डेमो भाग : ३

ती पलिकडच्या कोपऱ्यात ठेवलेल्या खुर्चीकडं गेली. मी उत्साहानं तिच्या मागे मागे गेलो. हातात कसली तरी पिशवी घेऊन ती खुर्चीवर बसली. मी तिच्या समोर उभा राहिलो.

खुर्चीत ताठ बसत तिनं मान वर केली आणि ओठांचा चंबू करत माझ्याकडं पाहिलं. कॉफी कलरची लिपस्टिक आणि लिपग्लॉसमुळं चमकणारे तिचे ओठ मला कॅडबरीसारखे खाऊन टाकावेसे वाटले.

खाली झुकत मी अलगद तिच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले. खाली आधारासाठी खुर्चीच्या दोन्ही हातांवर मी माझे हात टेकवून अजून खाली झुकलो. तिच्या ओठांवरचा दाब वाढवताच तिनं जोरदार प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली.

माझे ओठ शोषून घेत ती मधूनच आपली जीभ बाहेर काढत होती. तिच्या जिभेचा ओलसर स्पर्श झाला की मा‍झ्या अंगावर शहारा येत होता. आजूबाजूचं पूर्ण भान विसरुन मी तिचे ओठ शोषत होतो, चाटत होतो, चावत होतो.

अचानक मा‍झ्या हातांना कसलासा स्पर्श जाणवला. तिचे हात असावेत कदाचित, म्हणून मी दुर्लक्ष केलं. पण तेवढ्यात आमचं रसभरीत चुंबन तोडत ती मागं सरकली.

मी पुन्हा तिच्या तोंडाजवळ तोंड नेऊ लागलो तेव्हा मला समजलं. तिनं वेल्वेटच्या बेड्यांनी माझे दोन्ही हात खुर्चीच्या हातांना बांधून टाकले होते. मी हात सोडवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच ती माझ्याखालून निसटली आणि शेजारी येऊन उभी राहिली.

“आता हा डेमो सर्वात जबरदस्त खेळण्याचा आहे बरं का,” असं म्हणत ती बॅगपर्यंत चालत गेली आणि परत आली. येताना तिच्या हातात एक गुलाबी रंगाचा, साधारण सहा-सात इंची रबरी डिल्डो होता.

“मघाशी मी बॅगजवळ गेले तेव्हा तुम्ही काय बघत होता, सर?” मा‍झ्या उघड्या पाठीवरुन आपली लांबसडक बोटं हळुवारपणे फिरवत तिनं विचारलं.

“मी? कुठं काय? म्हणजे असं विशेष काही नाही.” मी सारवा सारव करण्याचा प्रयत्न केला.

“विशेष काही नाही? नक्की? याबद्दल पण काही नाही?” असं विचारत तिनं जीन्सचं हुक खोललं. चेन खाली ओढली. दोन्ही बाजूंनी कमरेत हात घालत तिनं जीन्स उतरवली.

आता तिच्या अंगावर एक छोटीशी लाल चड्डी सोडली तर काहीच नव्हतं. पायातून जीन्स काढून टाकत ती माझ्यासमोर गोल फिरली. तिच्या नितंबांचा आकार जीन्सवरुन वाटत होता त्यापेक्षा मोठा होता. आणि तिची छोटीशी चड्डी ते मोठाले कलिंगड झाकू शकत नव्हती.

पुढं वाकत तिनं आपला हात स्वतःच्या गरगरीत गांडीवर फिरवला आणि विचारलं, “हेच बघायचं होतं ना सर तुम्हाला?”

“नुसतं बघायचं नाही,” ती लाजत नाही तर आपण कशाला घाबरायचं, असा विचार करुन मी म्हटलं, “तुझ्या मस्त गरगरीत गांडीत माझा…”

“हो हो हो…” माझं बोलणं पूर्ण होण्याआधीच ती म्हणाली, “तोच डेमो आहे तुमच्यासाठी, सर!”

मा‍झ्या डोळ्यासमोर आधीच ते चित्र उभं राहिलं होतं. समोर तिची उघडी गच्च गांड, त्यात ती स्वतःच्या हातानं तो सहा-सात इंची रबरी लवडा घालणार.

पण प्रत्यक्षात तसं झालंच नाही. हातात तो रबरी डिल्डो खेळवत ती मा‍झ्या मागं आली. मी खुर्चीवर झुकलेल्या अवस्थेत अडकलो होतो. मा‍झ्या मागून मला चिकटत तिनं खालून तिचा उजवा हात पुढं घेतला.

ट्रॅकपँट फाडून बाहेर यायचा प्रयत्न करणाऱ्या मा‍झ्या हत्याराला तिनं कुरवाळलं. मग दोन्ही हात मा‍झ्या पाठीवरुन फिरवत खाली आणले. पाठीवर तिच्या दोन्ही हातांचा स्पर्श जाणवला तसा, तिच्या हातातला डिल्डो कुठं गेला ते बघण्यासाठी मी मान मागं वळवली.

तिनं तो गाजरासारखा तोंडात पकडल्याचं बघून माझा लंड जोरात आचके देऊ लागला. तोंडातल्या तोंडात ती तो डिल्डो फिरवत होती, चोखत होती, चावत होती. तिच्या लाळेनं तो पूर्ण ओलाचिंब झालेला दिसत होता.

तोंडात तो रबरी लवडा घोळवत असतानाच तिनं दोन्ही हातांनी माझी ट्रॅकपँट खाली खेचली. गुडघ्यापर्यंत पँट सोडून तिचे हात पुन्हा मा‍झ्या कंबरेवर आले. दोन्ही हातांची लांबसडक बोटं मा‍झ्या अंडरवेअरच्या इलॅस्टिकमध्ये घुसवत तिनं खाली खेचली.

ताठरलेल्या लवड्यामुळं माझी अंडरपँट पुढून अडकली होती. दोन बोटांच्या चिमटीत ती पकडत तिनं सोडवून घेतली आणि खाली वाकत ट्रॅकपँट आणि अंडरपँट पूर्ण काढून टाकली.

एक तर मा‍झ्या अंगावर एकही कपडा उरला नव्हता. वरुन तिच्या हातांचा स्पर्श शरीरभर सळसळत होता. हात बांधलेले असल्यानं मला फार हालचालही करता येत नव्हती. पण पुढं काय होणार या कल्पनेनं अंगात उत्साह संचारला होता.

मा‍झ्या मांड्यांवर तिच्या मांड्या घासल्या जात होत्या. तिच्या ओलसर योनीचा गरम स्पर्श मा‍झ्या पार्श्वभागावर जाणवत होता. पाठीमागून दोन्ही हात पुढं घेऊन ती मा‍झ्या कडक झालेल्या हत्याराशी खेळत होती.

एका हातानं मा‍झ्या गोट्या कुरवाळत होती. दुसऱ्या हातानं लवड्यावरची स्किन सराईतपणे मागं-पुढं करत होती. माझे दोन्ही हात बांधलेले असल्यानं, जे काही ती करत होती त्याचा निमूटपणे आनंद घेण्यापलिकडं मी काहीच करु शकत नव्हतो.

अचानक ती मागं सरकली. मा‍झ्या काही लक्षात यायच्या आत तिचे हात मा‍झ्या गांडीवरुन फिरत होते. दोन्ही हातांनी गांड फाकवून तिनं मधल्या भोकावरुन बोट फिरवलं.

दुसऱ्याच क्षणी मला तिथं ओलसर पण कडक स्पर्श जाणवला. तो स्पर्श कशाचा आहे हे लक्षात येताच मी ओरडलो, “हे काय चाललंय?”

“तुम्हाला हवं होतं तेच चाललंय, सर!” ती शांतपणे म्हणाली.

तिनं लाळेनं पूर्ण ओला झालेला तो डिल्डो मा‍झ्या गांडीच्या भोकात घुसवायला सुरुवात केली. मी कळवळून ओरडलो, “नाही… नाही… दुखतंय… आऽऽ”

“दुखतंय? इतक्यातच? अजून तर हा आत पण नाही गेला,” ती हसत-हसत बोलत होती. तिच्या हसण्यानं माझा राग अजून वाढत होता. तिचा जोरसुद्धा वाढत होता.

“पण हे आपल्या प्लॅनमध्ये नव्हतं, सीमा!” मी न राहवून ओरडलो.

“वा रे वा! सगळं तुझ्या प्लॅनप्रमाणेच झालं पाहिजे का? माझा पण काही प्लॅन नाही का असू शकत?” बोलताना तिचं डिल्डो आत सारणं सुरुच होतं.

“पण तू तर म्हणाली होतीस की ही रोल-प्लेची आयडीया खूपच मस्त आहे. आणि त्यात तू काय-काय करणार हे आपण दोघांनी मिळून ठरवलं होतं ना? मग आयत्या वेळी तू हे काय करत्येस?”

“मान्य आहे की आपण मा‍झ्या रोलवर बोललो होतो. पण त्यात तू तुझ्या एकट्याच्याच फॅन्टसीचा विचार केलास असं नाही का वाटत तुला? सेक्स टॉईजचा डेमो द्यायला एक सेल्सगर्ल येते आणि डेमोच्या निमित्तानं तुला सेक्स प्लेझर देते, असाच प्लॅन केलास ना तू?”

तिच्या बोलण्यात आता राग दिसून येत होता आणि त्याच रागानं ती तो डिल्डो अजून आत घुसवत होती.

“सीमा, प्लीज! तुला प्लॅन मंजूर नव्हता तर तसं सांगायचं होतंस ना. आधी हो म्हणून नंतर बदल करणं चुकीचं आहे. आपलं काय ठरलं होतं? माझे हात बांधल्यावर तू तो रबरी डिल्डो स्वतःच्या मागं घालून मला डेमो दाखवणार, बरोबर?”

“अगदी बरोबर! तुला माहितीय मला मागून घातलेलं अजिबात आवडत नाही. पुढुन मी तुला कधीतरी अडवलं का? पण तुझी फॅन्टसी पूर्ण करण्यासाठी तू प्लॅनमध्ये हा बदल केलास. मी म्हणत होते, डिल्डो पुढून घेते. पण तू म्हणालास, नाही. मागूनच घ्यायचा. त्यावेळीच मा‍झ्या डोक्यात हा प्लॅन तयार झाला. घे आता मागूनच!” असं म्हणून तिनं अजून जोर लावून डिल्डो आत घुसवला.

वेदनेनं मा‍झ्या डोळ्यांत पाणी आलं. मी कळवळून तिला विनंती केली, “सीमा, प्लीज मला माफ कर. मी पुन्हा तुझ्यावर मागून घ्यायची जबरदस्ती नाही करणार. मी मुद्दाम प्लॅनमध्ये मागून डिल्डो घ्यायची आयडीया घुसवली होती. पण माझी आयडीया आता माझ्याच मागं घुसलीय. सॉरी सीमा! आय लव्ह यू सीमा.”

“ओह्, आय लव्ह यू टू डार्लिंग,” असं म्हणत तिनं डिल्डो बाहेर खेचला. पुढं येत तिनं तो रबरी लवडा खुर्चीवर ठेवला आणि पटापट माझे दोन्ही हात सोडवले. मग मला करकचून मिठी मारत, टाचा उंचावून तिनं आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवर टेकवले.

मा‍झ्या ओठांची, चेहऱ्याची चुंबनं घेत असतानाच तिनं मला धक्का देऊन खाली पाडलं. अंगावर उरलेला एकमेव कपडा, तिची लाल चड्डी तिनं उतरवली.

मी पाठीवर पडलो होतो. माझा लवडा ताठलेलाच होता. ती चड्डी काढत असताना तर तो अजून आचके द्यायला लागला.

मा‍झ्या दोन्ही बाजूंना पाय टाकत ती खाली बसली. एका हातानं आपल्या योनीपाकळ्या फाकवत दुसऱ्या हातानं तिनं माझा लवडा हातात घेतला. नेम धरुन लवडा योनीत घुसवताना तिच्या चेहऱ्यावर समाधान ओसंडून वाहत होतं.

माझा लवडा हळूहळू तिच्या आत-आत शिरत असतानाच मी हात लांब करुन तिचे कडक स्तनगोळे ताब्यात घेतले. हळू-हळू मा‍झ्या लवड्यावर वर-खाली होताना तिनं विचारलं, “अजून कुठल्या खेळण्याचा डेमो बघायचाय का, सर?”

मी हसत म्हणालो, “हो, तुझा…”

डेमो भाग : २

“म्हणजे, तुम्ही म्हणताय की मला लेव्हल थ्री सहन नाही झाली? मग लेव्हल सेव्हनपर्यंत बायका कशा काय वापरणार हे मशिन?” “हाच तर खूप मोठा गैरसमज असतो पुरुषांचा, सर. त्यांना वाटतं की आपणच शारीरिक यातना सोसू शकतो. आपण किती ताकदवान, यावर ते स्त्रियांच्या सहनशक्तीची लेव्हल...

डेमो

दुपारची वेळ होती. मी घरी एकटाच एका कथेवर काम करत बसलो होतो. दुपारच्या वेळी शक्यतो कुणी डिस्टर्ब करायला येत नाही. त्यामुळं सलग लिखाण करता येतं. कथा जवळ जवळ संपवतच आणली होती. इतक्यात डोअरबेल वाजली. मी कथेच्या क्लायमॅक्समध्ये इतका गुंगलो होतो की, कुणीही आलं तरी दार उघडू...

error: नका ना दाजी असं छळू!!