तिचे नितंब भाग : ३

मी बेधडक सांगून टाकले. आणि मग मी तिची रिएक्शन काय हे पाहू लागलो. ती माझ्याकडे रोखून पाहत होती. आता तिच्या चेहर्‍यावर अजिबात हसू नव्हते. तिचा चेहरा कोरा झाला होता.

“नालायकऽऽऽ! बेशरमऽऽऽ! किती निर्लज्ज आहेस रे तू? बहि‍णीचे नितंब आठवून तू तुझा गाळतोस? लाज कशी वाटत नाही तुला?”

तिने ओरडत मला तसे विचारले आणि माझे धाबे दणाणले! बहुतेक ती वैतागली आहे आणि फुल टू रागवणार असे मला वाटले आणि मा‍झ्या गोट्या कपाळात गेल्या! भीतीची एक थंड सणक मा‍झ्या पायातून डोक्यात गेली आणि माझे अंग शहारले! आणि माझा ताठरलेला लंड काही सेकंदातच मलूल झाला!

“ते दिऽऽ मीऽऽ” असे काही मी बोलायला गेलो पण मा‍झ्या तोंडून शब्द बाहेर पडत नव्हते. शरमेने तिच्या समोर बसायला मला कसेतरीच वाटू लागले. तेव्हा मी कसेबसे “सॉरी दिदी!” म्हणत चेअरवरून उठलो अन चालायला लागलो.

“अरे थांबऽऽ अमित!” दिदीने पटकन माझा हात धरून मला थांबवले आणि ती थोड्या मवाळ शब्दात मला म्हणाली, “म्हणजे मला तुला ओरडायचे नव्हते, आय ॲम जस्ट शॉक्ड!”

ती तसे बोलली तेव्हा मला मनातून किंचित हायसे वाटले आणि मी वळून तिच्याकडे पाहिले. तिने मा‍झ्या नजरेला नजर भिडवत कुतुहलाने विचारले, “तू खरंच माझे नितंब आठवून मूठ मारतोस?”

मी फक्त होकारार्थी मान हलवली कारण माझा घसा सुकला होता तेव्हा तोंडातून शब्द बाहेर पडणार नव्हते.

“नक्की काय आवडते तुला मा‍झ्या नितंबात?” दिदीने मला ओढून चेअरवर बसायला भाग पाडत विचारले.

“त्यांचा आकार! त्यांचा शेप!” मी डोळे मोठे करून त्या शब्दांवर वजन देत म्हणालो.

“हॅंऽऽऽ त्यात काय एवढे ग्रेट? खूप जणींचे असतात तसे!” दिदीने एकदम कॅज्युअली म्हटले.

“नाही दिदी, फक्त लकी मुलींचे असतात तसे, तू एक त्यातली लकी आहेस.” मी हसून म्हटले.

“कशावरून म्हणतोस तू? उगाच आपला काहीपण बोलतोय.” दिदीने माझे बोलणे हसण्यावारी नेत म्हटले.

“अगं दिदी, मी अगदी खरे बोलतोय! तू कुठलाही ड्रेस घातला, तरी त्यात तुझे नितंब शेपली, गोलाकार दिसतात!”

“आता ते गोलाकार आहेत तर तसे दिसणारच ना? त्यात काय एवढे?” दिदी कॅज्युअली म्हणाली.

“उंहूं! तसे नाही दिदी, खूप मुली जे ड्रेस घालतात त्यातून त्यांच्या नितंबाचा आकार शेपली किंवा गोलाकार दिसतोच असे काही नाही. ड्रेसची फिटिंगही तशी असावी लागते.” मी तिला समजावून सांगत म्हणालो.

“कशावरून?” तिने पटकन विचारले.

“तुझा तो ऑरेंज ड्रेस, तू तो ड्रेस घातलास की त्यामधून तुझे नितंब मस्त गोलाकार शेपली दिसतात!”

“कुठला तो ऑरेंज ड्रेस ज्यातून दिसतात?” दिदीने तिचा तो ऑरेंज ड्रेस आठवत म्हटले.

“हो थांब, मी तुला दाखवतो.”

मी पटकन पळत गेलो आणि माझा मोबाईल घेऊन आलो आणि मग मोबाईलमध्ये मी दिदीला तिचा तो ऑरेंज ड्रेसमधला एक फोटो झूम करून दाखवला.

“बघ, कसे मस्त शेपली दिसताहेत तुझे नितंब ह्यात.” मी उत्साहाने म्हणालो.

“तू बरा हा फोटो ठेवलाय तुझ्या मोबाईलमध्ये! माझे नितंब बघायला होय?” दिदीने चावटपणे हसून मला विचारले.

“नाही गं दिदी, हा फोटो ह्या आपल्या सगळ्या फॅमिली फोटोमध्ये आहे, बघ.” म्हणत मी तिला दाखवले की मा‍झ्या मोबाईलमध्ये फॅमिली फोटो गॅलरीत तो फोटो होता.

“आणि अजून कुठल्या फोटोमध्ये तुला माझे नितंब गोलाकार अन शेपली दिसतात?” दिदीने गंमतीने विचारले!

“अजून? ऑफकोर्स तू टाईट स्लॅक घातलीस की त्यात एकदम परफेक्ट शेपली दिसतात तुझे नितंब, हा बघ हा फोटो.” म्हणत मी तिला तिचा एक टाईट स्लॅकमधला फोटो दाखवला.

“अश्या मा‍झ्या खूप स्लॅक आहेत. मग कुठल्या स्लॅकमध्ये माझा बॉटम तुला छान वाटतो?” दिदीने हसून विचारले.

“अगं कुठल्याही टाईट स्लॅकमध्ये! तुझा तो फेव्हरीट व्हाईट ड्रेस आहे ना? फुल ड्रेस विथ कॅप, अगं हा.” म्हणत मी तिला तिचा एक व्हाईट फूल ड्रेसमधला फोटो दाखवला.

दिदी कुतुहलाने मी तिचा तो व्हाईट ड्रेसमधला फोटो दाखवत होतो तो बघू लागली. त्या फोटोला झूम करत त्यातून दिसणारी तिची ‘गांड’ तिला दाखवत मी म्हणालो,

“हा तर माझा फेव्हरीट ड्रेस आहे.” दिदी म्हणाली.

“हा माझापण फेव्हरीट ड्रेस आहे, म्हणजे तू घातलास की मला आवडते बघायला.” मी हसून म्हटले.

“मला बघायला म्हणजे माझे नितंब बघायला, हो ना?” दिदीने चावटपणे हसून म्हटले.

“ऑफकोर्स! ह्यात बघ किती मस्त शेप दिसतोय तुझ्या गां..! स.. सॉरी! नितंबाचा शेप!” मी चावटपणे हसून म्हटले.

“नाही नाही, बोल, थांबलास का? बोल की तुझ्या गांडीचा शेप.” दिदी मला दटावत म्हणाली पण ती हसत होती. मी ओशाळवाणे हसलो आणि काही बोललो नाही.

“अजून कुठल्या ड्रेसमध्ये तुला माझी गांड बघायला आवडते?” दिदीने हसत बिनधास्त विचारले.

“आता बघ हं, तूच सारखी सारखी ‘गांड’ बोलतेय. मग मी बोललो तर रागावू नकोस.” मी मिश्किलपणे हसून म्हटले.

“आता अजून काय बोलायचे बाकी ठेवलेय तू? तूपण बोललास तरी काही वाटणार नाही आता मला.” दिदीने नाईलाज असल्यासारखे म्हटले.

“नाही हं, मी काही इतकी लाज अजून सोडली नाही.” मी लाजत हसत म्हटले.

“बरं बरं, अजून कुठल्या ड्रेसमध्ये तुला माझी आवडते?” तिने परत हसत विचारले.

“साडीत! तू कधी कधी साडी घालतेस ना, त्यात पण एकदम परफेक्ट सेक्सी दिसतात तुझे नितंब.”

मी तिला मा‍झ्या मोबाईल गॅलरीतला तिचा एक साडीतला फोटो झूम करून दाखवला.

“अरे ह्यात काही इतका ग्रेट शेप दिसत नाही, एकदम नॉर्मल तर वाटतोय.” दिदीने सहज म्हटले.

“नाही हं दिदी, मला तरी खूप मस्त वाटतोय तुझा शेप! तुझ्या कंबरेच्या आणि इतर अंगाच्या मानाने बरोबर मोठे आणि शेपली दिसतात तुझे नितंब, खूप खूप छान! तुझ्या इतर अंगाला शोभून दिसतात. कुठेही त्यांचा विशाल आकार बेढब वाटत नाही की प्रमाणाच्या बाहेर वाटत नाही.” मी तिला समजावून सांगत म्हटले.

“वाऊऽऽऽऽ! आय कान्ट बिलिव्ह इट!”

मा‍झ्या स्तुतिला कसे रिएक्ट करावे ते दिदीला कळेना आणि ती एका अनामिक उत्तेजनेने जागेवरच अंग हलवत पुढे म्हणू लागली,

“माझे नितंब, जे मला अजिबात आवडत नाहीत, ज्यांच्या आकाराची मला लाज वाटते, ते माझे नितंब तुला, मा‍झ्या लहान भावाला एकदम परफेक्ट वाटतात? अजबच आहे! कान्ट बिलिव्ह इट!”

“यु मस्ट बिलिव्ह! आणि का नाही दिदी? तुझे नितंब किती सुंदर, परफेक्ट आणि सेक्सी आहेत ह्याची तुला कल्पनाच नाही कारण तुला ते नीट व्यवस्थित दिसत नाहीत पण आम्हाला दिसतात, तेव्हा आम्हीच सांगू शकतो ना?”

मी तिच्या नितंबाची मनापासून स्तुती करत म्हणालो! आणि तिच्या बरोबर हे सगळे बोलत असताना माझा लंड चांगलाच ताठरला होता!

“आता ‘आम्ही’ कोण? अजून कोणा कोणाला माझे नितंब आवडतात?” दिदीने आश्चर्याने विचारले.

“अगं आम्ही म्हणजे, आम्ही मुले. म्हणजे जसे मला आवडतात तसे इतर अजून अनेक मुलांना आवडत असतील, तेव्हा मी ‘आम्ही’ म्हटले.” मी खुलासा करत म्हणालो.

“म्हणजे सगळ्या मुलांना मुलींचे नितंब आवडतात, तुझ्यासारखेच खूप खूप?” दिदीने उगाचच आश्चर्य दाखवत विचारले.

“ऑफकोर्स दिदी, म्हणून तर तुला ती मुले खाली चिडवत होती ना. ती तुला तुझ्या मोठ्या नितंबाबद्दल चिडवत होती म्हणजेच त्यांनी ते नोटीस केले. तुझ्या नितंबाचे त्यांनी निरीक्षण केले असेल. म्हणजेच त्यांना तुझे नितंब आवडले!”

“म्हणजे ती मुलेपण माझे नितंब आठवून आता मूठ मारणार? आपला ‘तो’ गाळणार?” दिदीने उत्तेजनेने आवाज वाढवत विचारले.

“हो कदाचित! कदाचित काय, एकदम नक्कीच!” मी हसून ठामपणे म्हणालो.

“सगळी मुले मेलीऽऽ सारखीचऽऽ! नालायकऽऽ! चावटऽऽ! बेशरमऽऽ!” दिदीने हसून म्हटले.

तेवढ्यात दिदीचा मोबाईल वाजला. तिने फोन घेत नंबर बघितला तर तो तिच्या मैत्रिणीचा होता. त्रासिकपणे चेहरा करत ती विचार करू लागली की फोन घ्यावा की नाही. मी तिला इशार्‍यानेच फोन ‘घे की’ म्हणालो. मग तिने नाईलाजास्तव फोन उचलला आणि त्या मैत्रिणीशी बोलू लागली.

बोलण्यावरून कळत होते की ती मैत्रिण तिला ‘सॉरी’ वगैरे बोलून तिची माफी मागत होती आणि तिला परत खाली रंगपंचमी खेळायला बोलवत होती. दिदी तिचा खेळायचा मूड गेला वगैरे बोलत मी नाही येत असे सांगत होती.

पण ती मैत्रिण तिला परत परत सॉरी बोलत खूपच आग्रह करून बोलवत होती हे मला फोनमधून येणार्‍या किंचित आवाजाने कळत होते. तेव्हा मी इशार्‍यानेच दिदीला ‘जा ग, दिदी’ सांगत होतो.

शेवटी दिदीला तिला म्हणाली की ‘ठीक आहे मी येते’ आणि तिने फोन कट केला. मग दिदी उठून उभी राहत मला म्हणाली,

“वेल! तुझ्याशी बोलून आणि तुझे हे एक स्ट्रेंज सिक्रेट जाणून घेऊन, आता मला थोडे रिलॅक्स वाटतेय, तेव्हा जाते मी पुन्हा रंग खेळायला.”

“देअर यु आर दिदी, बक अप! डोंट बी अशेम्ड! अबाऊट युवर ॲ.. नितंब. उलट तुला त्यांचा अभिमान वाटायला पाहिजे!” मी हसून तिला प्रोत्साहीत करत म्हणालो.

“ओह येस्स! नक्कीच! खास करून माझा लाडका छोटा भाऊ ज्याला बहि‍णीचे नितंब इतके आवडतात, तर मग मला त्याची लाज वाटायलाच नाही पाहिजे! आय शुड बी प्राऊड फॉर दॅट!” दिदीने हसत म्हटले आणि ती उठू उभी राहिली.

हसत हसत ती किचनमधून बाहेर जाऊ लागली. मा‍झ्या सवयीप्रमाणे माझी नजर तिच्या नितंबावर गेली. आता तिला मी सांगितले होते की मला तिचे नितंब बघायला आवडतात. तेव्हा मी जरा जास्तच निरखून तिच्या नितंबाकडे पाहू लागलो.

ती दरवाज्याजवळ पोहचली तसे तिने पटकन वळून माझ्याकडे पाहिले. मा‍झ्या लक्षात आले की ती माझ्याकडे पहातेय तेव्हा माझी नजर वर गेली. आमची नजरा नजर झाली तसे ती मिश्किलपणे हसली आणि चावटपणे म्हणाली,

“सवयीचा परिणाम! हो ना? माझी बॅक दिसली की नजर मा‍झ्या बॉटमवर, हो की नाही?”

मी ओशाळवाणे हसत होकारार्थी मान हलवली. मग ती मा‍झ्या कपड्याकडे निरखून पाहू लागली.

तिचे नितंब

धाडकन दरवाजा उघडला आणि मी मान वळवून दरवाज्याकडे पाहिले. ती झटकन आत शिरली आणि तरातरा चालत किचनकडे गेली. मा‍झ्या सवयीनुसार माझी नजर तिच्या डुचमूळणाऱ्या नितंबावर खिळली! आणि ती नजरेआड होईपर्यंत मी तिच्या नितंबाची मोहक हालचाल न्याहाळत होतो. ती नजरेआड झाली तसे मी माझा...

तिचे नितंब भाग : २

रश्मी दिदीला असे बिलगून उभे रहायला मला एक वेगळीच गंमत वाटत होती. एक तर तिच्या मांसल भरीव अंगाचा इतका जवळून स्पर्श. बहुतेक मा‍झ्या मांडीवर तिच्या भरीव छातीचा लुसलुशीत स्पर्श मला जाणवत होता. तसेच ती किंचित पुढे झुकलेली असल्याने मागे तिच्या नितंबाचा घेर चेअरवर पसरलेला...

तिचे नितंब भाग : ४

ती असे का पहातेय ह्याचे मला आश्चर्य वाटले म्हणून मी खाली पाहिले. मग मा‍झ्या लक्षात आले की मघाशी ती मला बिलगली होती तेव्हा तिच्या अंगाचा रंग मा‍झ्या कपड्याला लागला होता. मी वर तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मा‍झ्या पण ते लक्षात आलेय असे दाखवत खांदे उडवले! पटकन तिला काहीतरी...

तिचे नितंब भाग : ५

मी बेफिकीरीत आपले खांदे उडवत माझा कुर्ता काढला आणि खालची जीन्स काढली. आता मी वर टी-शर्टवर होतो आणि खाली अंडरवेअरवर होतो. मग बाहेरून ऐकू येणार्‍या गाण्यावर नाचत मी मम्मी पप्पांच्या बेडरूममध्ये गेलो. त्यांच्या रूमच्या बाथरूममध्ये मला अंघोळ करता येणार नव्हती पण उभ्या...

तिचे नितंब भाग : ६

म्हटले तर काही सेकंदच, पण तिने मला तिचे नग्न नितंब दाखवले होते! पण माझ्यासाठी जणू काळ वेळ थांबली होती आणि मा‍झ्या नजरेसमोर अजूनही मला तिचे ते नग्न नितंब दिसत होते. असे वाटत होते की तिथेच अंडरवेअर खाली सरकवावी आणि लंड बाहेर काढून तिथेच मूठ मारून लंड गाळावा. पण त्याच्या...

तिचे नितंब भाग : ७

तिची पॅन्टी काढतानाच मा‍झ्या लक्षात आले होते की तिची पुच्ची पाझरायला लागली होती. आणि आता जेव्हा मी तिच्या पुच्चीच्या चीरेवर तोंड दाबले तेव्हा मला तिच्या चीरेतून पाझरणाऱ्या पुच्चीरसाची चव मिळाली! मी हळूच जीभ बाहेर काढून दिदीचा पुच्चीरस जि‍भेने चाखून पाहिला. पांचट तुरट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!