सांग सये भाग : २

आता झोपल्या झोपल्याच दोन्ही हातांनी कसेबसे तिच्या ब्लाउजचे पाहिले हुक काढले तिच्या स्तनरेषेचा खोलगटपणा थोडा कमी झाला. तसेच करून मी ब्लाउजचे शेवटचे हुकपण काढले.

तिची ब्रा आता दिसू लागली. मी आणखीच उत्तेजित झालो. आता फक्त दोन हुक्स आणि मला तिचे स्तन दिसणार होते. मी माझ्या नशीबावर जाम खुश होतो. ‘शैलेजाताईचे भांडण शक्य तेवढ्या उशिरा मिटावे आणि मला रोज तिच्या वक्षांशी असेच खेळायला मिळो’, अशी प्रार्थना सुद्धा मनातल्या मनात मी करू लागलो होतो. खालून दुसरे हुक काढताना माझा तोल गेला आणि माझा हात दणकन तिच्या स्तनावर आदळला!

तिने झटकन डोळे उघडून माझ्याकडे अगदी रागात पाहिले आणि छातीवर हात धरून ती तिथून निघून गेली. माझी जाम टरकली. आता बाबा मरेपर्यंत मारणार. आई माझ्याशी बोलणार नाही. पाहुणे माझ्या तोंडात शेण घालणार. सगळे मला नावं ठेवणार अशा असंख्य विचारांचे काहूर माझ्या मनात माजले.

मी रडकुंडिला आलो. पालथा पडून गादीत तोंड घुसवून स्वत:ला असंख्य शिव्या दिल्या. मला खूप भीती वाटत होती आणि शैलेजाताई आईबाबांना ही गोष्ट सांगितल्याशिवाय राहणार नाही, ही तर माझी पक्की खात्रीच होती.

काय करावं काही कळत नव्हतं. माझे हात पाय थरथरत होते. डोक्याला मुंग्या आल्या होत्या. पण माझ्या हातात काहीच नव्हते आता. मी कशाला एवढी हाव केली असा विचार करून स्वत:ला कोसू लागलो.

दहा मिनिटांनी पुन्हा दाराचा आवाज आला. माझी तिकडे पाहण्याची हिंमत होईना. शेवटी मनाचा धीर केला आणि झोपेत असल्याचं नाटक करत दरवाज्याकडे पाहिले. तर शैलेजाताई छातीवरचा पदर नीट करत खोलीत येताना दिसली.

आता काय होणार? माझी छाती अजूनच धडधडू लागली. ती येऊन कॉटवर बसली. मी फ़क्त चड्डीत मुतायचा राहलो होतो. आता ती काय करणार ह्या विचाराने मी थरथरू लागलो. मी माझे तोंड गादीत आणखी जास्त रूतवले. तिने हलकेच माझ्या केसांतून हात फिरविला आणि म्हणाली,

“काय झालं पप्पू? तुला थंडी वाजते का? एवढा का थरथरतोयस?”

मी उठलो आणि सरळ तिचा हात दोन्ही हातात घट्ट धरून रडू लागलो, ”शैलेजाताई, मला माफ़ कर. खरंच चुकलं माझं. ताई प्लीज कुणाला सांगू नकोस न माझ्या हातून असा गाढवपणा घडला ते. प्लीज! आई शप्पथ मला खरंच कळलं नाही मी असं का केलं. प्लीज शैलेजाताई!”

“पण मला कळलं! अरे वेड्या रडू नकोस. मी नाही सांगणार कुणाला.” ती म्हणाली.

“खरंच? थॅंक यु शैलेजाताई!” मला हसावे की रडावे कळेना.

“एवढं टेंशन नाही घ्यायचं. अरे हे वयच तसं असतं. अशा इच्छा होतात या वयात.” ती म्हणाली.

आता मलाच लाज वाटायला लागली. मी झटकन तिचा हात सोडला.

“का रे? आत्ता काही वेळापूर्वी माझ्या शरीराला स्पर्श करण्यासाठी धडपड चालली होती आणि आता झिडकारून लावतोस?”

“सॉरी न शैलेजाताई!” मी पुन्हा काकुळतीला आलो.

“नुसतं सॉरी नाही, तुला एक शिक्षा भोगावी लागणार आहे.”

असं म्हणत ती पुढे सरकली आणि माझ्या खांद्यांना धक्का देऊन तिने मला बेडवर उताणे पाडले. मला काहीच कळेना. मी पुन्हा घाबरून गेलो. शैलेजाताई विचित्र नजरेने अगदी माझ्या डोळ्यांत रोखून पाहत होती.

ती अचानक हसली आणि तिने छातीवरचा पदर स्वत:च्या हाताने बाजूला केला आणि माझ्या बाजूस दोन्ही हात टेकवून ती माझ्या अंगावर जराशी झुकली. ते दोन भरगच्च स्तन अगदी माझ्या डोळ्यांसमोर होते. मला काहीच कळेना.

“घे, आता मनसोक्त खेळ म्हणजे तुझं मन एकदाचं शांत होईल.” ती हसत म्हणाली.

“नको!” मी फ़क्त एवढंच बोलू शकलो.

“अरे ह्या वयात अशा इच्छा होणं नैसर्गिक आहे. त्यात चुकीचं काही नाही. उलट असं मनात दाबून ठेवशील तर त्रास होईल तुला. मला हे कळलं म्हणून नाहीतर असं तू कुणाशी शेयर थोडी करू शकला असतास?” ती समजावण्याच्या स्वरात बोलली.

मला काय बोलावं कळेना.

“हं! चल कर सुरवात. घाबरू नकोस. मी नाही सांगणार कुणाला.” असं म्हणून तिने माझा एक हात धरून तिच्या स्तनावर ठेवला आणि जोरात दाबला. माझे लिंग पुन्हा ताठ झाले.

मला जे घडतयं ते स्वप्नच आहे असं वाटू लागलं. माझ्या नसांतून जणू रक्ताऐवजी आग वाहू लागली होती. तिने हसत माझा दुसरा हात देखील उचलून तिच्या दुसर्‍या स्तनावर ठेवला आणि परत तसाच दाबला. मी संकोचत संकोचत दोन्ही हातांनी तिचे दोन्ही वक्ष हलकेसे दाबले.

ती शहारली आणि खांदे उंचावत तिने अंग चोरून घेतले. माझे स्वत:वरचे नियंत्रण सुटू लागले. मनात तरीही भीती होतीच. पण शेवटी विचार केला आता होऊ दे जे व्हायचे ते. आणि स्वत:ला जराही न आवरता मी तिचे दोन्ही स्तन माझ्या मुठींनी करकचून पिळले.

“आहऽऽऽऽ हळू ना वेड्या!! दुखतं नं. मी कुठे पळून नाही चालले. सावकाश होऊ दे.” आणि असे म्हणून ती माझे केस कुरवाळू लागली.

“मला कंट्रोल होतं नाहिये शैलेजाताई!!” मी विव्हळत बोललो.

“हंऽऽ फर्स्ट टाईम आहे न असंच होणार.” ती खिदळली.

मी हळूहळू खिळीला येऊ लागलो. मी तिच्या स्तनांवरून माझे हात गोल गोल फिरवू लागलो. मला काय करू आणि काय नको असं झालं होतं.

“काय रे? मजा येतेय ना?” ती असं मधून मधून मला छेडत होती.

तिने अचानक माझे हात धरले आणि बाजूला केले. पदर नीट करून ती बाहेर गेली. मला कळेना की ही गेली कुठे? ती तिची पर्स घेऊन आत आली आणि पर्स उशीजवळ ठेवून माझ्या अंगावर पडली. माझ्या लिंगावर तिच्या मांड्यांचा दाब पडला आणि तिचे स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले.

हातांपेक्षा छातीवर होणारा तिच्या स्तनांचा स्पर्श अधिक सुखावह होता. मी संकोचत हळूच तिच्या पाठीवर हात ठेवले. पण पुन्हा लाजून बाजूला घेतले. तिने चेहरा लांब घेत ती म्हणाली,

“अरे किती लाजतोयस तू? का घाबरतोयस?”

“शैलेजाताई मला भीती वाटतेय.” मी दबक्या आवाजात म्हणालो.

“अरे देवा! कसं होणार रे तुझं? हे बघ आता तुझ्या मनाला वाटेल तसं करायचं. नाही केलस तर मी झोपून जाईल.” ती थोड्याश्या त्रासलेल्या स्वरात बोलली.

“नको नको शैलेजाताई, झोपू नकोस ना. करतो मी तू सांगशील तसं.”

मला हातातोंडाशी आलेला घास सोडवत नव्हता. तसं म्हणून मी तिला घट्ट मिठी मारली. अगदी घट्ट! आणि तिच्या ब्लाउजमधून दिसणाऱ्या छातीवर अधाशासारखा किस करू लागलो. मला पिवळ्या पुस्तकांमधली दृश्य आठवू लागली आणि त्याप्रमाणे आपोआप माझ्याकडून कृती होऊ लागली. तिने माझ्या कपाळाचे एक चुंबन घेतले आणि माझ्या चेहऱ्यासमोर तिचा चेहरा आणून ती माझ्या डोळ्यांत रोखून पाहू लागली.

मी गोंधळून जाऊन बोललो, ”काय?’

“काही नाही वेड्या!” असं म्हणून तिने गपकन माझे ओठ तिच्या ओठांत गच्च पकडले.

ती जि‍भेने माझ्या ओठांना कुरवाळू लागली. मला मजा येत होती. बराच वेळ ती माझे ओठ चोखत राहिली. नंतर मीही हळूहळू तसेच करू लागलो. अचानक तिने तिची जीभ माझ्या तोंडात घातली आणि आमच्या जिभा एकमेकींना वेटोळे घालू लागल्या.

सांग सये

मी तेव्हा नववी दहावीत असेन. तेव्हा नुकतंच स्त्रियांच्या अवायवाबद्दल आकर्षण वाटू लागलं होतं. शाळेत मॅडम फळ्यावर लिहिताना बाजूने पदराखालून त्यांचे वक्ष दिसले की, मी जोरात माझी चड्डी दाबून धरत असे. बाकांवर बसताना मुद्दाम मी मुलींच्या ओळी शेजारी जागा धरत असे. त्यांचे...

सांग सये भाग : ३

माझे हात तिच्या पाठीवर फिरत होते. तिच्या ब्लाउजमध्ये बोटं घालू लागलो. तिने पडल्या पडल्याच माझा टी शर्ट काढला. आणि माझ्या मानेवर खांद्याच्या हाडांवर छातीवर किस करू लागली. माझे निप्पल्स ओठांत धरून ओढू लागली. मला खूपच गुदगुल्या होतं होत्या. माझी मिठी आणखीच आवळली गेली...

error: नका ना दाजी असं छळू!!