तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १०

नुकतीच मी झडून शांत झाले होते पण संदीपच्या तोंडातून मा‍झ्या योनिरसाची चव घेणे मला पुन्हा चेतवायला लागले आणि माझी उत्तेजना पुन्हा वाढायला लागली. संदीप मागे झाला आणी गुढग्यावर उभा राहत मला म्हणाला,
“आता माझा बेल्ट, पॅन्ट खोल आणि माझा लंड बाहेर काढ.”
मी आज्ञाधारक मुलीप्रमाणे स्मित हास्य करत तो म्हणतोय ते करायला वर झाले. त्याचा बेल्ट खोलत असताना माझे हात किंचित थरथरत होते आणि मनात एक हुरहुर होती.
संदीपचे लिंग माझ्यासाठी काही नवीन नव्हते पण तरीही मी जणु पहिली वेळ ते पहाणार अशी उत्सुकता मा‍झ्या मनात होती. त्याचा बेल्ट खोलुन मी पॅन्टी खोलली आणि खाली सरकवताना त्याच्या आतील अंडरवेअर सकट खाली सरकवली. टणकन संदीपचे लिंग वर उडाले आणि ताठरपणे मा‍झ्या नजरेसमोर ऊभे राहिले.
काही सेकंट मी त्याचा कडक लिंगाकडे मंत्रमुग्ध झाल्यासारखी पहात राहिले आणि मग मी वर संदीपकडे बघितले.
तो काही बोलला नाही आणि नुसताच खाली माझ्याकडे बघत राहिला. जरी तो काही बोलला नाही किंवा त्याच्या नजरेने मला काही सांगीतले नाही तरी पण त्याला काय पाहिजे होते ते मी बरोबर ओळखले!
कसलाही विचार न करता मी पटकन संदीपचे लिंग मुळाशी पकडले आणि पुढे झुकून गपकन ते मा‍झ्या तोंडात घेतले! त्याचे अर्धे लिंग तोंडात घेऊन कसोशीने चोखत मी मागच्या अर्ध्या लिंगावर लगबगीने माझी मूठ मागे-पुढे करू लागले.
“आहहह. इतक्या जोरात नाही, बेबी. मी सांगेल तसे. मी सांगतो तसे चोख मला.”
त्याच्या बोलण्याने मी खजील झाले की मी उतावळेपणा दाखवत होते! खुप दिवसांनी त्याचे लिंग मला दिसले होते, मा‍झ्या हातात आले होते त्यामुळे मी अधीर झाले होते. माझा खरे तर त्यालाच जास्तीत जास्त आनंद द्यायचा विचार होता पण आता तो जर म्हणतोय तो सांगेल तसे चोख तर माझी काही हरकत नव्हती.
मी मा‍झ्या तोंडातून त्याचे लिंग बाहेर काढले आणि फक्त ते मुठीत पकडून त्याच्याकडे वर बघत राहिले. मी त्याचे ऐकतेय हे पाहून त्याच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य पसरले आणि तो म्हणाला,
“आधी फक्त मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा चाट. एकदम हळुवारपणे. तुझ्या जीभेच्या शेंड्याने चाट. बघू किती मस्त चाटतेस तू.”
असे बोलून त्याने एक प्रकारे मला आवाहन दिले. मग मी पण पुढे सरसावले आणि त्याच्या लिंगाच्या सुपाड्यावरची कातडी मी मागे सरकवली. मग माझी जीभ बाहेर काढून तिचा शेंडा त्याच्या सुपाड्यावर टेकवला.
त्याचे लिंग मी हातात धरले होते त्यामुळे जेव्हा मी जीभेचा शेंडा सुपाड्याला टेकवला तेव्हा मला जाणवले की त्याच्या लिंगाला एक आचका बसला. सुपाड्यावरील छिद्रातुन एक टपोरा पाणेरी थेंब बाहेर आला. मी जीभेच्या शेंड्याने तो पाण्याचा चिकट थेंब टिपला आणि जीभ तोंडात घेऊन त्याची टेस्ट घेतली.
खुप दिवसांनी मी संदीपच्या लिंगाच्या रसाची चव घेतली आणि माझा आत्मा सुखावला! किंचित पाणचट चिकट असे त्याच्या लिंगाचे पाणी मा‍झ्या अंगात वासनेची एक लहेर उठवुन गेले.
मी परत मा‍झ्या जीभेचा शेंडा त्याच्या लिंगाच्या छिद्राला लावला आणि जि‍भेने त्याच्या छिद्राशी खेळु लागले. संदीपला ते भयंकर आवडले कारण त्याच्या तोंडातून उसासा बाहेर पडला आणि त्याचे लिंग आचके देऊ लागले.
“ओहहह मनीषा. व्हेरी गुड. असेच कर. असेच करत रहा. खुप मस्त वाटतेय.” अत्यानंदाने डोळे मिटून घेत संदीप म्हणाला.
त्याने मला अजून उत्साह आला आणि मी आवडीने त्याच्या पूर्ण सुपाड्यावर माझी जीभ फिरवुन तो हळूवारपणे चाटायला लागले. काही क्षण मी त्याला ती मजा दिल्यावर तो म्हणाला,
“आता तुझी जीभ मा‍झ्या पूर्ण लंडावर वरुन-खाली फिरव. सगळ्या बाजुने. तुझ्या लाळेने माझा पूर्ण लंड ओला झाला पाहिजे.”
पुन्हा आज्ञाधारक मुलीप्रमाणे मी त्याचे लिंग सगळ्या बाजुने वर खाली चाटायला लागले. मुद्दाम जीभेवर जास्तीत जास्त लाळ घेऊन मी त्याचे लिंग चाटत होते आणि ओले करत होते. मला खुप मजा वाटत होती की त्याच्या लिंगाला मी इतके प्रेम देत होते. नितेशचे लिंगही मी कधी इतक्या तन्मयतेने चाटले नव्हते हे मला प्रामाणिकपणे कबुल करावे लागेल.
“आता माझा पूर्ण लंड तोंडात घे आणि चोख. तुझ्या तोंडात माझा पूर्ण लंड गडप झालेला मला पहायचा आहे. एकदम मुळापर्यंत!” संदीपने पुढील फरमाईश सांगितली.
त्याचे बोलणे जेमतेम संपले आणि मी गपकन त्याचे लिंग मा‍झ्या तोंडात घेतले. मी इतक्या पटकन ते मुळापर्यंत तोंडात घेतले की त्याने संदीपही अवाक झाला. मा‍झ्या डोक्यावर हात ठेवून त्याने मा‍झ्या केसांत बोटे खुपसली आणि माझे डोके धरुन त्याने एक सुस्कारा सोडला.
संदीपचे पूर्ण लिंग मी तोंडात घेतले आणि वर त्याच्याकडे पाहीले. तो पण वरुन खाली माझ्याकडे पहात होता आणि लिंग भरलेले माझे तोंड तो उत्सुकतेने पहात होता.
संदीपचे पूर्ण लिंग तोंडात घेतल्याने नक्कीच तो जास्त उत्तेजित झाला कारण मला जाणवले की मा‍झ्या तोंडात त्याचे लिंग अजून मोठे झाले होते. त्याचा लिंगाला येत असलेला एक विशिष्ट गंध मला धुंद करायला लागला.
खुप दिवसांनी मी त्याचे लिंग चोखत होते आणि मला त्याची खुप मजा वाटत होती. त्याचे लिंग तोंडात ठेवून मी खालच्या बाजुने माझी जीभ त्याच्यावर घासत होते. मग मी एक दिर्घ श्वास घेतला आणि अजून एखाद इंच त्याचे लिंग तोंडात घेतले.
मला जाणवत होते की त्याच्या लिंगाचा सुपाडा मा‍झ्या घश्याला स्पर्श करत होता. मी नाकाने जोराने श्वास घेत त्याच्या लिंगाच्या मुळाशी उच्छवास सोडत होते आणि त्याने तो वेडा होत होता.
संदीपचे तोंडात घेतलेले पूर्ण लिंग, त्याचा लिंगाचा तो विशिष्ट गंध, म्हटले तर त्याच्या जांघेत खुपसलेले माझे तोंड, एका परपुरुषाच्या जांघेत घातलेले माझे तोंड, ह्या सगळ्या जाणीवामुळे माझी कामोत्तेजना पुन्हा भडकली होती. माझी योनि पुन्हा पाझरायला लागली होती आणि योनित पुन्हा खळबळ माजायला लागली होती.
“ओहहह मृणाला. खुप मस्त वाटले. आता तुझे तोंड मागे-पुढे करून जोराने माझा लंड चोख. तुझ्या तोंडाने माझा लंड झव आता.” संदीप उसासा सोडत म्हणाला.
पुन्हा त्याचे वाक्य संपायच्या आत मी माझे तोंड त्याच्या लिंगावर मागे-पुढे करायला लागले आणि त्याचे लिंग कसोशीने चोखायला लागले. तो माझे डोके धरुन आपली कंबर हलवायला लागला.
आता मी त्याच्या लिंगाला करत होते की तो मा‍झ्या तोंडात करत होता ते सांगता येत नव्हते पण आम्ही दोघेही जे चाललेय त्यातुन मजा घेत होतो. जितक्या जोराने मी तोंड पुढे ढकलत त्याचे लिंग तोंडात घेत होते तितक्याच जोराने तो माझे डोके धरुन मा‍झ्या तोंडात धक्का मारत होता. त्याने धक्का मारला की त्याच्या लिंगाचा सुपाडा मा‍झ्या घश्यात शिरायचा.
संदीपच्या धक्क्याने मी किंचित बेजार झाले तेव्हा चेंज म्हणून मी त्याचे लिंग तोंडातून बाहेर काढले आणि ते वर दाबत खालील त्याच्या लिंगाचे अंडकोष चोखायला लागले. गलेलठ्ठ असे त्याचे दोन्ही अंडकोष मी आळीपाळीने तोंडात घेत चोखत होते आणि वर दाबलेले त्याचे लिंग हलवत होते.
हा किंचित बदलही संदीपला सुखावुन गेला आणि तो मा‍झ्या केसांमध्ये बोटे फिरवत उसासे सोडत राहिला. काही क्षण त्याचे ते बॉल्स चोखल्यावर पुन्हा मी त्याचे लिंग खाली केले आणि तोंडात घेऊन चोखायला लागले.
एव्हाना पुन्हा माझी कामवासना शिगेला पोहचली होती आणि मी कामातूर व्हायला लागले. संदीपच्या लिंगाचा गंध आणि चव, त्याच्या लिंगाचा कडकपणा मला बेजार करायला लागला. लोखंडाच्या कांबीसारखे ते कडक लिंग आता योनित घेऊन चांगले कुटून घ्यावे अशी तिव्र इच्छा मा‍झ्या मनात जागी झाली.
त्याचे कडक लिंग घालून घेऊन त्याच्याकडून करून घ्यावे आणि त्या लिंगावर रत व्हावे असे मला वाटायला लागले. पण संदीपच्या मनात वेगळेच काहितरी होते.
त्याने मला थांब म्हटले आणि मा‍झ्या तोंडातून आपले लिंग काढून घेऊन त्याने ते पकडले. मग आपले ताठलेले लिंग पकडून तो मा‍झ्या बंद ओठांवर मारु लागला. मा‍झ्या पूर्ण चेहर्‍यावर तो आपले ओलसर कडक लिंग फिरवू लागला.
त्याच्या लिंगावर माझी लाळ होतीच ज्याने माझा चेहरा ओला होत होता आणि त्याचबरोबर त्याच्या चीकाचे गळणारे पाणीही मा‍झ्या चेहर्‍यावर पसरले जात होते. किंचित गरम असलेले त्याचे ते कडक लिंग चेहर्‍यावर फिरवुन घ्यायला मला मजा वाटत होती.
“मनीषा. आता उलटी हो आणि हाता-पायावर ओणवी ऊभी रहा. कुत्रीसारखी.”
‘कुत्रीसारखी’ शब्द ऐकला आणि मा‍झ्या अंगात कामवासनेची एक सणक सळसळुन गेली. तो मला कुत्रीसारखी समजत होता, बहुतेक कुत्रीसारखे ट्रिट करणार होता. उत्सुकतेने मी वळले आणि त्याने म्हटले तसे मा‍झ्या हाता-गुढग्यावर ओणवी ऊभी राहिले, एक कुत्री बनुन.
कुत्री जसे मान फिरवुन मागे बघते तसे मी मान वळवुन मागे संदीप काय करतोय ते पाहु लागले. संदीप आपले लिंग हातात पकडून मा‍झ्या नितंबामागे आला आणि त्याने मला पाय फाकवायला भाग पाडत मा‍झ्या पायामध्ये तो गुढग्यावर उभा राहिला.
“तुझे नितंब मागे ढकल. फक्त नितंब. असे.” म्हणत तो फक्त माझे नितंब मागे खेचू लागला.
मी ते थोडे मागे केले पण किंचित ऑकवर्ड पोजीशन झाल्याने मी पुन्हा पुढे झाले. संदीपने पुन्हा माझे नितंब मागे खेचले आणि मी तेवढ्या पुरते मागे होत पुन्हा पुढे झाले. मग बाकी संदीपने सटकन मा‍झ्या नितंबावर एक चापट मारली आणि दरडावत म्हणाला,
“स्थिर रहा ना. मागे हो अशी. आणि अशीच रहा. तुला नीट रहाता येत नसेल तर पाय अजून फाकव. हां. असे. मला तुझी पूर्ण पुच्ची मागून दिसली पाहिजे.”
संदीपने सणकन एक चापट मारली तेव्हा मा‍झ्या नितंबाला झिणझिण्या आल्या. त्याने मला किंचित वेदना झाली आणि एक वेगळेच समाधानही वाटले. कुठेतरी तो माझ्यावर जबरदस्ती करतोय, मला तो कंट्रोल करतोय हे फिलींग काहितरी वेगळेच वाटत होते.
निमुटपणे मी तो सांगत होता ती पोजीशन घेतली आणि अजिबात हालचाल केली नाही. मी पाय अजून फाकवले होते त्यामुळे माझी योनि मागून एकदम फाकलेली अशी दिसत असणार ह्याची मला खात्री होती.
आता कुठल्याही क्षणी संदीप त्याचे कडक लिंग मा‍झ्या योनित घालून मला हेपायला लागणार ह्याची मला उत्सुकता होती.
“वाऊ. तुझी पुच्ची तशीच आहे. जशी मी महिनाभरापुर्वी पाहिली तशीच. एकदम सेक्सी आणि मादक.”
संदीपच्या हालचालीवरुन कळत होते की तो खाली वाकुन माझी योनि बघत असावा. मला किंचित लाज वाटली की आपले गुप्तांग एक परपुरुष जवळुन निरखुन पहात आहे.
म्हटले तर तो परपुरुष नव्हता पण तरीही महिनाभरानंतर मी त्याच्यासमोर अशी फाकलेल्या अवस्थेत होते तेव्हा मला तो परकाच वाटत होता. पण ती भावना मा‍झ्या कामवासनेत अजून भर घालत होती आणि माझी वासना अजून भडकत होती. माझी योनि अजूनच पाझरायला लागली.
“ओहहहहऽऽऽऽऽऽ” ज्याची मी वाट पहात होते, ज्या गोष्टीसाठी मी महिनाभर तडफत होते ती घडत होती. संदीपने आपल्या लिंगाचा सुपाडा मा‍झ्या योनिला मागून टेकवला होता. मागून तो आपले लिंग मा‍झ्या योनिवर वर-खाली फिरवू लागला.
बहुतेक मा‍झ्या योनिच्या रसाने आपले लिंग तो ओले करत असावा. मनाप्रमाणे आपले लिंग ओले केल्यावर त्याने आपल्या लिंगाचा सुपाडा मा‍झ्या योनिच्या पटलात घुसवला आणि आतल्या भागावर वर-खाली घासला. आणि मग हळुवारपणे त्याने आपले लिंग मा‍झ्या योनिच्या भोकात सारले.
जसजसे त्यांचे लिंग मा‍झ्या योनित शिरत गेले तसतसे मा‍झ्या मनात भरल्याची भावना शिरत गेली. एका अनामिक सुखाने माझी योनि, माझे अंग आणि माझे मन भरुन गेले. पहिल्या वेळी नितेशचे लिंग जेव्हा मी योनित घेतले त्यावेळी जी भावना मनात होती तशीच त्याक्षणी मा‍झ्या मनात होती.
जसे संदीपच्या लिंगाने माझी योनि भरुन गेली तशी मा‍झ्या मनातला सगळा संकोच गळुन पडला. जणु मध्ये महिनाभर काही गॅपच नव्हता अश्या तऱ्हेने त्याच्या लिंगाशी चिरपरिचित असल्यासारखी मी रिलॅक्स झाले. जणु ते मा‍झ्या हक्काचे लिंग आहे अश्या तऱ्हेने मी त्याच्याकडून कुटून घ्यायला सज्ज झाले.
माझी ही योनि त्याने आता यच्छेद्द कुटावी आणि कुटून कुटून मा‍झ्या योनिची वाट लावावी असे मला वाटायला लागले. मा‍झ्या योनिचा जणु तो मालक आहे अश्या तऱ्हेने त्याने माझी योनि कशीही वापरावी आणि कसाही तिचा उपभोग घ्यावा अशी भावना मनात घर करून राहिली.

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १४

मी हळूच संदीपला म्हटले की ‘नितेशचा फोन आहे’ आणि इशाऱ्यानेच त्याला म्हटले की आवाज करू नको. मग मोबाईल घेऊन मी ग्रीन बटण दाबले आणि हसून नितेशशी बोलायला लागले.“हाय मणु.”“हाय नितु.”“काय ग. किती ऊशीर फोन घ्यायला? काय झोपली होतीस का?” नितेशने पलीकडून विचारले.“हो रे. जाम झोप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १३

दोन मिनिटांनी संदीप परत आला आणि त्याच्या हातात एक बाऊल होता. लगबगीने तो परत बेडजवळ आला आणि वर चढत मा‍झ्या मागे पहिल्यासारखा बसला. माझे नितंब वर करत त्याने पुन्हा मला पहिल्यासारखी पोजीशन घ्यायला लावली.मग त्याने मला तसेच स्थिर रहायला लावले आणि बाऊलमधुन काहीतरी घेतले आणि...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १२

माझे मलाच आश्चर्य वाटले की कसे काय मी ते म्हटले? त्याने संदीपला स्पष्ट झाले की मला ते थांबवावे असे वाटत नव्हते आणि ते चालू राहवे असे मला मनापासून वाटत होते.त्याची प्रचिती संदीपला अजून स्पष्ट मिळाली जेव्हा नकळत मी कंबर हलवली आणि त्याचे किंचित बाहेर काढलेले बोट मी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ११

मी इतकी गरम झाले होते की मा‍झ्या योनितून माझी गरमी त्याच्या लिंगामध्ये परावर्तित होत होती. नक्कीच त्याला माझी योनि एकदम गरम भासत असावी कारण तिचा दाह जाणवून तो उसासे भरत होता. एक दिर्घ श्वास घेत त्याने आपले अर्धे लिंग मा‍झ्या योनितून बाहेर काढले आणि गपकन पुन्हा आत...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ९

कदाचित त्याला एकदम माझ्यावर झडप घालायची नव्हती आणि मला अजून थोडा वेळ द्यायचा होता म्हणून तो शांतपणे चहा पित होता. तो कशाला आला होता हे त्याला माहीत होते आणि मलाही माहीत होते. पण तरीही तो घाई करत नव्हता की मी काही उतावळेपणा दाखवत नव्हते.मनातून आम्ही दोघेही कामोत्सुक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ८

प्रॉब्लेम काय होता तो मला माहित होता पण त्यावरील इलाज करायला मी तयार नव्हते. पण शेवटी प्रत्येक गोष्टीची एक हद्द असते. मी कितीही मा‍झ्या मनाला आवर घालायचा प्रयत्न केला, मा‍झ्या मनातील सुप्त इच्छेला दाबून टाकायचा प्रयत्न केला तरी मी ते थोपवू शकले नाही.एके दिवशी मला माझी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ७

अचानक संदीपच्या विचाराने माझी तंद्री भंग झाली आणि मी ताडकन उठून बसले. मी बेडरुमच्या दिशेने पहात पुन्हा विचार करु लागले.‘संदीप आत काय करत असावा? बहुतेक बेडवर पडून वाट बघत असावा की कधी सोनाली दरवाजा वाजवतेय. त्याला माहीत पडले असेल का की बाहेर सोनाली नव्हती तर पेपरवाला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ६

मन म्हणत होते की तसेच सरळ उभे राहवे पण त्याच्या विरुद्ध हालचाल मा‍झ्या अंगाची होत होती आणि मी पाय फाकवत होते. त्याला हवे तितके पाय फाकवुन मी उभी राहिल्यावर संदीपने मा‍झ्या योनिच्या चीरेत आपले बोट घुसवले. मा‍झ्या योनिचे भोक शोधुन त्याने त्यात आपले बोट घालून हलवायला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ५

मा‍झ्या मनात असे विचारांचे काहूर माजले होते आणि तिकडे संदीप खाली मा‍झ्या पोटावर हळुवारपणे आपली बोटे फिरवत होता. मा‍झ्या खोलगट बेंबीमध्ये अनेकदा त्याचे बोट घसरत होते आणि तो बोटाने त्याची खोली मापत होता.मा‍झ्या मानेवर आपले ओठ ठेवून तो मला किस करु लागला आणि ओठांमध्ये...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ४

खाली इकडे तिकडे पडलेल्या मा‍झ्या कपड्यांवर माझी नजर गेली तसे मी ते गोळा करायला खाली वाकले. पण संदीप झटकन आपल्या जागेवरुन उठला आणि त्याने पटकन मला पकडले. मी त्याच्या पकडीतुन सुटण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या घट्ट पकडीतुन मी सुटू शकले नाही.“मला का पकडलेस? सोड मला,...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ३

असेच ४/५ महिने निघून गेले आणि सोनाली व माझे डिव्हिडी पहायचे रुटीन चालू होते. एके दिवशी सोनालीने मला सांगीतले की संदीपने एक खुपच इंटरेस्टींग डिव्हिडी आणली आहे. त्यात काय आहे हे जेव्हा मी तिला विचारले तेव्हा तिने थोडक्यात मला त्यात काय आहे ते सांगीतले.ते ऐकून मी खुप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : २

सोनालीने ती डिव्हिडी लावली आणि ती मा‍झ्या जवळ येऊन सोफ्यावर बसली. माझी नजर टिव्ही स्क्रिनवर खिळली आणि मी मागे बॅकरेस्टला रेलुन रिलॅक्स झाले. डिव्हिडी चालू झाली आणि पहिला सीन स्क्रिनवर आला.एक स्त्री टिव्ही स्क्रिनवर ब्लू-फिल्म पहात स्वत:ची कामतृप्ती स्वत: करून घेत...

तू घरी नसतेस तेव्हा

माझे नाव मनीषा आणि मी ३२ वयाची जॉब करणारी एक गृहिणी आहे. माझा स्वभाव खेळकर होता. मी घरात बसणारी, लाजरी बुजरी गृहणी नव्हते तर थोडी बिनधास्त अशी, बाहेर फिरणारी किंचित डॅशिंग अशी होते.मला माणसे आवडतात आणि नवनवीन लोकांबरोबर ओळख करून घ्यायला, त्यांच्याशी मिळून मिसळुन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!