दूर जाण्यापूर्वी भाग : ३

“मिस्टर राजवर्धन! तुम्हाला असं वाटत नाही का की तुम्ही जरा जास्तच एकाग्र होताय? नको त्या ठिकाणी?” स्वाती

ती तिच्या चेहऱ्यावरची केसांची बट कानामागे अडकवत पुढे चालत आली आणि बाजूच्या खुर्चीवर मांडीवर मांडी टाकून बसली.

“स.. स… सॉरी!” त्याने मन खाली घातली.

“सॉरी??? कशासाठी सॉरी?” तिने त्याला पकडलं.

“त… ते.. मी बघत होतो ना! म्हणून!” तो खरंच गडबडून गेला होता.

“आणि काय बघत होतात तुम्ही?” तिने त्याचा पुरता कोंडमारा केला होता. त्याने बऱ्याच मुलींशी हेल्दी फ्लर्ट केलं होतं. पण त्याच्याशी कुणी एवढं फ्लर्ट कधी केलं नव्हतं.

“त… ते.. काही नाही!”

“होऽऽऽऽ??? मग सॉरी कशासाठी म्हणालात??” खरंच अभ्यासात हुशार असणारी मुलं या बाबतीत जरा कच्चीच असतात. त्याला छेडण्यात तिला खूप मजा येत होती.

“मला कशासाठी बोलावलं इकडे?”

“म्हणजे तुम्हाला माहिती नाही?”

“नाही!” त्याची नजर जमिनीत गाडलेलीच होती.

“भांडीकुंडी खेळायला बोलावलंय! खेळूयात?”

“सांग ना, नाहीतर जातो मी!”

तो वैतागला होता. तिच्या मनात जे होतं, तेच त्याच्या मनात होतं, पण त्याची हिंमत होतं नव्हती आणि तीही त्याला छेडण्यात वेळ काढत होती.

“जाणार तू? जा!”

ती त्याला आणखी चिडवत होती. तिच्या एकंदरीत वागण्यावरून ती टिपिकल आंटी झाली होती, हे त्याला जाणवत होतं. पण तो रिस्क घेण्यास तयार नव्हता. तो उठला आणि चालू लागला. ती खट्याळपणे हसत त्याचं निरीक्षण करत होती.

“काही लोक उपासमारीनं मरतात, आणि काहींना पंचपक्वानांच्या ताटातील घास उचलणं होत नाही!” ती स्वत:शीच पुटपुटली.

तो खाली गेला होता. ती उठून मागोमाग खाली गेली. तो हॉलमधून बाहेर पडणार एवढ्यात तिने त्याला हाक मारली, “राजवर्धन!”

“काय आता?” तो खरंच वैतागला होता. स्वत:वरच. हिंमत करू शकत नसल्याबद्दल!

“बस इकडे!” तिने सोफ्याकडे बोट केलं! तो जाऊन सोफ्यावर बसला.

“राजू तुला आठवतं का? लहानपणी तू यायचास तेव्हा आमच्या गच्चीवर आपण रात्री लाईट लावून सगळे कॅरम खेळायचो. माझ्या मैत्रिणी असायच्या तू, अमोल, केतन आणि अमेयपण असायचात!” ती त्याच्या समोरच्या बेडवर बसत म्हणाली.

“हो! खूप उशिरापर्यंत जगायचो आपण आणि तिथेच झोपायचो सगळी मुलं मुलं!”

“तेव्हा तू खरंच झोपयचास?”

“म्हणजे?” खरं तर मनातल्या मनात तो खजील झाला होता.

“म्हणजे तू झोपयचास तेव्हा की आणखी काय करायचास?”

“झोपयचोच! अजून काय करणार?”

“अच्छा! मग माझ्या छातीची मापं कोण घ्यायचं?” तिने असा प्रश्न फेकला की तो हबकलाच!

खरं तर तो जेव्हा शेवटचं इकडे आला होता तेव्हा तो सातवीत होता आणि स्वातीने कॉलेजात जात असे. स्वाती सुरवातीपासूनच उफाड्याच्या अंगाची होती. तिचे अवयव कोवळ्या वयातच सुधारले होते आणि त्याला नुकताच स्त्री आणि पुरुषा मधला फरक कळू लागला होता.

त्याला कॅरममध्ये बिलकुल इंटरेस्ट नसे पण वाकून खेळत असताना तिची नुकतीच फुलू लागलेली छाती पाहण्यासाठी तो तासन तास बसून राहत असे. सगळे झोपले तरी याच्या डोळ्याला डोळा लागायचा नाही. सगळे गाढ झोपी गेले की हा उठून स्वातीची छाती नाजूकपणे कुरवाळत बसत असे.

अक्षरश: रात्रभर तो स्वातीच्या कपड्यांमध्ये हात घालून तिचे स्तन कुरवाळत बसत असे. त्याला तेव्हा वाटायचं की ती गाढ झोपलीय पण त्याला आत्ता कळलं की ती तेव्हा जागीच असायची. पण झोपेचं नाटक करत असायची. तो नि:शब्द झाला, त्याला काय बोलावं हेच कळेना.

“लहान होतो तेव्हा मी, मला कळत नव्हतं तेव्हा काही!”

“तरी किती हिंमत होती तेव्हा तुझ्यात. काल तुला पाहिलं तेव्हा मला त्या रात्री आठवल्या. मला स्पर्श करणारा पहिला पुरुष आहेस तू. एवढ्या लहान वयात तुझा हात इतक्या हळुवार माझ्या शरीरावर फिरायचा. मला वाटलं आता तर तू एक्सपर्टच झाला असशील. पण तू तर ‘ढ’ गोळा आहेस!” तिच्या गळ्यातल्या मंगळसूत्राशी खेळत बोलली.

“असं काही नाहिये, आता मला माझ्या मर्यादा समजल्या आहेत एवढंच!”

“हो का? मग तुला हे ही समजलं असेल की मी आज एकटी असताना तुला इथे का बोलावलं?”

“मला अंदाज आला होता?” राजू

“आणि तरीही तू आलास, तेव्हा मर्यादा आठवल्या नाहीत का?” तो निरूत्तर झाला.

ती उठली आणि त्याच्या शेजारी जाऊन बसली. अगदी त्याच्या मांडीला मांडी लावून. त्याने मान खाली घातलेलीच होती.

“राज! कशाची भीती वाटतेय तुला?” तिने त्याच्या खांद्यावर आपला हात ठेवून हलकेच दाबला.

“भीती नाहिये वाटत! पण तुझं लग्न झालंय, आणि मी तुला ताई म्हणतो.” त्याला खरंच अपराधी वाटू लागलं होतं.

“ठीक आहे!” म्हणून ती उठली आणि आत आतल्या खोलीत निघून गेली.

त्याला काही कळेना. त्या सगळ्या रात्री त्याच्या डोळ्यांसमोरून झरझर सरकू लागल्या. तिच्या उमलत्या छातीचा मुलायम स्पर्श त्याच्या तळाव्यांना जाणवू लागला. त्याची कानशि‍ले गरम झाली. एक मन त्याला तिच्याकडे ओढत होते दुसरे नाही म्हणून बजावत होते. त्याचे डोके काम करेनासे झाले. अस्वस्थतेने तो थरथर कापू लागला. शेवटी त्याच्या कामेच्छेचा त्याच्या बुद्धीवर विजय झाला आणि तो उठून आत गेला.

ती काकूंची बेडरूम होती. स्वाती दरवाज्याकडे पाठ करून बेडवर बसली होती. कसलंसं पुस्तक चाळत होती. ती पालथी मांडी घालून बसली होती. डाव हात गादीवर टेकवून तिने तिच्या शरीराचा भार त्यावर टाकला होता. उजव्या बाजूला तिच्या कमरेला वळण पडून तिचा उजवा नितंब उभारून आला होतं. आपला उजवा हात तिने त्यावर ठेवला होता.

गुडघ्यात किंचित दुमडलेला तिचा उजवा पाय डाव्या पायावर स्थिरावला होता. गाऊन गुडघ्यांचाही किंचित वर सरकला होता. तिच्या गोऱ्यापान नडग्या उघड्या पडल्या होत्या. पायाचे तळवे सुद्धा एखाद्या लहान बाळासारखे मुलायम आणि पांढरे शुभ्र होते. तिला त्याची चाहुल लागली. पण तिने तसं दाखवलं नाही.

ती तशीच बसून राहिली. तो जाऊन बेडवर तिच्या मागे अगदी हळूच बसला. एकदा डोळे मिटून त्याने दीर्घ श्वास घेतला. शेवटी मनात निर्णय पक्का झाला. आज पहिल्यांदा तो एका विवाहित स्त्रीच्या शरीराला स्पर्श करणार होता. तसा अनुभवी नव्हता. पण स्त्रियांना बेडमध्ये काय काय आवडतं याची त्याला सगळी माहिती होती. आज प्रॅक्टिकल करण्याची वेळ होती.

पुढे सरकून तो वाकला आणि आपले ओठ त्याने तिच्या नडगीवर अलगद टेकवले. तो तिच्या नडगीचे मांस ओठांत पकडून हळुवारपणे चोखू लागला. तिला गुदगुल्या झाल्या. तिने तिचे खांदे चोरून घेतले. तिच्या कपाळावर आठ्या आणि चेहर्‍यावर हलके स्मित हास्य पसरले.

आपल्या उजव्या हातात तिच्या पायाचा नाजूक तळवा पकडत तो कुरवाळू लागला. ती गुदगुल्या झाल्याने थरथरू लागली. गादीवर उभा केलेला आपला डावा हात सोडून ती बेडवर डाव्या कुशीवर पडली. तीचं पोटापर्यंतचं शरीर एका अंगावर टेकलं होतं आणि छातीपासून पुढचं शरीर पालथं झालं होतं.

आपले कोपरे गादीत रूतवून तिने आधार घेतला होता. हा आलटून पालटून तिच्या दोन्ही पायांच्या नडग्यांचा आस्वाद घेत होता. डाव्या हाताने त्याने तिचा गाऊन तिचे नितंब उघडे पडणार नाहीत एवढा वर केला.

तिच्या उघड्या मांड्या आणि पायावर तिला पंख्याच्या वाऱ्याचाही स्पर्श जाणवत होता. डावा हात तिच्या गाऊन मधून आत घालत त्याने आधी तिच्या नितंबाला एक हळूच चिमटा काढला!

“स्सऽऽऽऽ!” तिने हलका सुस्कारा सोडला. एका हाताने तिच्या पायाचे तळवे आणि दुसऱ्या हाताने तिचा पार्श्व भाग कुरवाळत तो तिच्या नडग्या आणि मांसल मांड्यांवर तुटून पडला होता. साहसा कुणाचेही पाय त्याच्या शरीरापेक्षा जास्त उजळ असतात. पण हीचं अख्ख शरीरच पांढरं फटक होतं. तिचे गोरेगोमटे पाय त्याने चाटून चोखून लालभडक करून टाकले.

ती गुदगुल्या झाल्यामुळे दबक्या आवाजात विव्हळत होती. त्याच्या स्पर्शात आजही तीच नजाकत होती. तिच्या उतावळ्या नवऱ्या सारखा धसमुसळेपणा नव्हता! तशी तीही थोडी रानटी टाईपच होती पण प्रत्येक माणसाला बदल हा प्रिय असतो. कुठलीही नवी गोष्ट त्याला सुख देत असते आणि हेच सुख आज ती अनुभवत होती व अनुभवणार होती.

मांड्यांवरून आपला मोर्चा त्याने हळूहळू वर सरकवण्यास त्याने सुरुवात केली होती. गाऊन आणखी वर करून त्याने तिचे नितंब उघडे केले आणि त्याचं गुबगुबीत मांस त्याने आपल्या तोंडात भरलं! ती उत्तेजनेने मध्येच वळवळ करी. तिच्या कमरेला घट्ट धरून तो तिचे नितंब चोखत होता. तिथे जि‍भेने गुदगुल्या करत होता.

तिच्या पायांभोवती आपल्या पायाचा घट्ट विळखा टाकून त्याने तिच्या कमरेखालच्या शरीराची हालचाल करणं तिच्यासाठी अशक्य करून टाकलं होतं. तिच्या कमरेवरील शरीर त्याच्या प्रत्येक स्पर्शागणिक घुसळत होतं. तिच्या कमरेला उजव्या बाजूला घट्ट धरून त्याने तिला उताणं केलं. ती डोळे मिटून पडून राहिली होती.

उताणी झोपल्यामुळे तिच्या छातीवरचा उठाव थोडा बसला होता. तिने बेडशीट आपल्या मुठीत आवळले होते. पायांची पकड ढिली न करता तो तिच्या वर आला. त्याचे ताठरलेले लिंग तिच्या दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये गुडघ्या जवळ घासत होते. त्याची छाती तिच्या पॅन्टीवर दाबली गेली होती आणि त्याचे ओठ तिच्या अगदी किंचित सुटलेल्या पोटावर तुटून पडले होते.

दोन्ही हातांची तिच्या कमरेवरील पकड वरवर घट्ट होत चालली होती. ती आवेगात फक्त आपल्या मुठी आवळत होती. आपली जीभ त्याने तिच्या खोल बेंबीत घुसवली आणि घुसळू लागला. ती बेभान होऊन उसळ्या मारू लागली. बेडशीट सोडून तिने त्याचे खांदे घट्ट पकडले. त्यानेही तिच्या कमरेवरचे हात सोडत तिचे दोन्ही उरोज गाऊन वरूनच आपल्या हातात घेतले.

तिने स्वत:च गाऊन छातीच्या वर घेत त्याला रस्ता दाखवून दिला. आणखी थोडं वर सरकत त्याने दोन्ही स्तनांच्या मध्यभागी आपलं तोंड खुपसलं. जि‍भेने हळुवारपणे स्पर्श करत तो तिला बेभान करीत होता. ब्रामधून उघड्या दिसणाऱ्या छातीवर त्याने हल्ला चढवला.

ती त्याच्या केसातून भराभर हात फिरवत होती. तिच्या छातीवरचा चुंबनांचा वर्षाव चालूच ठेवत त्याने तिच्या दोन्ही काखांमध्ये हात घालत तिचा गाऊन हातात धरला. तिनेही तिचे दोन्हीही हात वर केले.

त्याने भसकन तिचा गाऊन तिच्या हातांतून बाहेर काढला व भिरकावून दिला. तिच्या कमरेवर बसत त्याने आपला टी-शर्टही काढून टाकून दिला आणि एकदा तिच्याकडे पाहिलं. ती नेहमी प्रमाणे त्याच्याकडे खट्याळपणे पाहत हसत होती. अचानक त्याने तिचे केस धरले आणि तिला उठवत जवळ ओढले. तिच्या उरोजांचा गुबगुबीतपणा ब्रावरूनही त्याच्या छातीवर त्याला जाणवला.

दूर जाण्यापूर्वी

लहानपणी तो दर उन्हाळ्याच्या सुटीत मामाच्या गावाला जायचा. आठवीत गेल्यापासून वेगवेगळे क्लासेस त्याच्या मागे लागले आणि मामाचे गाव त्याच्यासाठी जणू कायमचे बंद झाले. कायमचे बंद म्हणजे सातवीनंतर ते अगदी इंजीनियरिंगची शेवटची परीक्षा देई पर्यंत त्याला मामाच्या गावी जाणं झालं...

दूर जाण्यापूर्वी भाग : २

राजू सोफ्यावर बसला. समर्थ टीव्ही पाहत होता. स्वाती त्याच्या समोरच बेडवर बसून बॅगांतून समान बाहेर काढत होती. केतन फ्रेश व्हायला आत गेला आणि काकू पदराला हात पुसत बाहेर आल्या. "राजू, बाळा मी ठरवलेलं उद्या तुला जेवायला बोलवायचं पण उद्या मला डॉक्टरकडे जायचं आहे मग तू आजच...

दूर जाण्यापूर्वी भाग : ४

दोघांनीही एकमेकांना घट्ट मिठी मारली. तिचे मोठाले उरोज त्या दोघांच्या शरीरांमध्ये चेमटले गेले. त्याने आपले ओठ तिच्या लांबसडक मानेवर टेकवले. तिने आपली हनुवटी उंचावत त्याला जागा करून दिली. तो अधाशीपणे तिच्या मानेवर आणि खांद्यावर चुंबने घेऊ लागला. तिचे हात त्याच्या पाठीवर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!