विनयची मम्मी भाग : ३

“कोण पाहील आणि कुठून? सर्व दरवाजे खिडक्या बंद आहेत.”

“तू बरोबर बंद केली आहेत याची खात्री केली आहेस का?”

“होय मी खात्री केली आहे.”

“अरे पण हे पाप आहे”

“बाथरूमच्या दरवाज्याच्या भोकातून मला नागडे होताना पाहत होतीस ते पाप नाही का?”

“नालायका! मग तू काय करतोस? माझी ब्रा घाण केलीस!”

“तू मला तुझी दे पाहू. मग मी काहीच घाण करणार नाही.”

“तू असा ऐकणार नाहीस?”

“मग तू ऐक ना.”

तिच्या दोन्ही स्तनांना जोराने दाबत तिच्या गालाचे एक चुंबन घेतो.

“स्स्स्स! मेल्या हळू घे, चावतोस कशाला?”

तिच्या कानाजवळ आपले ओठ नेत तिच्या कानाच्या पाळीला हलकासा दंश करतो.

“मम्मी! किती मस्त आहेत तुझे स्तन. खूप मजा येतेय दाबायला. असेच दाबू दे ना काही वेळ. माझा लवडा पॅन्टची झिप तोडून बाहेर येईल बघ.”

“बेशरम कुठला. बघू दाखव किती मोठा आहे ते.”

“काय दाखवू?”

“तुझे हत्यार दाखव.”

“लवडा दाखवू का?”

“होय नालायका! आपला लवडा दाखव.”

तो पटकन आपली पॅन्ट आणि टी-शर्ट काढून टाकतो. आणि तिच्या समोर उभा राहतो.

“बघ कसा आहे.”

“अरे बापरे! एवढा मोठ्ठा? हा तर घोड्याच्या इतका मोठा आहे.”

तो आपल्या लवड्याला हातात पकडून हलवतो.

“मम्मी बघ किती मोठा झालाय, तुला पाहून.”

“तू सुद्धा खूप मोठा झालास.” मम्मी त्याचा लवडा आपल्या हातात घेत म्हणाली.

त्याने तिच्या दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये परकरावरून तिच्या पुच्चीवर हात ठेवला आणि तिच्या पुच्चीला चोळू लागला. ती सित्कार टाकू लागली.

“नीट बघ मम्मी! तुझ्याच साईजचा आहे ना?”

त्याच्या लवड्याला ती जोराने दाबते.

“हम्म्म, हा माझ्या सारख्या बाईच्याच साईजचा आहे. एखाद्या मुलीची फाडून टाकेल.”

“मम्मी! मला पण तुझी पुच्ची दाखव ना.”

“पहिले मला जरा तुझा चोखू ते दे ना.”

“ठीक आहे, पण तुझा ब्लाउज काढ अगोदर आणि मग चोख.”

ती आपला ब्लाउज काढून त्याच्यासमोर उभी राहते. तो तिच्या मांसल गोळ्यांकडे पाहतच राहतो. तिची ताठरलेली स्तनाग्रे त्याच्या नजरेस पडताच त्याचा लवडा अजून कडक होतो.

“वॉव मम्मी! काय मस्त आहेत तुझे! आज मी यांचा सर्व रस पिऊन टाकतो. तू माझ्या लवड्यातला रस पी.”

ती त्याच्या लवड्याला आपल्या हातात घेते आणि आपला चेहरा त्याच्याजवळ नेते. लवड्याची सुपारी मागे नेत त्याचा लवडा ती आपल्या तोंडात घेते आणि त्याला चोखू लागते. ती त्याचा लवडा चोखत असताना तो तिच्या स्तनांना आपल्या हातांनी कुस्करत होता. ती त्याच्या लवड्यावर आपली जीभ फिरवत त्याच्या गोट्या तोंडात घेते. त्याने त्याला खूप उत्तेजना येते.

“मम्मी थांब जरा, नाहीतर मी स्खलित होईन.”

ती लवडा आपल्या तोंडातून बाहेर काढून बेडवर पालथी झोपते. मग तो तिच्या पोटावरून दोन्ही बाजूला आपले पाय टाकून तिच्या स्तनांजवळ बसतो. त्याचा लवडा तिच्या स्तनांना स्पर्श करत असतो. ती आपल्या दोन्ही स्तनांना आपल्या हातांनी एकमेकांजवळ आणते. तो लगेच आपला लवडा तिच्या दोन्ही स्तनांच्या मधल्या फटीत घुसवतो.

बराच वेळ त्यांच्या मध्ये पुढे मागे केल्यावर तो लवडा तिच्या गालांवर आणि ओठांवर फिरवतो. जरा मागे होताच त्याचा संयम सुटतो आणो तिच्या तोंडावर आणि स्तनांवर वीर्याच्या पिचकाऱ्या उडतात.

“हट बाजूला हो, नालायका माझे सारे अंग घाण केलेस, थांब मी धुवून येते.”

ती बाथरूममध्ये जाऊन आपले अंग स्वच्छ करून येते, ती आल्यावर तो सुद्धा जाऊन येतो.

“मम्मी! मला तुझी पुच्ची दाखव ना.”

“थांब रे जरा, घाई कशाला करतोस?”

तो तिला धक्का देऊन बेडवर आडवी करतो. आणि तिच्या उघड्या स्तनांना चोखायला सुरूवात करतो.

“स्स्स्स्स आहऽऽ हळू रे राजाऽऽ हांऽऽ असेच अजूनऽऽ मस्त वाटतंय बेटा. बऱ्याच दिवसांची उपाशी आहे रे तुझी मम्मी. अजून जोरतऽऽ स्स्स्स्सऽऽ”

“आज सगळे दूध पिणार आहे मी याच्यातले. काय मस्त आहेत!”

बराच वेळ तो तिचे स्तन चोखत होता. तिची स्तनाग्रे त्याने खूप जोराने चोखल्याने सुजली होती.

“मम्मी खूप मजा आली.”

“बेटा! फक्त स्तनच चोखत राहणार आहेस का? अजून काही करायचा विचार आहे की नाही?”

“हां मम्मी! तुझी पुच्ची दाखव पाहू.”

ती आपला परकर वर घेते.

“नाही. असे नाही. परकर काढून टाक.”

ती परकराची नाडी सोडून परकर काढून टाकते.

“घे बघ माझी पुच्ची.”

“मम्मी! काय मस्त पुच्ची आहे गं तुझी? पुरीसारखी फुगलीय.”

“हां माझ्या राजा, एकदम रसीली पुच्ची आहे माझी.”

असे म्हणून ती आपले पाय फाकवते. आपल्या हाताच्या दोन्ही बोटांनी पुच्चीचे ओठ विलग करते.

“बेटा! बघ किती रस गळतोय.”

तो तिच्या पुच्चीवर ओठ टेकवून तिला चाटू लागलो. तिच्या पुच्चीच्या चीरेत तो आपली जीभ खोलवर घुसवतो. खालून वर आपली जीभ फिरवताना ती अक्षर: किंचाळू लागते.

“आहऽऽ बेटा स्स्स्स्स्‌स असेच चाट. अजून आत घाल आपली जीभ. खूप छान. आईऽऽ गं बेटा आता उशीर करू नकोस. कशीही झव. पण लवकर झव. आता मला राहवत नाही. आईऽऽ गंऽऽऽ बेटाऽऽ मी झडले. आता ये लवकर माझ्यावर आणि तुझे मुसळ घाल माझ्या पुच्चीत. स्स्स्स्स्‌स्स.”

“मम्मी तुझी पुच्ची पुरीसारखी फुगलीय.”

“तुझ्या लवड्याची सुपारी बघ किती फुगलीय. आज माझ्या पुच्चीचे काही खरे नाही.”

“ओह मम्मी! माझे राणी, काय मस्त पुच्ची आहे तुझी. तुझ्या पुच्चीत माझा लवडा पूर्ण घालू का?”

“गाढवा! आता आत घालशील की नुसती बडबड करत राहणार आहेस?”

त्याने तिच्या पुच्चीच्या भोकावर आपला लवडा टेकवला आणि हळूच एक धक्का दिला. पण लवडा आत जाईना. मग त्याने आपल्या कमरेला जोराचा हिसका मारला.

“आईऽऽ गंऽऽ मेलेऽऽ नालायका. इतक्या जोरात घालतातऽऽऽ निर्दयी कुठला!!”

“काय झाले? आता तर म्हणत होतीस की लवकर घाल म्हणून. मग आता का?”

“म्हणून काय इतक्या जोरात घालायचा? त्यात तुझा लवडा एवढा अगडबंब. आरामात घाल. तू एखादी
तापलेली जाडजूड लोखंडी सळी माझ्या पुच्चीत घातली असे मला वाटले.”

“आता कुठे अर्धा आत गेलाय मम्मी.”

“तुझा खूप जाड आणि लांब आहे रे.”

“जरा पाय रूंद कर, मग आरामात आत जाईल बघ.”

“पण एकदम झटका मारू नकोस.”

“डॅडी तुला झवत नाही का?”

“पूर्वी झवायचे. आता कधी कधी झवतात. आणि त्यांचा तुझ्या इतका मोठा नाही.”

मग त्याने एक दोन धक्के जोरात देऊन लवडा तिच्या पुच्चीत पूर्ण आत घातला. आत जाताना तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्यांना त्याचा लवडा घासत होता. त्याच्या लवड्याला तिच्या पुच्चीत अतिशय गरम लागत होते.

त्याने जोराने धक्के मारायला सुरूवात केली. आता तिची पुच्ची पाझरू लागल्याने पहिल्यांदा अडखळत जाणारा त्याचा लवडा सटासट आत बाहेर होत होता.

“मम्मी कसं वाटतंय?”

“मस्त. स्स्स्स्स हां मार धक्का.”

“तुझी पुच्ची खूप टाईट आहे गं मम्मी.”

“मी बोटे घालून घ्यायची ना. म्हणून ती लूज झाली नाही.”

“आज मी लूज करतो की नाही बघच तुझी पुच्ची.”

“फाड तुला किती फाडायची तितकी. पण जरा जोरात झव मला. आता ही पुच्ची तुझीच आहे बेटा.”

“मम्मी! मला रोज झवायला देशील ना?”

“होय माझ्या राजा.”

“तुझ्या पुच्चीत माझा लवडा घुसल्यावर कसं वाटतं मम्मी तुला?”

“स्स्स्स्स माझ्या पुच्चीत तुझ्या लवड्याने आग लावलीय. आहऽऽ”

“तुझी पुच्ची खूप गरम आणि मस्त आहे गं मम्मी. खूप सतवले आहेस तू मला.”

“जोराऽऽत स्स्स्स्स. घाल आत. खूप मजा येतेय. आऽऽहऽऽ खूप तडपवलेस मला माझ्या राजा.”

“मम्मी! आता मस्त आरामात आतबाहेर होतोय.”

“तुझी सुपारी खूप मोठी आहे ना म्हणून मघाशी दुखले मला. माझ्या पुच्चीच्या पाकळ्यांना कसा घासत जातोय बघ तुझा लवडा.”

“बघ मजा येतेय ना? इतके दिवस आपले मुरमुसलेले तारूण्य उगाच आपल्या मुलापासून लपवत होतीस. काय फायदा झाला? या अगोदर मला दिले असते तर एव्हाना तुझी पुच्ची कधीच सैल केली असती. मम्मी, मला एक सांग ना माझा लवडा आपल्या पुच्चीत घातल्यावर जास्त मजा येते की डॅडींनी घातल्यावर जास्त मजा येते?”

“बेटा! तुझे डॅडी काही कामाचे नाहीत. त्यांचा हल्ली उठत सुद्धा नाही. खरेतर मीच कितीतरी दिवस लवड्याच्या शोधात होते. स्स्स्स्स आहऽऽ घाल जोरातऽऽ मस्त. आजपासून मम्मी फक्त तुझीच आहे. माझा झवाडा पोरगा. तुला हवे तेव्हा झवत जा मला. मंजुळा बरोबर सांगत होती. जवान मुलांच्या लवड्यात काही वेगळीच मजा असते.”

“म्हणजे तुला मंजुळा मावशीचे आणि तिच्या भाच्याचे लफडे माहिती आहे तर?”

“होय! मला माहिती आहे.”

“मग मघाशी का नाटक करत होती?”

“मग मी काय माझी साडी वर करून तुला सांगायला हवे होते की ये घाल माझ्या पुच्चीत म्हणून? निर्लज्ज कुठला.”

“पण आता तर तुझ्या पुच्चीत घातलाय ना? आता तर नाटक नाही ना करणार?”

“नाही रे माझ्या लाडक्या! आता दिवस रात्र तुझ्याकडून माझ्या पुच्चीत घालून घेणार.”

“मला सुद्धा तुला दिवसभर झवल्याशिवाय चैन पडणार नाही.”

“आता बोलण्यात वेळ घालवू नकोस आणि जोराने झव मला. स्स्स्स्स आहऽऽ”

त्याने तिचे दोन्ही पाय आपल्या खांद्यांवर ठेवले आणि गपागपा झवू लागला. ती अक्षरश: जोरजोराने किंचाळू लागली. त्याने उत्तेजित होत अजून जोराने धक्के मारू लागला. त्याला आईला झवताना खूप मजा येत होती. अखेर त्याचे स्वप्न साकार झाले होते. काही वेळाने त्याची स्खलित होण्याची वेळ जवळ आली.

“मम्मी मी तुझ्या पुच्चीत स्खलित होऊ का?

“होय राजा, भरून टाक तुझ्या वीर्याने माझी पुच्ची.”

तिने असे म्हणताच त्याने धक्क्यांचा वेग वाढवला आणि त्याने तिच्या पुच्चीत वीर्याच्या पिचकाऱ्या सोडत तिची पुच्ची त्याच्या वीर्याने भरून काढली.

विनयची मम्मी

डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ डोअरबेल वाजली. पण दरवाजा उघडला नाही. त्याने पुन्हा बेल वाजवली आणि आवाज दिला. "काय झाले मम्मी? दरवाजा का उघडत नाही?" "विनय तू इतक्या लवकर कसा आलास?" मम्मीने आतूनच आवाज दिला. "अगं कॉलेजमध्ये आज काहीतरी गडबड झालीय, त्यामुळे कॉलेज बंद आहे." "अरे मी आंघोळ...

विनयची मम्मी भाग : २

सायंकाळी पाच वाजता तिला जाग आली. विनय घरात नव्हता. तिच्या मनात कपडे धुवायचा विचार आला. ती बाथरूममध्ये गेली आणि कपडे धुवू लागली. सकाळी काढलेली ब्रा तिला दिसत नव्हती. तिने सगळ्या कपड्यांत शोधले. पण ती तिला सापडली नाही. तिचे लक्ष वर जाताच हुकला अडकवलेली ब्रा तिला दिसली....

error: नका ना दाजी असं छळू!!