बहिणीबरोबर प्रवास भाग : ५

“थांब संजू, मी सलवार व पॅन्टी काढते.”

असे म्हणत तिने झर्रकन सलवारची नाडी ओढली. मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि उभा राहिलो. सलवार ढिला करत आणि आपले नितंब वर करत तिने एका फटक्यात सलवार पॅन्टी सकट खाली ढकलला व काढून टाकला.

आता श्वेताताई पूर्णपणे नागडी झाली. मी वासनेने भरलेल्या नजरेने तिचे निरीक्षण करत होतो. स्वप्नात हजारो वेळा माझ्या या सेक्सी बहि‍णीला नागडी मी पाहिले होते पण आज प्रत्यक्षात ती नागडी समोर झोपली होती. आणि आता मला खात्री होती की तिला झवण्याची कल्पना आता फक्त स्वप्न कल्पना न राहता सत्य कथा होणार होती.

आपले हात डोक्याखाली ठेवून आपले पाय फाकवून माझी बहीण माझ्यासमोर संपूर्ण नागडी पहुडली होती. तिच्या पुच्चीवर केसांचे जंगल होते व तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या क्वचितच त्यातून दिसत होत्या. काखेतील केसांप्रमाणे पुच्चीवरील केसही ती काढत नसावी. अर्थात! तिची केसाळ पुच्चीही काही कमी सेक्सी दिसत नव्हती.

“चल संजू, तू जेथे थांबला होतास, तेथून पुन्हा चालू कर!” श्वेताताईने मादक स्वरात मला म्हटले.
मी डायरेक्ट तिच्या पुच्चीवर अटॅक केला. खाली वाकून मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीवर ठेवले. कामोत्तेजनेने तिची पुच्ची ओली झाली होती. तिच्या पुच्चीरसाचा एक वेगळाच वास येत होता जो मला धुंद करू लागला.

मी आधी लपक लपक करत तिची पुच्ची वरपासून खालपर्यंत चाटून घेतली. चाटता चाटता माझ्या लक्षात आले की तिच्या पुच्चीच्या वर असलेल्या बारीक दाण्याला माझी जीभ लागली की तिला झटका बसत असे.

मग मी माझे लक्ष तेथे केंद्रित केले. जसा मी तिचा पुच्चीदाणा चाटू लागलो तसे ती माझे केस दोन्ही हाताने धरून माझे डोके आपल्या पुच्चीवर दाबू लागली. माझे डोके तिने पुच्चीवर दाबल्यामुळे मी माझ्या ओठांनी तिचा दाणा पकडून त्याला चोखू लागलो.

आता श्वेताताई बेभान झाली. माझे डोके जोराने आपल्या पुच्चीवर दाबून ती आपली कंबर हलवू लागली. जणू काही ती माझ्या तोंडाने झवून घेत होती. मीही वेड्यासारखा तिची पुच्ची चाटत होतो. तिचा कंबर हलवण्याचा वेग वाढला. तिच्या तोंडातून बाहेर पडणारे चित्कारही वाढले आणि एका क्षणी तिच्या तोंडातून दबकी किंचाळी बाहेर पडली व तिने माझे तोंड घट्टपणे तिच्या पुच्चीवर दाबून धरले.

तिच्या दाबण्याचा जोर एवढा होता की मी डोके हलवू शकत नव्हतो. माझे नाक तिच्या पुच्चीवर चेपले होते त्यामुळे मला श्वास घेता येत नव्हता. कसाबसा मी श्वास रोखून धरला व जेव्हा असह्य झाले तेव्हा मी माझे डोके जबरदस्तीने हलवून माझे नाक मोकळे केले व श्वास घेतला.

श्वेताताई काम स्खलित झाली होती. हळूहळू तिचे शरीर मलूल झाले. तिने माझे डोके सोडून दिले व डोळे मिटून ती गळल्यासारखी पडून राहिली. मीही उठून श्वेताताईच्या पायाशी बसलो व मोकळेपणे श्वास घेऊ लागलो.

श्वेताताईची पुच्ची चाटताना माझ्यातील कामोत्तेजना पुन्हा जाग्या झाल्या होत्या व माझा लंड पुन्हा टाईट झाला होता. डोळे मिटून माझ्या समोर पाय फाकवून पडलेल्या माझ्या नागड्या बहि‍णीला बघून मी माझा कडक लंड मुठीत धरून हलवू लागलो व तिचे वासनांध होऊन निरीक्षण करू लागलो. तिच्या केसाळ पुच्चीकडे बघून मी मनात विचार करत होतो की हेच माझे पुढचे लक्ष्य आहे.

श्वेताताईच्या पुच्चीकडे बघण्यात मी एवढा गुंग झालो होतो की माझ्या लक्षातही आले नाही की केव्हा तिने डोळे उघडले ते. तिने जेव्हा डोळे उघडले तेव्हा तिला दिसले की मी माझा पुन्हा कडक झालेला लंड हातात धरून हलवत आहे व माझे डोळे तिच्या पुच्चीवर आहे. तिने चुटकी वाजवून माझे लक्ष वेधून घेतले. मी तिच्याकडे पाहिले व ती मिश्किलपणे हसली. मी थोडा ओशाळलो व माझा हात माझ्या लंडावरून मी काढला.

“ओऽऽ होऽऽ! तुझा लंड पुन्हा टाईट झाला तर! तरूण मुलांचे हेच चांगले असते. एकदा फिनिश झाल्यानंतर ते लगेच तयार होतात. चल मग! मी आता वेळ फुकट घालवत नाही, आता मी तुला स्वर्गाची सैर घडवून आणते.”

असे म्हणत श्वेताताई उठली व माझ्या समोर येऊन उभी राहिली. माझ्या कंबरे खालचा भाग मला थोडा पुढे घ्यायला लावून तिने मला सीटच्या पुढच्या कडेवर बसवले व माझ्या खांद्याला ढकलून तिने माझी पाठ बॅकसीटला टेकवली, ज्याने मी पाठी रेललो.

माझी पावले जमिनीवर घट्ट रोवली होती. माझा लंड ताठपणे सरळ उभा होता. माझ्या खांद्याचा आधार घेत श्वेताताईने एका मागोमाग एक करत आपले गुडघे माझ्या कंबरेच्या बाजूला सीटवर ठेवले व ती गुडघ्यावर उभी राहिली. आता तिच्या छातीचे उभार माझ्या तोंडाच्या लेवलला आले.

आपोआप माझे दोन्ही हात तिच्या कंबरेवर जाऊन स्थिरावले. एक हात खाली नेऊन तिने माझा लंड पकडला व त्याला तीन चार वेळा वर खाली केले. नंतर तिने माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीवर टेकवला आणि मी स्वर्गात पोहचलो!

माझ्या लाडक्या बहिणीच्या पुच्चीला माझ्या लंडाचा स्पर्श झाला होता. आयुष्यात तो क्षण मी कधी विसरणार नाही. नंतर श्वेताताईने माझा लंड तिच्या पुच्चीवर दोन तीनदा घासला. मग तिने माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर बरोबर टेकवला आणि हळूहळू ती खाली बसू लागली.

जस जसे ती खाली बसू लागली, तस तसे माझा लंड तिच्या पुच्चीत अदृश्य होत गेला. माझ्या बहिणीच्या पुच्चीवरील केस मला माझ्या लंडाच्या वरच्या भागावर जाणवले, तेव्हा मला कळले की माझा पूर्ण लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत व्यवस्थितपणे घुसला आहे. माझ्या बहि‍णीची पुच्ची माझ्या लंडाने भरून गेली आहे.

अहाहा! काय फिलिंग होते ते म्हणून सांगू? माझा लंड धन्य झाला माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत जाऊन. श्वेताताईची पुच्ची एवढी घट्ट होती की मला असे वाटत होते तिने माझा लंड जाम पकडला आहे. मला राहवले नाही. मी तिच्या कंबरेला धरून तिला जवळ ओढले व माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले.

मग मी माझ्या बहिणीच्या रसरशीत ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तीपण मला साथ देऊ लागली. आमचे ओठ कधी विलग झाले व एकमेकांच्या जि‍भांचे रसपान आम्ही कधी करू लागलो हे मला कळलेच नाही.

माझे श्वेताताईच्या कंबरेवरील हात खाली सरकले व मी तिचे भरीव नितंब चिवडू लागलो. त्याने ती चेकाळली व माझी जीभ जोराने चोखू लागली. हळूहळू ती वर खाली होऊ लागली व माझा लंड तिच्या पुच्चीत आत बाहेर होऊ लागला. मीही तिच्या नितंबांना धरून तिला माझ्या लंडावर वर खाली करू लागलो.

आता खऱ्या अर्थाने मी माझ्या लाडक्या बहि‍णीला झवत होतो. ती थोडी वर झाली व तिने आपले डोळे मिटून डोके वर केले. त्याने तिची भरगच्च छाती माझ्या तोंडावर आली. एका हाताने मी तिला कंबरेमागे पकडले व दुसरा हात वर नेत मी तिच्या छातीच्या एका उभारावर ठेवला.

मग तिच्या छातीचा दुसरा उभार मी माझ्या तोंडात घेतला व अधीरतेने त्याला चोखू लागलो. मध्ये मध्ये मी तिचा उत्तेजित झालेला निप्पल चावत होतो. माझ्या लंडाने तिच्या पुच्चीत होत असलेल्या घर्षणाने मीही चेकाळलो व माझी कंबर वर उचलून मी खालून तिच्या पुच्चीवर फटके देऊ लागलो.

थोड्याच वेळापूर्वी माझे वीर्य स्खलन झाले होते, त्यामुळे आता मला लवकर स्खलित व्हायची भीती वाटत नव्हती. ज्या तीव्रतेने मी खालून श्वेताताईला झवत होतो त्याच अधीरतेने ती वरून खाली झवून घेत होती. नंतर तिने मला खालून फटके मारायचे थांबवायला सांगितले व मला म्हणाली की कंबर खालून ताठपणे वर उचलून स्थिर राहणे.

मी तसे राहिल्यावर ती आपली पुच्ची माझ्या लंडावर घासू लागली. पण लगेच माझ्या लक्षात आले की ती माझ्या लंडाच्या वरच्या भागावर आपला पुच्चीदाणा घासत होती. मी पुन्हा दोन्ही हाताने तिचे नितंब धरून चिवडू लागलो व वर तिच्या छातीचे उभार आळीपाळीने चोखू लागलो.

पण जस जसा तिचा पुच्चीदाणा घासण्याचा वेग वाढला तसे मला तिचे उभार चोखायला त्रास होऊ लागला. मग मी तिची छाती चोखायचे बंद केले व फक्त तिचे नितंब कुस्करू लागलो. श्वेताताईचा स्पीड अजून वाढला. आता ती वर खाली न होता मागे पुढे होऊ लागली. माझा लंड मुळापर्यंत तिच्या पुच्चीत होता. तिने माझे डोके कवेत धरून मला घट्ट मिठी मारली.

आम्ही दोघे बहीण भाऊ त्वेषाने झवत होतो. श्वेताताईचा माझ्या लंडावर पुच्ची घासण्याचा वेग वाढला तसा तिच्या तोंडामधून येणाऱ्या आवाजाची लयही वाढली. एका क्षणी तिचा आवाज शिगेला पोहचला व नंतर तो हळूहळू कमी होत गेला. तिचा खाली पुच्ची घासण्याचा वेगही हळूहळू कमी होत गेला. ती मग थोडी शांत झाली व माझ्या गळ्यात हात टाकून निपचित पडून राहिली.

श्वेताताईची पुन्हा एकदा कामतृप्ती झाली होती. आता जेव्हा ती शांत झाली होती तेव्हा मला तिच्या घट्ट पुच्चीची माझ्या लंडावरील पकड खुपच जाणवू लागली. मग मी खालून तिच्या पुच्चीवर धक्के मारू लागलो.

त्याने ती भानावर आली व तिच्या लक्षात आले की माझे अजूनही वीर्य स्खलन व्हायचे आहे ते. मग तीही वर खाली होऊन मला साथ देऊ लागली. मी तिचे दोन्ही नितंब माझ्या दोन्ही हाताने धरून तिला थोडे वर स्थिर पकडले व खालून फटाफट तिची पुच्ची झवू लागलो.

“अऽऽ आऽऽ आईईऽऽ संजूऽऽ! थोडेऽऽ हळूऽऽ करऽऽ. मला त्रासऽऽ होत आहेऽऽ!”

“कमाल झाली ताई! आत्ताच तू किती जोराने माझ्यावर घासत होती, तेव्हा तुला त्रास नाही झाला?”

“अरेऽऽ! तेव्हा माझा कंट्रोल होता घासतानाऽऽ. तेव्हा मला त्रास न होईल इतकेच मी घासत होते. पण आत्ता तुझाऽऽ कंट्रोलऽऽ आहे म्हणून मला त्रासऽऽ होत आहे, प्लीजऽऽ! थोडे हळूऽऽ झवऽऽ नाऽऽ!”

“ताईऽऽ! ताईऽऽ! मी फिनिश होतोयऽऽ! हऽऽ हहऽऽ हहहऽऽ आहऽऽ आहऽऽ!”

आणि माझे वीर्य स्खलन झाले!

श्वेताताईने मला हळू झवायला सांगितले ते मी विसरून गेलो व जोरजोराने खालून फटके मारत मी तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडले. ती माझ्या वर असल्याने माझे वीर्य जे मी तिच्या पुच्चीत सोडले होते, ते बाहेर येऊन माझ्या लंडावरून ओघळू लागले. हळूहळू मीही शांत होत गेलो व खालून हलवायचे मी बंद केले. श्वेताताईने पुन्हा मला मिठी मारली व ती गप्प पडून राहिली. मीही तिला मिठीत घट्ट धरले व डोळे मिटून शांत बसून राहलो.

काही मिनिटाने आम्ही भानावर आलो. प्रथमच झवून आम्ही दोघे बहीण भाऊ घामाघूम झालो होतो. एकमेकांच्या मिठीत असल्यामुळे तिचा घाम माझ्या अंगाला लागला होता व माझा घाम तिच्या अंगाला लागला होता. पण त्याचे आम्हाला काही वाटत नव्हते उलट आम्हाला ते आवडले होते. श्वेताताई माझ्या अंगावरून उठली व उभी राहिली. माझे वीर्य तिच्या पुच्चीत होते ते हळूहळू तिच्या मांडीच्या आतल्या भागावरून खाली ओघळू लागले.

ते पुसण्यासाठी ती इकडे तिकडे पाहू लागली. मी लगेच माझा शर्ट उचलला व तिला दिला. तिने हसत हसत तो घेतला व आपल्या मांड्यावरील व पुच्चीवरील माझे वीर्य पुसून काढले. माझा लंडही चांगलाच ओला झाला होता. आता त्यावर माझे वीर्य किती व श्वेताताईच्या पुच्चीचा रस किती होता ते कोण जाणे? मग मी शर्ट तिच्या हातातून घेतला व माझा लंड त्याने पुसला.

“संजू आता काहीही करून मला स्वच्छ कपडे घालायला हवेत, तू माझ्या बॅगेचे लॉक तोडून टाक.” श्वेताताईने हताशपणे म्हटले.

“लॉक तोडायची काय गरज आहे ताई?” मी तिला दिलासा देत म्हटले, “चावी काही येथून चालत बाहेर तर जाणार नाही. चावी येथेच कुठे तरी पडली असणार. उगाच लॉक तोडण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा मी व्यवस्थित चावी शोधतो खाली.”

असे म्हणत मी पेपरचा तुकडा घेतला व खालची अस्वच्छ जमीन साफ करता करता चावी शोधण्याचे नाटक करू लागलो. मग मी सीटच्या खाली शिरलो व तेथील कचरा एका बाजूला करू लागलो. श्वेताताई दुसर्‍या कोपऱ्यात उभी होती. मग मी हळूच सीटच्या वर कोपऱ्यात लटकत असलेली चावी घेतली व ‘चावीऽऽ मिळालीऽऽ’ असे म्हणत बाहेर आलो व उभा राहलो.

श्वेताताईला खूप आनंद झाला चावी बघून. तिने मला मिठी मारली व माझे झकास चुंबन घेतले. मी मनातून विचार करू लागलो की मी जर आधी चावी काढली असती तर श्वेताताईने माझे असेच चुंबन घेतले असते का. कदाचित नाही कारण नंतर घडलेल्या गोष्टींमुळे ती इतकी बिनधास्त झाली होती.

श्वेताताईने भराभर आपल्या बॅगेतून दुसरा एक ड्रेस काढला आणि ब्रेसीयर व पॅन्टी न घालता तो तसाच घातला. हा ड्रेस कॉटनचा होता व पारदर्शक अजिबात नव्हता. म्हणजे तिने ब्रेसीयर व पॅन्टी घातलेली नव्हती ते त्यातून काही कळत नव्हते.

मला थोडे आश्चर्य वाटले की तिचा हा कॉटनचा ड्रेस असताना तिने आधीचा सिफॉनचा ड्रेस का घातला होता? तिला मी ते विचारणार तेवढ्यात ती म्हणाली की तिला फार भूक लागली आहे. मलाही भूक जाणवत होती. आम्ही बहीण भाऊ झवण्यात एवढे मशगूल होतो की आम्हाला पोटाची भूक तसेच स्थळ काळाचे भान राहले नाही. काम वासनेची भूक भागल्यानंतर आम्हाला पोटाची भूक जाणवली.

बहिणीबरोबर प्रवास

माझे नाव संजय, वय २२. मी आणि माझे कुटुंब मुंबईत राहत आहोत. वडीलांचा मुंबईत लहान बिझनेस आहे आणि आई घरीच असते. मला एक मोठी बहीण आहे. श्वेता तिचे नाव, वय २८. दोन वर्षापूर्वी माझ्या बहि‍णीचे लग्न झाले आणि आता ती दिल्लीला तिच्या नवऱ्यासोबत राहत आहे. श्वेताताई आणि मी आमच्या...

बहिणीबरोबर प्रवास भाग : २

मी क्षणात विचार केला की त्या क्षणी जर श्वेताताईने मला प्रेमळ मिठी मारली तर काय होईल. तिच्या त्या उन्नत भरीव उरोजांचा स्पर्श मला झाला आणि माझ्या प्रमाणाच्या बाहेर कडक होत असलेल्या लंडाचा स्पर्श जर तिला जाणवला तर नक्कीच धर्म संकट ओढवेन हे मी लगेच ओळखले. ते टाळण्यासाठी...

बहिणीबरोबर प्रवास भाग : ३

ओह गॉड! आणि मी मला काय दिसावे? श्वेताताईची फ्लॉवरी ब्रेसीयर तिच्या छातीवरून गायब झाली होती. तिचे गोरे गोरे उन्नत उरोज त्या पारदर्शक, थोड्या ओल्या शिफॉनच्या कमीजमधून स्पष्ट दिसत होते. ब्रेसीयरच्या बंधनातून मुक्त झालेले तिच्या छातीचे उभार ओघळलेले न वाटता अगदी भरदार दिसत...

बहिणीबरोबर प्रवास भाग : ४

मला नजरेने तिने पुढच्या गोष्टीचे आमंत्रण दिले आणि मी तिच्या पुढे गुडघे टेकून बसलो व वाकून तिच्या केसाळ काखेवर माझे तोंड ठेवले. नंतर कुत्र्यासारखा लपक लपक मी श्वेताताईच्या घामोजलेल्या केसाळ काखा आळीपाळीने चाटू लागलो. तिच्या घामाची चव कुठल्याही दारूपेक्षा कमी नशीली...

बहिणीबरोबर प्रवास भाग : ६

दुपार होऊन गेली होती. मी तिला म्हटले की पॅन्ट्री कारमध्ये जाऊन मी जेवण आणतो. मी अजूनही नागडा होतो. मग मी माझी अंडरवेअर व पॅन्ट घातली. माझा शर्ट खराब झालाच होता तेव्हा मी माझी बॅग काढून त्यातून एक टी-शर्ट काढला आणि घातला. एका प्लॅस्टिकच्या बॅगमध्ये मग मी आमचे आधीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!