आणि तो पुढे झाला.

आपला हात लांब करून त्याने आपल्या मुलीला पकडला आणि जवळ ओढला. पूनमची योनी बरोबर त्याच्या तोंडाच्या समोर होती तेव्हा सहज त्याने आपला तोंड तिच्या योनिवर ठेवले. आपले ओठ तिच्या योनिच्या ओठांवर ठेवून त्याने एक दिर्घ चुंबन घेतला आणि मग तो तिची योनी चोखायला लागला.

आपल्या मुलीची ती चवदार योनी चोखून त्याला स्वर्गीय सुखाचा अनुभव मिळू लागला. तिचे नितंब कुस्करत तो तिला आपल्या तोंडावर दाबत होता आणि तिची ओलसर योनी चोखत होता. तिच्या योनिचा आगळा वेगळा गंध त्याला बेधुंद करत होता! पूनम त्याचे डोके धरून त्याचे तोंड अजून आपल्या योनिवर दाबून घेत होती.

तिला खरे तर त्या क्षणी त्याचा लंड आपल्या योनित घ्यायचा होता पण तोंडाने जे प्रेम तो तिच्या योनिला करत होता तो पण तिला प्रचंड आवडत होता. त्याचे जाडसर राकट ओठ तिच्या योनिच्या नाजुक ओठांवर वेगळाच अनुभव देत होता. त्याच्या दाढीचे केस तिच्या जांघेवर वेगळीच संवेदना निर्माण करत होता.

आता तिला असे वाटत होते की तिच्या डॅडींनी कायम तिच्या जांघेत आपले तोंड खुपसून असेच तिची योनी चोखत राहवी. पण तिचा दाणा तिला स्वस्थ राहू देत नव्हता.

तिला तो तिच्या डॅडींच्या लंडावर घासायचे होते. तिला आपल्या डॅडींचा लंड योनित घेऊन त्याच्यावर स्वार व्हायचे होते. तेव्हा तिने जास्त वेळ वाया घालवला नाही.

पूनमने आपल्या डॅडींचे डोके धरून आपल्या योनिवरून मागे केले. पंकज मागे झाला आणि वर तिच्याकडे प्रेमाने बघायला लागला. पूनमने पण त्याच्याकडे प्रेमाने पाहिले आणि त्याच्या तोंडावर आपली छाती दाबली.

पंकजने आपले तोंड उघडले आणि ब्रावरूनच तो तिच्या छातीचा उभार चोखायला लागला. तो तिचा उभार चोखत होता तोपर्यंत पूनम पुन्हा त्याच्या मांड्यांच्या दोन्ही बाजूला आपला दोन्ही गुडघे रोवून सोफ्यावर चढली.

आपली मुलगी आता आपला लंड तिच्या योनित घेणार, ह्याची पंकजला कल्पना आली आणि तो उत्साहाने सोफ्यावर मागे रेलून खाली सरकला. त्यामुळे त्याचा लंड बरोबर तिच्या योनिच्या रेषेत खाली आला.

पूनमने आपल्या डॅडींचा कडक उभा लंड एका हाताने पकडला आणि आपल्या योनिची चीर त्यावर टेकवली. त्याच्या लंडाचा सुपाडा बरोबर आपल्या भोकावर घेऊन ती खाली दाब द्यायला लागली.

पंकजचा जाडजूड लंड आपल्या मुलीच्या लहानश्या योनित शिरताना तिला त्रास होईल, असे त्याला वाटत होते पण पूनम सहजपणे त्याचा लंड आपल्या योनित घेत होती.

हळूहळू ती खाली बसायला व्हायला लागली आणि तिच्या डॅडींचा लंड तिच्या योनित घुसायला लागला. तिची योनी चांगली गरम आणि ओलसर होती तेव्हा पंकजला जराही त्रास वाटत नव्हता. बघता बघता पूनमने पूर्ण लंड योनित घेतला आणि ती त्याच्या मांडीवर बसली.

पूनमला एकदम धन्य धन्य वाटत होते! आज तिने आपल्या डॅडींचा लंड आपल्या योनित घेतला होता. त्याच्याकडून झवून घ्यायची आपली सुप्त इच्छा ती पूर्ण करत होती. त्याच्यासारख्या राकट प्रौढ पुरुषाचा रांगडेपणा ती पहिल्यांदाच अनुभवत होती.

काही क्षण ती तशीच स्तब्ध राहिली आणि आपल्या योनित डॅडींच्या लंडाचा स्पर्श अनुभव करू लागली. तिने आपल्या छातीचे उभार त्याच्या तोंडावर दाबला होता. तेव्हा पंकज तिचे उभार आळीपाळीने चोखायला लागला.

पूनमने आपली मान मागे टाकली आणि त्याला आपल्या छातीचा मोकळी करून दिली. न राहवून पंकजनी तिच्या दोन्ही छातीवरील ब्रा खाली ओढली आणि तिचे दोन्ही उभार नग्न केले.


(क्रमशः)

द लाईव्ह शो | भाग १

"पूनम! ए पूनम!!" आपल्या जवळ असलेल्या चावीने दरवाजा उघडून पंकज आत शिरला आणि मागे दरवाजा धाडकन लावून घेत तो ओरडत ओरडत पुढे निघाला. रागाने त्याचा पारा खूपच चढला होता. पूनमच्या बेडरूमचा दरवाजा धाडकन उघडून तो वाऱ्यासारखा आत शिरला. पूनम आपल्या बेडवर पडली होती. आपल्या...

द लाईव्ह शो | भाग २

नुकतीच चाळीशी पार केलेला पंकज बाकी आपल्या बिझनेसमध्ये एकदम व्यस्त असायचा. दर दोन-तीन महिन्यांनी तो नवीन कोवळी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवायचा आणि तिला अंगाखाली येण्यास भाग पाडायचा. सतत कोवळ्या, तरुण मुलीच्या सहवासात त्याला कधी आपल्या बायकोची आठवण येत नसे किंवा...

द लाईव्ह शो | भाग ३

बराच वेळ झाला होता त्यामुळे पाठवत असलेले किती फोटो अपलोड झालेत हे एकदा त्याने चेक केले. अजून अर्धा तास वेळ तरी लागणार होता तेव्हा तो पुन्हा टिनेज लाईव्ह शोची वेबसाईट बघू लागला. जुन्या मॉडेल्सचे शो पाहून त्याला पाहिजे तशी मजा येत नव्हती म्हणून त्याने न्यु मॉडेल्स...

द लाईव्ह शो | भाग ४

संतापाच्या तिरीमिरीत पंकजने पूनमच्या बेडसमोरील टेबलकडे पाहिले. त्यावर त्याला तिचा लॅपटॉप आणि वेबकॅम वगैरे सगळे दिसले. ते पाहून पुन्हा त्याचा संताप उफाळून आला आणि रागाच्या भरात तो टेबलजवळ गेला. त्याने लॅपटॉपवरील वेबकॅम ओरबाडून काढला आणि पायाखाली टाकत त्यावर पाय आपटत तो...

द लाईव्ह शो | भाग ५

अचानक पूनमच्या मनात विचार आला की डॅडींना हे कसे काय माहिती पडले? त्यांना ही वेबसाईट कशी माहिती पडली? कोणी त्यांना सांगितले असेल की त्यांना स्वतःला ही वेबसाईट सापडली? पण वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी सदस्यत्व घ्यावे लागते, डॅडींनी ते घेतले असेल का? म्हणजे डॅडी या वेबसाईटवर...

द लाईव्ह शो | भाग ६

"हंम्म्म! म्हणजे त्या अर्धनग्न मुली पाहून डॅडी उत्तेजित झाले आहे तर? म्हणजे माझे काम अजून सोपे झाले आहे तर! आता आपण त्यांच्या ह्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे!" पूनम चावटपणे हसून मनातल्या मनात म्हटली. पूनमने पटकन आपल्या चेहऱ्यावरील चावट भाव बदलला आणि सुतकी चेहरा...

द लाईव्ह शो | भाग ७

पूनमचे उत्तर ऐकून पंकजला आश्चर्य वाटले आणि त्याने पूनमला विचारले की, तिच्या त्या कित्येक बॉयफ्रेन्डबरोबर तिचे कितपत संबंध होते? पुन्हा पूनमने जराही न लाजता त्यांना सांगितले की प्रत्येकाबरोबर तिने मनसोक्त मज्जा केली होती आणि एकदा तरी त्या सर्वांच्या अंगाखालून गेली...

द लाईव्ह शो | भाग ८

"कोणाला तुला? काय बोलतेस बेटा तू? मी तुला कसे काय डोळे फाडून बघेन? तू माझी मुलगी आहे. उलट तुला पाहून मला खूप शरम वाटली!" पंकज आपली बाजू मांडली. "माझ्याबद्दल नाही म्हणत मी, पण इतर मुलींना." पूनम हळूच म्हणाली. "हा! इतर मुलींना ना? हो, त्यांना बघतो निरखून!" पंकजने...

द लाईव्ह शो | भाग ९

"अग पण मी कसा?" पंकज काहीतरी बोलायला गेला. पण पूनम पटकन त्याला म्हणाली, "डॅडी, प्रयत्न तर करून बघा." "ठीक आहे, करतो!" पंकजने मनापासून म्हटला आणि तो खरोखर सोफ्यावर निवांत होऊन बसला आणि आपल्या मुलीकडे बघू लागला. पूनम त्याच्यापासून सात-आठ फूट अंतरावर उभी होती. थोडेसे पण...

द लाईव्ह शो | भाग १०

"का डॅडी? तुम्हाला आवडतेय आणि मलाही आवडतेय. मग काय अडचण आहे?" पूनम त्वेषाने म्हणाली. "कारण तू माझी मुलगी आहे आणि मला आता हे नकोय." शेवटी पंकजने ठामपणे म्हणाला आणि असाह्यपणे त्याने आपले डोळे मिटून घेतले. "ओह, मला वाटतेय तुम्ही लाजत आहात! डॅडी, मी आणखी काही वेगळं करू...

द लाईव्ह शो | भाग ११

पूनमला जणू पास झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले! आपण जे करतोय ते आपल्या डॅडींना आवडले हे पाहून तिचा हुरूप वाढला. ती खुशीत आपली मूठ हलवत डॅडींचा लंड हलवायला लागली. तिची स्वतःची उत्तेजना कमालीची पेटली होती. खाली तिची योनी पाझरायला लागली होती. आपल्या डॅडींबरोबर असे काही करायला...

द लाईव्ह शो | भाग १२

आता पूनमची नजर खाली गेली तर तिच्या डॅडींच्या हलणाऱ्या जांघेमध्ये त्यांचे वृषण तिला लटकताना दिसत होते. केसाळ अशी ती दोन टपोरी फळे पाहून तिला राहवले नाही. लागलीच तिने आपला दुसरा हात पंकजच्या जांघेत सारला आणि त्याच्या त्या फळांना स्पर्श केला. पण नुसताच स्पर्श करून ती...

द लाईव्ह शो | भाग १४

पूनमच्या त्या नग्न उभारावरील टपोरे निप्पल पाहून पंकजच्या तोंडाला पाणी सुटले! अधाश्यासारखे त्याने तिच्या एका निप्पलवर तोंड ठेवला आणि तो तिचा निप्पल चोखायला लागला. दोन्ही हाताने पंकज आपल्या मुलीची भरगच्च छाती पकडून कुस्करायला लागला आणि तो आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखायला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!