तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता.

जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या जागी दुसऱ्याच मुलीला कल्पून तिला झवत होता. पण तो लीनाबाईला ना ते सांगू शकत होता ना तिला कळू देऊ शकत होता की तो तिच्या जागी कोणाची कल्पना करतोय ते.

शेवटी जगातला कुठला मुलगा सांगेल की बाई तुझ्या जागी मी मा‍झ्या बहि‍णीची कल्पना करून तुला झवतोय? तुझ्या लांबसडक ज्या केसांचा मी वास घेतोय, ज्यात मी माझे तोंड खुपसलेय ते मा‍झ्या बहि‍णीचे आहेत असे मी समजतोय.

अजितच्या मिटलेल्या डोळ्यांसमोर त्याच्या मोठ्या बहि‍णीची, काजलची छबी होती. आपल्या बहि‍णीचे लांबसडक केस धरून तो तिला झवतोय अशी कल्पना त्याच्या डोळ्यांसमोर उभी होती आणि त्याच कल्पनेत तो लीनाबाईला दहा मिनिटे झाले झवत होता.

शेवटी आपल्या लंडातील प्रेशर त्याला सहन झाले नाही आणि मनातल्या मनात आपल्या बहि‍णीचे, काजलचे नाव घेत तो लीनाबाईच्या पुच्चीत आपल्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या सोडायला लागला. तिच्या पुच्चीत वीर्य सोडताना त्याला खूप वेगळ्या सुखाची जाणीव होत होती आणि मनाला अतिशय अनोखे समाधान वाटत होते!

त्या निराळ्या कामसुखाच्या डोहात डुंबताना त्याला ग्लानि आली आणि तो लीनाबाईच्या अंगावर कोसळला. लीनाबाई अंगाने आडदांड होती तेव्हा त्याचा भार सहज सहन करू शकली. ती सुद्धा झडून आधीच खाली पडली होती आणि आता अजित तिच्यावर पडला होता.

पाच मिनिटांनी अजितच्या शांत झालेल्या वासनेचा भर ओसरला तेव्हा त्याच्या मनात अपराधाची भावना उफळून आली! पुन्हा एकदा त्याच्या कामवासनेच्या हवसा पोटी त्याने आपल्या बहि‍णीची कल्पना केली, ह्याची त्याला मनातल्या मनात लाज वाटली!

त्याच्या लांब केसांच्या वेडा पोटी त्याने लांब केस असलेल्या स्वत:च्या बहि‍णीबद्दल मनात काम वासना आणून तिच्याशी झवाझवी केल्याची कल्पना केली, ह्याचा त्याला खेद वाटला! पण तो हतबल होता, असह्य होता!

जेव्हा लांब केसांचा विचार त्याच्या मनात यायचा तेव्हा आपोआप त्याच्या कामभावना उद्दीपित व्हायच्या. आणि मग त्याच्या मनात एकाच मुलीचा विचार यायचा ती म्हणजे त्याची सख्खी मोठी बहीण, काजल!

अजितची बहीण, काजल त्याच्यापेक्षा ४ वर्षांनी मोठी होती आणि तिचे केस खूप भरघोस, दाट काळे आणि लांबसडक होते. तसे त्याच्या आईचे केसही लांब, काळे व दाट होते आणि जेव्हा काजलचा जन्म झाला तेव्हा का कोणास ठाऊक त्याच्या मावशीने त्याच्या आईला म्हटले की ‘हिचे नाव काजल ठेव! हिचे केसही तुझ्यासारखे काळे व दाट असतील!’

मावशीच्या सांगण्यावरून त्याच्या आईने त्याच्या बहि‍णीचे नाव ‘काजल’ ठेवले होते. तेव्हा अजितचा जन्म झालेला नव्हता व तिच्यानंतर जवळ जवळ ४ वर्षानी त्याचा जन्म झाला होता. पण त्याला ती गोष्ट नंतर त्याच्या आईने सांगितली होती.

अजितला नक्की आठवत नव्हते की कधीपासून त्याला लांब केसांचे आकर्षण चालू झाले पण अवती भोवती २ लांब केसांच्या स्त्रिया असल्याने नकळत त्याच्यात ते आकर्षण निर्माण झाले असावे. आणि सुरुवातीला त्याला ह्या लांब केसांच्या आकर्षणाची जाणीवच नव्हती.

अगदी बारावी पूर्ण होऊन तो इंजीनियरिंगच्या शिक्षणासाठी बॅंगलोरला जाईपर्यंत त्याला ह्या आकर्षणाची कल्पना नव्हती. बॅंगलोरच्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळाल्यावर तो तिकडे रहायला गेला आणि आपल्या आई व बहि‍णीपासून दूर रहायला लागल्यावर त्याला ह्या लांब केसांच्या आकर्षणाची प्रथम जाणीव झाली!

बॅंगलोरला इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये शिकत असताना तो आणि त्याच्या कॉलेजच्या २ मित्रांनी मिळून एक घर भाड्याने घेतले होते आणि ते तिघे तेथे राहत होते. प्रत्येकाला वेगवेगळी रूम होती आणि जो तो स्वतंत्रपणे आपापल्या रूममध्ये झोपत असे व स्टडी करत असे.

स्टडीला हेल्प म्हणून अजितने कॉम्प्युटर घेतला होता आणि इंटरनेटचे कनेक्शनही घेतले होते. फावल्या वेळात एकांत भेटला की नेट सर्फींग करून सेक्सी ॲडल्ट साईट बघणे हा त्याचा विरंगुळा होता.

त्यातल्या त्यात इंडियन बायका व मुलींचे नागडे फोटो डाऊनलोड करून बघणे, हा त्याचा छंद होता. त्या फोटोमधील मुलगी किंवा बाईचे केस थोडे मोठे असले की त्याला ते बघायला वेगळीच मजा वाटायची.

असेच एकदा नेट सर्फींग करता करता त्याला लांबसडक केस असलेल्या एका मुलीचे नागडे उघडे फोटो दिसले. एक तर त्या मुलीचे नागडे फोटो पाहून तो उत्तेजित झालाच होता आणि त्यात तिचे ते लांब केस पाहून त्याला वेगळ्याच कामोत्तेजनेची जाणीव झाली!

त्या मुलीचा चेहरा त्याने निरखून पाहला तर त्याला त्याची बहीण आठवली! त्या मुलीचा चेहरा जवळपास त्याच्या बहि‍णीच्या चेहर्‍यासारखा दिसत होता. काही काही साईड ॲन्गलच्या फोटोमध्ये तर ती मुलगी त्याच्या बहि‍णीसारखीच दिसत होती. नकळत त्याच्या मनात विचार आला, ‘माझी बहीणपण नागडी अशीच दिसत असेल का?’

त्याच्या मनात तो प्रश्न आला ह्याची त्याला प्रचंड शरम वाटली! त्याने तो विचार मनातून झटकून टाकायचा प्रयत्न केला आणि ते फोटो पहायचे बंद केले! पण का कोणास ठाऊक पण त्याचा लंड कमालीचा कडक झाला होता आणि इतका कडकपणा त्याने या आधी कधी अनुभवला नव्हता.

लंडात प्रचंड तणाव आणि कुठल्याही क्षणी उसळून बाहेर पडेल अशी कामासक्ती त्याला जाणवत होती. न रहावून त्याने ते फोटो पुन्हा पहायला सुरुवात केली आणि जेव्हा तो साईड ॲन्गलचा फोटो आला तेव्हा पुन्हा त्याच्या मनात त्याच्या बहि‍णीचा विचार आला.

ह्या वेळी त्याने तो विचार मनातून झटकला नाही आणि तो फोटो तो अजूनच निरखून पहायला लागला. असे नागडे फोटो बघताना अजित नेहमी लंड बाहेर काढूनच बसत असे आणि तेव्हाही तो लंड बाहेर काढून बसला होता.

नकळत त्याचा हात त्याच्या लंडावर गेला आणि तो आपला लंड हलवायाला लागला. त्याचे एक मन त्याला म्हणत होते, ‘नको! हे फोटो बघताना स्वत:च्या बहि‍णीचा विचार करू नकोस!’

पण त्याचे दुसरे मन त्याला म्हणत होते, ‘यार! हिच्या जागी स्वत:च्या बहि‍णीचा विचार करताना किती मस्त वाटतेय!’ त्याच्या पुढच्या फोटोत ती मुलगी पाय फाकवून आपली पुच्ची दाखवत होती आणि अजितच्या मनात विचार आला, ‘काजलदिदीची पुच्ची अशीच असेल का?’

एक तीव्र सणक त्याच्या लंडातून वर गेली आणि काही कळायच्या आत त्याचा लंड गळायला लागला. त्याने खूप थोपवून धरायचा प्रयत्न केला पण त्याचा लंडावरचा कंट्रोल सुटला होता. मग त्याने स्वत:ला रोखले नाही आणि वीर्याच्या पिचकाऱ्या तो सोडायला लागला.

इतकी आसक्ती त्याला कधी जाणवली नव्हती, कामवासनेने बरबटलेले इतके वीर्य त्याने कधी सोडले नव्हते. गचागच लंड हलवत तो डोळे गच्च मिटून स्खलित होत होता आणि लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे त्याच्या मनात स्वत:च्या बहि‍णीचा विचार होता.

जेव्हा त्याच्या कामवासनेचा भर ओसरला आणि तो शांत झाला तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की त्याने काय केले ते. पुन्हा त्याच्या मनात शरमेचे भाव आले आणि त्याची त्यालाच लाज वाटायला लागली.

अपराधाच्या भावनेने त्याचे मन ग्रासले आणि काही केल्या ती भावना त्याच्या मनातून जाईना. त्या भावनेतच तो त्या रात्री झोपला पण बराच वेळ त्याला झोप लागली नाही. बेडवर तो किंचित तळमळत पडला होता. ‘असे कसे आपण स्वत:च्या बहि‍णीचा विचार करून लंड गाळला?’ नंतर कधीतरी त्याला झोप लागली.

दुसर्‍या दिवशी अजित उठला तेव्हा त्याला रात्रीचे सगळे आठवले आणि पुन्हा त्याला स्वत:ची लाज वाटली! पुन्हा तसे आपल्या बहि‍णीबद्दल विचार मनात आणायचे नाही अशी त्याने स्वत:ला ताकीद दिली आणि तो उठला. मग दिवसभरात त्याच्या मनात ते विचार परत आले नाही.

रात्री पुन्हा तो एकांतात लॅपटॉपवर फोटो बघायला बसला तेव्हा त्याच्या मनात त्या मुलीच्या फोटोचा आणि आपल्या बहि‍णीचा विचार आला. त्याने स्वत:ला बजावले आणि त्या मुलीचे फोटो बघणे टाळले.

मग तो इतर दुसरे फोटो बघत बसला. पण इतर फोटो बघण्यात त्याला जास्त इंटरेस्ट वाटत नव्हता. राहून राहून त्याला वाटत होते की त्या मुलीचे फोटो बघावे. ते लांबसडक केस त्या नग्न अंगावर पसरलेले बघावे.

‘बघू की नको, बघू की नको’ ह्या दोहनीय अवस्थेत त्याच्या वासनेने त्याच्या मनावर विजय मिळवला आणि शेवटी त्याने त्या लांब केसाच्या मुलीचे नागडे फोटो उघडून बघायला सुरुवात केली.

आपोआप त्याच्या मनात स्वत:च्या बहि‍णीचा विचार आला आणि आता त्याने तो मनातून झटकायचा अजिबात प्रयत्न केला नाही. ती लांब केसांची नागडी मुलगी म्हणजे आपली बहीण काजलदिदी आहे, असा बोल्ड विचार करत त्याने परत मूठ मारायला सुरुवात केली.

वेगळ्याच कामवासनेने त्याचे मन आणि लंड भारावून गेले. जेव्हा त्या विचारांचा अतिरेक झाला तेव्हा त्याची काम वासना वीर्याच्या रूपाने त्याच्या लंडातून उसळ्या मारत बाहेर पडली. त्या दिवशी आपल्या बहि‍णीचा विचार मनात आणून त्याला इतके अपराध्यासारखे वाटले नाही.

आणि मग अजितचा तो रोजचा दिनक्रम व्हायला लागला. लांब केसांच्या त्या मुलीचे नागडे फोटो पाहून तो आपल्या बहि‍णीची कल्पना करायचा आणि मूठ मारायचा. तसे लांब केसांच्या मुलींचे नागडे उघडे फोटो सर्च करणे हा पण त्याचा आवडीचा छंद व्हायला लागला.

इंटरनेटच्या खजिन्यात त्याला तसे अनेक मुलींचे फोटो मिळत होते आणि त्यातल्या त्यात ज्या मुलीचा चेहरा किंवा अंग त्याच्या बहि‍णीशी मिळते जुळते असेल, असे फोटो त्याने एका वेगळ्या फोल्डरमध्ये निवडून ठेवले होते आणि ते खास फोटो पाहून तो आपल्या बहि‍णीची त्यांच्या जागी कल्पना करून रेग्युलर मूठ मारून आपली काम वासना शांत करत असे.

कधी कधी तो आपल्या बहि‍णीला फोन करायचा किंवा ती त्याला फोन करायची. तेव्हा तिच्याबरोबर बोलताना त्याच्या डोळ्यांसमोर तिची नग्न छबी उभी रहायची. जरी त्याने कधी आपल्या बहि‍णीला नागडे बघितले नव्हते तरी त्याला त्याच्या नजरे समोर ती नागडी दिसायची.

कधी कधी तो तिच्याबरोबर फोनवर बोलताना गुपचूप मूठ मारायचा आणि लंड गाळायचा. वेळोवेळी तो आपल्या बहि‍णीला तिचे फोटो ई-मेलमधून पाठवायला सांगायचा आणि मग तिचे ते फोटो पाहून तो कित्येकदा हस्तमैथुन करून आपली काम वासना शांत करायचा.

तिचे ते फोटो चांगले असायचे आणि क्वचित एखाद्या फोटोमध्ये तिच्या लांब केसांची झलक मिळायची. पण तितकी झलकही त्याला आपली काम वासना उद्दीपित करायला पुरेसी होती.

कधी कधी तो तिच्याबरोबर चाटींग करून तिला वेबकॅमवर पहायचा पण त्यामध्ये सुद्धा त्याला म्हणावे तसे तिच्या केसांचे दर्शन होत नसे. कधी कधी तो तिच्या लांब केसांची फोनवर किंवा चाटींगमध्ये स्तुति करायचा आणि त्याची त्याच्या बहि‍णीला मजा वाटायची.

पण तिला कल्पना नव्हती की अजित कुठल्या अर्थाने तिची स्तुति करतोय किंवा त्याच्या मनात नक्की काय विचार होते ते. तिला इतकेच वाटायचे की आपला भाऊ चांगल्या अर्थाने आपल्या केसांची स्तुति करतोय.

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!