तिचे नितंब भाग : ४

ती असे का पहातेय ह्याचे मला आश्चर्य वाटले म्हणून मी खाली पाहिले. मग मा‍झ्या लक्षात आले की मघाशी ती मला बिलगली होती तेव्हा तिच्या अंगाचा रंग मा‍झ्या कपड्याला लागला होता.

मी वर तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मा‍झ्या पण ते लक्षात आलेय असे दाखवत खांदे उडवले! पटकन तिला काहीतरी सुचले आणि ती परत आत येत उत्साहाने मला म्हणाली,

“अरे अमित आता तुझ्या कपड्यांना रंग लागलाच आहे तर तूपण चल ना खाली रंगपंचमी खेळायला.”

“ये नाही हं दिदी, तुला माहीत आहे, मला नाही आवडत रंग खेळायला.” मी नकार देत तिला म्हणालो.

“अरे आता उगाच जास्त नाटक करू नकोस! तुझ्या अंगाला ऑलरेडी रंग लागलाय, तुला काही झाले का? मग कशाला घाबरतोय रंगाला? चल तू माझ्या बरोबर.” म्हणत तिने माझा हात पकडला आणि मला ओढायला लागली.

मी ‘नको नको’ करत डायनिंग चेअरवर जोर लावून बसून राहत तिला विरोध केला. तिने परत मला ओढून उभे करायचा प्रयत्न केला पण मी जोर लावून बसून राहलो.

तेव्हा मग ती पुढे झाली आणि पटकन तिने मला मिठी मारली. मा‍झ्या अंगावर आपले अंग ती जोरात घासू लागली आणि म्हणू लागली.

“घेऽऽ! घेऽऽ! अजून रंगऽऽ! खाली येत नाहीस, तर मी तुला इथेच रंगवतेऽऽ! घेऽऽ अजूनऽऽ!”

दिदीने माझे हात धरून तिच्या कंबरेवरून मागे नेत मला तिला विळखा घालायला भाग पाडले आणि पुढून ती तिचे अंग मा‍झ्या अंगावर दाबून घासायला लागली. आपोआप मा‍झ्या हातांनी तिला विळखा दिला आणि माझे हात तिच्या नितंबाच्या वर घट्ट झाले.

पुढून तिच्या छातीचे उभार ती बिनधास्त मा‍झ्या तोंडावर घासत होती आणि तिच्या छातीवरील टी-शर्टला लागलेला रंग मा‍झ्या तोंडाला लावत होती. मीपण मग तिच्या उभारांमध्ये माझे तोंड घुसळले आणि मागे तिच्या नितंबावर हात नेऊन त्यांना दाबायला लागलो.

पहिले वेळ मी मा‍झ्या बहि‍णीचे नितंब असे बिनधास्त दाबत होतो! ज्याची मी फक्त स्वप्न पाहिली होती, स्वप्न कल्पना केली होती, ते तिचे नितंब मी प्रॅक्टीकली आता दाबत होतो. उत्तेजनेने माझा लंड चांगला कडक झाला होता आणि ताठ होऊन उभा राहला होता!

मा‍झ्या अंगावर अंग दाबलेले असल्याने तिच्या पायाला बहुतेक मा‍झ्या लंडाचा कडकपणा जाणवला असावा. म्हणून बहुतेक ती थोडी मागे झाली आणि हाताने तिच्या कपड्यावरील रंग काढून घेत मा‍झ्या अंगाला लावू लागली. मी माझा बचाव करत होतो पण तिने मा‍झ्या बऱ्याचश्या अंगाला रंग लावला होता.

“बोलऽऽ येतोस की नाही आता? नाहीतर खाली जाऊन मी सगळ्या मित्र मैत्रिणींना वर बोलावून घेऊन येईल आणि तुला जबरदस्ती खाली घेऊन जाईल. बोल येतोस की नाही?” दिदी मला धमकावत बोलत होती.

मा‍झ्या लक्षात आले की जर मी तयार झालो नाही तर ती आमच्या मित्रांना घेऊन वर येऊन मला जबरदस्ती खाली घेऊन गेली असती. तेव्हा शेवटी मी नाईलाजास्तव तयार होत तिला म्हणालो,

“ओकेऽऽ ओकेऽऽ दिदी, मी येतो रंग खेळायला.”

“येस्स! देअर यु आर! चल तर मग मी वॉशरूममध्ये जाऊन फ्रेश होऊन येते, तोपर्यंत तू रेडी हो.”

हसून मला म्हणत रश्मी दिदी माझ्यापासून दूर झाली आणि गाणे गुणगुणत आपली गांड जरा जास्तच मटकावत किचनमधून बाहेर गेली.

मी पण उठलो आणि आता रंग खेळायला जायलाच पाहिजे ह्या दडपणा खाली निघालो पण दिदी माझ्या बरोबर आहे आणि आता तिला मी माझे सिक्रेट सांगितले आहे ह्या आनंदात मा‍झ्या मनावरील रंगपंचमी खेळायचे दडपण दूर झाले.

मी पण उत्साहाने फ्रेश व्हायला टॉयलेटकडे जाऊ लागलो. बाहेरच्या आमच्या कॉमन बाथरूममध्ये रश्मी दिदी गेली होती तेव्हा मी मम्मी पप्पांच्या बेडरूममधील बाथरूममध्ये गेलो आणि फ्रेश व्हायला लागलो.

माझा लंड बाहेर काढून मी खसाखस हलवत रश्मी दिदी बरोबर तिच्या नितंबाबद्दल जे जे काही आमचे बोलणे झाले ते आठवत मूठ मारायला लागलो. आमच्यातला संवाद इतका उत्तेजक होता की एका मिनिटातच मा‍झ्या लंडातून चीकाची पिचकारी उडाली आणि मी लंड गाळून शांत झालो.

फ्रेश होऊन मी बाथरूममधून बाहेर आलो आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये गेलो. अंगातल्या टी-शर्टवर मी एक पांढरा लांब सदरा घातला जेणेकरून रंग मा‍झ्या आतल्या अंगावर जास्त लागला नसता. खाली मी एक जुनी जीन्स घातली आणि तयार होऊन रूमच्या बाहेर आलो.

दिदी हॉलमध्ये माझी वाट बघत कोणाबरोबर तरी मोबाईलवर बोलत होती. मग तसेच आम्ही घराच्या बाहेर पडलो आणि मी दरवाजा लॉक करून चावी नीट मा‍झ्या जीन्सच्या खिशात ठेवली.

दिदीने लिफ्टचे बटण दाबले होते तोपर्यंत लिफ्ट वर आली आणि आम्ही लिफ्टमध्ये शिरलो. लिफ्टमध्ये दिदी मला बिनधास्त चिटकून उभी होती आणि मा‍झ्या अंगाला जास्तच बिलगत होती. त्याने मला तिच्या मांसल भरीव अंगाचे चांगलेच स्पर्शसुख मिळत होते आणि त्याने माझी उत्तेजना तापत राहिली.

लिफ्टमधून आम्ही बाहेर आलो आणि बिल्डींगच्या मागील पटांगणात गेलो, जेथे आमच्या बिल्डींगमधील समस्त स्त्री पुरूष, मुले मुली रंगपंचमी खेळत होते. मला पाहून आमच्या मित्रांना आश्चर्याचा धक्का बसला आणि अर्थात सगळे खुश होऊन मला रंगवायला धावत पळत आले.

मग जणू मा‍झ्या आयुष्यातल्या मी मिस केलेल्या सगळ्या रंगपंचम्या एकाच वेळी खेळत असल्या सारखे सगळ्यांनी मला धुंवाधार रंगवले, मढवले, चिखलात लोळवले आणि सगळ्या वर्षांची कसर भरू काढली.

एका बाजूला पाण्याचा छोटा हौद होता त्यात जाऊन मी अंगावरील चिखल साफ केला आणि थोडा साफसुधरा झालो आणि मग मीपण उत्साहाने, जोमाने, हसत-खेळत, डान्स करत, रंगपंचमीची मजा लुटू लागलो. म्हटले तर आयुष्यातली पहिलीच रंगपंचमी खेळतोय अश्या जोशाने, उत्साहाने मी सगळे एंजॉय करत होतो.

सोसायटीने खाण्या पिण्याची चांगली व्यवस्था केली होती तेव्हा पोटा पाण्याचा काही प्रश्न नव्हता. वाटले तर फूड स्टॉलवर जाऊन पाहिजे ते खाता-पिता येत होते आणि मौज मस्ती करता येत होती.

माझी म्हटले तर सोसायटीतील मित्र मैत्रिणींबरोबर रंगपंचमी खेळायची ही पहिलीच वेळ होती त्यामुळे मला सगळेजण जरा जास्तच स्पेशल ट्रिटमेंट देत होते. कोणी काही खायला घालत होते तर कोणी काही प्यायला देत होते. जस जसे मी खात पित जास्त एंजॉय करत होतो तसे मला वेगळीच झिंग चढत होती.

नशा केल्यासारखीच उत्तेजना जेव्हा वाटायला लागली, तेव्हा मी एक दोन क्लोज मित्रांना त्याबद्दल सांगितले, तर ते सगळे गुढपणे हसायला लागले. मग त्यांनी मला सांगितले की काही खास सॉफ्ट ड्रिंक्समध्ये त्यांनी लिकर मिक्‍स करून अनेकांना पाजले होते अन मलाही पाजले होते.

काही ड्रिंक्समध्ये तर चक्क बिअर टाकून ते काही खास मुला मुलींना पाजत होते, पित होते आणि त्यामुळेच लिकरची नशा चढल्या सारखे वाटत होते. मी तसे बिअर किंवा थोडीफार लिकर घेत असे त्यामुळे मला त्याचे इतके काही स्ट्रेंज वाटले नाही आणि मीपण ती नशा एंजॉय करत होतो.

मा‍झ्या ह्या म्हटले तर पहिल्या रंगपंचमीच्या धामधुमीत तास दीड तास माझी बहीण, रश्मी दिदीवर दुर्लक्ष झाले होते. ती कुठे आहे, काय एंजॉय करतेय ह्यावर माझे काही लक्षच नव्हते. दमून भागून मी एका कोपर्‍यात बसून गुपचूप कोणाच्याही नकळत सिगारेट मारत होतो, तेव्हा मला रश्मी दिदीचे भान आले!

माझी नजर तिला शोधायला लागली आणि मला ती सगळ्या घोळक्यात एंजॉय करताना दिसली. तिच्यावर माझी नजर गेली आणि मला आमचे घरातले तिच्या नितंबाबद्दल झालेले सगळे संभाषण आठवले. नकळत माझा लंड टाईट व्हायला लागला आणि माझी नजर तिच्या नितंबाचा वेध घेऊ लागली.

अनेक मुले मुली रश्मी दिदी बरोबर धमाल करत होते आणि खास करून काही मुले तिच्यावर चान्स मिळेल तसे हात साफ करत होते. हे मा‍झ्या लक्षात आले. रश्मी दिदीच्या एकूण आविर्भावावरून मा‍झ्या लक्षात आले की तिनेही बहुतेक ते खास ड्रिंक्स घेतले असावे कारण ती सुद्धा नशा चढल्या सारखी उत्तेजित असलेली दिसत होती.

तसेही मी तिच्या नितंबावर फिदा होतोच आणि त्यात आता तिला ते माहीत झाले होते व त्याबद्दल तिने काही तक्रार किंवा नाराजी व्यक्त केली नव्हती तेव्हा मग इतर मुलांबरोबर मीपण तिच्या नितंबाची मजा घ्यायला काय हरकत आहे असे मला वाटायला लागले.

सिगारेट संपवून मी धावत पळत परत घोळक्यात गेलो आणि रंगपंचमी एंजॉय करायला लागलो. आता मी रश्मी दिदीच्या जवळ गेलो आणि तिच्या बरोबर नाचत खेळत, मौज मस्ती करू लागलो.

तिला खूप आनंद झाला होता की मीपण रंगपंचमी खेळायला आलो होतो आणि एंजॉय करत होतो. मी तर तिचा भाऊच असल्याने ती बिनधास्तपणे मला बिलगत होती, मिठ्या मारत होती, मा‍झ्या आलिंगनात येत डान्स करत होती.

मीपण मग त्याचा फायदा घेत तिला म्हटले तर प्रोटेक्ट करतोय असे दाखवत पण ॲक्च्युअली तिच्या अंगाचे स्पर्शसुख घेत एंजॉय करत होतो. म्हणजे फक्त तिच्या बरोबरच नाही तर इतर पण काही मुलींबरोबर लगट करत मी स्पर्श सुखाची मजा घेत होतो. पण मला खरी उत्तेजना आणि खरी मजा रश्मी दिदीच्या अंगाशी लगट करताना जास्त वाटत होती!

साधारण चार वाजताच्या दरम्यान मी आणि रश्मी दिदी रंगपंचमी खेळून, एंजॉय करून, थकून भागून वर घरी निघालो. खास ड्रिंकची नशा आम्हा दोघांना थोडी चढली होती ज्यामुळे आम्ही जास्तच बडबडत, हसत खिदळत, मस्ती करत घरी जात होतो.

लिफ्टमध्ये शिरल्यावर रश्मी दिदी मा‍झ्या पुढे उभी होती तर मस्ती करत बडबडत तिने आपले नितंब मागे मा‍झ्या अंगावर दाबले आणि मी मागून तिला मिठी मारत तिच्याशी मस्ती करू लागलो.

मा‍झ्या लंडाचा भाग तिच्या नितंबावर दाबला गेला होता आणि तिच्या नितंबाच्या लुसलुशीत स्पर्शाने माझा लंड कडक झाला होता. तिच्या ते लक्षात येत होते की नाही देव जाणे पण ती तरीही तिचे नितंब मागे मा‍झ्या लंडावर दाबत माझ्याशी मस्ती करत होती.

लिफ्ट आमच्या मजल्यावर पोहचली आणि आम्ही बाहेर पडलो. चावीने मी लॉक उघडले आणि आम्ही आत शिरलो. मी दरवाजा लावून घेतला तसे रश्मी दिदी आमच्या बेडरूम जवळील कॉमन बाथरूमकडे जात मला म्हणाली,

“आपल्या दोघांना ह्या बाथरूममध्येच अंघोळ करून क्लिन व्हायचे आहे. मी मम्मीला फोन केला होता आणि तूपण रंगपंचमी खेळतोय हे सांगितले होते. तिला सरप्राईज झाले पण ती पण खूप खुश झाली की शेवटी तू पण रंगपंचमी एंजॉय केलीसच.

“पण मग तिने सक्त ताकीद दिलीय की त्यांच्या बेडरूमचा बाथरूम आपण अंघोळ करायला खराब करू नये. एकच कॉमन बाथरूम रंग साफ करून अंघोळ करायला वापरा म्हणून तिने सांगितलेय. तेव्हा आधी मी अंघोळ करून येते आणि मग तूपण ह्याच बाथरूममध्ये अंघोळ कर.”

“ओहह म्हणजे मला वाट बघत बाहेरच उभे रहायला पाहिजे, कारण अश्या खराब अंगाने कुठे बसताही येणार नाही.” मी तक्रार करत तिला म्हणालो.

“येस्स. नो चॉईस, यु हॅव टू वेट.” रश्मी दिदीने मला वाकुल्या दाखवत म्हटले.

“आपण जर असे केले तर?” मी गुढपणे हसत तिला म्हणालो.

“कसे कसे?” तिने लाडात मला विचारले.

“आपण दोघांनी एकत्रच अंघोळ केली तर?” मी चावटपणे तिला डोळा मारत म्हटले.

“हंम्म्म व्हेरी फनी! काहीपण बोलू नकोस, जास्त लाडात येऊ नकोस.” दिदीने मला दटावत म्हटले.

“व्हाय नॉट? आपल्याला एकमेकांचे अंग व्यवस्थित साफ करता येईल, अंगावरचा रंग काढता येईल.” मी पुन्हा चावटपणे हसत तिला म्हणालो.

“किप ड्रिमिंग लिटिल ब्रदर! तुझे हे स्वप्न ह्या जन्मात तरी पुरे व्हायचे नाही. सो गेट लॉस्ट!” म्हणत तिने धाडकन बाथरूमचा दरवाजा लावून आतून लॉक केला.

तिचे नितंब

धाडकन दरवाजा उघडला आणि मी मान वळवून दरवाज्याकडे पाहिले. ती झटकन आत शिरली आणि तरातरा चालत किचनकडे गेली. मा‍झ्या सवयीनुसार माझी नजर तिच्या डुचमूळणाऱ्या नितंबावर खिळली! आणि ती नजरेआड होईपर्यंत मी तिच्या नितंबाची मोहक हालचाल न्याहाळत होतो. ती नजरेआड झाली तसे मी माझा...

तिचे नितंब भाग : २

रश्मी दिदीला असे बिलगून उभे रहायला मला एक वेगळीच गंमत वाटत होती. एक तर तिच्या मांसल भरीव अंगाचा इतका जवळून स्पर्श. बहुतेक मा‍झ्या मांडीवर तिच्या भरीव छातीचा लुसलुशीत स्पर्श मला जाणवत होता. तसेच ती किंचित पुढे झुकलेली असल्याने मागे तिच्या नितंबाचा घेर चेअरवर पसरलेला...

तिचे नितंब भाग : ३

मी बेधडक सांगून टाकले. आणि मग मी तिची रिएक्शन काय हे पाहू लागलो. ती माझ्याकडे रोखून पाहत होती. आता तिच्या चेहर्‍यावर अजिबात हसू नव्हते. तिचा चेहरा कोरा झाला होता. "नालायकऽऽऽ! बेशरमऽऽऽ! किती निर्लज्ज आहेस रे तू? बहि‍णीचे नितंब आठवून तू तुझा गाळतोस? लाज कशी वाटत नाही...

तिचे नितंब भाग : ५

मी बेफिकीरीत आपले खांदे उडवत माझा कुर्ता काढला आणि खालची जीन्स काढली. आता मी वर टी-शर्टवर होतो आणि खाली अंडरवेअरवर होतो. मग बाहेरून ऐकू येणार्‍या गाण्यावर नाचत मी मम्मी पप्पांच्या बेडरूममध्ये गेलो. त्यांच्या रूमच्या बाथरूममध्ये मला अंघोळ करता येणार नव्हती पण उभ्या...

तिचे नितंब भाग : ६

म्हटले तर काही सेकंदच, पण तिने मला तिचे नग्न नितंब दाखवले होते! पण माझ्यासाठी जणू काळ वेळ थांबली होती आणि मा‍झ्या नजरेसमोर अजूनही मला तिचे ते नग्न नितंब दिसत होते. असे वाटत होते की तिथेच अंडरवेअर खाली सरकवावी आणि लंड बाहेर काढून तिथेच मूठ मारून लंड गाळावा. पण त्याच्या...

तिचे नितंब भाग : ७

तिची पॅन्टी काढतानाच मा‍झ्या लक्षात आले होते की तिची पुच्ची पाझरायला लागली होती. आणि आता जेव्हा मी तिच्या पुच्चीच्या चीरेवर तोंड दाबले तेव्हा मला तिच्या चीरेतून पाझरणाऱ्या पुच्चीरसाची चव मिळाली! मी हळूच जीभ बाहेर काढून दिदीचा पुच्चीरस जि‍भेने चाखून पाहिला. पांचट तुरट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!