Lockdown चा फायदा भाग : ३

मी काय करणार आहे हे त्यांना कळून चुकलं होतं. आता त्या प्रचंड घाबरलेल्या अवस्थेत मला विनवणी करू लागल्या. माझ्या समोरच एकच लक्ष होत ते म्हणजे सासूबाईंना भोगायच काहीही झालं तरी. भले त्यांच्यावर जबरदस्ती करावी लागली तरी मी करणार होतो. इतक्यात सासूबाईंनीं अचानक माझ्या पायावर डोकं ठेवलं आणि रडू लागल्या. 

 
सासूबाई : कृपा करा मला सोडा. मी कोणाला काहीच सांगणार नाही. 
 
मी: सासूबाई फक्त एकदाच मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही. आणि कोणाला कळणार सुद्धा नाही. 
 
तुमच्या पाय पडते मी असं म्हणून त्या वाकल्या आणि त्यांचा पदर खाली पडला. त्यांचे भरलेले स्तन  मला नजरेस पडले. मी आवासून त्यांच्याकडे बघत होतो. मी अचानक मागे सरकलो आणि माझा बर्मुडा खाली घेतला. माझा पूर्ण आकारातला लिंग सासूबाईंसमोर हातात धरून हलवू लागलो. सासूबाईंनी हे दृश्य पाहील आणि त्यांनी आपल्या चेहऱ्यावर दोन्ही हात ठेवून चेहरा झाकून घेतला (त्या रडतच होत्या) मी पुढे झालो त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हात बाजूला घेऊन माझा लिंग त्यांच्या ओठांजवळ नेला. त्यांनी तोंड फिरवल. मी पुन्हा लिंग त्यांच्या ओठांजवळ नेलं . या वेळी माझ्या लिंगातून येणार precum सासूबाईंच्या ओठांना लागला. त्यांनी शी म्हणून हाताने पुसून काढला. 
 
मी: सासूबाई पुसू नका पिऊन टाका याला. अमृत आहे हे अमृत. 
 
सासूबाई : पापात पडू नका जावईबापू. मी अजूनही सावध करतीये तुम्हाला. 
 
मी: पाप पुण्य असं काही नसत. आपण फक्त कर्म करत राहायचं. बाकी फळ मिळेल तेव्हा मिळेल. 
 
असं म्हणून मी पूर्ण नागडा झालो. सासूबाईंना दोन्ही हाताने धरून उठवल आणि त्यांना माझ्या मिठीत घेऊन त्यांच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. अहाहाहाहा त्या broad पाठीवरून हात फिरवताना लोण्यातून हात फिरवतोय असं वाटत होतं . सासूबाई चुपचाप रडत उभ्या होत्या. मी त्यांची वेणी सोडली आणि केस मोकळे केले. मला आता वेळ घालवायचा न्हवता. मी सासूबाईंचे blouse ची बटण काढू लागलो. सासूबाईंनी काहीच प्रतिकार केला नाही. त्यानं कळून चुकल कि आपण जितक जास्त प्रतिकार करू तितका आपल्याला त्रास होणार. त्यामुळे त्या शांत उभ्या होत्या. मी त्यांना नागड केलं. आणि थोडा वेळ बघतच बसलो. गोरं पण शरीर मोठे मोठे स्तन वाढलेला पोट आणि ढुंगणाचा गोल आकार. जरी त्यांचे स्तन  लोम्बकलत असले तरी तो अनुभव मला नवा होता. हाताने मी त्या दोन्ही स्तनांना कुरवाळू लागलो. आणि अचानक एक जोरदार चापटी एका स्तनवर मारली. माझी पाचही बोट स्तनावर उमटली.   स्स्स्सस्स्स्सस असा आवाज सासूबाईंच्या तोंडून आला. मी आणखीन एक जोरदार चापटी दुसऱ्या स्तनावर दिली. आळीपाळीने दोन्ही स्तनावर चापटी मारून मारून ती जागा लाल झाली. तोंडात थुंकी जमा करून स्तनावर थुंकलो आणि जिभेने ते सगळीकडे पसरवून दिल. AC चालू असल्यामुळे माझ्या थुंकीने ओले झालेल्या स्तनाना आणखीच गार वाटू लागला. त्या गारव्यामुळे त्यांची bond आणखीन मोठे झाले. मी अधाश्या सारखा त्यांना तोंडात घेऊन चोखु लागलो. माझा डावा  हात सासूबाईंच्या डोक्याखालून घेऊन त्यांच्या उजवा हात माझ्या डाव्या हातच्या खालून घेऊन मी माझ्या उजव्या हाताने त्यांचे स्तन चोकत होतो. ह्या पोसिशन मध्ये त्या माझ्या आणखीन जवळ आल्या होत्या. त्यांची डोळे मिटले होते. काहीच प्रतिकार करायचं नाही किंवा काहीच रिप्लाय द्यायचं नाही असं त्यांनी ठरवलं होता. मला काहीच फरक पडत न्हवता. मला फक्त या मादीला (सासूबाईंना) भोगायचे होत. मी तोंडात थुंकी जमा केली आणि सासूबाईंच्या ओठांजवळ माझे ओठ नेले. हलकासा किस केला  त्यांनी तोंड फिरवलं . मी हाताने धरून त्यांच्या चेहरा माझ्याकडे वळवला. माझे ओठ त्यांच्या ओठावर टेकवले. आणि जिभेने त्यांचे दोन्ही ओठ विलग करून तोंडात जमा केलेली थुंकी त्यांच्या तोंडात हळू हळू सोडून दिली. त्या अचानक तोंड फिरवून माझी थुंकी बाहेर काढली. मी पुन्हा माझी थुंकी त्यांच्या तोंडात सोडून दिली आणि माझे ओठ तसेच त्यांच्या ओठावर ठेवून दिले. त्यांना नाईलाज होता त्यांनी माझी थुंकी पिऊन टाकली. मी हलकेच हसलो आणि म्हणालो “सासूबाई देऊ का आणखीन” त्या काहीच बोलल्या नाही. मी आता मोर्चा खाली वळवला. बऱ्याच वेळापासून माझ्या लिंगातून precum येत होता त्यामुळे सासूबाईची मांडी  थोडी ओली झाली होती. मी तो precum माझ्या बोटावर घेतला आणि सासूबाईंच्या ओठावर पसरवला. त्यांना बहुधा त्याचा घाणेरडा  वास आवडला नसणार. त्या ओकारी आल्यासारख्या करत होत्या. लगेच मी माझ बोट त्यांच्या तोंडात घातलं. precum संपूर्ण जिभेवर फिरवलं . सासूबाईंनी माझा हात झटकला आणि तोंडात थुंकी जमा करून रागाने त्यांनी माझ्या तोंडावर थुंकून दिलं . त्यांच्या या प्रतिक्रियांमुळे मला राग आला. मी जोरदार त्यांच्या थोबाडीत मारली. आणि त्यांचे केस हाताने धरून त्यांच्या चेहरा माझ्या लिंगासमोर आणला. माझा संपूर्ण लिंग त्यांच्या चेहऱ्यावर फिरवू लागलो. माझ precum  ने जणू त्यांच्या चेहऱ्याचा facial करू लागलो. त्यांनी डोळे आणि ओठ गच्च मिटून घेतले. मी हसतच त्याचे केस सोडून दिले. 
 
आता वेळ होती ती खऱ्या गोष्टीची. ज्या साठी मी आमच्यातल नातं विसरून एखाद्या जनावरासारखा सासूबाईंवर तुटून पडलो होतो. 
 
त्यांना पाठीवर झोपवून मी त्यांच्या वर आलो. त्यांनी त्यांच्या दोन्ही मांड्या अगदी जोराने आवळून धरलेलं होतं . मी थोडासा खाली सरकलो आणि मांड्या विलग करायचा प्रयत्न करू लागलो. पण सासूबाईंनी खूपच जोर लावलेला होता. 
 
मी: सासूबाई जास्त जोर लावू नका तुम्हालाच त्रास होईल. तुम्हाला तुमच्या  मुलीचं संसार टिकवायचं नाही असं वाटतंय मला. 
 
त्या अचानक डोळे उघडून माझ्या कडे बघू लागल्या. त्यांनी दोन्ही हात जोडले आणि आपली मान नकार देण्यासाठी फिरवत होत्या. मी मनात म्हटलं चूप साली. तुला मी भोगणारच. आता त्यांचा जोर कमी झाला. मांड्या विलग करून त्या डोळे मिटून पडून होत्या. मी उठलो शेजारी ठेवलेलं तेलाची बाटली घेतली. खूप सार तेल माझ्या लिंगावर चोपलं . सासूबाईंच्या योनीत लिंग जायला त्रास नको म्हणून योनीत सुद्धा तेल सोडलं. आता मी त्यांच्या मांड्यांमध्ये जाऊन बसलो. माझे दोन्ही हात सासूबाईंच्या कमरेजवळ ठेवून मी वाकलो. माझ्या लिंगाचा टोक योनी मुखाजवळ आणून ठेवल. एका हातावर जोर देऊन दुसऱ्या हाताने लिंगाला धरून मी हळू हळू लिंग सासूबाईंच्या योनीत सारू  लागलो. बऱ्याच वर्षांनी लिंग आत गेल्या मुळे सासूबाईंना त्रास होत होता. मी तेलाची बाटली घेतली माझा लिंग बाहेर काढून त्यावर आणखील थोडं तेल टाकून दिला. एक जोराचा दणका  दिला माझा लिंग मुळापर्यंत योनीत गेलं. माझ्या अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे सासूबाईंना नक्कीच त्रास झाला असणार. त्यांनी शेजारी ठेवलेली उशी घेतली आणि त्याचे टोक तोंडात घट्ट धरून ठेवले. मी खालून दणके द्यायला सुरु केलं . २०-२५ दणक्यानंतर सासूबाईंचा त्रास थोडा कमी झाला असावा त्यांनी उशी बाजून ठेवली आणि आपली मान एका बाजूला करून शांत पडून राहिल्या. मी खालून माझा लिंग आत बाहेर करतच होतो. 
 
lockdown  त्या निरव शांततेत. एक जावई आपल्या सासूला भोगत होता. जगाची काही फिकीरच न्हवती मला. फक्त सासूबाई आणि त्यांचा भरलेलं शरीर एवढंच मला दिसत होत.
 
आत मी माझा वेग वाढवला. माझ्या धक्क्यामुळे सासूबाईंचे स्तन एका लयीत हलू लागले. खालून धक्के देत देत मी स्तनावर चपट्या मारू लागलो त्यांचा चावू लागलो तोंडात धरून चोकू लागलो. अचानक माझ्या लिंगात गुदगुल्या व्हायला लागल्या मी आणखीच जोरात (गुरगुरत) सासूबाईंना भोगू लागलो. त्यांच्या तोंडात तोंड घालून माझी थुंकी सोडून दिली. आणि त्याच क्षणी माझ्या लिंगातून गरम वीर्य सासूबाईंच्या योनीत सोडू लागलो. माझ्या लिंगाच्या प्रत्येक आचक्यामुळे सासूबाई सुद्धा त्यांची कंबर उचलत होत्या. ते त्यांना बर वाटत होत  म्हणून नाही तर माझ्या लिंगाच्या प्रत्येक आचक्यामुळे लिंगाचा समोरचा भाग थोडासा फुगत होता. तो सगळ्यांचाच फुगतो. त्यामुळे सासूबाईंना योनीत त्या particular जागेत काहीतरी होत असणार म्हणून त्या कंबर उचलत होत्या. 
 
साधारण २-३ min लागले मला पूर्ण  रिकामा व्हायायला. मी पूर्ण रिकामा झालो आणि तसाच सासूबाईंच्या बाजूला पडलो. 
 
मला कधी झोप लागली कळलंच नाही. मी तसाच नागडा सासूबाईच्या बाजूला झोपलेलो होतॊ. 

Lockdown चा फायदा भाग : २

सासूबाई त्यांचं ताट  घेऊन आल्या आणि थोड्या वेळात त्यांनी जेवण संपवलं . बाकीचं आवरण्यासाठी त्या KITCHEN  मध्ये गेल्या साधारण अर्ध्या तासात त्या बाहेर आल्या. आणि आम्ही TV  बघत गप्पा मारत बसलो. तेवढ्यात रुपाली (माझी बायको) तिचा फोन आला. इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारून...

Lockdown चा फायदा

नमस्कार माझे नाव समीर वय वर्ष ३०. पुण्याचा रहिवाशी. नाना पेठेत माझे शॉप आहे. तसे माझे गाव लातूर. पण पुण्यात स्थायिक होऊन खूप वर्ष झाली त्यामुळे पुणेकर म्हंटलं तरी चालेल. नुकतेच माझे लग्न झाले. माझी पत्नी लातूरचीच.  दिसायला सुस्वरूप सुंदर. तिचे शिक्षण BA  पर्यंत...

error: नका ना दाजी असं छळू!!