मी पलंगावर उठत त्याचा एक गोळा हातात घेऊ लागलो. “घे, हे सगळे घे, अगदी कुस्करून टाक.” त्या म्हणाल्या. मी चेकाळलो. त्या मा‍झ्या मॅडम आहेत हे विसरलो. त्यांच्या छातीवर डोके घासत उरोज चोखू लागलो. माझा हात खाली त्यांच्या जंगलात गेला. मी माझी दोन बोट अंदाजाने फिरवू लागलो....