मिठीमधील व्याकरण

माझा दूरचा नातेवाईक अमित आणि त्याची बायको प्रिया हे दोघे पुण्यात नोकरीस होते. दोघेही एकाच ऑफिसात कामाला होते. माझीही सतत पुण्याच्या कचेरीत कामं निघत असल्याने माझं त्यांच्या घरी बऱ्यापैकी येणं-जाणं असे.

नात्याने जरी दूरचा असला तरी अमित आणि मी बरेच क्लोज होतो. आम्ही सतत एकत्र राहत असू. लोक आम्हाला भाऊ भाऊच समजत. अमित स्वभावाने अगदी मुडी होता आणि खूप चिडखोर होता. परंतु मी गरजेच्या वेळी त्याला नेहमी मदत करत असल्याने तो माझ्यावर कधीच चिडत नसे.

प्रिया स्वभावाने तशी बरी होती. पण ती कमालीची व्यवहार चतुर होती. अमितला प्रियासारखी बायको मिळाली म्हणून त्याचा संसार सुखाचा चालला होता. दिसायलाही प्रिया बरीच होती. फार सुंदर होती असेही नाही. पण चारचौघीत शोभेल अशी होती.

थोडीशी बुटकी, गोरीपान नितळ त्वचा, मध्यम कमनीय बांधा, मोठाले आकर्षक डोळे, हातभर लांबीचे केस. अगदी वेड लावत नसली तरी ती पुरुषांचे लक्ष आकर्षित मात्र नक्की करत असे.

एकदा अमितला एकट्यालाच कंपनीने ट्रेंनिंगकरिता दिल्लीला पाठविले. पण प्रियाचं माहेर दूर असल्यामुळे आणि तिला सुटी नसल्यामुळे तिला पुण्यात एकटे थांबणे भाग होते. नेमकं तेव्हाच मला पुण्यात कामानिमित्त मुक्काम घडला.

आता अमित घरी नाही म्हणल्यावर मला त्याच्या घरी मुक्काम करणं योग्य वाटलं नाही त्यामुळे मी सरळ लॉज गाठलं रूम बुक केली आणि टीव्ही पाहत बसलो.

काही वेळाने माझा फोन वाजला. अमितचा कॉल होता. त्याने मला प्रियाला वीस हजार रुपये पोच करण्यास सांगितले. त्यावर चुकून बोलून गेलो की, “मी पुण्यातच आहे. उद्या देतो.” तर तो म्हणाला, “मला प्रियाने कसे सांगितले नाही तू आलेला?”

मी म्हणालो, “अरे तिला माहीत नाहिये मी लॉजला थांबलो आहे. ती एकटीच आहे न! म्हणून नाही गेलो घरी.”

“काय यार आपलं घर असून लॉजवर राहलायस? बस का?”

“अरे बरोबर नाही वाटत तसं. तू असताना वेगळी गोष्ट असते.”

“आलास मोठा शहाणा. उद्या चुपचाप घरी जा. ठेवतो आता. सकाळी लवकर उठायचं आहे. साल्यांनी संडेला पण नाही सोडले.”

“ठीक आहे बघतो उद्या, गुड नाईट!”

दुसर्‍या दिवशी तसं जास्त काही काम नव्हतं. पण आता अमितने हे काम गळ्यात टाकलं. पैसे द्यायचं काही नव्हतं पण एवढ्या लांब जायचं जीवावर आलं होतं. तिला फोन केला तर तिच्याकडे गाडी नव्हती त्यामुळे तिला यायला बराच वेळ लागणार होता. शेवटी जाऊन यावं म्हटलं आणि तडक अमितचं घर गाठलं.

तिने दरवाजा उघडला. “सॉरी हं! माझ्यामुळे तुम्हाला उगाच एवढ्या लांब यावं लागलं.”

“आत तरी येऊ दे मला.” मी घरात शिरत म्हटलं.

“बसा हं तुम्ही. मी चहा टाकते.” असं म्हणत ती किचनकडे जाऊ लागली.

“कुठे बाहेर जाणार आहेस का?” मी पेपर चाळू लागलो.

“अहो ते मागे हप्त्याने सोनं घेतलं होतं. त्याचा शेवटचा हप्ता भरून सोनं आणायचं होतं. पण आता कॉल केला तर ते म्हणाले उद्या या.” आतून आवाज आला.

“अच्छा प्रिया, स्वयंपाक वगैरे काही नको हं! मी निघेन चहा घेऊन.”

“म्हणजे तुम्ही आज थांबणार नाही का पुण्यात? एक्चुअली मला यायचं होतं गावाकडे. मला वाटलं तुमच्या सोबत येता येईल. ते गणेशचं लग्न आहे न परवा.” ती किचन मधूनच बोलत होती.

“अरे हो! मग थांबेन मी आजच्या दिवस पण जेवण नकोच. उद्या सकाळी येईल मी घ्यायला तुला.”

“सकाळी येईल म्हणजे? राहणार कुठे? लॉजवर? सकाळीच अमित ओरडलेत मला.”

“बघू. एकतर तुमच्या फ्लॅटला बेडरूम नाही.”

“अहो हा मिळालाय तेच नशीब आणि दोन लोकांना कशाला हवं मोठं घर?” ती म्हणाली.

“तसं नाही गं! तुम्ही दोघेही मला इथेच रहायला सांगताय म्हणून म्हटलं.”

“अहो आत्तापण तर दोघंच आहोत ना?” ती हसली.

“प्रिया, एक काम कर, चहा तूच घे आता. मी झोप काढतो एक. रात्री झोप नाही झाली व्यवस्थित.” मी बेडवर पडलो.

ती बाहेर आली. “मीपण पडणारच होते. रात्री लाईट नव्हती. बिलकुल झोप झाली नाही.”

तिने बेड शेजारीच गादी अंथरली. मी डोळे किलकिले करून ती काय करतेय ते पाहत होतो. ती वाकून गादीवर बेडशीट घालत होती. तिने नारंगी रंगाची साडी नेसली होती आणि काळ्या रंगावर लाल ठिपके असणारा ब्लाउज घातला होता. केस मानेवर गाठ मारून मोकळे सोडले होते. गादीवरील बेडशीट नीट करण्यासाठी ती गुडघ्यावर बसून वाकली आणि मला तिच्या स्तनांची फट दिसली.

मी माझे डोळे गच्च मिटले. तिने बेडशीट व्यवस्थित केलं आणि उशी घेऊन पाठ टेकली. एक हात डोळ्यांवर आडवा आणि एक हात पोटावर ठेवून तिने डोळे मिटले.

मी तिला केसांपासून पायाच्या बोटांपर्यंत न्याहाळू लागलो. तिचा एक हात डोळ्यांवर असल्याने त्या बाजूचा तिचा स्तन अर्ध्याहून अधिक उघडा पडला होता. तसेच तिचा ब्लाउज तिच्या दंडात रोवला होता.

छातीवरून तिरका गेलेला पदर थोडा खाली सरकून पदराच्या आणि ब्लाउजच्या फटीतून तीचं गोरं गुलाबी पोट डोकावत होतं. नकळत मी बेडच्या अगदी कडेवर सरकलो आणि पालथा झोपून माझा एक हात मी कडेला रिकामा सोडला. असं वाटत होतं, जणू ती मला निमंत्रणच देत होती.

थोड्या वेळाने खात्री करून घेण्यासाठी मी तिला दबक्या आवाजात हाक मारली. पण काहीही प्रतिसाद आला नाही. माझी हिंमत आणखी वाढली. मी हळूच तिने जो हात डोळ्यांवर ठेवला होता त्या बाजूच्या तिच्या स्तनावर माझा हात ठेवला. तरीही काही हालचाल झाली नाही.

मग मी तिचा तो लुसलुशीत स्तन हलकेच दाबला आणि हिंमत करून तिच्या पदराखालून हात आत सरकवून तिचा दुसरा स्तनही हातात घेऊन हळूच कुस्करला. तरीही ती निस्तब्ध होती.

माझ्या हाताच्या बोटाने तिचा पदर छातीवरून थोडा खाली सरकवला आणि तिच्या स्तनांच्या घट्ट फटीमध्ये माझं बोट घुसवलं. तरीही ती जरा सुद्धा हलली नाही. मग मात्र मला शंका आली आणि मी माझा हात बाजूला घेतला.

योगायोग होता की ती नाटक करत होती माहिती नाही पण मी हात बाजूला घेताच ती विरुद्ध बाजूला तोंड करून एका अंगावर झाली आणि झोपाळलेल्या स्वरात म्हणाली, “ती गादी ख़राब आहे, पाठ अवघडेल तुमची. तुम्ही झोपा खाली, मी वर झोपेन.”

मला वाटलं ती जागीच होती आणि त्यामुळे असं बोलत होती. म्हणून मी मुकाट्‍याने उठलो आणि तिच्या व बेड्च्या मध्ये असलेल्या अरूंद जागेत कसाबसा अंग चोरून झोपलो. पण कदाचित ती माझ्याशी बोलून लगेच झोपी गेली असावी.

ती काही तिथून उठली नाही. तिची पाठ माझ्याकडे होती. तिचा बांधा अतिशय आकर्षक होता. एका अंगावर झोपल्यामुळे तिच्या कमरेचा उंचवटा कमालीचा मादक दिसत होता.

ब्लाउजच्या आणि कमरेवरील साडीच्या मधून दिसणारी पाठीवरील मध्यरेषा तिच्या बांध्याला आणखीच खुलवत होती. तिच्या रूंद पाठीच्या ब्लाउजमधून गोरी गोरी सपाट पाठ खूपच सही दिसत होती.

ब्लाउजच्या खालच्या पट्टीच्या दाबाने पाठीची मध्यरेषा आणखीच ठळक झाली होती. खांद्यांवरून आलेल्या दोन नाड्यांची बरोबर पाठीच्या मध्यावर गाठ मारलेली होती आणि गाठीखाली दोन लटकनी झुलत होत्या.

मीही एका अंगावर झालो आणि तिच्या जवळ सरकलो. माझ्या लिंगाला तिच्या गोल गुबगुबीत नितंबांचा पुसटसा स्पर्श झाला आणि त्याचा आकार वाढू लागला. मी तिच्या पदराखालून अलगद माझा हात आत घातला आणि तिच्या पोटावर ठेवला आणि तिला माझ्या आणखी जवळ ओढले.

कदाचित ती हलक्या झोपेतच होती तीही मागे सरकली. माझं ताठरलेलं लिंग तिच्या नितंबांच्या फटीत घुसण्याचा प्रयत्न करू लागलं. मी तिच्या दंडावर किस करू लागलो. आणि माझे बोट तिच्या बेंबीत घालून घुसळू लागलो.

तिने अचानक माझा हात पकडला. मी घाबरलो आणि स्वत:ला तिच्यापासून दूर करत विरुद्ध दिशेला तोंड करून पडून राहलो.

मला आता राहवत नव्हतं. थोड्या वेळाने मी पुन्हा तिच्याकडे तोंड केलं. आता ती पुन्हा उताणी झाली होती. मी माझे तोंड तिच्या मानेजवळ नेले आणि तिच्या शरीराचा सुवास घेऊ लागलो.

आणखी एक सेंटिमीटर जरी पुढे सरकलो असतो तरी तिच्या मानेला माझ्या ओठांचा स्पर्श झाला असता. माझे हात शिवशिवत होते. काय करावं सुचत नव्हतं आणि तिने अचानक डोळे उघडले. मी अक्षरश: उडालोच.

ती ओरडली, ”काय चाललंय हे भाऊजी?”

मी विरुद्ध दिशेला तोंड करून डोळे गच्च मिटून घेतले आणि काहीच बोललो नाही.

मिठीमधील व्याकरण भाग : २

ती तिथून उठली आणि वर बेडवर झोपली. ती जागीच होती आणि अतिशय घाबरलेली होती. मी मनातल्या मनात विचार केला हे काय करून बसलो आपण? नुसत्या स्पर्शासाठी केवढी मोठी किंमत मोजणार आहोत आपण? केलं तर काहीच नाही. आता असंही प्रॉब्लेम होणारच आहेत तर मग सगळं उरकूनच टाकू. मी माझ्या मनाची...

मिठीमधील व्याकरण भाग : ३

मी दुर्लक्ष केले आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजचे हुक्स काढले. तिचा ब्लाउज लूज पडला. तिची ब्रापण एकदम सॉफ्ट होती. आता मी ब्रामधून तिचे स्तन कुरवाळू लागलो. खेळता खेळता मी तिचा ब्लाउज उतरवला. तिने काळ्या रंगाची वेल्वेटी स्ट्रिंग ब्रा घातली होती. मी तिच्या काखेखालून हात घालून...

error: नका ना दाजी असं छळू!!