पार्सल भाग : ३

मी त्याला पोचवायला दारात गेलो आणि बाहेरचे दार उघडले. तेवढ्यात अनघाचा आवाज आला,

“अहो, या ना इकडे लवकर.”

चंदूला निरोप देऊन मी किचनकडे गेलो. आतमध्ये अनघाने ते पार्सल उघडले होते. मी त्यावरील पत्ता वाचला, ‘अनघा जोशी (गोळे), वगैरे वगैरे’. पत्ता या वेळीदेखील बरोबर होता. पण तिच्या माहेरच्या आडनावाचा म्हणजे ‘गोळे’ नावाचापण उल्लेख होता. ‘अनघाचे गोळे’ असा जोक माझ्या मनात लगेच आला. परत दुसरे पार्सल आल्याने मनात परत शंकेची पाल चुकचुकली. या वेळच्या पार्सलवर कुरिअरच्या खुणादेखील नव्हत्या.

“अहो इकडे बघा ना. पार्सल कुठे बघता आहात?”

अनघाने मला चंदूची पाठ फिरताच ‘अहो-जाहो’ म्हणायला सुरूवात केली. पार्सलवरची नजर मी अनघाकडे वळवली. ते दृश्य पाहून मी अगदी बेभान झालो. या वेळची अनघाला लागलेली लॉटरी जास्तच भारी होती.

अनघाच्या अंगात काळा चमकणार सॅटीनचा टू पीस ड्रेस होता. तिच्या भल्या मोठ्या स्तनांना पूर्णपणे झाकणारी काळी ब्रा आणि गोल गरगरीत नितंबांना लपेटणारी काळी चड्डी होती. जेवण झालेले असल्याने तिचे गोरेपान पोट टंच फुगले होते.

मी असाच बेभान असताना मला कोणाची तरी चाहुल लागली. माझ्या मागे चंदू उभा होता.

“मला वाटले, वहिनी घाबरल्या आहेत. म्हणून मला ‘अहो’ म्हणून त्यांनी हाक मारली, असे मला वाटले. सॉरी साहेब, सॉरी वहिनी.” चंदू म्हणाला पण दारातून मागे हटला नाही.

अनघाच्या त्याला ‘अहो’ आणि मला ‘अरे-तुरे’ करण्याच्या प्रकाराने त्याचा गैरसमज झाला होता. त्यात तिचा आवाज उत्तेजित झाली की थोडासा घाबरल्यासारखा व्हायचा. एवढेच आमचे नशीब की अनघाची दाराकडे पाठ होती. मागून अनघा जाम सेक्सी दिसत होती. चंदूची पावले थबकणे एका दृष्टीने बरोबर होते.

अनघाची गोरीपान उघडी पाठ आणि गोलाकार नितंब बघून माझीदेखील बोबडी वळाली होती. तिच्या गोऱ्यापान गच्च पाठीवर काळ्या ब्राचा पट्टा घट्ट रूतला होता. चड्डी इतकी टाईट होती की दोन्ही नितंबांचा आकार नजरेला कळत होता. चंदूचा आवाज ऐकून ती चपापली.

“अगं बाई, तुम्ही!!” असे म्हणत तिने किचनच्या कोपऱ्यात पडलेला गाऊन उचलला आणि क्षणात अंगात चढवला. गाऊन इतका जुना आणि विटलेला होता की त्यातून तिचे अंगप्रत्यंग दिसत होते. ती काळी ब्रा आणि चड्डी गाऊन मधून स्पष्ट दिसत होती.

अनघाने गाऊन घालून होताच आम्हा दोघांकडे तोंड केले. तिचा चेहरा लाजल्याने अगदी काव बावरा झाला होता. ती परत आमच्याबरोबर हॉलमध्ये आली. आता चंदूशी गप्पा मारण्याची स्थिती राहिली नव्हती. मी त्याला निघायची खूण केली.

चंदू अनघाच्या पारदर्शक गाऊन मधून दिसणार्‍या भरीव स्तनांच्या जोडीकडे भान हरपून बघत होता. त्या जोडीखाली दिसणारी खोल बेंबी आणि गच्च मांड्यांमध्ये रूतलेली काळी चड्डी त्याला तापवत होती. नकळत त्याचा हात त्याच्या पॅन्टवरील फुगवट्याकडे गेला. तो डाव्या हाताच्या बोटांनी आणि अंगठ्याने तो फुगवटा खाली करायचा प्रयत्न करत होता.

“बरं चंदू, परत आलास की जरूर ये.” म्हणत मी पुन्हा एकदा त्याला निरोप दिला.

त्याची पावले थबकली होती. त्याला बाहेर निघायची इच्छा होत नव्हती. परत हात जोडून नमस्कार करून तो चप्पल घालू लागला. त्याचा स्पीड इतका मंदावला होता की त्याला बघून मी कंटाळलो.

“नमस्ते साहेब. येतो परत. चुकलो असेल तर माफ करा. पण मी आत्ता पाहलेले दृश्य आयुष्यात विसरणार नाही.” असे बोलत तो निघाला. दाराच्या उंबरठ्यात त्याची पावले परत थांबली.

“ये ये.” म्हणत मी दार लावायला हात पुढे केला.

“साहेब, पाय निघत नाहीत हो. येतो म्हणालो, पण सांगा आत येऊ का बाहेर येऊ?”

अनघा जाम वैतागली होती. एकतर तिच्या अंगात तो पातळ झिरझिरीत गाऊन होता. चंदूची नजर तिच्या अंगप्रत्यंगावरून हटत नव्हती आणि हा बाब्या जायचे नांव घेत नव्हता. त्यापूर्वी मी तिच्याशी चाळे केले असल्याने थोडीशी गरम देखील झाली होती. अनघाने हा गुंता सोडवायचा निर्णय घेतला. हॉलमध्ये असतानादेखील मुख्य दाराकडे पाठ फिरवत तिने गाऊन दूर केला.

“आत या नाहीतर बाहेर या. आता हे तुमच्याच हातात आहे.” असे म्हणताना गाऊनने तिच्या पायांत लोळण घेतली होती.

चंदूच्या चेहर्‍यावर हास्य फुलले. अनघासारखी गोरीगोमटी गच्च बाई त्याच्या पुढ्यात केवळ ब्रा आणि चड्डीवर उभी होती. शिताफीने त्याने दार बंद करून आत प्रवेश केला. मघाशी पाहलेल्या दृश्याचा रिप्ले पहायला चंदूला मजा येत होती.

मी थोडा पुढे म्हणजे अनघाकडे सरकलो. अगदी जवळ जाऊन मी तिच्या त्या नव्या ड्रेसला बघू लागलो. तिच्या अंगातली काळी ब्रा सॅटीनच्या कापडाची आणि मोठ्या कपांची होती. त्यामुळे तिचे दोन्ही विशाल स्तन त्या मोठ्या कपांच्या आत नीट बसले होते. काखेचा अगदी थोडासा भाग ब्रामधून दिसत होता.

तिच्या स्तनांवर लटकणाऱ्या मंगळसुत्रावरून माझी नजर तिच्या गोऱ्या पोटावर गेली. अनघाची खोल बेंबी व थोडेसे सैल पोट मला तापवायला पुरेसे होते. बेंबीच्या खाली सॅटीनची काळी चड्डी छान फिट बसली होती. तिच्या दोन्ही गोऱ्यापान भरलेल्या मांड्यां मधला फुगीर भाग त्या चड्डीने झाकला होता.

माझे लक्ष अचानक तिच्या पाठीकडे असलेल्या चंदूकडे गेले. तो तिच्या उघड्या पाठीकडे खूप लोचटपणे बघत होता. अनघाच्या गोऱ्यापान मांसल पाठीवर रूतलेला ब्राचा पट्टा खूप सेक्सी दिसत होता. मागून देखील तिच्या भरलेल्या गोलाकार नितंबांचा आकार त्याला गरम करत होता.

“खूप गच्च गच्च वाटत आहे मला. अशा मोठ्या कपांच्या ब्राची सवय नाही मला.” अनघा ब्राचे कप अँडजस्ट करत म्हणाली.

“कोणत्या कंपनीचा हा माल आहे हे कळत नाही.” मी उगाचच अक्कल पाजळली.

“साहेब, ही तर अप्सरा ब्रॅंडची ब्रा आहे बहुधा.” चंदू उत्तरला.

“अरेच्या, तुला बरीच माहिती दिसते ब्राबद्दलची,” मी बोललो, “अरे पण अशी मोठ्या कप्सची ब्रा कशाला बनवत असतील?”

“वहिनी, तुम्हाला तरी समजले का नाही?” मॅडमवरून तो ‘वहिनी’ शब्दावर घसरला.

अनघाने त्याच्याकडे बोलायला तोंड केले. आता तिचा पुढचा भरलेला मालामाल भाग त्याच्या अगदी जवळ आणि आवाक्यात आला होता.

“हे दोन्ही कप्स अगदी बरोबर आहेत की.” असे म्हणत त्याने अनघाच्या ब्राच्या कप्स जवळ हात नेले.

मला खात्री झाली की हा आता तिच्या दोन्ही बॉल्सला पकडणार. खरंतर अनघाचे दोन्ही बॉल पकडून दाबावेत असे मलापण वाटत होते. पुढे काय होणार याची मला उत्सुकता वाटू लागली.

चंदूचे दोन्ही हात तिच्या ब्रावर पोचले. तिथे कप्सच्या वरच्या भागाकडे बोटे नेत त्याने बोटांची चिमूट तिथे तयार केली आणि खसकन दोन्ही चिमटी खाली केल्या. काय आश्चर्य, तो तिच्या बॉल्सला दाबत नव्हता. त्या ब्राला कप्सच्या जवळ एक झिप होती.

दोन्ही बाजूची झिप निघताच ब्राच्या कप्सला कप्पा तयार झाला. तिथे अगदी गोलाकार वर्तुळाच्या आकाराची दोन भोके दिसू लागली. ती काळी ब्रा चक्क अप्सराची फ़ेमस फिडींग ब्रा होती आणि तिचे दोन्ही गोरेपान विशाल स्तन त्या भोकांमधून बाहेर आले होते.

अनघाच्या स्तनाग्रांचा आकार कडक आणि टोकदार झाला होता. दोन्ही कडक तपकिरी स्तनाग्रे पूर्णपणे मोकळी होऊन लटकत होती. न्युटनने अनघाचे ते वजनी झुकलेले आंबे पाहिले असते तरी त्याला गुरुत्वाकर्षणाचा नियम लगेच सुचला असता. उगाच झाडावरून फळ पडायची वाट पहावी लागली नसती.

अनघाचे स्तन चंदूसमोर असे उघडे पडल्याने ती कावरी बावरी झाली. चंदू खूपच उत्तेजित झाला. त्याचा एक हात पॅन्टवरील उंचवटा कमी करायला खाली गेला. त्याचा तो उंचवटा पाहून न्युटनला कदाचित गुरुत्वाकर्षणाचा चौथा नियम म्हणजे नियमाला अपवाद देखील समजला असता.

चंदू आणि मी अनघाचे स्तन बघून जाम खुश झालो. आपले उघडे स्तन एक परपुरूष बघत असताना चटदिशी झाकून घेईल ती अनघा कसली. तिने मात्र आपले दोन्ही स्तन चंदूला बिनदिक्कत पाहू दिले.

“तुम्ही माझ्यावर काय जादूचे प्रयोग करता आहात का?” तिने विचारले.

“जादू तर तुमच्या ह्या स्तनांच्या जोडीत आहे. मी काय करणार?”

चंदू नजर न हलवताच उत्तरला आणि माझी पर्वा न करता अनघाच्या स्तनांवर आपल्या हाताचे पंजे आणले. अनघाचे आंबे पकडले की तिचा विरोध पूर्णपणे नाहीसा होतो हे मला अनुभवाने समजले होते. प्रात्यक्षिक तर समोर दिसत होते. अनघा अगदी तयार ‘चंद्री’ दिसत होती. ‘मालाचा भाव विचारावा आणि सरळ घेऊन जावा’ असा तिचा चेहरा झाला होता.

‘चंदूने चावटपणे चंद्रीचे चेंडू चेपले, चोखले, चोळले, चिवडले.’

बापरे!! माझ्या लाडक्या बायकोच्या विशाल मोकळ्या आंब्यांशी चंदू खेळत होता आणि मला उगाचच भाषेतला अनुप्रास अलंकार सुचत होता. इथे अनघाचे छातीवरचे दोन्ही अलंकार चंदूच्या हातांखाली दबले होते.

चंदू मनापासून तिचे स्तनमर्दन करत होता. अनघापण त्याला चांगला प्रतिसाद देत होती. तिची दोन्ही बोंडे चांगलीच कडक झाली होती. भरपूर वेळ दाबादाबी झाल्यावर तिने उजव्या स्तनाचे बोंड बोटांच्या चिमटीत धरून थोडे पुढे केले. चंदूसारख्या सराईत माणसाला याचा अर्थ सांगायची गरज नव्हती.

चंदूचे तोंड शिताफीने तिच्या उजव्या बोंडावर गेले. माझ्या सेक्सी बायकोचे स्तनाग्र तो चोखू लागला. दुसऱ्या मोकळ्या हाताने तो तिचा डावा बॉल दाबत होता. एखाद्या गोचीडासारखा तो तिच्या आंब्याला लागला होता. उजवा आंबा मनसोक्त चोखून झाल्यावर स्वारीने डाव्या स्तनाकडे मोर्चा वळवला. डावा स्तन चोखताना त्याचे हात अनघाच्या कमरेतून फिरत होते.

मी अनघाच्या पाठीमागे उभा होतो. तिचा चंदूच्या तावडीतून मोकळा झालेला उजवा स्तन माझ्यासमोर मोकळा लटकत होता. त्याचे बोंड अगदी कडक आणि काळे पडले होते. अनघाच्या त्या कडक आणि उष्ट्या बोंडाला मी बोटांच्या चिमटीत पकडले. बायकोच्या उष्ट्या बोंडाशी खेळायला मला मजा येत होती.

अनघा चंदूच्या खेळात रमली होती पण तरीदेखील तिने आवर्जून मला तिचा उजवा उष्ण स्तन ऑफर केला. तिलापण एकाच वेळी दोन दोन पुरूषांची तोंडे आपल्या आंब्यांशी खेळत आहेत याचा आनंद होत होता. मी तिचा स्तन डोळे मिटून चोखत होतो. माझे भान हरपत असताना चंदूच्या वाक्याने जागेवर आलो.

“वहिनी, साहेब आणि मी दोघेही तुमचे दूध पित आहोत, हे तुम्हाला आवडले का नाही?”

पार्सल

सकाळची काही कामे आपल्या नवर्‍यानेच करावी अशी बायकोची अपेक्षा असते. अनघादेखील या नियमाला अपवाद नव्हती. सोमवारची सकाळची वेळ होती. मी ऑफिसला जायच्या तयारीत होतो. सोमवार म्हणजे आठवड्याचा पहिला दिवस असल्याने मला जायची घाई होती. जाता जाता नेहमीप्रमाणे चहा आणि बिस्किटे...

पार्सल भाग : २

अहाहा!! समोरून अनघा कशी दिसत होती हे सांगायला शब्द अपुरे पडतील असे वाटू लागले. तिचे दोन्ही भरलेले गोरेपान स्तन ब्राच्या कपांबाहेर माना काढून लटकत होते. दोन्ही तपकिरी निप्पल्स गोलाकार आणि कडक झाली होती. मी परत नव्याने तिचे दोन्ही स्तन हातात घेतले. माझी बोटे तिच्या...

पार्सल भाग : ४

अनघाने मान डोलावली तशा बाकी इतर वस्तू आपोआपच डोलत होत्या. चंदूचे हात अनघाच्या गोल गरगरीत पुठ्ठ्यांवरून फिरत होते. कमरेच्या चमकणाऱ्या वळ्या त्याने चुरून चुरून लालबुंद करून टाकल्या होत्या. अनघाच्या पार्श्वभागावर तो जोरजोरात चापट्या मारू लागला. तिच्या काळ्या चड्डीच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!