चोरीचे आंबे भाग : २

सविताने बंटीला कानाने पकडून घरात आणले. घरात शिरताच तिने दरवाजा लावून घेतला व बंटीला सोफ्यावर जाऊन बसायला सांगितले. तिने मनातच विचार केला की, आपल्याला जे हवं आहे ते जरा हळुवारपणे व प्रेमानेच साध्य करावे लागेल.

ती त्याच्या बाजूला जाऊन बसली. तिने आपल्या पदरात ठेवलेले आंबे समोरच्या टेबलवर काढून ठेवले व प्रेमाने त्याला म्हणाली, “आता मला सांग की आंबे काढायला तू झाडावर का चढलास? झाडावरून खाली पडला असतास किंवा हातपाय मोडला असता मग? माझ्याकडे आंबे मागितले असते तर मी दिले नसते?”

त्यावर बंटी घाबरून गप्प बसून राहिला.

“आता बोल ना? चोरीचे आंबे गोड लागतात का? आणखी काय गोड लागते चोरीचे?”

तरीसुद्धा बंटी गप्प बसून होता.

“चल आता मी तुला आंबे देते, पण चोरीचे. कोणालाही काहीही सांगायचे नाही.”

असे म्हणून ती उठून त्याचा समोर जाऊन उभी राहिली. तिने तिच्या साडीचा पदर तिच्या भरगच्च छातीवरून खाली पाडला व बंटीला म्हणाली, “बंटी, हे घे. माझे दोन्ही आंबे तुझ्या हातात घे. चांगले पिळून, चांगले चोखून खा.”

बंटी अजूनही खाली मान घालून बसला होता, हे बघून ती बंटीला म्हणाली, “अरे बंटी, आता का असा खाली मान घालून का बसला आहेस, मगाशी तर डोळे फाडून बघत होतास ना मा‍झ्या छातीकडे? आता काय झाले? जरा मान वर करून बघ तरी, हे खास गोड आंबे फक्त तुझ्यासाठी आहेत.”

बंटीने न राहवून आपली मान वर करून पहिले आणि तो आश्चर्याने थक्क झाला. सविता त्याच्या जवळ उभी होती. तिची छाती त्याच्या तोंडाच्या अगदी समोर होती. तो तिच्या चेहर्‍याकडे व छातीकडे आळीपाळीने बघतच राहिला. त्याला कळत नव्हते की, आपण काय समजून आलो होतो व आता आपण काय बघतो आहोत?

इतक्यात सविता त्याला म्हणाली, “अरे बंटी नुसताच बघत काय राहलायस? मी खरंच सांगत आहे, हे माझे दोन्ही आंबे तुझ्याचसाठी आहेत. त्यांना तुझ्या हातात घे आणि चोखून चोखून खा!!”

अजूनही काय घडतंय हे त्याला कळत नव्हते. सवितासारखी मादक स्त्री आपल्या समोर आपला पदर छातीवरून खाली पाडून उभी आहे व आपल्याला तिचे मोठे मोठे स्तन आपल्याला हातात धरायला सांगत आहे, ह्यावर त्याचा विश्वास बसत नव्हता.

शेवटी तिनेच पुढाकार घेत बंटीचे हात आपल्या हातात घेतले व त्यांना आपल्या भरगच्च स्तनांवर ठेवले. तिच्या ह्या अनपेक्षित कृतीने बंटी आश्चर्यचकित झाला व लाजुन त्याने आपला हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून मागे ओढला.

प्रथमच एखाद्या बाईच्या स्तनांचा आज त्याला स्पर्श झाला होता त्यामुळे त्याच्या अंगात वीज संचारून गेल्या सारखे त्याला वाटले. बंटी आश्चर्याने तिच्याकडे बघू लागला.

“घाबरू नकोस. मी खरंच सांगत आहे की हे तुझ्यासाठीच आहेत.” असे बोलून सविता खाली वाकली आणि त्याच्या ओठावर आपले ओठ टेकवून त्याचे चुंबन घेऊ लागली.

आता बंटीला धीर आला व तो आपले हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून हलकेच फिरवू लागला. तिच्या गालांवर, तिच्या मानेवर तो चुंबने घेऊ लागला. तिच्या ब्लाउजमधून डोकावणार्‍या घळीवरून आपली जीभ फिरवू लागला. तिच्या भरगच्च उभारांची चुंबने घेऊ लागला. तिच्या ब्लाउजवरूनच तिची निप्पल्स आपल्या बोटांनी कुस्करू लागला.

आता सविताच्या अंगात वीज संचारू लागली. सविता आपणहून त्याला प्रोत्साहन देत होती. ती आता त्याच्या मांडीवर बसली, त्यामुळे बंटीचाही आत्मविश्वास वाढला. त्याने तिच्या ब्लाउजच्या बटणांना हात घातला व एक एक बटण काढू लागला

काही क्षणातच तिचा ब्लाउज मोकळा झाला. सविताने लगेचच तो आपल्या हातातून काढून टाकला. आता तिच्या ब्रेसियरमध्ये बंद असलेली कबुतरे मोकळी होण्यासाठी तडफडू लागली. बंटीने ती कबुतरांची जोडी आपल्या हातात घेतली व ब्रेसियरवरूनच दाबू लागला.

इकडे सविताने आपल्या ओठानी त्याचे ओठ बंद केले होते व त्याची जीभ आपल्या तोंडात घेऊन चोखत होती. मध्येच तो तिचे ओठ आपल्या ओठात घेऊन चोखत होता. तिची जीभ आपल्या तोंडात घेऊन चोखत होता.

काही वेळ सुरू असलेले जीभ युद्ध अखेर संपले. दोघांनी आयुष्यात पहिल्यांदाच चुंबनाचा आस्वाद घेतला होता. दोघांनाही आता गुदमरल्या सारखे झाले होते. दोघांचेही श्वास जड झाले होते. पण एक दीर्घ श्वास घेऊन लगेच त्यांनी पुन्हा चुंबनाला सुरुवात केली.

तीन चार वेळा चुंबनाचा खेळ खेळून झाल्यावर, बंटीने आपला मोर्चा तिच्या स्तनांकडे वळवला. चुंबन घेताना इतका वेळ तिचे भरगच्च स्तन त्याच्या छातीत रूतत होते, त्यांना आपल्या हातात घेऊन तो कुस्करू लागला. सविता डोळे मिटून शांतपणे त्याच्या मांडीवर बसून स्तनमर्दनाचा आस्वाद घेत होती, आपले हात त्याच्या छातीवरून पाठीवरून फिरवत होती.

काही वेळाने बंटीने आपले हात ब्रेसियरच्या आतमध्ये घातले व तिचे नग्न मोठे स्तन दाबू लागला. तिचे स्तन एवढे मोठे होते की त्याच्या एका हातात तिच्या एक स्तन मावत नव्हता, त्यामुळे त्याने ब्रेसीयर मधून आपले हात बाहेर काढले व ब्रेसीयरवरूनच आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला.

सविता आपल्या तोंडातून आनंदाने सुस्कारे सोडू लागली. न राहवून तिने त्याला कडकडून मिठी मारली व त्याचे तोंड आपल्या छातीवर दाबू लागली. बंटीने ही संधी साधून आपले हात तिच्या कूल्ह्यावरून हळूहळू तिच्या पाठीवर आणून तिच्या ब्रेसियरचा हूक काढून टाकला आणि ब्रेसियर तिच्या हातातून बाहेर काढून टाकली.

ब्रेसियर काढल्यामुळे सविताचे स्तन झाडावरच्या आंब्यांसारखे लोंबू लागले. तिची ती टर्रेबाज कबुतरे पिंजर्‍यातून बाहेर पडल्यामुळे उडण्याचा प्रयत्न करू लागली. तिची लोंबकाळणारे स्तन तिच्या श्वासाबरोबर वर खाली होत होते. बंटी त्यांच्याकडे टक लावून पाहू लागला.

बंटी हा अनुभव आयुष्यात पहिल्यांदाच घेत होता. मित्रांबरोबर त्याने बऱ्याच ब्लु-फिल्म्स बघितल्या होत्या. त्यामध्येही त्याने बायकांचे मोठे मोठे स्तन बघितले होते पण ते टिव्हीवर! आज प्रथमच तो खरेखुरे उघडे स्तन बघत होता.

बंटी तिच्या स्तनाकडे इतका निरखून बघत आहे हे पाहून सविता म्हणाली, “काय रे, नुसताच बघत काय बसला आहेस? यापूर्वी कधी बघितले नाहीस का कोणाचे?”

त्यावर त्याने ‘नाही’ म्हणत मानेने उत्तर दिले.

“मग हातात घेऊन बघ कसे वाटतात ते?”

तिच्या आज्ञेचे पालन करत त्याने आपले दोन्ही हात तिच्या गोऱ्यापान स्तनांवर आणले व हळूच त्यांच्यावरून फिरवत तिच्या स्तनांची गोलाई मोजू लागला. तिचे स्तन इतके मोठे होते की त्याच्या एका हातात तिचा एक स्तन मावत नव्हता. त्यामुळे त्याने आपले दोन्ही हात तिच्या उजव्या स्तनावर आणून तो स्तन आता दाबू लागला. त्याच्यावरील लाल गुलाबी रंगाचे निप्पल आपल्या बोटाच्या चिमटीत पकडून कुस्करू लागला.

इकडे सविताही आता स्तनमर्दनामुळे रंगात येऊ लागली व तोंडाने काही बाही बरळू लागली.

“बंटीऽऽ… आह्हऽऽऽ आईऽऽऽ… नालायकाऽऽऽ आह्हऽऽऽ… जरा हळूऽऽऽ… जरा हळू दाब नाऽऽऽ मूर्खाऽऽऽ… किती जोरात दाबत आहेसऽऽऽ… आईऽऽऽ…”

बंटीने त्याच्या मित्रांकडून सेक्सचे बरेच किस्से ऐकले होते व बऱ्याच ब्लु-फिल्म्सही पाहल्या होत्या. त्याचे ते ज्ञान आज त्याच्या कामाला येत होते. तो सराईतासारखी त्याची बोटे तिच्या स्तनांवरून फिरवत होता.

“बंटीऽऽऽ प्लीजऽऽऽ हळू दाब ना रेऽऽऽऽ आईऽऽऽगऽऽऽ हळूऽऽऽ प्लीजऽऽऽ”

ती आयुष्यात पहिल्यांदाच हे सुख अनुभवत होती. बंटी आता सराइतासारखा तिचे स्तन दाबत होता, कुस्करत होता, मधूनच तिचे निप्पल आपल्या बोटांनी ओढत होता. तिची निप्पलही आता ताठ कडक होऊ लागली होती. त्याने तिचे स्तन दाबून दाबून लाल करून टाकले होते.

ती त्याला हळू दाबायला सांगत होती. आता तिने त्याचे डोके आपल्या हातात धरून आपल्या स्तनांवर घट्ट दाबून धरले. त्याने तिचे स्तन चोखावे असे ती त्याला सुचवत होती. तिने आपला एक स्तन बंटीच्या तोंडात दिला व त्याला विचारले, “काय रे कसे आहेत आंबे?”

“मस्त आहेत, एकदम रसाळ!”

चोरीचे आंबे भाग : ४

"काय मग? मजा येतेय ना योनी चाटल्याने??" क्षणभर तिचा दाणा तोंडातून बाहेर काढत बंटीने तिला विचारले. "उम्म्मऽऽऽ खूप छानऽऽऽ… आह्हऽऽऽ आईऽऽऽ छान वाटतंयऽऽऽ… तू आता उशीर नको करू रेऽऽऽ… मला घे ना रेऽऽ!!" बंटीने पुन्हा तिचा दाणा तोंडात घेऊन आणखी थोडा वेळ चोखला. मग त्याने...

चोरीचे आंबे भाग : ३

आळीपाळीने बंटी सविताचे दोन्ही स्तन आपल्या तोंडात घेऊन चोखत होता. मध्येच आपल्या ओठांनी, दातांनी तिचे निप्पल चावत होता. लहान मुलगा जसे एखादे नवीन खेळणे आणले की ते पटकन सोडत नाही तशी काहीशी अवस्था बंटीची झाली होती. तो तिचे स्तन सोडायलाच तयार नव्हता. इकडे स्तनमर्दनामुळे...

चोरीचे आंबे

आज बंटी आपल्या घराच्या बाल्कनीत बसून अभ्यास करत होता. पण त्याचे लक्ष अभ्यासात नसून शेजारच्या विजय शेठच्या घराकडे जास्त होते. विजयच्या घरासमोर एक गाडी उभी होती व त्याची बायको बॅगा आणून त्यात भरत होती. ते कदाचित बाहेरगावी जात असावेत. बंटी पण गेल्या कित्येक दिवसापासून या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!