दूर जाण्यापूर्वी भाग : ४

दोघांनीही एकमेकांना घट्ट मिठी मारली. तिचे मोठाले उरोज त्या दोघांच्या शरीरांमध्ये चेमटले गेले. त्याने आपले ओठ तिच्या लांबसडक मानेवर टेकवले. तिने आपली हनुवटी उंचावत त्याला जागा करून दिली.

तो अधाशीपणे तिच्या मानेवर आणि खांद्यावर चुंबने घेऊ लागला. तिचे हात त्याच्या पाठीवर फिरत होते आणि त्याचे हात तिच्या पाठीवर ब्राच्या बंदांशी खेळत होते. चाटून चाटून त्याने तिची मान आणि खांदे सुन्न करून टाकले.

त्यांच्या शरीरांचा एकमेकांना होणारा स्पर्श त्यांना आणखी उत्तेजित करत होता. तो तिच्या कुशीच्या बाजूला काखेपासून कमरेपर्यंत कुरवाळून तिला गुदगुल्या करत होता. हळूच त्याचा डावा हात तिच्या स्तनावर स्थिरावला. अगदी नाजूकपणे त्याने तिचा स्तन आपल्या मुठीत धरून हलकेच पिळला.

“आऽऽऽऽ ह!” तिला लहानपणीच्या त्या रात्री आठवल्या. त्याचे केस घट्ट धरत तिने त्याच्या ओठांवर आपले ओठ आवळले. त्याच क्षणी आवेगात त्याने दोन्ही हातांनी तिचे दोन्ही स्तन गच्च आवळले. तिच्या हुंकार आतल्या आतच जिरला. उत्कटपणे ते एकमेकांच्या ओठांचा आस्वाद घेत होते. ती उसळून उसळून त्याच्या ओठांवर तुटून पडत होती. दातांत धरून त्याचे ओठ ओढत होती. तोही प्रतिसाद देत होता.

त्याचे ताठरलेले लिंग निकरवरून तिच्या योनिवर घासले जात असल्याने तिच्या उत्तेजनेत आणखी भर पडत होता. तिने आपले ओठ सोडवत त्याच्या छातीवर खांद्यांवर दंडांवर चुंबने बरसवण्यास सुरुवात केली. तो “ताईऽऽ ताईऽऽ” करून विव्हळत होता.

तिच्या ओठांचा गरम स्पर्श त्याला आणखी उत्तेजित करू लागला होता. त्याच्या शरीराला मनसोक्त चाटल्या नंतर तिने त्याच्या छातीला जोराचा धक्का देऊन त्याला बेडवर उताणे पाडले आणि अधाशीपणे त्याची जीन्स आणि अंडरवेअर उतरवली. त्याचे ताठ झालेले लिंग ताडकन तिच्या पुढ्यात उभे राहले. तो तिच्याकडे पाहत होता.

त्याच्या भल्या मोठ्या भाल्यावर नजर गाडत तिने एक पाय उंचावला आणि आपली निकरही उतरून टाकली. ती त्याच्या लिंगावर बसणार इतक्यात त्याने तिला ढकललं! अनपेक्षित हल्ल्यामुळे ती गादीवर पालथी पडली. पण तिने उठण्याचा प्रयत्न केला नाही. जे होईल जसं होईल तसं होऊ द्यायचं, असं तिने ठरवलं होतं.

“एवढी काय घाई आहे?” असं म्हणत त्याने तिच्या ब्राचं हूक सोडवलं.

ब्रा ढिली होऊन पडली. दोन्ही बंदांमध्ये आपली बोटं अडकवत त्याने ते तिच्या खांद्यांमधून मोकळे केले.

“घाई होईल नाही तर काय होईल?” ती सुस्कारे टाकत उत्तरली.

तो तिची पाठ चाटत होता. तिच्या खांद्याला धरून त्याने तिला उताणे केलं. तिचे उरोज मध्यम आकाराचे होते पण तिच्या बांध्याच्या मानाने ते चांगलेच मोठे दिसत होते. वयानुसार आणि एका बाळंतपणामुळे ते जरासे लुळेही झाले होते. पण या प्रकारच्या स्तनांशी खेळणंही एक वेगळीच मजा असते.

लोक नेहमी घट्ट स्तनांकडे आकर्षित होतात. पण असे हे नुकतेच पिकू लागलेले आंबेही काही कमी चविष्ट नसतात आणि म्हणूनच बहुधा कैऱ्यांपेक्षा आणि पूर्ण पिकलेल्या आंब्यांपेक्षाही पाडाचे आंबे महाग असतात.

तिचे दोन्ही स्तन किंचित तिच्या हातांच्या बाजूला ओघळले होते. तिची इवलीशी गुलाबी स्तनाग्रे फटफटू लागली होती. तिच्या उजव्या बाजूला एका अंगावर पडत त्याने तिचा तो लोण्याचा गोळा हातात घेतला. निप्पलला त्याच्या तोंडाच्या दिशेने पकडून धरत त्याने आंबा चोखायला सुरुवात केली.

“स्सऽऽऽऽऽऽऽ! आऽऽऽऽऽऽऽह!” ती हुंकारली.

जेवढा मावेल तेवढा स्तन तो तोंडात ओढत होता. त्याचे लिंग तिच्या मांडीवर चापट्या मारत होते. तिने अलगद आपला हात त्याच्या लिंगावर ठेवून त्वचा मागे ओढत त्याच्या भाल्याचे टोक उघडे केले व तिच्या नाजूक बोटांनी त्याची सुपारी कुरवाळू लागली.

तो आलटून पालटून दोन्ही स्तन अक्षरश: खात होता. ती डोळे मिटून तिच्या शरीरावर होणारा सुखाचा वर्षाव शांतपणे अनुभवत होती. त्याचं मन भरल्यानंतर तो उठून बसला. तिचे डोळे मिटलेलेच होते. त्याने तिच्या मांड्यांत हात घालत पाय फाकवले.

तिची योनी सुरकुतली होती. तिच्या मांड्यांच्या मध्ये हलके बारीक केस उगवले होते. योनिपटले काळी कुळकुळीत झाली होती. हाताच्या बोटांनी त्याने एकमेकांना बिलगून बसलेली ते पडदे अलग केले. जांभळट रंगाची तिची योनी तिच्या पाझरामुळे चिकट झाली होती.

एकंदरीत तिच्या योनिकडे पाहता तिला लग्नानंतर एकही दिवस सुट्टी मिळालेली नाही, असं लक्षात येत होतं. तो काहीसा निराश झाला. पण क्षणार्धात निराशा झटकून त्याने आपलं मधलं बोट योनिद्वारातून आत सरकवलं. अगदी सहज ते आत पर्यंत गेलं.

तिच्या चेहर्‍यावर फक्त एक पुसटसं स्मित हास्य झळकलं. त्याने हळूच आणखी एक बोट आत सरकवलं. अगदी एक क्षणासाठी तिच्या कपाळावर आठ्या पडल्या आणि पुन्हा ते स्मित हास्य झळकलं. आता त्याने तिसरं बोट आत घुसवलं.

“उहुंऽऽऽऽऽ!” ती हलकेच कण्हली आणि आता तिच्या कपाळावरच्या आठ्या जिरल्या नव्हत्या. तिने तिचा खालचा ओठ आपल्या दातांखाली दाबून धरला. त्याने कमालीच्या वेगाने आपली बोटं आतबाहेर करायला सुरुवात केली.

“आहऽऽऽऽऽऽ! आउछ! हम्मऽऽऽऽऽ! हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽऽऽऽ!” ती विव्हळू लागली.

तिचा पाझर पुन्हा सुरू झाला. तिने अचानक दोन्ही हातांनी त्याच मनगट घट्ट धरून त्याला थांबवलं. अनुभवी स्त्रियांना आपल्या आधी झडवायचं असले तर हे करावं लागतं हे त्यानं कुठे तरी वाचलं होतं. ती अगदी काठावर आली होती. अगदी वेळेत तिने त्याला थांबवलं होतं.

“जो तो अवयव ज्या त्या कामासाठी वापरावा.” स्वाती

“पार भोसडा झालाय तुझा! तुला अशीच तर गरम करावी लागणार ना!” तो नकळत बोलून गेला. पण आता त्याला पर्वा नव्हती.

“झालाय ना मग! आता गरम टाक ना आतमध्ये, प्लीज!” तिला त्याच्या उत्तराचं काहीच वाटलं नाही.

त्याचे शिश्न आज प्रथमच एका विवाहितेच्या योनित प्रवेश करणार होतं. त्याने तिचे पाय उचलून जुळवले आणि हातात धरले. मांड्या एकमेकांना चिकटल्या होत्या आणि मांड्यांच्या मुळाशी तिची दाबली गेलेली योनी डोकावत होती. तिच्या शरीराचा एल आकार झाला होता.

तो बेडवरून खाली उतरला व तिला बेडच्या अगदी कडेला ओढलं. आपले तिच्या एका हाताने नडग्यांना जुळवून छातीशी घट्ट धरले आणि तिच्या दाबल्या गेलेल्या योनिच्या मुखावर आपले लिंग अलगद टेकवले. तिने डोळे मिटून घेतले.

“राजू घुसव नं!” ती निर्विकार चेहर्‍याने बोलली.

त्याने एक जोराचा दणका दिला. एका झटक्यात त्याचं अख्खं लिंग तिच्यात घुसलं. वेदनेची कळ सळसळत तिच्या डोक्यात गेली. तिला बऱ्याच दिवसांनी वेदनेचा अनुभव आला होता. मांड्यांच्या दाबाने तिचा योनिमार्ग अरूंद झाला होता. त्याने तिच्या पायांवरची पकड आणखी घट्ट केली आणि त्याचं सावकाश बाहेर ओढलं.

दाबामुळे तिच्या योनिमार्गाच्या रोमारोमांतून संवेदना वाहत तीचं सर्वांग भरून टाकत होत्या. तो पुन्हा सावकाश आत घुसला. “स्सऽऽऽऽऽ!” ती फक्त सुस्कारत होती. खूप वर्षांनी तिला असा अनुभव येत होता. त्याच्या प्रत्येक हालचाली गणिक तिच्या अंगावर शहारे फुलत होते. एका हाताने स्वत:चे उरोज जोरजोरात चुरगळत होती आणि दुसऱ्या हाताच्या मुठीत बेडशीट घट्ट धरलं होतं.

त्याचा वेग आता वाढू लागला आणि तिची उत्तेजनाही. आवेगात ती उसळ्या मारण्याचा प्रयत्न करत होती. कामाग्नी असह्य झाल्याने ती मानेला इकडून तिकडे झटके देऊन आपल्या उत्तेजनेला वाट करून देत होती.

ओठ गच्च दाबून धरत तिने आपले सारे आवाज आतल्या आत जिरवले. तो जोरजोरात धडका देत होता. तिचे उरोज तेवढ्याच जोरात उसळत होते. पाठीला बाक देऊन तिने छाती बाहेर काढली होती.

तिच्या पायावरची पकड मात्र तो ढिली होऊ देत नव्हता. तिच्या मांड्या भरून आल्या होत्या पण त्यांच्या मध्ये होतं असणारे ते परमसुखाचे आघात तिला ते सहन करण्याची शक्ती देत होते.

बोटांनी तिला अर्धं घायाळ केलं असल्यामुळे ती लवकरच झडली आणि तिचे पूर्ण शरीर निपचित पडले. इतका वेळ उचवलेली पाठ आता खाली गेली. डोकंही बेडवर निपचित झालं. जणू तो एखाद्या प्रेता सोबत संभोग करत होता. अचानक तो थांबला.

“स्वाती ताई! उठऽऽ! उठऽऽ! ” तिच्या गालावर चपटी मारून तो तिला उठवत होता.

तिने तिच्या जड झालेल्या पापण्या उचलल्या. त्याच्याकडे पाहत तिने भुंवया उंचावूनच काय असं विचारलं.

“माझं होत नाहिये! काहीतरी कर!” राजू

“माझी शक्ती संपलीय आता, नंतर करूयात.”

“नाही आत्ताच! तोंडाने कर!”

“खरंच रे राजा! माझे प्राणच काढून घ्यायचे बाकी ठेवलेत तू.” ती बरगळली.

“ते मला काही माहिती नाही, कर काही तरी!”

“मला आत्ता खूप त्रास होतोय, पण मी तुझ्यासाठी सहन करतेय. तू कर ना हवं तेवढा वेळ कर, मी करेन सहन!”

“नको अशी मजा येत नाही, तुझाही काही रिस्पॉन्स हवा ना!”

“सांगितलं ना, तू कर, मा‍झ्यात आता ताकद नाही. तू बोटांनी कशाला केलंस आधी, म्हणून झालं हे असं. आता तुला हवं ते कर, पण मला काही करायला सांगू नकोस.”

“असं का? ठीक आहे मग, मी करतो हवं ते.” असं म्हणत त्याने तिच्या हातांना धरून तिला उभं केलं. “ओणवी हो!” त्याने आदेश दिला.

ती वाकली आणि समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर तिने आपले हात टेकले. त्याने त्याच्या पायांने तिचे पाय फाकवले. वाकल्यामुळे तिचे नितंब आणखीच उभारून बाहेर आले. कंबर आणखीच बारीक दिसू लागली. तिचे नितंब फाकवून त्याने तिचे गुदद्वार उघडे केले. कोवळ्या गुलाबी रंगाचे गुदद्वार अजून कोरेच होते.

तिला अजून त्याच्या डोक्यात काय आलं आहे हे कळलं नव्हतं. आणि ती विचार करण्याच्या अवस्थेतही नव्हती. समोरचीच खोबरेल तेलाची बाटली घेऊन त्याने ती आपल्या लिंगावर उपडी केली. लिंगाला तेलाचा अभिषेक झाला. तेलाने थबथबलेल्या लिंगावर एकदा हात फिरवून त्याने तो हात तिच्या गुदद्वारावर पुसला.

“काय करतोयस राज?”

तिथे स्पर्श होताच तिच्या मागावर काटा आला. हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं.

“ते नको हा राजू! प्लीज!” तिचा आवाज जरासा धारदार झाला.

“सहन करणार असं म्हणालीस ना तू! गप्प बस आता. पाय फाकव त्रास कमी होईल!”

त्याच्या आवाजातली जरब वाढू लागली होती. तिने आणखी थोडे पाय फाकवले. तिचे ते भव्य नितंब फाकवत त्याने आपले तेलाने माखलेले लिंग तिच्या गुदद्वारावर टेकविले. त्याने हातांनी तिचे नितंब आणखी फाकवत त्याने सावकाश आपले लिंग आत ढकलले.

“अहं… अहं… हंऽऽऽऽ! आई.. आई.. आई… आऽऽऽ ईऽऽऽऽ. मेलेऽऽऽऽऽऽ!” आता मात्र तिला आवाज दाबत आला नाही. त्याच्या लिंगावरीही कमालीचा दाब पडला.

“नको… नको… नको ना…” ती किंचाळत टेबलवर मुठी आपटू लागली.

तो दाब सहन करण त्यांच्यासाठीही सोपे नव्हते. दोन्ही नितंबावर घट्ट पकड घेत त्याने आपले लिंग सावकाश बाहेर ओढले.

“आऽऽऽऽऽऽऽ ईऽऽऽऽऽऽ गं!” ती पुन्हा किंचाळली.

तोंडाचा चंबू करून ती जोरजोरात हवा बाहेर सोडून वेदना सहन करण्याचा प्रयत्न करत होती. त्याला आरशात सारं दिसत होतं. दोन्ही नितंबावर जोरदार फटके देत त्याने तिची कंबर पकडली. तिचा पार्श्व भाग लालबुंद झाला. तिची कंबर मुठीत आवळून तो दणादण दणके देऊ लागला. तिचा जीव गळ्याशी आला.

“आहाईऽऽऽ! आऽऽऽ आऽऽऽ ईऽऽ! मेले.. मेले… मेले!” असे चित्रविचित्र आवाज मोठ्यांनी तिच्या तोंडून फुटत होते. तो मात्र वर वर अधिकच वेगाने तिचा समाचार घेत होता. आता तिला बिलकुल मजा येत नव्हती. अख्खं शरीर वेदनेने भरून गेलं होतं.

शेवटी बऱ्याच वेळाने त्याचा लाव्हा तिच्या आत ओतून त्याचे लिंग बाहेर आले. तो उभा राहला आणि क्षणार्धात ती खाली कोसळली. तो बाथरूममध्ये जाऊन स्वच्छ होऊन आला. ती तशीच पडली होती. त्याने स्वत:चे कपडे घातले आणि तिचे कपडे व टॉवेल आणून तिच्या अंगावर टाकला.

“उठ फ्रेश हो लवकर!” राजू

“होते!” असं म्हणूनही ती तशीच पडून राहिली.

“मी जातो, फोन करेन नंतर!” असं म्हणून तो खोलीतून बाहेर पडला.

ती त्याच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे किलकिल्या डोळ्यांनी पाहत होती. तिला तो लहानपणीचा अर्ध्या चड्डीतला राजू पाठमोरा जाताना दिसत होता.

दूर जाण्यापूर्वी

लहानपणी तो दर उन्हाळ्याच्या सुटीत मामाच्या गावाला जायचा. आठवीत गेल्यापासून वेगवेगळे क्लासेस त्याच्या मागे लागले आणि मामाचे गाव त्याच्यासाठी जणू कायमचे बंद झाले. कायमचे बंद म्हणजे सातवीनंतर ते अगदी इंजीनियरिंगची शेवटची परीक्षा देई पर्यंत त्याला मामाच्या गावी जाणं झालं...

दूर जाण्यापूर्वी भाग : २

राजू सोफ्यावर बसला. समर्थ टीव्ही पाहत होता. स्वाती त्याच्या समोरच बेडवर बसून बॅगांतून समान बाहेर काढत होती. केतन फ्रेश व्हायला आत गेला आणि काकू पदराला हात पुसत बाहेर आल्या. "राजू, बाळा मी ठरवलेलं उद्या तुला जेवायला बोलवायचं पण उद्या मला डॉक्टरकडे जायचं आहे मग तू आजच...

दूर जाण्यापूर्वी भाग : ३

"मिस्टर राजवर्धन! तुम्हाला असं वाटत नाही का की तुम्ही जरा जास्तच एकाग्र होताय? नको त्या ठिकाणी?" स्वाती ती तिच्या चेहऱ्यावरची केसांची बट कानामागे अडकवत पुढे चालत आली आणि बाजूच्या खुर्चीवर मांडीवर मांडी टाकून बसली. "स.. स… सॉरी!" त्याने मन खाली घातली. "सॉरी??? कशासाठी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!