सकाळी जाग आली तोवर नऊ वाजले होते. लुंगी ओलसर वाटली म्हणून हात लावून पाहिलं. मी स्वप्नातच पाझरलो होतो. तेवढ्यात अमितादिदी आली. माझी भिजलेली लुंगी पाहून तिने हलकेच विचारलं, "हे रे काय झालं?" मीही तिच्याच सुरात उत्तरलो, "रात्री स्वप्नात तुला जोवाळत होतो. मध्येच रसभंग...