अडचण भाग : ३

गीताला तो स्पर्श जाणवताच महत्प्रयासाने तिने स्वत:च्या अंगाला मिळालेला तो कामुक धक्का सहन केला. तिला कळले होते कदाचित भानूकाका जागे झाले असावेत. भानूकाका कुठपर्यंत पोहोचू शकतात ह्याचे कुतुहल तिच्याही मेंदूत चढू लागले होते.

काकांना आता वाटू होते की गीता अजाणपणे झोपली आहे. घेता येईल तेवढे स्पर्शसुख घ्यायला हरकत नाही. भानूकाकांचे ओठ हलकेच हलले आणि त्यांनी गीताच्या मऊसूत स्तनाचे हलके चुंबन घेत ओठांनीच तो चिंबविला. त्या नरम कामुक स्पर्शाने त्यांची लालसा वृद्धिंगत झाली. धाडस वाढले. त्यांचा शिवशिवणारा हात तिच्या मागे येऊन हलकेच तिच्या पाठीवर विसावला.

गीताने लज्जेने घट्ट डोळे मिटले. तिला पटत चालले होते. मिळालेल्या संधीचा वापर भानूकाका निश्चितपणे करणार होते. आपला प्रतिसाद काय असावा ह्या बाबतीत? ती कमालीची घाबरत होती. काकांनी तिच्या पाठीवर हात ठेवत तिला आणखी जवळ ओढली आणि तिच्या स्तनांच्या घळीत तोंड खुपसत तिथे हलके हलके चुंबू लागले.

त्यांचा तिच्या पाठीवरचा हात पाठीवरून फिरत खाली आला. गीताचा श्वास जड झाला होता. ती त्यांची तिच्या छातीवरची चुंबने शांतपणे प्रतिक्रियात्मक भाव न दर्शवता सहन करत होती. काकांचा हात तिच्या पाठीवरून घसरत तिच्या उघड्या कमरेवर आला. गीताच्या शरीरावरची योग्य ठिकाणची मांसलता तिला रसरशीत स्त्रिचा दर्जा देत होती. काकांचा थरथरणारा चोरटा हात काही वेळ तिथेच रेंगाळला.

गीताचे मलमली शरीर स्पर्शताना त्याचे काळीज भयानक धडधडत होते. बोटे लटपटत होती. असे तारूण्य हाताळायला मिळणे स्वप्नातही नव्हते. हळुवारपणे त्यांनी पुढची पायरी गाठली. गीताच्या पायाखाली असलेला पाय त्यांनी पुढे सरकवत तिच्या पायाला घासत आणखी आत नेला. गीताच्या पायांच्या गरम बेचकीत त्यांचा पाय गेल्यावर तिथली उष्णता त्यांना जाणवली. गीताला त्यांच्या ह्या कृतीने भावनावेग अडवणे अवघड होत चालले होते.

गीताच्या गरम मांड्यांमधील तलमता भानूकाकांना भयानक उत्तेजित करू लागली. त्यांचे लिंग आता कमालीचे कडक होऊन ताठरले होते. गीता आणि त्यांच्या जांघांमध्ये कपड्यांचा अडसर असल्यामुळे नाही तर भानूकाकांचा कडक दांडू सहज गिताच्या स्त्रीत्वाचे दार ठोठावू लागला असता.

गीताला अजाणतेपणीच जितके लांब जाता येईल तितके जायचे होते. कारण तिला तिची लाज आडवी येत होती. करता येईल तितके झोपेचेच सोंग घेऊन काकांना तिला प्रणयासाठी प्रेरित करायचे होते. त्यामुळे स्वत:ची शांतता डळमळीत न होण्याची तिची पराकाष्ठा चालली होती. त्यामुळे तिने खालचा ओठ दातात दाबला.

भानूकाकांचा तिच्या कंबरेवरचा हात सरकत तिच्या डौलदार नितंबांचा घाट चढू लागला. काका हळूहळू तिथल्या मांसलतेला गोंजारत होते. तिच्या संपूर्ण नितंबावर हात फिरवत त्यांनी त्या आकाराचा अंदाज घेतला. नुसत्या वरवरच्या स्पर्शाने त्यांची तहान वाढत चालली होती. शरीरातून वाहणार्‍या कामलहरींनी आता पुढचे पाऊल उचलण्यासाठी बाध्य करायला सुरूवात केली होती.

त्यांना गीताच्या नग्न शरीराचा अनुभव घ्यायची आसक्ती त्रास देऊ लागली. त्यातूनच त्यांनी तिच्या नितंबावरचा हात आणखी खाली आणत तिच्या साडीचे गुडघ्यावरील टोक अंदाजाने पकडले. ते वर करत येताना त्यांच्या हाताला लागलेला परकर देखील त्यांनी धरला आणि दोन्ही वर करत गीताच्या कंबरेपर्यंत साडी नेली.

तिच्या पायांना नितंबांपर्यंत उघडे करत, काकांनी तिच्या पॅन्टीमध्ये असलेल्या अर्धनग्न गोबर्‍या नितंबावर हात ठेवला, तशी वि‍जेच्या गतीने गीताच्या शरीरातून एक कळ गेली. सोबतच तिच्या तोंडून “आह्!” असा उद्गार निघालेला काकांनी ऐकला. गीता जागी आहे की नाही ते त्यांना कळले नाही पण तिच्या शरीरातली हलकी हालचाल आणि तो अनाहूत उद्गार मात्र त्यांनी टिपला. ते थांबले.

गीताला वाटले की, त्यांना समजले आपण जागे आहोत कदाचित ते हा खेळ थांबवतील. भानू काका मात्र विचार करत होते. कदाचित स्वप्न वगैरे बघत असेल किंवा उघड्या झालेल्या शरीराला गार लागले असेल. दोघेही मनात शक्यतांचा पूल बांधत होते. मिनिटभर काकांनी काहीही हालचाल केली नाही. तिच्या चेहर्‍याकडे अंधारात निरखून पाहण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत होते.

गीताने स्वत:ला स्तब्ध केले. काकांचा धीर परत आला. त्यांनी तिच्या पॅन्टीवर ठेवलेला हात फिरवायला सुरूवात केली आणि ते तिचे घनगोल चिवळू लागले. गीताच्या उफाड्या देहाला साजेसे असे नितंब दाबताना काकांना आता अनावर झाले आणि त्यांनी पूर्ण अनावर होऊन मागून गीताच्या पॅन्टीमध्ये हात घातला.

काकांनी त्यांच्या खरखरीत मोठ्या पंजात तिचा घनगोल नितंब घेऊन दाबला. गीताने घट्ट डोळे मिटले. काकांना स्पर्शसुखाच्या लालसेने बेभान केले होते. ते गीताच्या शरीराला पूर्णपणे भिडू पाहात होते. त्यांना पर्वा नव्हती की ती जागी होईल किंवा काय? वासनेच्या आहारी गेलेले ते नर आणि मादी नात्याची ओळख विसरून गेले होते.

काकांनी स्वत:चे तोंड वर करत गीताच्या चेहर्‍याजवळ आणले. तिचा गरम श्वास त्यांना त्यांच्या चेहर्‍यावर जाणवला. काकांना अगदीच अनावर झाले. त्यांना वाटू लागले की आता ह्या गुप्त खेळावरचा पडदा उचलला जावा. गीता जागी झाली तर झाली, तिला कसेही समजावता येईल. पण आता हे असह्य होत आहे.

त्यांनी आवेशात येत गीताला गच्च मिठीत आवळली आणि तिच्या गालाची चुंबने घेऊ लागले. त्यांची मांडी तिच्या मांडीला घासत ते तिच्या आणखी अंगाला अंग खेटवू लागले. तिच्या पाठीपासून नितंबांपर्यंत सगळीकडे हात फिरवत त्यांनी त्यांचे मनोरथ गीतासमोर उघडे करायला प्रारंभ केला.

त्यांच्या वासनाभरीत कृत्यामुळे त्यांच्या लिंगातून वीर्याची हलकी धार ओलावा निर्माण करू लागली. गीताच्या पार्श्वभागावर आणि मांड्यांवर हात फिरवत त्यांनी हात तिच्या ओटीपोटावर आणताच गीताचा संयम संपला. काकांनी तिच्या पॅन्टीतून योनिवर बोटे आणायला आणि गीताने पण त्यांना करकचून मिठीत आवळायला एकाच गाठ पडली. तेवढ्यात बाहेर विजेचा लखलखाट झाला आणि काही क्षणांसाठी दोघांचीही एकमेकांना वाटोळे घालून बसलेली शरीरे उजेडात येऊन गेली.

काकांच्या बोटानी गीताच्या योनिच्या चिरेचा उभा मार्ग धरला होता. गीता त्या स्पर्शाने भयंकर अशा उत्तेजनेच्या लाटेवर आरूढ झाली होती. काका आता निर्धास्त झाले. गीता त्यांना सामील होती हे उघड होते. आता खरी कामरात्र आरंभली होती. दोघेही संपूर्ण वाहून जाण्यास तयार होते. कसलाच आडपडदा राहिला नव्हता.

काकांनी बोट खाली नेले आणि गीताच्या योनिमुखावर टेकवले तसा तिच्या तोंडातून, “आअह्ह्ह्ह!!” असा कामुक उद्गार बाहेर पडला. काकांनी भसकन तिच्या योनित बोट सारताच उष्णता आणि ओलाव्याची अनुभूति त्यांना जाणवली. ते बोट आतबाहेर करू लागले.

गीताने तडफडत त्यांचे मनगट धरले. गीता असह्य होती. काका थांबत नव्हते. त्यांनी लय पकडली होती. तिच्या गालांना चुंबत नंतर त्यांचे तोंड तिच्या गळ्याभोवती चुंबनाचा वेढा घालून बसले होते. तिच्या गंधाने त्यांना बेभान केले होते. गीताचा तप्त प्रतिसाद त्यांना पुढे जाण्यास उद्युक्त करत होता.

गीताचे हात आता त्यांच्या पाठीवर फिरू लागले होते. तिच्या योनिवरचे आक्रमण तिला आता खूप काळाने मिळविलेल्या प्रणयाच्या शिखराला गाठण्यासाठी मदत करत होते. ती काही वेळाने थरथरली आणि तिच्या पोटातून खाली जाणाऱ्या असंख्य विजेरी लोळांनी तिचे डोके व्यापले.

“काकाऽऽ स्स्स्सस्स्सऽऽ आह्हह्हऽऽऽ!!!” ती सित्कारली आणि तिच्या हातांनी काकांना अक्षरश: गुदमरवून टाकणारी मिठी मारली. तिच्या गुबगुबीत मांड्यानी त्यांचा हात जखडून ठेवला.

गीता झडू लागली. तिचे स्खलन खूप भयानक होते. श्वास रोखावा की किंकाळी तिचे ठरत नव्हते. स्खलनाच्या शिखरावरून खाली घसरताना असंख्य कामुक संवेदनांनी तिचे शरीर आणि मन बधिर केले होते. तिची कंबर काकांच्या बोटाच्या स्पर्शाने हळूहळू हलत होती. तिचा ऑर्गेज्म हळूहळू उतरत चालला होता. पण आता काकांना मात्र पुढच्या गोष्टीची आस लागली होती.

त्यांनी तिच्या मांड्यांमध्ये अडकलेला स्वत:चा हात सोडवून घेतला. तो मनगटापर्यंत ओला झाला होता. गीता चांगलीच पाझरली होती. ती आता धापा टाकत होती. पण काकांना मात्र अवसान गवसले होते. ते तिच्या मिठीच्या विळख्यातून सोडवत उठले आणि सरळ झाले. अंगातून त्यांनी कोपरी काढली. डोळे काहीसे अंधाराला सरावले असल्यामुळे आणि अधूनमधून येणार्‍या बाहेरच्या विजेच्या उजेडाने त्यांनी गीताचा अंदाज घेतला होता. सरळ आपल्या चड्डीला हात घालत ती पण काढून शेजारच्या स्टूलावरच्या अंथरुणावर अंदाजानेच टाकली.

तिच्या ब्लाउजला धरत काकांनी ओढले तसे ब्लाउजचे हूक्स ताडताड करत तुटले. गीताचे भरदार दुधाळ स्तन उघडे झाले. भानूकाकांचा मोर्चा तिकडे वळला. तिचे मोठाले स्तन हातांनी चिंबवत त्यांनी त्यांचा आकार ओळखून घेतला.

गीताच्या शेजारी झोपत काकांचे नग्न शरीर गीताला भिडले. तिचे मोठाले स्तन एका हाताने मळत त्यांचे तोंड तिच्यावर गेले. तिचे चुंबन घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काकांनी अंदाजानेच तिच्या संपूर्ण चेहर्‍याची चुंबने घेतली. शेवटी गीताचे ओठ त्यांना मिळाले. दोघांची तोंडे एकमेकांना भिडली आणि त्या रात्रीचे भीषण चुंबन सुरू झाले.

अडचण भाग : ४

गीताचे हात त्यांच्या डोक्यात आणि मानेवर फिरत होते. अजून तिचे खाली स्पर्श करण्याचे धाडस झाले नव्हते. भानूकाका मात्र निवांतपणे गीताला सर्वतोपरी स्पर्श करत तिच्या तलम शरीराचा आस्वाद घेत होते. तिच्या चुंबनाचा प्रतिसाद घेत त्यांनी तिच्या स्तनाग्रांना चिमटीत घेऊन तिला...

अडचण भाग : २

ती जागी होऊन एक दोन मिनिट झाले असतील. तेवढ्यात काका तिला मागून सरकून चिटकले. त्यांचे शरीर तिला संपूर्ण बिलगले होते. त्यांचा हात कमरेवरून सरकून तिच्या पोटावर आला होता. काल रात्री झालेली गोष्ट दिवसभर डोक्यात अजिबातच न आल्यामुळे कालच्याच इतकी ती आजही गाफील होती. तिने...

अडचण

'काल पण तेच झाले. जाणून बुजून? नाही. नसेल. असे नाही करणार ते. मला नाही वाटत. सरळ मनाचा माणूस आहे तो. आपल्यावर किती निर्व्याजपणे उपकार केले आहेत त्यांनी. आपण असा विचार करणे चूक आहे. आता परिस्थितीच अशी अडचणीची आहे की काहीतरी चुकून होणार आणि मग आपण त्याचा विचार करत...

error: नका ना दाजी असं छळू!!