बहिणीबरोबर प्रवास भाग : २

मी क्षणात विचार केला की त्या क्षणी जर श्वेताताईने मला प्रेमळ मिठी मारली तर काय होईल. तिच्या त्या उन्नत भरीव उरोजांचा स्पर्श मला झाला आणि माझ्या प्रमाणाच्या बाहेर कडक होत असलेल्या लंडाचा स्पर्श जर तिला जाणवला तर नक्कीच धर्म संकट ओढवेन हे मी लगेच ओळखले.

ते टाळण्यासाठी मी पटकन उठलो व तिला म्हटले की मी बाहेर जाऊन काहीतरी थंड पेय घेऊन येतो. त्या दिवशी प्रचंड गरम होत होते. जवळ जवळ ४० डिग्री टेंपरेचर असावे बाहेर. हवा वाहत होती पण तीही गरम. मला प्रचंड घाम येत होता.

मी पॅन्ट्री कारमध्ये जाऊन आमच्यासाठी पेप्सी घेतली आणि साधारण दहा मिनिटांनी परत आलो. श्वेताताई खिडकीजवळ बसून फिल्मफेअर मॅगझिन वाचत होती. मी तिला पेप्सी दिली आणि सीटवर अश्या तऱ्हेने बसलो की मला तिचे निरीक्षण करता येईल.

श्वेताताईलाही घाम येत होता. त्यामुळे तिचा तो पारदर्शक सिफॉनचा कमीज तिच्या अंगाला चिकटला होता. ते पाहून माझा लंड पुन्हा कडक व्हायला लागला आणि थंड पेप्सीही त्याला शांत करू शकत नव्हती. म्हणून मी श्वेताताईबरोबर गप्पा मारायला सुरुवात केली. आई बाबा, माझा स्टडी वगैरे विषयावर गप्पा झाल्यानंतर आमचा विषय हिंदी सिनेमावर आला. तिने मला विचारले,

“संजू तू हिंदी सिनेमा बघतोस की नाही हल्ली?”

“बघतो ना ताई, पण फक्त खास खासच.”

“म्हणजे?”

“म्हणजे फक्त चांगल्या डायरेक्टरचे.” मी म्हटले.

“ओह आय सी! मग कोणती नटी तुला आवडते खूप?” तिने मिश्किलपणे विचारले.

“तसे म्हटले तर सगळ्याच आवडतात. पण मला ऐश्वर्या खूप आवडते आणि सुश्मीतापण आणि करीना सुद्धा.”

“ओह! तर तुला ऐश्वर्या, सुश्मीता आणि करीना खूप आवडते हां! का रे? त्या सेक्सी दिसतात म्हणून?”

श्वेताताईने लाडात हसत विचारले. त्याने मला थोडे लाजल्यासारखे झाले पण तरीही मी म्हटले,

“ऑफकोर्स! सुश्मीता सुंदर म्हणण्यापेक्षा सेक्सी आहे. ऐश्वर्या सुंदर आहे आणि सेक्सीही आहे. पण करीना कपूर एकदम फटाकडी आहे! एकदम सेक्सी!”

खरे सांगायचे तर श्वेताताई दिसायला करीना कपूरसारखी आहे. दोघींमध्ये खूप साम्य आहे. फक्त श्वेताताई थोडी उंच असेल व शरीराने तिच्यापेक्षा थोडी हेल्दी असेल. आणि हो! श्वेताताईच्या छातीचे उभार नक्कीच करीनापेक्षा डबल असावे. पण अगदी बहिणी वाटाव्या एवढे दोघींमध्ये साम्य आहे.

आमच्या ओळखीचे बरेच जण तसे म्हणायचे सुद्धा. त्यामुळे करीना कपूर बद्दल मी तसे म्हणल्यानंतर श्वेताताईला मजा वाटली आणि तिने म्हटले,

“ए संजू तुला माहीत आहे ना, सगळे म्हणतात की करीना आणि मा‍झ्यात बरेच साम्य आहे. कदाचित मी तिच्या एवढी सुंदर नसावी पण तरीही आमच्यात बरेच साम्य आहे.”

“खरे सांगू का श्वेताताई, तू करीना सारखी दिसतेस पण तू तिच्यापेक्षाही सुंदर आहेस. तू जर सिनेमात काम करायला लागलीस तर करीनाची छुट्टी करून टाकशील.”

“वाऊ! होल्ड इट ब्रदर! उगाच मला हरभर्‍याच्या झाडावर चढवू नकोस,” श्वेताताईने हसून म्हटले, “फक्त एकच सांग मला, आत्ताच तू म्हटले की करीना एकदम फटाकडी आणि सेक्सी दिसते आणि मी तिच्यापेक्षा सुंदर आहे. मग मी सुद्धा फटाकडी वाटते का? तुझी बहीणही सेक्सी दिसते का?”

श्वेताताईच्या त्या प्रश्नाने मी स्तब्ध झालो. तिला काय उत्तर द्यावे हे मला कळेना. शेवटी कसेबसे मनातील खरे विचार माझ्या तोंडातून बाहेर पडले,

“खरे सांगायचे तर तुझ्या एवढी आकर्षक मुलगी मी अजूनपर्यंत पाहिली नाही. तू करीना, ऐश्वर्या पेक्षाही जास्त सेक्सी दिसतेस. जर तुला कळले असते की तू किती आकर्षक आणि सेक्सी दिसतेस तर तुला असा एका मुलाबरोबर एकट्याने प्रवास करताना भीती वाटली असती. जरी तो मुलगा तुझा भाऊ असला तरीही.”

त्यावर श्वेताताई जोरजोराने हसायला लागली आणि एवढेच म्हणाली, “ओह! खरंच संजू? पण मला नाही हां भीती वाटत तुझ्याबरोबर एकट्याने प्रवास करायची. शेवटी तू माझा भाऊ आहेस, लाडका लहान भाऊ!”

असे म्हणत ती हसत राहिली. मलापण हसू आले तिला हसताना बघून. मग थोडा वेळ आम्ही शांतच बसलो होतो. थोड्या वेळाने श्वेताताईने म्हणाली,

“शीऽऽ! काय गरम होत आहे येथे. मला ना झोप येत आहे, मी ना थोडा वेळ पडते हां संजू.”

“ठीक आहे ताई, पण तू कशी झोपणार, येथे तर एकच सीट आहे ना?”

“अरे त्यात काय एवढे? तू खिडकी जवळ बस, मी राहिलेल्या जागेत झोपेन.”

असे म्हणत ती उठली. मीही उठलो आणि खिडकी जवळ बसलो. राहिलेल्या जागेचा अंदाज घेतल्यावर माझ्या लक्षात आले की श्वेताताईला तेवढी जागा पुरणार नाही म्हणून मी म्हटले,

“पुरेल का एवढी जागा तुला झोपण्यासाठी श्वेताताई?”

“न पुरायला काय झाले! हे असे मी डोके तुझ्या मांडीवर ठेवून झोपले की आरामात पुरेल मला ही जागा.”

असे म्हणत मला काही बोलायचा चान्स न देता श्वेताताई तिचे डोके माझ्या मांडीवर ठेवून ती त्या सीटवर झोपली.

आता माझी अवस्था कठीण होती. एकतर माझा लंड आधीच कडक झाला होता आणि त्यात श्वेताताईचे डोके त्याच्या जवळ माझ्या मांडीवर होते. बरे तिच्या केसांचा रेशमासारखा स्पर्श, तिच्या अंगाचा माझ्या मांडीला होणारा स्पर्श, तसेच माझ्या नजरेच्या निव्वळ एक फुटावर तिचे पुष्ट आणि भरदार उरोज तिच्या श्वासाच्या लयबद्ध चालीवर वरखाली होत होते.

तिचा आधीच पारदर्शक असलेला कमीज घामाने भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि तिच्या अवयवाचे पूर्ण दर्शन घडवत होता. असे वाटत होते की तिने फक्त ब्रेसीयर घातली आहे. हे सगळे कमी होते की काय म्हणून माझ्या अगदी कडक झालेल्या लंडाने एक आचका दिला! आणि त्याला इतरत्र जायला जागा मिळाली नाही म्हणून तो माझ्या अंडरवेअरमधून बाहेर आला.

तो नेमका श्वेताताईच्या डोक्याच्या दिशेने, अक्षरश: तिच्या डोक्याला माझ्या लंडाचा स्पर्श होत होता आणि माझ्या पॅन्टचा कपडा फक्त तिचे डोके आणि माझ्या लंडामध्ये होता. तिला ते कळत होते की नाही देव जाणे पण जसा माझा लंड आचके द्यायचा, तसा तो तिच्या डोक्याला लागायचा.

मी झोपलेल्या श्वेताताईचे निरीक्षण करत होतो. तिच्या गळ्यावर, खांद्यावर तसेच छातीच्या उघड्या उभारावर घामाचे थेंब जमा होत होते आणि नंतर वहात होते. तिची काया एवढी गोरी गोरी होती की तिच्या छातीच्या उभारावर आतील निळ्या हिरव्या नसा स्पष्ट दिसत होत्या.

ते सगळे बघून मला इच्छा होत होती की तसेच खाली वाकून श्वेताताईच्या छातीच्या उभारांमधील घळीमध्ये तोंड खुपसावे आणि तिचा कमीज टर्रकन फाडून टाकावा. पण मला कसेबसे तसले रानटी विचार आवरावे लागत होते. ती घामाने भिजत चालली होती आणि तिच्या घामाचा गंध वाढतच चालला होता.

काय असेल ते असो पण स्त्रियांच्या घामाचा गंध काही वेगळाच असतो, कुठल्याही परफ्युमपेक्षा वेगळा पण सुगंधीत असतो. आणि माझ्या सेक्सी बहिणीच्या घामाचा गंध तर एकदम नशीला होता. थोडासा खारट वास असलेला तिच्या घामाचा गंध मला वेगळीच झिंग आणत होता.

त्यात आणि तिने तिचा माझ्या शरीराकडील हात वर केला आणि कोपरात दुमडून मूठ तिच्या डोक्यावर ठेवली आणि कोपर माझ्या पोटावर विसावले. तिच्या या नवीन पोझीशनने काम आणखिनच खराब केले. तिच्या पारदर्शक कमीजमधून तिची घामाने भिजलेली काख स्पष्ट दिसत होती.

तसे काखेत घाम जास्त येतो आणि त्या घामाचा वास उग्र असतो आणि श्वेताताईच्या घामाचा तो गंध तिच्या काखेतूनच येत होता. श्वेताताईच्या काखेत मला काळे केस दिसले आणि ते पाहून मला आश्चर्य वाटले.

काखेत केस असणे हे मला नेहमी आवडायचे आणि स्पेशली बायकांच्या काखेत केस असणे म्हणजे इतके शृंगारीक वाटते की त्याने कामोत्तेजना वाढते. पण आजकालच्या मुलींना ते पटत नाही म्हणून त्या काखेत केस ठेवत नाहीत. पण माझी बहीण काखेत केस ठेवते हे कळल्यावर मी खूप खुश झालो आणि माझा लंड आणखिनच टाईट झाला!

शेवटी मला राहवले नाही, माझे तोंड खाली वाकवून मी माझे नाक शक्य तेवढे श्वेताताईच्या काखेजवळ नेले. ओह गॉड! मी वर्णनच करू शकत नाही माझ्या बहिणीच्या त्या घामाने भिजलेल्या केसाळ काखेचा वास केवढा शृंगारीक, नशीला आणि कामोत्तेजित करणारा होता.

त्या क्षणी जर जगातील अतिसुंदर मुलीने मला तिची पुच्ची किंवा छातीच्या उभारावरील टपोरा निप्पल चाटायला दिला असता तर मी तिला नाही म्हटले असते व माझ्या बहि‍णीची काख आनंदाने चाटली असती. मी खूप उत्तेजित झालो होतो. माझा लंडही लिमीटच्या बाहेर कडक झाला होता व असे वाटत होते की कधीही टपाटप गळायला लागेल.

श्वेताताईच्या काखेला आणि छातीच्या उभारांना स्पर्श करण्याची इच्छा मी रोखू शकलो नाही. जसा मी माझा हात उचलला आणि तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवणार, तेवढ्यात श्वेताताईने डोळे उघडले. मी हात तसाच वर नेऊन माझ्या केसांवर फिरवला जसे काही मी केसांवरून हात फिरवण्यासाठीच तो उचलला होता.

“किती वेळ झाला मी झोपले आहे? शीऽऽ! काय गरम होत आहे. घामाने मी पूर्ण ओलीचिंब झाली आहे. मला हा कमीज बदलायलाच हवा.” असे म्हणत श्वेताताई उठली.

तिने मला तिची बॅग वरून काढून द्यायला सांगितली. मी बॅग काढून दिली. जेव्हा ती बॅगेची चावी तिच्या पर्समध्ये बघायला गेली तेव्हा तिला ती मिळाली नाही. तिने बरेच शोधले पण चावी मिळाली नाही.

मी श्वेताताईला विचारले की चावी तिने शेवटी कधी काढली होती. ती म्हणाली, जेव्हा तिने साडी बदलली तेव्हा त्याच चावीने तिने बॅग उघडली होती. नंतर साडी वगैरे आत ठेवून तिने बॅग लॉक केली आणि चावी पर्समध्ये ठेवून पर्स सीटच्या कोपऱ्यात ठेवली होती.

मी म्हटले मी खाली पहातो कदाचित सीट खाली पडली असावी. मी खाली वाकून सीट खाली डोकावू लागलो. जमिनीवर थोडा कचरा पडला होता पण चावी कुठे दिसत नव्हती. मी सीट खाली थोडा आत शिरलो आणि चावी बघू लागलो. अचानक माझी नजर वर गेली. सीटच्या खालच्या बाजूने कोपऱ्यात मला चावी लटकताना दिसली.

मी क्षणार्धात विचार केला. जर मी चावी काढली आणि श्वेताताईला दिली तर ती बॅग उघडेन आणि ड्रेस बदलेन. मग मला तिच्या मादक शरीराचे दर्शन नवीन ड्रेसमधून कदाचित मिळणार नाही. माझे अंतर्मन मला सांगू लागले की चावी आत्ता काढू नकोस, त्याने तुझाच फायदा होईल. नंतर अगदीच गरज भासली तर पुन्हा एकदा नीट शोधल्याचे नाटक करत चावी बाहेर काढू पण सध्या नको. मग मी चावी नाही मिळाली असे म्हणत उठलो. आम्ही दोघेही पुन्हा सीटवर बसलो.

“आता रे काय करायचे संजू? मी तर गरमीने आणि घामाने भिजून चालले आहे.” श्वेताताईने त्रासिक स्वरात म्हटले.

“मी तरी काय सांगू श्वेताताई? मला कल्पना नव्हती की ट्रेनमध्ये एवढे गरम होईल. नाहीतर मी एअर कंडीशन कंपार्टमेंटमध्ये सीट बुक केली असती.”

मी खेद व्यक्त करत म्हटले. पण मनातून मला उकळ्या फुटत होत्या की बरे झाले मी या सीटचे बुकींग केले. नाहीतर मला माझ्या बहि‍णीची ही घामाने भिजलेली जवानी बघायलाच मिळाली नसती.

“हश्श! मला वाटते मला असेच एका ड्रेसवर शेवटपर्यंत प्रवास करावा लागणार. नेव्हर माईंड!” श्वेताताईने हताशपणे म्हटले, “मला कळत नाही ट्रेनमध्ये हे लोक असा फॅन का लावतात ज्याची हवाच लागत नाही.”

तिचे शेवटचे वाक्य ऐकून मला काहीतरी आठवले!

“ताई तुला तो फॅनचा जोक माहीत आहे का?” मी तिला विचारले.

“कुठला रे संजू? मला नाही माहीत.”

“तो गं एक फेमस नटी असते आणि ती शुटींग करत असते. ती तिच्या खुर्चीवर बसलेली असते आणि आजूबाजूला काही स्पॉटबॉय उभे असतात. गरमीने ती बेजार झालेली असते आणि म्हणते की काय गरम होत आहे! असे वाटते सगळे कपडे काढावे आणि एका फॅन खाली झोपावे! एक स्पॉटबॉय पटकन तिच्या समोर येतो आणि म्हणतो की मॅडम मी पहिल्यापासून तुमचा फॅन आहे!”

हा जोक ऐकून श्वेताताई खदखदून हसायला लागली. मीही हसायला लागलो.

“या जोकमधील स्पॉटबॉय प्रमाणे श्वेताताई मीपण तुझा फॅन आहे, जर मी सीलिंग फॅन असलो असतो, तर तुझ्या डोक्यावर लटकून तुला थंड वारा घातला असता मी.”

माझ्या या बोलण्याची श्वेताताईला मजा वाटली आणि ती हसतच राहिली. पण जोकमधील स्पॉटबॉय प्रमाणे मलाही श्वेताताईच्या खाली झोपायची इच्छा होती!

“जोक अपार्ट श्वेताताई पण खरंच पाहिजे तर मी तुला पेपरने वारा घालतो.” मी हसत तिला म्हटले.

“ओह! सो नाईस ऑफ यु संजू! पण त्याची गरज नाही रे,” तिने हसत म्हटले, “कमीत कमी मी ही नायलॉनची ब्रेसीयर तरी काढून टाकते. माझ्या घामोजलेल्या अंगाला ती नुसती चावत आहे.”

माझ्या जोकने वातावरण थोडे हलके केले होते आणि श्वेताताईही थोडी फ्री झाली होती. मला वाटले की ती मला बाहेर जायला सांगेन जर तिला ब्रेसीयर काढायची असेल तर पण तिने लाडिकपणे म्हटले,

“संजू माय लिटिल ब्रदर, मी येथेच ब्रेसीयर काढते, फक्त मी सांगेपर्यंत माझ्याकडे बघू नकोस. तुझे डोळे बंद केलेस तर बरे होईल, जास्त वेळ नाही लागणार त्याला.”

मी प्रामाणिकपणे डोळे बंद केले! पण श्वेताताईच्या हालचालीचा कानोसा घेत बंद डोळ्याने मी कल्पना करत होतो की कसा तिने ड्रेस काढून ब्रेसीयर काढली असावी आणि नंतर पुन्हा कसा तिने ड्रेस घातला असावा.

“ओके संजू, आता तू डोळे उघडू शकतो.” तिने थोड्या वेळाने म्हटले आणि मी डोळे उघडून समोर बघितले.

बहिणीबरोबर प्रवास

माझे नाव संजय, वय २२. मी आणि माझे कुटुंब मुंबईत राहत आहोत. वडीलांचा मुंबईत लहान बिझनेस आहे आणि आई घरीच असते. मला एक मोठी बहीण आहे. श्वेता तिचे नाव, वय २८. दोन वर्षापूर्वी माझ्या बहि‍णीचे लग्न झाले आणि आता ती दिल्लीला तिच्या नवऱ्यासोबत राहत आहे. श्वेताताई आणि मी आमच्या...

बहिणीबरोबर प्रवास भाग : ३

ओह गॉड! आणि मी मला काय दिसावे? श्वेताताईची फ्लॉवरी ब्रेसीयर तिच्या छातीवरून गायब झाली होती. तिचे गोरे गोरे उन्नत उरोज त्या पारदर्शक, थोड्या ओल्या शिफॉनच्या कमीजमधून स्पष्ट दिसत होते. ब्रेसीयरच्या बंधनातून मुक्त झालेले तिच्या छातीचे उभार ओघळलेले न वाटता अगदी भरदार दिसत...

बहिणीबरोबर प्रवास भाग : ४

मला नजरेने तिने पुढच्या गोष्टीचे आमंत्रण दिले आणि मी तिच्या पुढे गुडघे टेकून बसलो व वाकून तिच्या केसाळ काखेवर माझे तोंड ठेवले. नंतर कुत्र्यासारखा लपक लपक मी श्वेताताईच्या घामोजलेल्या केसाळ काखा आळीपाळीने चाटू लागलो. तिच्या घामाची चव कुठल्याही दारूपेक्षा कमी नशीली...

बहिणीबरोबर प्रवास भाग : ५

"थांब संजू, मी सलवार व पॅन्टी काढते." असे म्हणत तिने झर्रकन सलवारची नाडी ओढली. मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि उभा राहिलो. सलवार ढिला करत आणि आपले नितंब वर करत तिने एका फटक्यात सलवार पॅन्टी सकट खाली ढकलला व काढून टाकला. आता श्वेताताई पूर्णपणे नागडी झाली. मी वासनेने...

बहिणीबरोबर प्रवास भाग : ६

दुपार होऊन गेली होती. मी तिला म्हटले की पॅन्ट्री कारमध्ये जाऊन मी जेवण आणतो. मी अजूनही नागडा होतो. मग मी माझी अंडरवेअर व पॅन्ट घातली. माझा शर्ट खराब झालाच होता तेव्हा मी माझी बॅग काढून त्यातून एक टी-शर्ट काढला आणि घातला. एका प्लॅस्टिकच्या बॅगमध्ये मग मी आमचे आधीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!