वेगळा छंद भाग : ९

पूजाताईने आता माझा लंड एका हाताने पकडून हलवायाला सुरुवात केली आणि दुसर्‍या हाताने ती माझ्या गोट्या कुरवाळू लागली. पूर्ण वेळ ती माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवून होती.

“मागे जेव्हा पहिल्या वेळी तुझ्याजवळ माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी मला सापडली तेव्हा खरे मला हे माहीत झाले. मला एक सांग राहुल, तू नेहमीच माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी पळवून त्याच्या बरोबर मूठ मारतोस? अगदी पहिल्यापासून तू तेच करतोस?”

“हो ताई, मी पहिल्यापासून तेच करतोय. जेव्हा जेव्हा मला चान्स मिळतो मी तुझी ब्रेसीयर, पॅन्टी पळवतो व त्याचा वास घेतो, चोखतो आणि त्याबरोबर मूठ मारतो.”

“अस्सं, म्हणजे त्यावेळी तू मला खोटेच सांगितले की तू माझी अंतर्वस्त्रे फक्त हातळतो. मला वाटलेच की तू त्या बरोबर दुसरेच काहीतरी करत असणार. फक्त मला ते तुझ्या तोंडून ऐकायचे होते.”

माझ्या उत्तराने तिचे समाधान झाले आणि ती पुढे झुकली. माझा कडक लंड वर करत तिने आपले ओठ माझ्या गोट्यांवर ठेवले. मग माझ्याकडे बघत ती हळूच म्हणाली,

“हल्ली हल्ली मी तुला माझ्या अंतर्वस्त्राबरोबर मूठ मारताना बऱ्याचदा चोरून बघितले आहे.”

“काय म्हणतेस? खरंच? कसे काय?” मी उगाचच आश्चर्य वाटल्यासारखे दाखवले.

“तुझ्या रूमचा दरवाजा उघडाच असायचा आणि मी बाहेरून गुपचूप बघायचे.” असे म्हणत तिने माझ्या गोट्या चाटायला सुरुवात केली.

“तुला काय वाटायचे ताई, तो दरवाजा नकळत उघडा रहायचा?” मी हसत हसत तिला विचारले.

“म्हणजे?” तिने प्रश्नार्थक मुद्रेने माझ्याकडे बघत म्हटले.

“अगं ताई, मीच तो दरवाजा तसा उघडा ठेवायचो. माझ्या बाजूच्या आरशातून मी बघायचो की तू कशी मला चोरून बघतेय आणि मला मूठ मारता मारता बघत कशी तू उत्तेजित व्हायचीस.”

“नालायका! म्हणजे तू मला जाळ्यात अडकवलेस. चांगलाच चावट आहेस की तू.”

तिने गपकन माझा लंड आपल्या तोंडात घेतला! हळूहळू दाब देत तिने आपल्या ओलसर तोंडात माझा लंड खोलवर घेतला. तिचे ओठ माझ्या लंडाच्या मुळाशी असलेल्या केसांवर दबले गेले. काही क्षण माझी बहीण तसाच माझा लंड आपल्या तोंडात खोलवर ठेवून स्तब्ध राहिली.

फक्त ती आपले ओठ माझ्या लंडाच्या मुळाशी हलवत होती आणि आत तोंडात आपली जीभ माझ्या लंडाच्या खालच्या भागावर चिकटवत होती. तिने हाताने माझ्या गोट्या थोड्या वर उचललेल्या होत्या आणि आपली हनुवटी त्यावर घासत होती.

मग पूजाताई आपले डोके मागे पुढे करत माझा लंड चोखू लागली. तिच्या तोंडातून चित्कार आणि उसासे बाहेर पडत होते. आपले डोके हलवून ती आवडीने माझा लंड चोखत होती. वरतून खाली बघताना मला माझ्या बहि‍णीचे तोंड माझ्या लंडावर मागे पुढे होत असलेले दिसत होते.

शॉवरचे पाणी तिच्या डोक्यावर व माझ्या अंगावर पडत होते. ती पाण्याच्या मारात माझा भिजत असलेला लंड चोखत होती आणि ते दृष्य माझ्या स्वप्नातील कल्पनेपेक्षा जास्त सेक्सी आणि उत्तेजित करणारे होते. कामवासनेच्या भरात आपसूक माझ्या तोंडातून शब्द बाहेर पडू लागले.

“ओहऽऽ ताई, काय मस्तपणे माझा लंड तू चोखतेयस. आहऽऽ तुझे मऊ मऊ ओठ माझ्या लंडावर मोरपीस फिरवल्यासारखे वाटताहेत. चोखऽऽ अजून चोखऽऽ चांगलं चोख आपल्या भावाचा लंडऽऽ असे वाटते तू कायम माझा लंड चोखत राहवे. माझ्या बहिणीच्या तोंडात माझा लंड कायम राहवा. काय मजा वाटते म्हणून सांगू तुला. आहऽऽ ओहऽऽ”

“वाटणारच मजा, बहि‍णीचे तोंड जे आहे! तुला तर माझे तोंड माझ्या पुच्चीसारखे वाटत असणार. मघाशी नाही का झवलीस तू माझी पुच्ची, नाही का?” पूजाताईने माझा लंड काही क्षण आपल्या तोंडातून बाहेर काढत चावटपणे म्हटले.

“हो, वाटतेय तर खरं. पण तरीही तुझी पुच्ची आणि तोंड यात फरक आहे.”

“ऑफकोर्स असणार, पण तुला दोन्हीतून सारखेच सुख मिळत असणार, हो की नाही?”

“हो तर. तसा तर दोन्हीत काही फरक वाटत नाही. बरोबर आहे तुझे म्हणणे, आत्ता तर मला असेच वाटतेय की मी तुझी पुच्चीच झवतोय.”

“हो ना, मग झव ना, चांगले झव माझे तोंड, अगदी माझी पुच्ची झवल्यासारखे झव.”

माझ्या बहि‍णीने माझा लंड अजून जोरात चोखायला सुरुवात केली. त्याने मी अजूनच उत्तेजित झालो. माझ्या तोंडातून उसासे बाहेर पडू लागले व मी तिचे डोके धरून तिच्या तोंडात माझ्या लंडाचे फटके मारू लागलो.

मी स्खलनाच्या टोकावर पोहचत असल्याची जाणीव तिला झाली असावी कारण तिने माझे नितंब घट्टपणे पकडून मला अजून तिच्या चेहर्‍यावर ओढले. मला मागे पुढे जास्त हालचाल करू न देता तिने माझा पूर्ण लंड तोंडात घेतला व मला आपल्या तोंडाशी घट्ट पकडून ठेवले. मी हलण्याचा प्रयत्न करत होतो पण तिने मला जाम पकडले होते.

शेवटी माझा बांध फुटला! तिच्या तोंडाच्या आतल्या हालचालीने माझे वीर्य स्खलन झाले आणि मी माझ्या बहिणीच्या तोंडात माझे वीर्य सोडू लागलो. माझ्या घट्ट वीर्याची चव तिला चांगलीच जाणवली असावी कारण तिने मला अजून जवळ ओढून घेतले.

माझ्या वीर्याच्या काही पिचकाऱ्या तिच्या तोंडात उडत राहिल्या आणि त्याने बहुतेक तिला कामतृप्तीच्या टोकावर नेले. कारण तिच्या तोंडातून घुसमटल्यासारखे स्वर बाहेर पडू लागले. आपल्या मांड्या एकमेकांवर दाबून ती विचित्र हालचाल करू लागली.

पूजाताईने आपले डोळे घट्ट मिटून घेतले होते व ती जोरजोराने माझा लंड चोखत राहिली. माझ्या लंडातील वीर्य आता तिच्या तोंडात राहत नव्हते. कदाचित ती आपले तोंड माझ्या लंडावर अजून आतबाहेर करत होती तेव्हा तिच्या ओठाच्या कोपर्‍यातून माझ्या वीर्याचे थेंब बाहेर वाहू लागले.

ते दृष्य इतके सेक्सी दिसत होते की मी भान हरपून तिच्याकडे वरतून बघत राहलो. आता माझा लंड गळ्याचा थांबला होता तरीही ती माझा लंड चोखत राहिली. बहुतेक तिला माझा लंड आपल्या तोंडातून बाहेर काढावासा वाटत नसावा. शेवटी मीच तिचे डोके धरून पुढे केले आणि तिच्या तोंडातून माझा मलूल पडत असलेला लंड बाहेर आला.

“ओह ताई, किती छान चोखलास तू माझा लंड. मला तर खरोखरच असे वाटत होती की मी तुझी पुच्चीच झवत होतो.”

“असे बोलून तू माझी पुच्ची झवायची विसरू नकोस. ऑलरेडी तिच्यात आग लागली आहे. तेव्हा आता माझी खरी खूरी पुच्ची झवून मला तृप्त कर म्हणजे झाले.” असे बोलून ती उठून उभी राहिली व पुढे म्हणाली, “चल! आता आपण बेडवर जाऊया.”

मग तिने शॉवर बंद केला आणि टॉवेल घेतला. टॉवेल माझ्या हातात देऊन तिने मल तिचे अंग पुसण्याचा इशारा केला. अगदी आनंदाने मी माझ्या बहि‍णीचे ओले अंग पुसू लागलो. व्यवस्थितपणे तिच्या एक एक अंगावर टॉवेल फिरवून मी तिला कोरडी केली.

मग मी टॉवेल तिच्या हातात दिला. तिनेही मग आवडीने माझे अंग कोरडे केले. विशेषत: माझा लंड कोरडा करताना तिने अगदी प्रेमाने तो हातळला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाच्या जादूने आपोआप माझा लंड थोडासा कडक झाला.

मग आम्ही बाथरूममधून बाहेर आलो. मी जाऊन बेडच्या एका कोपर्‍यावर बसलो आणि ती टॉवेलने आपले ओले केस पुसू लागली. हपापल्या नजरेने मी पूजाताईचे निरीक्षण करत होतो. माझ्यासमोर नागडेपणे बिनधास्त उभी राहून ती टॉवेलने आपले केस पुसत होती.

केस पुसताना तिचे अंग हलत होते ज्याने तिच्या उन्नत छातीचे उभार डुचमळत होते. कधी डाव्या बाजूला केस घेत तर कधी उजव्या बाजूला केस घेत ती पुसत होती. मध्ये मध्ये तिचे लक्ष माझ्याकडे जात होते व मी डोळे फाडून तिच्याकडे जसा बघत होतो त्याने तिला मजा वाटत होती.

एकदाचे केस पुसून झाल्यावर पूजाताईने टॉवेल बाजूला टाकला व ती बेडवर आली. एक दोन उश्या बेडरेस्ट जवळ अरेंज करत ती त्यावर डोके ठेवून पहुडली. आपले केस तिने उशीवर पसरवून ठेवले होते आणि ती माझ्याकडे बघत होती.

माझी हपापलेली नजर पहुडलेल्या माझ्या बहिणीच्या नग्न शरीरावरून फिरू लागली. तिच्या मदमस्त छातीचे उभार जरी थोडे ओघळल्यासारखे वाटत होते तरी त्यात बऱ्यापैकी ताठपणा होता. छातीच्या खाली तिच्या पोटाला थोड्या वळ्या पडल्या होत्या पण ती चरबी नव्हती व तिचे पोट त्या वळ्यांनी अजूनच मादक वाटत होते.

वळ्यांमध्ये थोडे खाली तिची खोल बेंबी दिसत होती आणि बघताच क्षणी त्यात जीभ घालून चाटायचा मोह होत होता. तिच्या बेंबीत लंडाचा सुपाडा ठेवून घुसळावे असाही विचार माझ्या मनात आला. मग बेंबीच्या खाली तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावर काळ्याभोर केसांचा त्रिकोणी पॅच दिसत होता.

त्या त्रिकोणात मधल्या भागात केस दाट होते व तिच्या जांघेच्या बाजूने वर विरळ होत गेले होते. त्रिकोणी केसांच्या पॅचपासून केसांच्या लवीची एक लाईन तिच्या बेंबीपर्यंत वर गेलेली होती. तिने पाय एकमेकांजवळ ठेवले होते तेव्हा तिच्या मांड्या एकमेकांना चिकटलेल्या होत्या.

माझी नजर माझ्या बहिणीच्या नग्न शरीरावरून फिरत होती आणि ती बघतच होती की मी कसा आणि कुठे बघत आहे ते. जसे माझी नजर तिच्या मांड्यांमध्ये पोहचली तसे तिने आपले पाय विलग करायला सुरुवात केली.

तिने जेव्हा आपले पाय बऱ्यापैकी फाकवले तेव्हा आपसूक माझ्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडला! आता मला माझ्या बहिणीच्या पुच्चीच्या गुलाबी पाकळ्या स्पष्ट दिसत होत्या. उत्तेजने तिची पुच्ची ओलसर झाली होती व चमकत होती. तिच्या पुच्चीच्या भेगेच्या वर तिचा पुच्चीदाणा उठून दिसत होता.

पूजाताईची पुच्ची इतक्या जवळून व्यवस्थित दिसताच माझा लंड टणकन उडाला! चोवीस तासापूर्वी मला जर कोणी सांगितले असते की तुझी बहीण तुझ्यासमोर अशी पाय फाकवून पडणार आहे आणि तिची पुच्ची अशी जवळून मला बघायला मिळणार आहे तर मी त्यावर विश्वासच ठेवला नसता.

पण हा येथे मी उभा होतो आणि ही इथे माझी बहीण पाय फाकवून मला पुच्ची दाखवत पडली होती. ती मला मनसोक्तपणे बघू देत होती. माझ्या डोळ्यातील तिच्याबद्दलची कामोत्तेजना, तिच्याबद्दलची काम लालसा तिला दिसत असावी.

मग मी बेडवर चढलो आणि पूजाताईने आपले पाय अजून फाकवत मला आपल्या पायांमध्ये जागा करून दिली. तिच्या मांड्यांना माझ्या मांड्यां टेकवत मी तिच्या पुढे गुडघ्यावर उभा राहलो. तिची नजर आता माझ्या कडक लंडावर खिळली. तिने हात पुढे केला आणि माझ्या मांड्यांवर फिरवत वर आणू लागली.

मग तिने माझ्या गोट्या आपल्या हातात घेतल्या आणि हळूहळू ती माझ्या गोट्या कुरवाळू लागली. मध्येच ती माझ्या गोट्या हलकेच ओढत होती तर कधी त्यावरील केस ओढत होती. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने मी काम-वेडापिसा होत होतो व माझ्या तोंडातून उसासे बाहेर पडत होतो.

माझ्या गोट्यांशी मनसोक्तपणे खेळून झाल्यावर तिने आपले पाय अजून फाकवत आपली पुच्ची वर केली. मला तिच्या पुच्चीला स्पर्श करण्याचा मोह आवरता आला नाही आणि मी हात पुढे करून तिच्या पुच्चीला स्पर्श केला. माझ्या स्पर्शाने आता ती विव्हळू लागली.

मग मी हळुवारपणे माझे मधले बोट तिच्या पुच्चीच्या भेगेवर वरखाली फिरवू लागलो. वरच्या बाजूला जाताना मी माझा अंगठा तिच्या पुच्चीदाण्यावर घासत होतो. वर पुच्चीदाण्यावर अंगठा घासत मी खाली तिच्या पुच्चीच्या भेगेत माझे मधले बोट घालू लागलो.

“ओहऽऽ राहुल, काय छान बोटे फिरवतोस तू माझ्या पुच्चीवर.” नशिल्या आवाजात माझी बहीण म्हणाली आणि तिने माझा कडक लंड पकडला आणि हलवत हलवत पुढे म्हणाली, “आहऽऽ किती मजा वाटते म्हणून सांगू मी तुला राहुलऽऽ फार फार दिवसांनी मला इतके सुख मिळत आहे. घालऽऽ घाल माझ्या पुच्चीत बोटे. तुझ्या बोटांनी झवऽऽ माझी पुच्ची!”

वेगळा छंद

मला माहीत नाही स्त्रियांच्या अंतर्वस्त्रांचे माझे आकर्षण कधी चालू झाले ते. पण मला आठवते की बारावीनंतर जेव्हा मी पार्ट टाईम जॉब चालू केला त्यानंतरच मला स्त्रियांच्या ब्रेसीयर व पॅन्टीजचे आकर्षण वाटू लागले. मॅगझिन मधील अर्धनग्न स्त्रियांचे फोटो माझ्या नजरेस पडू लागले...

वेगळा छंद भाग : २

पूजाताई आलेली असली की मध्यरा‍त्री नंतर मी गुपचूप खाली यायचो. मग दोरीवरील तिची ब्रेसीयर आणि पॅन्टी काढून मी पुन्हा वर यायचो. माळ्याचा दरवाजा बंद करून घेतला की मी निश्चिंत व्हायचो. मग मी ती ब्रेसीयर व पॅन्टी मनसोक्तपणे वरखाली उलटी सुलटी करून बघत असे. त्याच्या टॅगवरील...

वेगळा छंद भाग : ३

नाइलाजाने मग मी नंतर खाली गेलो व माझे सकाळचे कार्यक्रम आवरू लागलो. नंतर दिवसभर मी घराबाहेरच राहलो. संध्याकाळी घरी आल्यावर मला धास्ती वाटत होती की कदाचित आई मला फाइलावर घेईल. पण तसे काही झाले नाही. पुढचे २-३ दिवस मी साळसूदपणे वागत होतो आणि मला भीती होती की काहीतरी होईल...

वेगळा छंद भाग : ४

नंतर काही दिवस असेच चालत राहले. जेव्हा जेव्हा मी पूजाताईकडे राहायचो तेव्हा तेव्हा रात्रीचा मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टीज घेऊन मूठ मारायचो व ती अंतर्वस्त्रे तेथेच ठेवायचो. नंतर सकाळी पूजाताई धुतलेल्या कपड्यातील दुसरा एखादा जोड न घालता तोच जोड घालायची जो मी मूठ मारायला...

वेगळा छंद भाग : ५

पूजाताई बाकी मला चान्स देण्यात चुकत नव्हती. ब्लाउजमधून, गाऊनमधून तिच्या ब्रेसीयरचे पट्टे नेहमीच बाहेर दिसत असत. शक्य असेल तेव्हा कपडे बदलताना मला तिच्या अंगावरील अंतर्वस्त्राचे दर्शन ती घडवत होती. आताशा तिच्या गाऊनचे हूक, ब्लाउजचे हूक बऱ्याचदा उघडे राहू लागले ज्याने...

वेगळा छंद भाग : ६

रात्री बराच उशीर झाला होता तेव्हा दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी फार उशिरा उठलो. ऑफिसला जायला उशीर झालाच होता तेव्हा मी हाफ-डे जायचे ठरवले. अंघोळ वगैरे आटपून मी बाहेर आलो तेव्हा मुले शाळेत गेलेली होती. पूजाताई किचनमध्ये होती. मी किचनमध्ये गेलो तेव्हा ती सिंकच्या खालील...

वेगळा छंद भाग : ७

पूजाताईच्या मिस्टरांचा फोन होता तेव्हा ती फोनवर बोलत होती. मी कपडे वगैरे घालून तयार झालो आणि बाहेर जाऊन एका प्लंबरला घेऊन आलो. त्या प्लंबरने लिकेज शोधून काढला व सांगितले की पाईपचा तुकडा बदलावा लागेल. मग त्याच्या बरोबर जाऊन मी पाईपचा तुकडा आणि इतर गोष्टी घेऊन आलो. मग...

वेगळा छंद भाग : ८

पूजाताईचे मिस्टर तिला झवत होते की नाही कोणास ठाऊक, कारण बरेच दिवस उपाशी असलेल्या जनावरासारखी ती माझ्या लंडावर तुटून पडली. माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन माझी बहीण मागे पुढे होऊ लागली व आपली पुच्ची झवून घेऊ लागली. मीपण मग मागे पुढे होत तिला झवू लागलो. तिच्या तोंडातून...

वेगळा छंद भाग : १०

पूजाताईने तसे म्हणल्यावर मी उत्साहाने तिच्या पुच्चीत माझी दोन बोटे घालून आतबाहेर करू लागलो. जणू मी तिला बोटांनी झवत होतो. माझ्या बोटाच्या झवण्याने तीही उत्तेजित होत होती व माझा कडक लंड जोरजोराने हलवत होती. माझ्या लंडाचा कडकपणा आणि माझी उत्तेजना पाहून शेवटी ती म्हणाली,...

वेगळा छंद भाग : ११

काही क्षणानंतर जेव्हा माझा लंड गळायचा थांबला तेव्हा मी तिच्या अंगावरून खाली सरकलो आणि तिच्या बाजूला पडून राहलो. आमची उत्तेजना ओसरून आम्ही जेव्हा नॉर्मल लेवलवर आली तेव्हा आम्ही बोलायला सुरुवात केली. "काय मग राहुल, मजा आली की नाही?" पूजाताईने मादक स्वरात मला विचारले....

error: नका ना दाजी असं छळू!!