मनीषा भाभी भाग : ४

मग आम्ही एकमेकांचे कपडे काढू लागलो. एकमेकांचे कपडे काढत काढत नग्न केलं. आता भाभी ब्रा-पँटीमध्ये होती तर मी फक्त अंडरवेअर मध्ये होतो.

माझं लक्ष भाभीच्या उघड्या बेंबीकडे गेलं. मी त्यात बोट घालून आतबाहेर करू लागलो. असं करता करता मला एक आयडिया आली. मी भाभीच्या बेंबीत थोडी खीर ओतली आणि जीभेने खीर खाऊ लागलो.

मी जसजसा खोलवर जाऊ लागलो, भाभी सित्कारू लागली. बेंबी चाटता चाटता मी भाभीचे भरगच्च स्तन अंजारू-गोंजारु लागलो.

मग मी भाभीच्या बॉलकडे वळलो. तेव्हा भाभीने जेव्हा ब्रेसीयरचे हुक काढण्यासाठी हात मागे नेले. ती पोझ साधत मी तिच्या गल्लीला ब्रावरूनच ओठ लावले आणि तिचं चुंबन घेऊ लागलो.

भाभीनेही शातीरपणे त्याच अवस्थेत राहत तिचे दोन्ही बॉल बाजूंनी दाबले आणि मला त्या ब्रेसीयरला लागलेल्या घामाचा गंध माझ्या नाकांत शिरला. मला वेड लागायची पाळी आली होती. मग भाभीने मला बाजूला करत ब्रा काढली.

तिचे ते गोरेपान भरगच्च टंच स्तन! जे आत्तापर्यंत चोरून चोरून बघत आलो होतो तेच स्तन आज इतक्या जवळून बघत होतो, नव्हे त्यांचं मर्दन करत करत त्यातला रस ही पिणार होतो.

मी मुद्दाम काय करायचं हे न कळल्यासारखं त्या दुधाच्या गोळ्यांकडे बघत राहिलो. “क्या हुआ, रुक क्यों गये” “आप सिखानेवाली थी ना मुझे?” असं मी म्हणल्यावर भाभीने माझा हात तिच्या हातांत पकडला आणि स्वतःहून तिच्या बॉलवर ठेवला आणि हलकंच दाबला.

मग काय, मला रानच मोकळं मिळालं होतं. तरीही स्वतःवर संयम राखत हळूहळू भाभीने सांगितलंय म्हणून दाबत असल्यासारखं दाबू लागलो. मधूनमधून तिच्या मनुका पिळत होतो. थोड्या वेळाने अगदी हळूहळू वेग वाढवायला सुरुवात केली. भाभीच्या तोंडून ‘आह्’ असा सित्कार निघाला.

तीच ऐकून मी भाभीची बेंबी आणि तिचं तिने साडी नेसल्यावर मला सतवणारं पोट चाटत होतो. भाभीने माझ्या केसांत हात घालून मला वर खेचायचा प्रयत्न केला. मी स्वतःला लूज सोडून तिच्या हातासोबतच वर तिच्या स्तनांवर आलो.

सुरुवातीला स्तन चाटून काढले, मग चोखू लागलो. मी स्तन चोखत असताना भाभी मला तिच्या हातांनी दाबत होती, हळूहळू कण्हत होती. तिच्या त्या हलचालींतून तिला होतं असलेला आनंद व्यक्त होतं होता.

मी हळूच भाभीची मनुका तोंडात घेऊन दातांनी हलकेच चावली. भाभी तळमळून उठली, “आह्.. मोहन, क्या कर रहे हो? सब्र का पाठ याद रखना।” भाभी म्हणाली.

मी काहीच न बोलता हळूच मनुका तोंडात घेऊन चोखू लागलो. त्या भरगच्च स्तनांत भरलेलं दूध येऊ लागलं. मी ते पिऊन टाकलं. काय मस्त होतं भाभीचं दूध. आह्…आत्ताही चव तोंडात रेंगाळतेय.

तितक्यात मी भाभीला मगाशी जसं मी ब्रावरून गल्ली चाटताना गोळे दाबून बसली होती तसेच गोळे दाबून बसायला सांगितलं. मग खिरीची वाटी घेतली, तिच्या गल्लीत ओतली आणि गल्लीच्या खाली तोंड लावलं.

खिरीमध्ये तिच्या गल्लीतल्या घामाचे थेंब आणि आत्ताच दूध काढताना उडालेले काही थेंब असे त्या खिरीमध्ये मिक्स होऊन त्या खिरीला वेगळीच मादक चव आली होती. मग मी भाभीचे गोळे जोरजोरात दाबत भाभीची गल्ली चाटूनपुसून स्वच्छ केली.

तेवढ्यात भाभीने मला हलकेच बाजूला ढकलले आणि ती माझ्यावर आली. ओठांपासून ते पोटापर्यंत चुंबत गेली. माझी अंडरवेअर खेचून काढली. माझा लवडा उभा राहिला.

भाभीने त्याला आपल्या मुठीत धरला आणि म्हणाली, “आज मेरे चुत का सील तुटने वाला है।” मी भाभीला विचारलं, “लेकीन वो तो पहली चुदाई में तुटता है ना?” “तेरे भाई मे इतना दम कहाँ के वो मेरे सील तोड दे? यह इतना सा है उनका।” भाभीने माझ्या लवड्यावर दोन बोटं ठेवत तिच्या नवऱ्याचा माझ्या लवड्याहुन अर्धा ही नसल्याचं दाखवलं.

मग भाभी माझा लवडा मुठीत घेऊन हळूहळू हलवू लागली. माझ्याशी गप्पा मारत मारत हळूहळू वेग वाढवत नेला. माझा लवडा सणकन वाढला आणि आपल्या पूर्ण आकारात आला.

मीही हळूहळू आनंदाने चित्कारत होतो. तेव्हा माझा लवड्याची वरची कातडी पाठी मागे करून तिने माझ्या नाजूक सुपाड्याचं आपल्या नाजूक ओठांनी चुम्बन घेतलं. सुपाडा तोंडात घेतला. हळूहळू ती तोंड मागेपुढे करत होती अन अजून माझा लवडा अजून खोलवर तोंडात घेत होती.

माझा लवडा तिच्या पूर्ण घशापर्यंत आत जात होता. सुपाड्याच्या पुढच्या भागाला भाभीची पडजिभ लागत होती. भाभी माझ्या लवड्यात हरवली होती आणि मी जन्नतची सैर करत होतो. इतक्यात मी चरमसीमेवर पोचलो आणि माझी खीर बाहेर आली. भाभीने माझा सगळा चीक गिळला.

सगळा चीक गिळल्यावर भाभीला मी विचारलं, “अब क्या करना है?” “तुम बडे शातीर हो, तुम्हे सब पता है ना?” असं म्हणत भाभी माझ्या तोंडाशी आली. तिने तिची चड्डी माझ्या तोंडाशी ठेवुन ती बसली. मी ती चड्डी दातांनी काढू लागलो. चड्डी चांगलीच ओली झाली होती. याचाच अर्थ भाभी पाझरली होती.

मी भाभीची चड्डी हातांनी पूर्ण काढून टाकली. आणि तसाच चुत बघत राहिलो. भाभीने मगाशी मी गेल्यावर बहुधा शेव्हिंग केली होती, त्यामुळे सगळं जंगल साफ होतं. “अब चाट ना मेरी चुत!” असं तिने म्हटल्याबरोबर मी भाभीच्या चुतीवरच्या पाकळ्या फाकवत चुतीच्या दाण्याला जीभ लावली.

भाभीने हाताने चादर घट्ट पकडली आणि वरच्या ओठ खालच्या ओठाने घट्ट दाबला. मी हळुहळु भाभीच्या योनित हात घालून तिचा दाणा शोधू लागलो.

आधी एक बोट सहज आत गेलं म्हणून दोन बोटं घातली तर ती घट्ट होऊन गेली होती. याचा अर्थ भाभी मगाशी म्हणाली तशी भाभीची चुत आजही टाईटच होती. मी मग ती दोन बोटं आतबाहेर करू लागलो. थोड्या वेळाने बोटं बाहेर काढली, अशीच एकदोन मिनिटं ठेवली. भाभी सतत चित्कारत होती, म्हणून तिला आराम दिला.

त्या वेळात भाभीच्या जंघा चाटून काढल्या आणि झाट्याचे खुंट होते त्यावरून जीभ फिरवत राहिलो. मग हळूच तीच जीभ भाभीच्या योनित घुसवली, चुत टाईट असल्याचं पुन्हा एकदा जाणवलं. पण मी हळूहळू वरखाली करू लागलो.

भाभी माझ्या केसांमध्ये मला धरून आत दाबत होती, तोंडाने सतत “आह्… ऊह्… उफ्… बा..” असे वेगवेगळे आवाज काढत चित्कारत होती. शेवटी भाभी पुन्हा एकदा झरली. मीही भाभीचा तो रस पिऊन गेलो. अन चुतीत जीभ घालून आतून चाटून काढली.

भाभी म्हणाली, “मुझे मुतने जाना है।” मी म्हटलं, “मुतो ना इधर ही।” आणि असं म्हणून भाभीच्या दोन्ही बाजूंना हात टाकून तिला घट्ट पकडून ठेवलं आणि माझे ओठ भाभीच्या योनिच्या ओठांना लावून तिच्या योनिचं चुम्बन घेत राहिलो.

हळूहळू भाभीच्या लघवीच्या भोकातून गरमगरम मुत बाहेर आलं. त्या दिवानगीच्या नादात मी ते मूत पिऊन गेलो. मस्त खारट चव होती. भाभी एव्हाना दोनदा झडली होती.

भाभीने पुन्हा माझा लवडा तोंडात घेतला आणि गोट्या हाताने कुरवाळू लागली. मधूनच ती लवड्यावर मूठ मारायची आणि गोट्या चोखायची. असं करता करता भाभीने माझा लवडा पूर्ण आकारात येईपर्यंत त्याला जीवनदान दिलं.

भाभी म्हणाली, “अब मुझे चोद दे मेरे मोहन।” मी भाभीला खाटेवर जसं बसतात तसंच एका बाजूकडे डोकं करून झोपायला सांगितलं. स्वतः खाली उतरून भाभीच्या योनिवर लवडा सेट करण्याचा प्रयत्न करू लागलो.

आत्तापर्यंतची सगळी परीक्षा मी थिअरी आणि व्हिडीओजवर पास झालो होतो. पण इथे मात्र अडकलो. लवडा चुतीवर सेट करताच येईना. सारखा घसरत होता. भाभी गोड हसली अन मला डोळा मारत म्हणाली, “तो तुम सच कह रहे थे। पहली चुदाई है तुम्हारी।” असं म्हणून भाभीने माझा लवडा स्वतःच्या हातांनी चुतीत घुसवला.

सुपाडा आत गेल्यावर म्हणाली, “अब धीरे धीरे घुसा।” पण मी कुठला ऐकणार होतो? पटकन धक्का मारला. अर्धा लवडा आत घुसला. भाभी जोरात किंचाळली आणि माझी फाटून हातात आली. भाभीचा आवाज कोणाला ऐकायला गेलाच असता तर आमची काही धडगत नव्हती.

मी भाभीचे दोन्ही पाय आपल्या हातांनी उचलले आणि तिच्या ओठांवर ओठ टेकवून चुंबन घेऊ लागलो. थोड्या वेळाने भाभी थोडी नॉर्मल झाल्यावर लवडा बाहेर काढला आणि पुन्हा धक्का दिला. यावेळी जवळजवळ पूर्ण लवडा भाभीच्या योनित घुसला.

भाभी पुन्हा किंचाळली, पण यावेळी तिच्या तोंडात माझं तोंड असल्याने जास्त आवाज झाला नाही. पण माझ्या पाठीवर भाभीची नखं खोलवर रुतली. मी पुन्हा थोडावेळ थांबलो. पुन्हा बाहेर काढला, थोड्या वेळाने पुन्हा आत घातला. अगदी हळूहळू आतबाहेर करू लागलो. तोंडाने किसिंग करत होतो.

हाताने भाभीच्या मांड्या फाकवुन धरल्या होत्या. इतक्यात भाभीने स्वतःच्या गांडीखाली उशी धरली. मी हळुहळु स्पीड वाढवू लागलो होतो. भाभीने स्वतः मला पाय सोडायला सांगितले, मग मी हातांनी भाभीचे बॉल दाबू लागलो.

मध्येच मला काय आठवलं, माहीत नाही. मी एक हात भाभीच्या योनिच्या खाली नेत भाभीचे नितंब दाबले आणि त्यानंतर भाभीच्या गांडीच्या होलात बोट घातलं. आता चुतमध्ये माझा लंड आणि गांडीत बोट आतबाहेर होतं होते.

भाभी जोरजोरात चित्कारत होती, पण आता हळूहळू तिलाही मजा येऊ लागली होती. भाभीनेच मला स्पीड वाढवायला सांगितलं आणि मी खपाखप धक्के देऊ लागलो. दहा मिनिटांनी भाभीने मला घट्ट धरलं, तरीही मी वेग तसाच ठेवला अन ती झडली.

मी अजूनही झडायचा बाकी होतो. पण भाभीला दोन मिनिटं ब्रेक देऊन पुन्हा हळूहळू सुरुवात करत धक्के मारू लागलो. अशाने माझा पण गळायचा वेळ वाढला हे नंतर लक्षात आलं. मग पुन्हा स्पीडमध्ये नेल्यावर थोड्या वेळाने भाभीने मला पुन्हा घट्ट धरलं.

यावेळी मी स्पीड थोडा कमी करत भाभीला विचारलं, “भाभी, मैं भी आनेवाला हुं क्या करू?” भाभी म्हणाली, “अंदरही डाल दे, बाकी सब बाद मे देख लुंगी।” असं म्हटल्यावर मी स्पीड पुन्हा वाढवला. भाभीने माझी सगळी खीर आपल्या योनित शोषून घेतली.

आम्ही काही वेळ तसेच एकमेकांवर पडून होतो. माझी पहिलीच वेळ असल्याने मी खूप दमलो होतो. भाभीने पुन्हा एकदा माझं दीर्घ चुंबन घेतलं आणि मला म्हणाली, “थँक्स, आज तक मैं ऐसीही किसीं चुदाई की राह देख रही थी।”

भाभीने मला बाजूला झोपायला सांगितलं आणि माझा चिकात चिकट झालेला लवडा चाटून स्वच्छ केला. मग मी भाभीची पुच्ची जिभेने चाटून स्वच्छ केली.

भाभीने पुन्हा एकदा मला थँक्स म्हटलं, तेव्हा तिचा बॉल दाबत मी तिला म्हटलं. “तुम्हारी मदद करने मे मेरा भी तो स्वार्थ था ना।” असं म्हणून मी भाभीला डोळा मारला.

भाभीने माझा हात हातात घेतला. बोटं बोटांत गेली. आणि माझ्या हाताला ओठांजवळ नेत चुंबन घेतलं. माझ्या मनात असणारी मनीषा भाभीची इच्छा पूर्ण झाली आणि आमच्यात एक नातं तयार झालं.

त्यानंतर भाभी मोरेकाकांच्या घरात भाड्याने राहत असेपर्यंत आमचा हा खेळ वरचेवर रंगायचा. मी अनेकदा भाभीची गांडही मारली. ती बोरीवलीला राहायला गेल्यावर आजही कधीतरी आम्ही तिच्या घरीच किंवा बाहेर हॉटेलात भेटून हा खेळ खेळतो.

मनीषा भाभी भाग : ३

मला पण हेच हवं होतं. मी म्हटलं, “ओके मनीषा जैसे तुम कहो। पर मेरा एक प्रॉब्लेम है, मैने आज तक चुदाई नही की है।” भाभी खुश होतं म्हणाली, “तो क्या हुआ, मैं सीखाऊनगी ना मेरे मर्द को!” मर्द शब्द मुद्दाम खालच्या ओठावर वरचा ओठ दाबत भाभी म्हणाली, “तो क्यों नही मदद करुंगा मैं?”...

मनीषा भाभी भाग : २

माझ्या मनात माझ्या लंडाचं उद्घाटन मनीषा भाभीच्या मैदानातच करायचं असं स्वप्न मी बघत होतो. तिला अंघोळ करताना बघून हलवणे हा माझा नित्याचा कार्यक्रम झाला होता. एका दिवशी एक आक्रीतच झालं. अंघोळ करताना भाभीला पुच्ची साफ करण्याची सवय होतीच. पण त्यादिवशी मोरीत शिरल्यापासूनच...

मनीषा भाभी

त्या दिवशी माझा बारावीचा निकाल लागला होता. मी ७०% ने पास झालो होतो. खरं सांगायचे तर, मला एवढे मार्क भेटतील याचा मी विचारच केला नव्हता. मला तर असं वाटायचे की मी गणितामध्ये नापास होणार की काय. पण कसा काय कोनाला ठाऊक, माझा गणित पण सुटला आणि मी मोकळा. मी फस्ट क्लास पास...

error: नका ना दाजी असं छळू!!