तीळ घे आणि बीळ दे भाग : २

मी आत गेलो आणि हॉलमध्ये सोफ्यावर बसलो. तिने दाराला कडी लावली आणि ती आत आली. मला पाहून ती म्हणाली,

“तुम्ही चहा घेणार का? ठेवतेय मी.”

“हो अर्धा कप घेईल.”

मी म्हणालो आणि टीव्ही चालू केला.

“दादा कुठे आहे?” मी विचारले.

“ते एका मिटींगला गेले दुपारी १२ वाजताच, अचानक फोन आला होता कंपनीतून म्हणून गेलेत.”

आपले हात वर करून केसांचा अंबाडा बांधतच किचनकडे जात तिने मला सांगितले. मी टीव्हीचा रिमोट हातात घेतला आणि चॅनल चेंज करू लागलो. चॅनल चेंज करतानाच मी तिच्या पाठमोर्‍या शरीराला न्याहाळले.

ती चालत असताना तिच्या नितंबांची होणारी मनमोहक हालचाल माझ्या नजरेने टिपली आणि माझा बाबुराव पॅन्टमधेच उठला. कसबसा मी तिकडून नजर हटवून टीव्हीकडे लक्ष केंद्रित केले, ‘एम टीव्ही’ लावून तिथल्या अर्धनग्न बायकांच्या गाण्याचा, गाण्याचा कसला किंचाळण्याचा प्रोग्राम लावला.

काही वेळातच एका ट्रेमध्ये दोन कपात चहा घेऊन आणि बिस्कीटे भरलेली एक डिश घेऊन वहिनी बाहेर आली. मा‍झ्यासमोरच्या टिपॉयवर तो ट्रे ठेवतानाच ती वाकली आणि एका क्षणात माझे लक्ष पुन्हा विचलित झाले. पण तो क्षण कसाबसा काढून मी पुन्हा शांत बसलो.

चहाचा कप हातात घेऊन ती माझ्यासमोर उभी राहून टीव्हीवरील नाच/गाण्याचा तो कार्यक्रम पाहत होती. पण माझ्याशी एक शब्दही ती बोलत नव्हती.

खरे तर वहिनी अशी नव्हती, माझ्याबरोबर मस्करी करणे, गप्पा मारणे, जोक्स सांगणे हे तिला आजवर आवडायचे, पण आज अशी ती शांतपणे टीव्ही पाहत उभी होती, याचे कारणही सकाळची ती घटना असणार हे मी ताडले होते.

“वहिनी, आय एम रिअली सॉरी, अगं चुकून माझ्याकडून तसे काहीही बोलले गेले.”

त्या शांततेचा भंग करतच मी म्हणालो. तिने चहाचा कप तसाच ओठाशी धरून माझ्याकडे पाहिले आणि पुन्हा आपले लक्ष टीव्हीवर केंद्रित केले. अजून दोन घोट चहा पिऊन मी पुन्हा म्हणालो,

“वहिनी मला माफ नाही करणार?”

माझ्या या प्रश्नावर मात्र ती बोलली,

“तसे नाही भावजी, पण..”

“पण? पण काय??” मी म्हणालो.

“अहो तुम्ही जे काही बोललात त्याचा मला राग नाही, पण नेमके दादासमोर बोललात म्हणून मला राग आला आणि त्याचा त्रास झाला.” वहिनी मा‍झ्यासमोरच्या खुर्चीवर बसत सांगत होती, ”मी एकटी असते आणि तुम्ही असे काही बोलला असतात तर मी ते हवेवर सोडले असते, एखादा चावट जोक म्हणून.”

“वहिनी तसे नाही. पण दादा तुझ्यामागे उभा आहे हे मला माहीतही नव्हते आणि मला तुला एकटी असताना देखील असे काही बोलायची परवानगी नाही.” मी रिकामा झालेला चहाचा कप समोरच्या टिपॉयवरील ट्रेमध्ये ठेवत म्हणालो.

“अहो तसे नाही. ती चूक तुमची नव्हती, तुमच्या या खट्याळ वयाची होती. हे आम्हाला नंतर जाणवले.” वहिनी म्हणाली.

“पण तरीही तुम्ही आई बाबांना सगळे सांगितलेत?” मी विचारले.

“नाही. आम्ही काही सांगितले नाही. उलटे दादाने सावरून घेतले आणि त्याने सांगितले की ‘मी आणलेली नोकरी तुम्ही करणार नाही’ असे म्हणालात म्हणून दादाने तुम्हाला चापट मारली.” वहिनीने खुलासा केला.

“अस्सं होय! कारण सकाळी आई बाबांनी माझ्यावर राशन काढले त्यामुळे मला वाटले की तुम्ही सगळे खरे खरे सांगून टाकले की काय?” मी म्हणालो.

“नाही तसे नाही. अहो तुमच्या दादाचा रागही सकाळी सातव्या आसमानात होता, कारण तुमच्याकडे येण्यापूर्वीच आमच्यात वाजले होते, तो माझ्यावरचा राग तुमच्यावर निघाला.” वहिनी पुढे सांगत होती.

“वाजले होते म्हणजे, कशावरून?” मी विचारले.

“काल रात्री तो उशिरा घरी आला आणि मला रात्री ते करायची हुक्की आली होती, पण तो दमल्याने तसाच झोपून गेला. त्यामुळे सकाळी सकाळी मी त्याला बरेच बोलले. त्यावरूनच शब्दाला शब्द लागला.” वहिनी म्हणाली.

“वहिनी एक विचारू का तुला, खरे खरे सांगशील आणि रागवणार नाहीस असे प्रॉमिस कर, उत्तर नसेल द्यायचे तर फक्त सांग की नाही सांगू शकत, पण रागवू नकोस.” मी म्हणालो.

“विचारा.” वहिनी शांतपणे म्हणाली.

“तुम्ही प्लॅनिंग केले आहे का?” मी सरळ विचारले.

“नाही.” वहिनी उत्तरली.

“मग तरीही तुम्हाला अजूनऽऽ??”

मी पुढे बोलतच होतो की ती म्हणाली,

“अहो तुमच्या दादाला वेळ कुठे असतो आणि जो वेळ मिळतो त्यात त्याला दमणूक झालेली असते, त्यामुळेच आमच्यात नीटसा संबंधही कधी होत नाही.” वहिनीने सांगितले.

“अच्छा!” मी म्हणालो, ”पण मग तू सुखी आहेस, दादाबरोबर?”

“सुखी म्हणाल तर दादा खूप चांगला आहे तुमचा, पण केवळ शरीर सुखात त्याची माघार आहे, बस्स बाकी काही नाही.” वहिनीने बिनधास्तपणे मला सांगितले.

“ठीक आहे वहिनी मी निघतो आता. तू मला माफ केलेस यातच खूप काही आले आणि माझ्या मनावरचे दडपण दूर झाले.” असे म्हणून मी उठलो.

खरे तर या वेळात मी वहिनीच्या मादक शरीराकडे इतके वेळा पाहिले होते की माझ्या पॅन्टमध्ये निर्माण झालेला फुगवटा फाडून लंड बाहेर येईल की काय याचीच मला शंका वाटत होती. त्यामुळेच आता उठले पाहिजे हे जाणून मी उठत होतो.

“अहो, तुम्ही तिळगूळ द्यायला आला होता ना?” वहिनी म्हणाली.

“अरे हो.”

असे म्हणतच मी खिशातून तीळाच्या वड्यांचे पाकीट बाहेर काढले आणि त्यातली एक वडी वहिनीच्या हातात ठेवली. पण चाणाक्ष वहिनीने ती वडी माझ्या हातातच धरून केवळ त्यातला एक तीळाचा दाणा नखाने काढला आणि मला म्हणाली,

“घेतला तुमचा तीळ, हवेय का माझे बीळ?”

वहिनीच्या तोंडातून हे वाक्य ऐकताच मी एक क्षण चक्कर आल्याप्रमाणे कोसळणार होतो. पण तसे न घडता मी फक्त वहिनीकडे पाहत राहिलो. वहिनी माझ्याकडे बघून गालातच हसत होती. तिच्या ओठावरचे मिश्किल हसू पाहून मलाही हसायला आले. मी पुन्हा म्हणालो,

“सॉरी वहिनी.”

“अहो सॉरी कशाबद्दल? मी सिरीअस आहे.” वहिनी म्हणाली, ”खरंच मी सिरीअस आहे, आज तुम्हाला जे हवे ते देणार आहे मी.”

वहिनी असे म्हणल्यावर मी आश्चर्याने वेडा झालो होतो. त्यामुळेच मी एकदम म्हणून गेलो,

“काय??”

मी इतके म्हणताच वहिनीने माझा हात धरला आणि मला ओढतच त्यांच्या बेडरूममध्ये घेऊन गेली. बेडवर मला बसवताच मला म्हणाली,

“हां सांगा आता, कुठले बीळ हवे आहे, माझ्याकडे तीन आहेत, जी तुमच्या उपयोगाची आहेत. तुम्हाला कुठले हवे?” वहिनीने विचारले.

वहिनीचा हा प्रश्न ऐकून मी हबकलो, ती खरेच सिरीअस आहे की मस्करी करते आहे ते मलाच समजत नव्हते. पण मी तिच्याकडे नुसताच बघत होतो. शेवटी तिनेच पुढाकार घ्यायचा ठरवले असावे, म्हणून ती माझ्याजवळ आली आणि माझ्या चेहर्‍याला आपल्या हाताच्या ओंजळीत धरले.

माझा चेहरा वर करून तिने आपले ओठ माझ्या ओठावर आणले आणि एक मधुरसे चुंबन मला दिले. तिचे ते लालचुटूक ओठ माझ्या ओठाला स्पर्शापर्यंतच्या क्षणापर्यंत मी माझ्या डोळ्यांनी पाहत होतो. त्यावर थिजवलेली माझी नजर काही केल्या तिच्या ओठांना सोडत नव्हती. तिचे ओठ माझ्या ओठांना स्पर्शले आणि माझी तंद्री भंगली.

ती थेट उत्तेजनेकडे गेली होती. तिच्या ओठातून बाहेर येतच तिच्या जिव्हेने माझ्या मुखाला आपल्या ताब्यात घेतले. मी तिच्या त्या जिव्हा स्पर्शाची कित्येक रात्री नुसती स्वप्नेच पाहिली होती आणि आज ती स्वप्ने सत्यात आली होती. तिने माझ्या ओठावरचे आपले ओठ बाजूला केले आणि म्हणाली,

“घ्या हे पहिले बीळ, तुम्हाला दिले.”

तिच्या या बोलण्याचा अर्थ मला समजला नाही आणि मी तिच्याकडे पाहतच राहिलो. ती थोडी मागे सरकली आणि तिने आपला गाऊन आपल्या शरीरावरून दूर केला. तिचे ते गौर अंग मा‍झ्या नजरेत काय माझ्या रोमारोमात भिनले. मी तिच्याकडे पाहतच राहिलो.

खरेच ती इतकी सुंदर होती, की मी स्वप्नात पाहिलेली नग्न वहिनी तिच्यापुढे फिकी पडली असती. तिने आपला गाऊन बाजूला केला आणि अलगद माझ्याजवळ आली. तिचे शरीर एखाद्या कॅमेरातून झूम करत पुढे यावे तसे माझ्याजवळ येत होते.

जवळ येताच तिची छाती माझ्या डोळ्यासमोर होती. तिने घातलेली ती पांढरी ब्रा अजूनही तिचे उन्नत सौंदर्य दडवत होतीच. तिने आपले हात माझ्या कपाळामागे आणले आणि माझा चेहरा आपल्या त्या उन्नत उरोजांवर आणला, तिने दाबलेल्या चेहर्‍यात दडले होते तिचे ते खरे मादक सौंदर्य.

तिने आपल्या स्तनांच्या घळीतच माझा चेहरा दाबला असल्याने तिच्या शरीरावरील घामाचा मादक वास मा‍झ्या नाकात भिनत होता. जितका मादक होता त्याहून जास्त उत्तेजना माझ्या शरीराला भडकावत होती.

‘खुले आम आज वहिनीनी मला जे हवे ते दिले होते. आता माघार नाही.’ असा विचार करतच मी माझ्या हातांनी तिच्या शरीराला विळखा घातला आणि माझे हात तिच्या पाठीवर फिरवत तिच्या ब्राच्या हुक्सवर आणले.

आजवर कुठल्याही स्त्रीची ब्रा मी कधीच काढली नव्हती, नाही कधी अशी अंगावर पाहिली होती. त्यामुळेच ते हुक्स सापडायला काही वेळ लागला खरा, पण हुक्स सापडताच एकाच झटक्यात मी ती ब्रा तिच्या अंगावरून विलग करून तिच्या कबुतरांना आकाश मोकळे करून दिले.

मोकळ्या आकाशात विहारणाऱ्या त्या कबुतरांच्या चोची माझ्या ओठाने पकडून मी चुंबत राहलो. वहिनीही आपले डोळे मिटून आणि माझ्या कपाळा मागचा हाताने माझ्या डोक्यावर दाब देतच माझ्याकडून त्या चोचींचे मैथुन करून घेत होती.

वहिनीचा माझ्या डोक्यावरचा दाब वाढतच होता. माझा चेहरा तिच्या स्तनावर दाबला जात होता, इतकेच काय तर माझे नाक तिच्या दोन्ही स्तनांमधल्या घळीत पार चेंबले होते. बराच वेळ माझा चेहरा तिच्या स्तनामध्ये घुसळल्या नंतरच तिने तो दाब कमी केला आणि माझा चेहरा बाजूला झाला.

तिचे गोरे स्तन भार माझ्यासमोर खडे होते. कडक असलेले ते स्तन, त्यावर असलेला बारीकसा मणी, बाजूने पसरलेला लहानसाच पण रेखीव अरोला, सारे सारे काही माझ्या दृष्टी पथात होते. अवघ्या दोन-तीन इंचाच्या अंतरावर असलेले तिचे स्तन मला मनमोहक वाटत होते.

मी हळूच माझे ओठ पुढे आणले आणि तिचा डावा स्तनाग्र ओठात धरला आणि दाबला. तिच्या तोंडातून ”आह्ह्ह्हऽऽ” असा एक मादक सित्कार बाहेर आला आणि ती अजून पुढे सरकली. माझा हात मी तिच्या पोटावर आणला. पोटावर हाताची बोटे हलकेच फिरवत तिच्या योनीकडे जाऊ लागलो.

मध्ये आलेला तिच्या पॅन्टीच्या इलास्टिकचा अडथळा दूर करून माझी बोटे तिच्या पॅन्टीत शिरून तिच्या योनीचा वेध घेऊ लागली. तिच्या योनीचे ओठ हाताच्या ओंजळीत पकडून मी कुस्करू लागलो. मा‍झ्या कुस्करण्याने तिच्या शरीरात उचंबललेली उत्तेजना तिच्या तोंडातून मादक सित्कारांच्या रूपाने बाहेर येत होती.

तीळ घे आणि बीळ दे

"भावजी अहो उठा.” मला जागवतानाच वहिनीचा आलेला मंजुळ आवाज ऐकून मी हळुवार डोळे उघडले, पाहतो तो समोर शिला वहिनी उभ्या होत्या. त्यांना पाहताच मी चादरीतच लंडाला दाबला आणि पाहिले की मी स्वप्नात तर नाही ना. कारण शिला वहिनी ही माझी स्वप्नपरी होती. “भावजी उठा, सकाळचे आठ वाजले...

तीळ घे आणि बीळ दे भाग : ३

तिचे मोकळे हात वळवळू लागले होते. तिच्या हातांनी पुढाकार घेऊन माझ्या लंडाला पॅन्टवरूनच कुरवाळायला सुरूवात केली. माझा पॅन्टमध्येच खवळलेला लंड बाहेर यायला उत्सुक होता. माझ्या लंडाची इच्छा तिला हाता वाटे बहुधा समजली असेल म्हणून की काय, तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली केली....

error: नका ना दाजी असं छळू!!