विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत ‘कसा चोर पकडला गेला’ असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले,

“अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?”

“छे छे!! मी असे काही करीन का?” तो सारवा सारव करत म्हणाला.

“मीही तेच म्हणतेय की तू असे काही करशील का?”

“हो हो बरोबर.”

“पण मग आता तूच म्हटलेस की उत्तेजनेच्या भरात तू कधी साईझ बघितली नाहीस म्हणून?”

“कोणी? मी म्हटले? कोणी ऐकले?”

“मी ऐकले. या कानांनी ऐकले.”

मी माझा हात कानाकडे नेत म्हटले. तसे रवी हर मानत म्हणाला,

“ओके बाबा तू जिंकलीस मी हरलो. मीच आहे तो चोर.”

त्याच्या या कबुली जबाबावर मी खूश होत मा‍झ्या मानेकडे हात नेत कॉलर ताठ करण्याचा आविर्भाव करत म्हटले,

“बच्चू हम तोहार अम्मा है। हमसे कुछ नही छुपा सकते।”

“ओके मीच तो चोर. आता मी सजा भोगायला तयार आहे.”

“मी मगाशीच तुला सांगितले आहे की मी सजा तुला नंतर देईन पण मला एक गोष्ट सांग की माझ्या ब्रा चोरून तू करायचास काय?”

मी विचारलेल्या प्रश्नावर थोडासा ओशाळत थोडे लाजत रवी म्हणाला,

“सोड ना आता ते मम्मी.”

“का सोडू? एकतर माझ्या ब्रा आणि पॅन्टी पळवल्यास. वर तोंड वर करून सांगतोस की सोड तो विषय. नाही मला जाणून घ्यायचा हक्क आहे की तू माझ्या ब्रा आणि पॅन्टी का चोरल्यास ते.”

“काय करणार तू जाणून?”

“काहीही करेन. तू मला खरे काय ते सांग आधी.”

मी माझ्या हट्टावर ठाम आहे हे पाहून रवी एका दमात म्हणाला,

“ओके बाई सांगतो. माझा छोटा भाऊ रडायला लागला की मी तुझ्या ब्रा आणि पॅन्टीने त्याचे अश्रु पुसायचो.”

“काय??”

त्याच्या या खुलाशावर मी जवळजवळ किंचाळत म्हटले. नालायक मला बिनधास्त तो माझ्या ब्रा आणि पॅन्टीत आपले वीर्य गाळायचा हे सांगत होता.

“हो मम्मी तू जे ऐकलेस ते खरे आहे. माझा छोटा भाऊ गेले काही दिवस आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना पाहल्या की रात्री खूप रडतो मग त्याचे अश्रु पुसायला नको का?”

“हो पुसायला पाहिजे पण त्यासाठी तू माझ्या ब्रा आणि पॅन्टी का पळवतोस?”

“कारण माझ्या छोट्या भावाला तुझी ब्रा आणि पॅन्टी आजूबाजूला असली की बरे वाटते.”

“हो का आणि कधीपासून ‘छोटा भाऊ, छोटा भाऊ’ करतो आहेस. तो छोटा भाऊ भलताच ‘मोठा’ आहे.” मी असे म्हणताना उत्तेजनेने चांगलीच पाझरत होते.

“हो गं मोठा तर आहे पण त्याने भरपूर प्रॉब्लेम होतात मला.”

“कुठले रे?” मी प्रश्नार्थक मुद्रा करत विचारले.

“अगं असे कुठे बाजारात गेलो आणि तो तापला की मग मात्र त्याला रडण्यापासून कसे बसे थांबवावे लागते.”

“हो का? पण माझी ब्रा असेलच की तुझ्याबरोबर?”

“अगं असली तरी वापरता येत नाही.”

“हो का? ते सोड आता मला सांग तू कधीच साईझ वाचलीस नाहीस का?”

मी विषय बदलत म्हटले तसे रवी कबूल करत म्हणाला,

“खरे सांगू तर ती मी पाहलीय तुझ्या ब्रावर. पण मला अजूनही वाटते की तू एखादं दुसरी साईझ कमी घालतेस.”

“का रे असे का वाटते?” मी भुवया उंचावत म्हणाले.

“कारण तुझ्या ३८ डी डी साईझपेक्षा तुझे गोळे भरपूर मोठे वाटतात.”

“अच्छा म्हणजे नक्की किती मोठे?” मी परत ओठाचा चंबू करत त्याला विचारले.

“टरबूज एवढे. एखादे मध्यम आकाराचे टरबूज बरोबर मध्ये कापून तुझ्या छातीवर दोन्ही बाजूला ठेवलाय असे वाटते.”

रवी प्रांजळपणे माझे मत व्यक्त करत म्हणाला. तसे मी त्याच्या या उपमेवर खळखळा हसत म्हणाले,

“वा काय उपमा आहे. म्हणे टरबूज कापून छातीवर ठेवलाय. धन्य आहे तुमच्या कल्पनाशक्तीची. चल आता लवकर माझ्यासाठी दोन तीन सेट सिलेक्ट कर. आज मी माझ्या मुलाने सिलेक्ट केलेल्या ब्रा ट्राय करणार आहे.”

यावर रवीने त्याच्यासमोर मी काढून ठेवलेल्या ब्रा आणि पॅन्टीमधील तीन ब्लू, रेड आणि एक मल्टीकलरची ब्रा आणि पॅन्टी सिलेक्ट करत मला दिली. मी त्या घेतल्या आणि आत चेंजिंगरूमच्या दिशेने जाऊ लागली. ते पाहून रवी म्हणाला,

“अगं आत कुठे चाललीस?”

यावर मुरडत मी म्हणाले,

“तू इतके कष्ट घेऊन माझ्यासाठी सिलेक्ट केलेल्या ब्रा आणि पॅन्टी मला ट्राय करून बघायच्या आहेत आणि तुझ्या कष्टाचे चीज नको का व्हायला?”

“म्हणजे काय?” रवीने गोंधळत मला विचारले.

“म्हणजे म्हणजे वाघाचे पंजे!! तुला मी सगळे सेट घालून दाखवणार आहे.”

असे म्हणत मी मादकपणे हसत चेंजिंगरूमच्या दिशेने पळाले. पळताना जरा मी माझी कंबर जरा जास्तच मुरडत पळाले जेणेकरून रवीचा तंबू ते पाहून आणखिन उत्तेजित व्हावा.

आपली सेक्सी आई आपण तिच्यासाठी सिलेक्ट केलेल्या ब्रा आणी पॅन्टी घालून दाखवणार आहे हे ऐकताच रवीचा पोपट शॉर्टच्या आत ताडताड उडू लागला होता आणि पळताना मी मान पाठी वळवून तेच पाहत होते.

माझ्या मैत्रिणीच्या शॉपमध्ये असलेला चेंजिंगरूम मस्त प्रशस्त होता. मी आत जात लगबगीने माझी साडी सोडली. ब्लाउज आणि परकर काढला. बाजूला असलेल्या सोफ्यावर एक पाय ठेवत प्रथम माझी योनी फाकवून समोरच्या आरशात पाहिली तर ती रडून रडून लाल झाली होती. दोन बोटे आत घालून आतबाहेर करत मी थोडी फार झडले तसे मला बरे वाटले. रवीशी तशा प्रकारे चावट बोलताना मी भलतीच उत्तेजित झाले होते.

नंतर माझ्या रूमालाने माझ्या पुच्चीला आणि तिच्या आजूबाजूचा ओला झालेला भाग चांगला पुसून काढला कारण मला नवीन ब्रा आणि पॅन्टी ट्राय करून बघायची होती आणि जर पसंतीला व फिटिंगला कमी पडली तर ती परत द्यावी लागणार होती अशात माझ्या पुच्चीचा पाझरलेला पुच्चीरस जर त्या पॅन्टीना लागला तर नक्कीच ते सॉफ्ट मटेरियल खराब होणार होते म्हणून मी शक्य ती काळजी घेत होते.

रवीने माझ्यासाठी सिलेक्ट केलेल्या ब्रा आणि पॅन्टी मी त्याला घालून दाखवणार या विचारानेच मी कामोत्तेजित झाले होते. पटकन ब्रा काढून मी प्रथम तो रेड कलरचा ज्यावर ठिपके ठिपके होते, ती ब्रा चढवली आणि आरशात पाहिले.

काय मस्त सेक्सी ब्रा होती ती. साहेबांची पसंत मात्र लय भारी होती. त्या पारदर्शक ब्रामधून माझी ताठरलेली बोंडूस उठून दिसत होती. माझे मोठ्ठे स्तन त्यातून अर्धेअधिक बाहेर पडले होते. एकंदरीत मी ती ब्रा घातली तरी ती न घातल्याच्या बरोबर होती.

त्याने सिलेक्ट केलेली मॅचींग चड्डी मी चढवली. त्या सिल्कच्या ट्रान्सपेरंट मटेरियल मधून माझ्या पुच्चीची रेघ स्पष्ट दिसत होती. स्वत:ला आरशात न्याहाळत असताना मी किती सेक्सी दिसत आहे आणी रवीला जर मी अशा टू पीसमध्ये दर्शन दिले तर त्याच्या पोपटाची शॉर्टच्या आत काय वाट लागणार याची कल्पनाच करवत नव्हती.

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी चेंजिंगरूमचा दरवाजा खोलणार तितक्यात माझ्या डोक्यात एक आयडीया आली आणि मी रवीला आवाज देत म्हटले,

“अरे राजा कुठे आहेस तू?”

यावर बाहेरून आवाज देत रवी म्हणाला,

“मी बाहेर आहे गं. काय झाले? ट्राय केलेस का सेट?” त्याच्या विचारण्यात उत्सुकता होती.

“अरे त्यासाठीच बोलावते आहे. इथे आत ये चेंजिंगरूम समोर बसायला एक सोफा आहे तिथे बस.”

“ओके आलोच.”

असे म्हणत मला दरवाजा उघडून रवी आत आल्याचे समजले. मी हळूच माझ्या ब्राचा हुक पाठी मागून उघडला आणि दरवाजा उघडत आपली पाठ रवीच्या दिशेने करत त्याला म्हणाले,

“रवी हा हुक लागत नाही बघ रे? लावतोस का जरा?”

दरवाजा उघडल्यावर चेंजिंगरूमच्या आरशात दिसणाऱ्या रवीच्या प्रतिमेवर मला त्याच्या चेहऱ्यावरील आ वासून पाहत असल्याचे भाव जाणले. मी हुक लावायला सांगूनही तो तनमन विसरून माझ्या शरीराच्या पार्श्वभागाचे दर्शन घेत होता. तसे हुक न लावल्याने आणि कमरेखाली त्या हाय कटच्या पॅन्टीमुळे मी पाठी मागून पूर्ण नग्नच होते. यावर त्याला भानावर आणण्यासाठी मी म्हणाले,

“अरे रवी नुसताच बघत राहणार की ब्राचा हुकही लावणार. मला अजून दोन सेट ट्राय करायचे आहेत. चल लवकर लाव हुक.”

“हा?? हाऽऽ ओके लावतो.”

भानावर येत तो मा‍झ्या पाठीमागे आला आणि माझ्या ब्राच्या दोन्ही कडा पकडून हुक लावू लागला. त्याच्या गरम श्वासांचा माझ्या पाठीवर आदळणारा स्पर्श मला वेडावून जात होता. ज्यावेळी त्याच्या थरथरत्या बोटांचा स्पर्श माझ्या पाठीला झाला तसे मीही थरथरली होती. हुक लावून झाल्यावर विजयी मुद्रेने समोरच्या आरशात पाहत रवी म्हणाला,

“मम्मी झाला लावून हुक.”

समोरच्या आरशात माझ्या ब्रा आणि पॅन्टीचा दिसेल तितका नजारा पाहण्याचा तो प्रयत्न करत होता. हुक लावून झाल्यावर मी आत जात चेंजिंगरूमचा दरवाजा बंद केला. पटकन ती शिफोन साडी माझ्या अंगाभोवती लपेटली आणि दरवाजा खोलून बाहेर आली.

तो बाहेर सोफ्यावर माझीच वाट पाहत बसला होता. मला अशा साडी लपेटलेल्या अवस्थेत पाहून त्याच्या चेहर्‍यावर थोडे फार निराशेचे भाव उमटले. पण मी जशी हळूहळू माझी लपेटलेली साडी सोडू लागले तसे तो उत्सुकतेने माझा स्ट्रीप शो पाहू लागला. नशीब त्या शॉपमध्ये त्यावेळी म्युझिक सुरू नव्हते नाहीतर मी खरेच स्ट्रीप करतेय असे मला वाटले असते.

खरे पाहिले तर मी तेच करत होते. तशा प्रकारे त्याच्यासमोर साडी सोडताना मी त्याला चेतवत होते. हळुवारपणे मी माझी साडी सोडली आणि बाजूला फेकत माझ्या मुलासमोर त्या फॅन्सी अशा पारदर्शक ब्रा आणि पॅन्टीमध्ये उभी राहले.

रवी डोळे फाडून माझ्याकडे पाहत होता. त्याची नजर सारखी माझ्या शरीरावर वरखाली भिरभिरत होती. वर छातीवर दिसणारे गोळे पाहू की खाली कमरेखाली पॅन्टीच्या आत दिसणारी पुच्चीची रेघ पाहू अशी त्याची अवस्था झाली होती. त्याच्या शॉर्टमध्ये एव्हाना त्याच्या एनाकोंडाने वाट मिळेल तिथे पसरायला सुरवात केली होती. त्याच्या ह्या रिएक्शनमुळे मीही मनोमन सुखावले होते.

“वा मम्मी ब्युटीफुल! काय सेक्सी दिसतेस तू या ब्रा आणि पॅन्टीत!! मला असे वाटते घरीही तू माझ्यासमोर या अशा अंतर्वत्रांत राहलीस तर भरपूर मजा येईल.” तो माझी तारीफ करत म्हणाला.

“राहायला हरकत नाही रे पण मला तुझ्या एनाकोंडाची भरपूर भीती वाटते रे. मला अशा रुपात पाहिले की लगेच फणा उभारून तो डसायला तयार होतो.” मी त्याला त्याच्याच भाषेत उत्तर देत म्हणाली.

“डोंट वरी मम्मी. तो माझ्या आदेशावर चालतो आणि मी त्याला तुझ्या मैनेच्या परवानगीशिवाय तिला दंश करायला देणार नाही.” रवी मला आश्वासन देत म्हणाला.

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!