सांग सये भाग : ३

माझे हात तिच्या पाठीवर फिरत होते. तिच्या ब्लाउजमध्ये बोटं घालू लागलो. तिने पडल्या पडल्याच माझा टी शर्ट काढला. आणि माझ्या मानेवर खांद्याच्या हाडांवर छातीवर किस करू लागली. माझे निप्पल्स ओठांत धरून ओढू लागली. मला खूपच गुदगुल्या होतं होत्या. माझी मिठी आणखीच आवळली गेली होती. ती खूपच अधाशासारखं करत होती. मध्येच ती माझ्या कानाला चावा घेई.

“शैलेजाताई, गुदगुल्या होतायत न!” मी कळवळलो.

“थांब राजा. खूप मजा येणार आहे अजून!” ती माझी मान चाटत म्हणाली.

माझ्या छातीवर किस करत करत तिने माझे लिंग हातात धरले.

“बाप रे! बराच मोठा झालायस की तू!” असं काहीतरी ती बरळली.

मला काहीच कळलं नाही. पण मला मजा येत होती. मला हे सगळं खूप भारी वाटत होतं ती माझं लिंग चड्डीवरूनच रगडत होती. अचानक ती बेडवर उताणी पडली. तिचा श्वास फुलला होता. छाती जोरजोरात वरखाली होतं होती. तिचे पोट एकदम सपाट होते. साडी जवळ हलकेच पोट सुटले होते. मी तिचे शरीर माझ्या डोळ्यांत साठवत होतो.

“मगाशी मी झोपेत असताना तू काय करणार होतास ते कर आता.” ती डोळे मिटून पडून राहिली होती.

मी तिच्या ब्लाउजचे हुक एका मागोमाग एक काढले आणि हळूच लाजत लाजत तिचा ब्लाउज तिच्या छातीवरून बाजूला केला. तिची ब्रा तिच्या त्वचेत अक्षरश: रूतली होती कडेने तिच्या स्तनात रूतलेली दिसत होती. ती निस्तब्ध पडून राहिली होती.

मी तिच्या छातीवर ब्राच्या कडेला दाबामुळे आलेल्या उंचवट्यावर माझे बोट अलगद फिरवू लागलो. तिने माझा हात हातात धरून पुन्हा तिचा स्तन चुरगळला. मी माझे दोन्ही हात तिच्या स्तनांवर ठेवून मुठी पिळू लागलो. ती डोळे मिटून मान इकडून तिकडे, तिकडून इकडे करू लागली. मानेला झटके देऊ लागली. तेव्हा ती तशी का करत होती हे मला अजिबात कळत नव्हते.

मी तिच्या छातीवर मानेवर किस करू लागलो. तिने तिचा खालचा ओठ गच्च दाबून धरला होता व तिच्या उसास्यांचा आवाज ती आतल्या आतच दाबून टाकत होती. मी आता तिच्या पोटावर किस करत होतो चाटत होतो.

आम्ही एकमेकांच्या हातात हात घेतले होते. बोटांमध्ये मध्ये बोटं गुंफून आम्ही घट्ट पकडलं होतं. मी तिच्या बेंबीत माझी जीभ घुसळत होतो. तिने मला तिच्या शरीरावरून बाजूला केलं आणि साडी आणि पेटीकोट उतरवला.

मी आणखीच चेकाळलो. तिची कंबर जबरदस्त होती. मांड्याही अगदी आखीव रेखीव होत्या. तिच्या निकरच्या वर तिच्या योनिचे दोन तिरके खळगे दिसत होते. ती स्वत:चे स्तन कुरवाळत होती.

ती पुन्हा कॉटवर पडली. आणि मी पुन्हा तिच्या छातीवर तुटून पडलो. तिने तिचा उजवा स्तन ब्राच्या कपमधून बाहेर काढला. तिचे निप्पल अगदी काळेकुट्ट होते. मी ते तोंडात घेऊन चोखू लागलो. जेवढा शक्य होईल तेवढा तिचा स्तन तोंडात घेतला.

ती माझ्या पाठीवर हात फिरवत होती. हात फिरावता फिरवता तिने माझी चड्डी काढून टाकली. मीही तिच्या खांद्यामध्ये रूतलेल्या ब्राच्या पट्ट्या खांद्यावरून खाली उतरवून तिच्या दोन्ही स्तनांना खाऊ लागलो.

“माझ्या राजा, खूप छान वाटतंय. उम्म्मऽऽऽ स्स्स्सऽऽऽ” असं ती दबक्या आवाजात बरळत होती.

तिच्या गुबगुबीत भारदस्त आणि मऊ मुलायम वक्षांचा मनसोक्त आस्वाद घेतला. चोखून चाटून मी ते अगदी लालबुंद करून टाकले. पण मला ते तोंडातून बाहेरच काढू वाटत नव्हते. शेवटी शेवटी तर ती उत्तेजना सहन न होऊन मी तिच्या स्तनाला एकदम जोरात चावलोच.

“आईऽऽऽ आऽऽऽ ह!!” अस ओरडत तिने माझ्या पाठीत जोरात धपाटा घातला.

तिच्या डोळ्यांतून पाणी वाहले. माझी भीती आता पुरती मेली होती आणि मला एक प्रकारची नशा आल्यासारखं वाटत होतं. तिने मला मारल्यावर मीही तिच्या गालावर एक सणसणीत थप्पड लगावून दिली. तिचा चेहरा एका बाजूला झाला. तिच्यासाठी हे अनपेक्षित होतं.

मी तिचे दोन्ही हात गादीत दाबून धरले आणि मुद्दाम तिचे निप्पल्स चावू लागलो.

“बस ना रे माझ्या राजा!” शेवटी ती काकुळतीला येऊन म्हणाली.

आता मी तिचे दोन्ही स्तन हातानी पिरगळत होतो आणि पोटावर किस करत होतो. तिने स्वत:च तिची निकर काढली. तिची योनी अगदी स्वच्छ होती. मला कसेसेच वाटू लागले. पण मला काही कळायच्या आत तिने माझे केस धरून माझे डोके तिच्या योनिवर दाबले आणि म्हणाली, “चाव आता!”

मला नको नको वाटत होते परंतु ती ऐकेनाच. ती माझे डोके जास्तीत जास्त आत दाबू लागली. मी सुटण्यासाठी धडपड करू लागलो. पण मला जमेना. “सोड मला!” असं म्हणण्याचा प्रयत्न करताना माझी जीभ तिच्या योनिद्वारावरून फिरली आणि तिची पकड ढीली झाली.

मला कळालं काय करायचं ते. मी माझी जीभ तिच्या योनिच्या फटीतून आत सरकवली आणि ती कमालीची उत्तेजित झाली. ती थेट उठूनच बसली. तिने डोळे वटारले आणि ओठांचा चंबू केला. माझ्या जिभेला गरम जाणवत होते मी जीभ आतमध्ये गरागर फिरवू लागले. ती डोळे मिटून उसासे सोडू लागली.

“अहाहाऽऽऽ वाऽऽऽ ह्म्म्मऽऽऽ”

मी शेवटी कंटाळून पुन्हा उताणा पडलो.

“किती दिवस तरसले होते ह्यासाठी. आज तू मला खुश केलंस आणि त्या बदल्यात तुला एक गिफ्ट मी आता देणार आहे.” असं म्हणत तिने तिच्या पर्समधून एक कंडोमचं पाकीट काढलं. गपकन माझं लिंग बाहेर काढून ती माझ्या लिंगावर कंडोम चढवू लागली.

ह्यातलं मला काही माहीत नव्हतं आजकालच्या पोरां एवढे आम्ही हुशार नव्हतो.

“हे काय करतेस?” मी कुतुहलाने विचारलं.

“गंमत आहे ती!” ती म्हणाली आणि मुठीत धरून तिने कंडोमची रिंग माझ्या लिंगाच्या मुळापर्यंत पोचवली. माझ्या वरती येऊन ती चवड्यावर उभी राहिली आणि माझ्या लिंगाचे टोक तिच्या योनिवर रगडू लागली. माझ्या उत्तेजनेला पारावार उरला नाही आणि तिने अचानक तीच पूर्ण वजन सोडून दिलं. माझं लिंग घसकन पूर्णपणे तिच्या योनित घुसलं.

“आऽऽऽ औचऽऽ आऽऽऽ ई!! हऽऽऽ!!” ती ओरडली.

तिची योनी माझ्या लिंगाच्या मुळाच्या त्वचेला चिटकली, तिने तिची मान मागे सोडली होती आणि डोळे गच्च मिटलेले होते. तिच्या कपाळावर आठ्यांचे दाट जाळे पसरले होते.

ती तिची कंबर हलवू लागली. काय होत होतं म्हणून सांगू? माझे लिंग जणू कुठल्या तरी चिमटीत सापडले आहे आणि त्यावर कुणी तरी गरम वाफ सोडली आहे, असं मला वाटत होते. मी ही कंबर उंचावून लिंग अजून आत जाऊ शकेल का बघत होतो. हळूहळू तिच्या कमरेची गती वाढली. तिने माझ्या लिंगाने तिची अख्खी योनी घुसळून काढली.

शेवटी ती झडून माझ्या शेजारी पडली. माझा कार्यक्रम तर केव्हाच झाला होता.

ती धापा टाकत म्हणाली, “हं खूप मजा आली ना? हं?”

“अगदी खूप.” मी बरळलो.

“आता परत हात लावशील कुठे?” तिने खट्याळपणे विचारले.

तिने तसं विचारताच मी तिच्या दंडाला धरून खस्सकन जवळ ओढले आणि तिच्या स्तनांशी खेळू लागलो. त्यानंतरचा आठवडा खूपच मस्त गेला. आमचे दररोज रासलीला चालू असे!! ती अविस्मरणीय रात्र माझ्या मनावर कायमची कोरली गेली.

सांग सये

मी तेव्हा नववी दहावीत असेन. तेव्हा नुकतंच स्त्रियांच्या अवायवाबद्दल आकर्षण वाटू लागलं होतं. शाळेत मॅडम फळ्यावर लिहिताना बाजूने पदराखालून त्यांचे वक्ष दिसले की, मी जोरात माझी चड्डी दाबून धरत असे. बाकांवर बसताना मुद्दाम मी मुलींच्या ओळी शेजारी जागा धरत असे. त्यांचे...

सांग सये भाग : २

आता झोपल्या झोपल्याच दोन्ही हातांनी कसेबसे तिच्या ब्लाउजचे पाहिले हुक काढले तिच्या स्तनरेषेचा खोलगटपणा थोडा कमी झाला. तसेच करून मी ब्लाउजचे शेवटचे हुकपण काढले. तिची ब्रा आता दिसू लागली. मी आणखीच उत्तेजित झालो. आता फक्त दोन हुक्स आणि मला तिचे स्तन दिसणार होते. मी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!