वेगळा छंद भाग : १०

पूजाताईने तसे म्हणल्यावर मी उत्साहाने तिच्या पुच्चीत माझी दोन बोटे घालून आतबाहेर करू लागलो. जणू मी तिला बोटांनी झवत होतो. माझ्या बोटाच्या झवण्याने तीही उत्तेजित होत होती व माझा कडक लंड जोरजोराने हलवत होती. माझ्या लंडाचा कडकपणा आणि माझी उत्तेजना पाहून शेवटी ती म्हणाली,

“कम ऑन राहुल, तुझा लंड आता चांगलाच कडक झाला आहे. घाला आता तो माझ्या पुच्चीत. माझी पुच्ची एकदम ओली ओली झालीय तुझ्या लंडासाठी. चटकन घाल तुझा लंड माझ्या पुच्चीत.”

माझ्या बहि‍णीने माझा लंड पकडून मला पुढे ओढले व माझ्या लंडाचा सुपाडा आपल्या पुच्चीच्या भेगेवर ठेवला. मग स्वत:च्या हातानेच ती माझा लंड आपल्या पुच्चीच्या भेगेवर वरखाली फिरवू लागली. वर गेल्यावर ती माझ्या लंडाचा सुपाडा आपल्या पुच्चीदाण्यावर जास्तच घासत होती.

तिला काय हवे आहे हे मला कळले आणि मग मी तिचा हात बाजूला करत माझा लंड पकडला आणि ती जसे तिच्या पुच्चीवर माझा लंड फिरवत होती तसे आता मी करू लागलो. तिच्या दाण्यावर खास लक्ष देत मी माझा लंड त्यावर जास्त फिरवू लागलो. त्याने ती सुखावली व आपले डोळे मिटून घेत विव्हळू लागली. आपले दोन्ही हात ती माझ्या मांड्यांवर वरखाली फिरवू लागली.

पूजाताईला मजा वाटत होती पण माझी हालत खराब होत चालली होती. कधी एकदा तिच्या पुच्चीत लंड घालतो असे मला झाले होते. तेव्हा मी तिच्या भेगेवर माझ्या लंडाचा सुपाडा स्थिर केला आणि आत घुसवू लागलो.

तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या विलग झाल्या आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत अदृष्य होत गेला. माझी तीव्र इच्छा होत होती की तिच्या पुच्चीत खसकन पुरा लंड घुसवावा पण मी माझी ती पाशवी इच्छा रोखून धरत होतो व हळुवारपणे लंड आत घालत होतो.

हळूहळू माझा लंड तिच्या पुच्चीत गुडूप झाला आणि जेव्हा माझ्या गोट्यांना तिच्या नितंबाच्या फटीचा थंड स्पर्श झाला तेव्हा मला जाणीव झाली की माझा पूर्ण लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत सामावला आहे.

पुढची काही मिनिटे आम्ही दोघे बहीण भाऊ स्तब्धपणे पडून राहलो. माझ्या दोन्ही हातांवर माझे वजन पेलून माझा पूर्ण लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत घालून मी तिच्या नशिल्या डोळ्यात नजर घालून बघत होतो. आपला खालचा ओठ दातात पकडून माझी कंबर घट्टपणे पकडून माझी बहीण नशेत असल्यासारखी माझ्याकडे बघत होती.

मग मी हळूहळू लंड आतबाहेर करून माझ्या बहि‍णीला झवायला सुरुवात केली. तीही खालून आपले नितंब उचलून माझ्या धक्क्याला साथ द्यायला लागली. मी जेव्हा तिच्या पुच्चीत खोलवर लंड घालायचो तेव्हा ती माझे नितंब दोन्ही हाताने पकडून मला जवळ ओढायची. जणू काही तिला माझ्या लंडासकट मला तिच्या पुच्चीत सामावून घ्यायचे आहे.

आधी आम्ही बहीण भाऊ किचनमध्ये रानटी जनावरासारखे झवलो होतो पण आत्ता आम्ही अगदी हळुवारपणे झवत होतो व झवण्याचा पूर्ण आनंद घेत होतो. आम्ही एक शब्दही बोलत नव्हतो. आमच्या तोंडातून फक्त चित्कार आणि हुंकार बाहेर पडत होतो.

मग मी खाली झालो व मी माझ्या अंगाचा भार तिच्या अंगावर टाकला. माझ्या छाती खाली तिच्या पुष्ट छातीचे उभार चिरडले गेले. तिचे गुबगुबीत स्तन माझ्या छातीखाली सपाट झाले होते. तिच्या पाठीखाली माझे दोन्ही हात घालून मी तिला घट्ट पकडून उचलून धरले व गपागप माझा लंड तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करू लागलो.

माझ्या बहि‍णीला मी झवतोय ही भावनाच इतकी उत्तेजित करणारी होती की मला खरोखरच राहवत नव्हते. तेव्हा मी तिची मान आणि खांदा यामध्ये माझे तोंड घालून तिला घट्ट पकडत त्वेषाने तिला झवू लागलो. माझ्या उच्छवासाची गरम हवा तिच्या कानाला लागत होती आणि त्याने ती धुंद होत होती. आपल्या डोक्याची विचित्र हालचाल करत ती विव्हळत होती.

“ओहऽऽ ताईऽऽ ओहऽऽ ताईऽऽ” मी तिच्या कानात कुजबुजायला सुरुवात केली.

” येसऽऽ राहुलऽऽ येसऽऽ माय डियर राहुलऽऽ”

“माझी लाडकी ताईऽऽ माय डियर ताईऽऽ तू मला खूप आवडतेसऽऽ”

“तूही मला फार आवडतोस राहुल.”

“तुला झवायचे फार दिवसांचे स्वप्न होते ताई, माझे स्वप्न तू पुरे केलेस.”

“माझीपण इच्छा होती राहुल, तुझा लंड माझ्या पुच्चीत घालून घेण्याची. जेव्हापासून मी तुझा लंड बघितला आहे तेव्हापासून माझ्या मनात ती इच्छा आली होती.”

“खरंच? ओहऽऽ मग तू मला तेव्हाच सांगितले असतेस तर मी तुला तेव्हाच झवलो असतो.”

“वेडाच आहेस? मी काय निर्लज्ज आहे, तेव्हा लगेच तुला बोलू की ‘झव मला’. तेपण तू माझा भाऊ आहेस, माझा सख्खा लहान भाऊ. कुठली बहीण आपल्या भावाला म्हणेल की ‘झव मला’.”

“वाऽऽ गं वाऽऽ ताईऽऽ मग आता कशी माझ्याकडून झवून घेतेस? आता नाही का तू निर्लज्ज झालीस.”

“ते तू मला निर्लज्ज बनवलेस. माझा नाइलाज झाला. काय सांगू तुला राहुल, तुझे जिजू हल्ली मला फारसे झवत नाहीत, त्यांचा माझ्यातला इंटरेस्ट संपला आहे वाटते.”

“काय सांगतेस ताई? मग तू ही सेक्सी अंतर्वस्त्रे कोणासाठी घालत होतीस?”

“अरे माझ्या राजा, तुझ्यासाठीच!” पूजाताईने लाडात म्हटले.

“खरंच ताई, मला वाटत होते की तू त्यांच्यासाठी असली सेक्सी ब्रेसीयर, पॅन्टी घालत होतीस.”

“आधी आधी मी त्यांच्यासाठीच अशी सेक्सी अंतर्वस्त्रे घालत होते. पण ते राहले दूरच. पण माझा सख्खा भाऊच त्याने माझ्याकडे आकर्षित झाला. त्यांना माझ्या अंतर्वस्त्रांचे अप्रूप वाटले नाही. पण तू बाकी चांगलाच उत्तेजित होऊ लागलास. मी तुला रंगेहाथ पकडले तेव्हा ते माझ्या लक्षात आले. शेवटी मी म्हटले, ‘चला, नवरा नाही तर भाऊ सही. कोणता तरी पुरूष माझ्याकडे आकर्षित झाला ना’.”

“आकर्षित काय ताई, फिदा झाला तुझा हा भाऊ! तुझ्यावर फिदा झाला. माझी ही बहीण, माझ्या कामुक स्वप्नांची राणी झाली. प्रत्येक क्षण मी तुला झवण्याची स्वप्न बघू लागलो.”

“हो ना, माझ्या ते लक्षात आले, म्हणूनच मी तुला झवायला दिले. मी नालायक, बेशरम झाले आणि तुझ्याकडून झवून घेतले. आणि झवून घेत आहे. झव मलाऽऽ चांगली झवऽऽ माझ्या पुच्चीतली खाज मिटवून टाक, माझ्या पुच्चीतली आग विझवून टाक.”

“अगं ताई, आग तर आत्ता लागली आहे. ही आग, ही कामवासना, अशी मिटणार नाही. तुला मी सतत झवत राहलो. तुझी पुच्ची मी चोवीस तास झवत राहलो तरी ही आग मिटणार नाही.”

“हो रे माझ्या राजा, मला माहीत आहे ते. ही आग, ही कामवासना, आता कधीही मिटणार नाही. आपण बंधनाची लाईन ऑलरेडी पार केली आहे. आता मागे फिरता येणार नाही आणि मला तसा विचार करायचाच नाही. तेव्हा झवत रहा मला येथून पुढेही जेव्हा जेव्हा तुला चान्स मिळेल तेव्हा मला झवून काढ. माझी पुच्ची फाडून टाक, मला कशीही वापर, मला तुझी रांड बनवून टाक, तुझ्या ह्या बहि‍णीला स्वत:ची रखेल बनवून टाक.”

“हो ताई, तू माझी रखेल आहेस! तू माझी रांड आहेस! मी तुझा झवत आहे, तू माझी झवती आहेस! माझी बहीण, माझी सख्खी बहीण, माझी लाडकी बहीण, माझी रांड आहे! छिनाल आहे, माझी रखेल आहे!”

मनाला वाटेल तसे मी माझ्या बहि‍णीबद्दल घाण घाण बोलू लागलो व आमच्या दोघांचीही कामवासना चेतवू लागलो. आमचे हळुवार झवणे कधीच बंद झाले आणि आता आम्ही रानटी जनावरासारखे जोरजोराने झवायला लागलो.

“ओहऽऽ!” पूजाताई अक्षरश: किंचाळली! तिची कामतृप्ती होत होती. माझे नितंब घट्ट पकडून मला आपल्या पुच्चीवर दाबून धरण्याचा प्रयत्न करत ती रत होऊ लागली. “मी झालेऽऽ मी झडले रेऽऽ”

मी जोरजोराने पूजाताईच्या पुच्चीत लंड आतबाहेर करत होतो. तिची कामतृप्ती होत असताना तिची पुच्ची आतून आकसल्यासारखी झाली होती आणि मला तिच्या पुच्चीत लंड आतबाहेर करताना खूपच घर्षण वाटत होते.

त्या घर्षणाने मला प्रचंड कामसुख जाणवत होतो आणि माझा लंडही कधीही गळण्याच्या बेतात आला होता. पूजाताईलाही ते जाणवले तेव्हा धापा टाकत टाकत ती म्हणाली,

“होऊ दे राहुल, गळू दे माझ्या पुच्चीत! तुझे वीर्य गळू दे, तुझा लंड माझ्या पुच्चीत गळू दे.”

तिच्या असे उत्तेजित बोलण्याने मला टोकावर नेले. घुसमटल्या सारखी दबकी किंचाळी माझ्या तोंडातून बाहेर पडली आणि शेवटचा जोरदार धक्का मारून मी तिच्या पुच्चीत वीर्याची पहिली पिचकारी सोडली.

ती आपल्या पुच्चीच्या आत काय हालचाल करत होती कोण जाणे पण माझा लंड तिने आपल्या पुच्चीने अगदी घट्ट पकडला होता व मला असा भास होत होता की ती आपल्या पुच्चीने माझा लंड पिळून काढत आहे व त्यातून गळणारे माझे वीर्य जमेल तितके लवकर बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.

माझे जोरदार वीर्य स्खलन होत होते आणि मी माझ्या बहिणीच्या अंगावर माझा पूर्ण भार टाकून धापा टाकत पडून होतो. ती आपले हात माझ्या पाठीवर वरखाली फिरवत होती व खाली आपल्या मांड्या माझ्या मांड्यांवर घासत होती. माझ्या अंगावर तिचे तसे प्रेमळपणे हात व पाय फिरवणे मला फारच सुखावह होते व मी स्वर्गात असल्यासारखा भास मला होत होता.

वेगळा छंद

मला माहीत नाही स्त्रियांच्या अंतर्वस्त्रांचे माझे आकर्षण कधी चालू झाले ते. पण मला आठवते की बारावीनंतर जेव्हा मी पार्ट टाईम जॉब चालू केला त्यानंतरच मला स्त्रियांच्या ब्रेसीयर व पॅन्टीजचे आकर्षण वाटू लागले. मॅगझिन मधील अर्धनग्न स्त्रियांचे फोटो माझ्या नजरेस पडू लागले...

वेगळा छंद भाग : २

पूजाताई आलेली असली की मध्यरा‍त्री नंतर मी गुपचूप खाली यायचो. मग दोरीवरील तिची ब्रेसीयर आणि पॅन्टी काढून मी पुन्हा वर यायचो. माळ्याचा दरवाजा बंद करून घेतला की मी निश्चिंत व्हायचो. मग मी ती ब्रेसीयर व पॅन्टी मनसोक्तपणे वरखाली उलटी सुलटी करून बघत असे. त्याच्या टॅगवरील...

वेगळा छंद भाग : ३

नाइलाजाने मग मी नंतर खाली गेलो व माझे सकाळचे कार्यक्रम आवरू लागलो. नंतर दिवसभर मी घराबाहेरच राहलो. संध्याकाळी घरी आल्यावर मला धास्ती वाटत होती की कदाचित आई मला फाइलावर घेईल. पण तसे काही झाले नाही. पुढचे २-३ दिवस मी साळसूदपणे वागत होतो आणि मला भीती होती की काहीतरी होईल...

वेगळा छंद भाग : ४

नंतर काही दिवस असेच चालत राहले. जेव्हा जेव्हा मी पूजाताईकडे राहायचो तेव्हा तेव्हा रात्रीचा मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टीज घेऊन मूठ मारायचो व ती अंतर्वस्त्रे तेथेच ठेवायचो. नंतर सकाळी पूजाताई धुतलेल्या कपड्यातील दुसरा एखादा जोड न घालता तोच जोड घालायची जो मी मूठ मारायला...

वेगळा छंद भाग : ५

पूजाताई बाकी मला चान्स देण्यात चुकत नव्हती. ब्लाउजमधून, गाऊनमधून तिच्या ब्रेसीयरचे पट्टे नेहमीच बाहेर दिसत असत. शक्य असेल तेव्हा कपडे बदलताना मला तिच्या अंगावरील अंतर्वस्त्राचे दर्शन ती घडवत होती. आताशा तिच्या गाऊनचे हूक, ब्लाउजचे हूक बऱ्याचदा उघडे राहू लागले ज्याने...

वेगळा छंद भाग : ६

रात्री बराच उशीर झाला होता तेव्हा दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी फार उशिरा उठलो. ऑफिसला जायला उशीर झालाच होता तेव्हा मी हाफ-डे जायचे ठरवले. अंघोळ वगैरे आटपून मी बाहेर आलो तेव्हा मुले शाळेत गेलेली होती. पूजाताई किचनमध्ये होती. मी किचनमध्ये गेलो तेव्हा ती सिंकच्या खालील...

वेगळा छंद भाग : ७

पूजाताईच्या मिस्टरांचा फोन होता तेव्हा ती फोनवर बोलत होती. मी कपडे वगैरे घालून तयार झालो आणि बाहेर जाऊन एका प्लंबरला घेऊन आलो. त्या प्लंबरने लिकेज शोधून काढला व सांगितले की पाईपचा तुकडा बदलावा लागेल. मग त्याच्या बरोबर जाऊन मी पाईपचा तुकडा आणि इतर गोष्टी घेऊन आलो. मग...

वेगळा छंद भाग : ८

पूजाताईचे मिस्टर तिला झवत होते की नाही कोणास ठाऊक, कारण बरेच दिवस उपाशी असलेल्या जनावरासारखी ती माझ्या लंडावर तुटून पडली. माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन माझी बहीण मागे पुढे होऊ लागली व आपली पुच्ची झवून घेऊ लागली. मीपण मग मागे पुढे होत तिला झवू लागलो. तिच्या तोंडातून...

वेगळा छंद भाग : ९

पूजाताईने आता माझा लंड एका हाताने पकडून हलवायाला सुरुवात केली आणि दुसर्‍या हाताने ती माझ्या गोट्या कुरवाळू लागली. पूर्ण वेळ ती माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवून होती. "मागे जेव्हा पहिल्या वेळी तुझ्याजवळ माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी मला सापडली तेव्हा खरे मला हे माहीत झाले. मला एक...

वेगळा छंद भाग : ११

काही क्षणानंतर जेव्हा माझा लंड गळायचा थांबला तेव्हा मी तिच्या अंगावरून खाली सरकलो आणि तिच्या बाजूला पडून राहलो. आमची उत्तेजना ओसरून आम्ही जेव्हा नॉर्मल लेवलवर आली तेव्हा आम्ही बोलायला सुरुवात केली. "काय मग राहुल, मजा आली की नाही?" पूजाताईने मादक स्वरात मला विचारले....

error: नका ना दाजी असं छळू!!