श्रीधरची वंशवेल भाग : ४

सुनीता बेडरूमला लागून असलेल्या बाथरूममधून आंघोळ आटोपून बेडरूममध्ये आली. तिने हलक्या निळ्या रंगाचा कमीज आणि सलवार घातली होती. बाथरूम मधून आल्यामुळे ओढणी घेतली नव्हती. त्या सैलशा पोशाखातून सुद्धा तिच्या शरीराच्या जागोजागचे उभार उठून दिसत होते.

ती बेडरूमचं दार लावायला म्हणून गेली तर तिला दारातच तिचे सासरे उभे असलेले दिसले. समोर मलाईचं भांडं दिसलेल्या बोक्याचे भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर होते. आपल्यामागे दार बंद करून ते सरळ आत आले आणि तिच्यासमोर येऊन उभे राहिले.

तिने त्यांच्याकडे पाहिलं. त्यांच्या नजरेत कामवासना, धमकी आणि तिच्याबद्दलचं आकर्षण यांचं मिश्रण होतं. आता आपली सुटका नाही हे तिला कळून चुकलं. हार स्वीकारण्याशिवाय आपल्याला मार्ग नाही हे मान्य करून तिने त्यांच्याकडे पाहिलं.

तिच्या नजरेत प्रोत्साहन नव्हतं, फक्त मूकसंमती होती. त्यांना ती कळली आणि त्यांनी तिला उचलून खांद्यावर टाकलं आणि सरळ पलंगावर नेऊन झोपवलं. सावकाशपणे त्यांनी तिचा कुर्ता दूर केला. ब्रामधले तिचे उरोज पाहून त्यांच्या डोळ्यातली चमक वाढली. तिच्या सलवारशी झटपट करत त्यांनी तीसुद्धा तिच्या अंगावरून दूर केली.

आता ती फक्त ब्रा आणि पँटीमध्ये पलंगावर उताणी पडली होती. तिच्या पाठीशी हात नेऊन त्यांनी तिच्या ब्राचा हुक काढला. ब्रा दूर होताच तिचे स्तन जोरात उसळले. तिच्या भरगच्च स्तनांकडे पाहतच त्यांनी तिची पॅन्टी काढून टाकली.

आता ती संपूर्ण नागडी त्या पलंगावर उताणी पडली होती. त्यांनी सावकाश स्वत:चा शर्ट काढला. हळुवारपणे पायजामा दूर केला. त्यांना कसलीही घाई नव्हती. ते त्यांचंच घर होतं. कुणीही त्यांच्यामध्ये व्यत्यय आणायला येणार नव्हतं.

सुनीता पलंगावर विवस्त्रावस्थेत पडून पुढच्या प्रसंगाची वाट पाहत होती. ते पलंगाच्या काठावर तिला पाठमोरे बसले आणि त्यांनी त्यांची अंडरवेअर काढून टाकली. ते उभे राहिले आणि संथ गतीने तिच्याकडे वळले.

तिची नजर स्वाभाविकच त्यांच्या मांड्यांमध्ये गेली आणि तिला धक्काच बसला, ती डोळे फाडून समोरचं दृश्य बघू लागली. तिच्या डोळ्यात आश्चर्य दाटलं होतं आणि तिथून तिची नजर हटायला तयार नव्हती.

तिच्या सासऱ्यांचं लिंग प्रचंड मोठं होतं. जवळजवळ नऊ इंचांपेक्षा जास्त लांब, तिच्या मनगटापेक्षा जास्त जाडजूड, असं ते एक ताठ, कठोर आणि अवाढव्य लिंग होतं. त्यांच्या त्या विशाल लिंगाची सुपारीही तेवढीच दणकट होती. पूर्ण फुगलेल्या, एखाद्या सोललेल्या भल्यामोठ्या शिंगाड्यासारखी ती भासत होती.

त्या भल्यामोठ्या लिंगाखाली लटकणारे वृषणही तितकेच भव्य आणि घट्ट होते. प्रथमदर्शनी अत्यंत भीतीदायक ते लिंग जणू आपला एक डोळा उघडून तिला इशारा देत होतं. सुनीता आपल्या लिंगाकडे आश्चर्ययुक्त भीतीने बघत असल्याकडे सासऱ्यांचं लक्ष जाताच त्यांचं लिंग उत्तेजनेनं जोरात एक-दोन वेळा वर-खाली हललं. जणू ते तिला सलामी देत होतं.

सासरे तिच्या शेजारी येऊन निजले आणि त्यांनी तिला आपल्या कवेत घेऊन तिच्या ओठांवर आपले ओठ टेकले. आतापर्यंत तिने प्रतिकार केला नव्हता, पण आता तिला प्रतिसादही देणं भाग होतं. दुसरा काहीच इलाज नव्हता.

सासरे जोरजोरात तिचे ओठ चोखत होते. तिनेही आपला एक हात त्यांच्या गळ्यात टाकला आणि त्यांना बिलगली. तिची स्तनाग्रं त्यांच्या छातीवर दाबली गेली. त्यांचं लिंग तिच्या पोटात टोचू लागलं. त्यांनी तिचे ओठ सोडले आणि तिचे गाल चाटू लागले. नंतर त्यांची जीभ तिच्या हनुवटीकडे सरकून तिथे चाटू लागली. नंतर ते चाटत चाटत तिच्या गेल्यावर आणि तिथून आणखी खाली उतरले.

ही चाटण्याची क्रीडा सुनीताला नवीनच होती. एव्हाना पुरूषाच्या नग्न आणि निकट स्पर्शाने तिच्या अंगातसुद्धा नकळत उत्तेजना पसरू लागली होती. तिच्या श्वासाची गती वाढू लागली. सासरे चाटत चाटत तिच्या पुष्ट स्तनांपर्यंत पोचले.

स्तनांचा फुगीर भाग मनासारखा चाटून झाल्यावर त्यांनी तिची स्तनाग्रं चाटायला सुरूवात केली. त्यांचा एक हात तिच्या दुसर्‍या स्तनाग्राला कुस्करत होता. ते तिची स्तनाग्रं चोखू लागले. तिचा उर धपापत होता.

नंतर ते गुडघे टेकून तिच्या मांड्यांमध्ये बसले आणि तिच्या ओटीपोटाला चाटायला सुरूवात केली. तिथला भाग चाटून झाल्यावर त्यांनी मान वर उचलली आणि तिच्या योनिकडे पाहिलं. तिच्या योनिचं दार पूर्णपणे बंद होतं. फक्त खालपासून वरपर्यंत एक बारीकशी फट तेवढी दिसत होती.

सुनीताची गुळगुळीत, गोरीपान, नाजूक आणि इवलीशी योनी पाहताच ते बेभान झाले. ते खाली वाकले आणि त्यांनी सरळ आपल्या जि‍भेने सुनीताची योनी आणि आसपासचा भाग चाटायला सुरूवात केली.

आता सुनीतावरसुद्धा कामोत्तेजनेने पूर्ण ताबा मिळवला होता. तिच्या डोळ्यांची उघडझाप होत होती. तिच्या मुठी वळत होत्या. इतक्यात तिच्या सासऱ्यांनी आपल्या जिभेचं टोक तिच्या योनिच्या फटीत जोर लावून घुसवलं.

ते आता तिच्या योनित जीभ आत बाहेर करू लागले. सुनीताच्या योनिलिंगाला त्यांच्या जिभेचा स्पर्श होताच तिचे शरीर पलंगावर एकदम उसळलं. तिचे सासरे जोरात जीभ आतबाहेर करत होते. चोखून चोखून आणि चाटून त्यांनी तिची योनी ओलीचिंब करून टाकली. सुनीताला आता उत्तेजना असह्य होत होती.

तिने एकदम स्वत:चं शरीर वर सरकवून त्यांचं तोंड आपल्या योनिपासून दूर केलं. तिच्या सासऱ्यांनी मान वर उचलली. त्यांच्या लक्षात तिची परिस्थिती आली. ते उठले आणि तिच्या बाजूला पलंगावर पाठीवर उताणे झोपले. त्यांचं प्रचंड लिंग आता खोलीच्या छताकडे पाहू लागलं.

सुनीता उठली. त्यांच्या कमरेच्या बाजूला बसून ती त्यांचा तो अवयव न्याहाळू लागली. तिच्या नजरेतले आश्चर्ययुक्त भीतीचे भाव जाऊन तिथे आता उत्सुकता आणि कौतुकाचे भाव होते. तिने हळूच त्यांच्या लिंगावर हात ठेवला. ते थरथरलं. तिने तिच्या हाताची बोटं त्याच्याभोवती आवळली. हळुवारपणे तिने त्यांच्या लिंगावरून हात फिरवला आणि त्यावरची त्वचा खाली-वर करायला सुरूवात केली.

तिच्या सासऱ्यांचे हात शरीराच्या आजूबाजूला पसरले गेले. त्यांनी दीर्घ श्वास घेतला. सुनीता खाली वाकली आणि त्या विशाल लिंगाची सुपारी तोंडात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. कशीबशी ती सुपारी एकदाची तिच्या तोंडात गेली. ती जि‍भेने तिला चोखू लागली.

सुपारी चोखता चोखताच तिने तिचे तोंड आणखी खाली नेलं आणि त्यांच्या लिंगाचा शक्य तितका भाग आपल्या तोंडात सामावून घ्यायचा प्रयत्न करू लागली. पण ते तिला शक्य झालं नाही. त्यांच्या लिंगाची सुपारी तिच्या घशापर्यंत पोचली होती तरीही अजून जवळ जवळ अर्ध्यापेक्षा जास्त लिंग तिच्या तोंडाबाहेरच होतं.

तिने तो नाद सोडला आणि जेवढं लिंग तिच्या तोंडात गेलं तितकंच चोखू लागली. सोबतच ती त्यांचे घट्ट वृषणसुद्धा कुरवाळत होती. या दुहेरी क्रियेने तिचे सासरे अक्षरशः पेटून उठले. त्यांनाही आता उत्तेजना असह्य होत होती.

ते उठले आणि त्यांनी तिला हळुवारपणे पलंगावर निजवली. पुढच्या अपेक्षेने तिने स्वत:च तिच्या मांड्या विलग केल्या होत्या. तिच्या सासऱ्यांनी तिच्या योनिचं निरीक्षण केलं.

तिची फट आता थोडीशी रुंदावली होती आणि त्यातून तिचे भगोष्ठ बाहेर डोकावत होते. ते व्यवस्थित तिच्या मांड्यांमध्ये बसले आणि त्यांनी आपल्या लिंगाची सुपारी तिच्या योनीमुखावर ठेवली.

त्या स्पर्शाने सुनीताला सुखद संवेदना झाल्या पण पुढच्या अपेक्षेने तिने डोळे विस्फारले. तिच्या सासऱ्यांनी कमरेला एक धक्का दिला आणि त्याबरोबर ती सुपारी तिच्या योनित शिरली. आणि सुनीताच्या मांड्यांच्या मध्ये एक जीवघेणी कळ उठली.

“आई…. आई…. गं… आई….” ती जोरात किंचाळली.

ती वेदनेने आपली कंबर हलवू लागली, तिचे दात ओठांवर घट्ट दाबले गेले. सासरे आता ऐकणार नव्हते. त्यांनी पूर्ण ताकद लावून तीन चार धक्क्यांमध्ये आपलं संपूर्ण लिंग तिच्या नाजूकश्या योनित सारलं.

सुनीता तळमळत होती. साऱ्या योनित आग लागल्यासारखं तिला वाटत होतं. वेदनेने तिच्या डोळ्यात पाणी आलं. सासऱ्यांनी आता हालचाल पूर्ण थांबवली होती. कितीतरी वेळ ते तसेच पडून होते. सुनीताच्या वेदनाही आता किंचित कमी झाल्या होत्या. ती शांत झाली आहे हे बघून सासरे संथपणे त्यांचं लिंग तिच्या योनित आतबाहेर करू लागले.

सुनीताच्या वेदना बऱ्याचशा कमी होऊन त्यांची जागा आता उत्तेजनेने घेतली होती. तिची योनी आतून हळूहळू पाझरू लागली होती आणि त्या द्रवाचा एक थर त्यांच्या लिंगाभोवती तयार होत होता.

आता त्यांच्या विशाल लिंगाची आतबाहेर हालचाल बरीचशी सुलभ झाली होती. सुनीताही आता वेदना विसरून कामसुखाच्या सागरात पोहू लागली होती. सासऱ्यांच्या वेग हळूहळू वाढत होता आणि तिची उत्तेजना आणि हालचाल सुद्धा त्या प्रमाणात वाढत होती.

सासऱ्यांच्या धक्क्यांची लय आणखी वाढली आणि सुनीता चरमसुखाच्या शिखराकडे मार्गक्रमण करू लागली. ती कंबर उचलून त्यांना साथ देऊ लागली. त्यांचा वेग कमाल झाला आणि ती तिच्या चरमसुखाच्या परमोच्च बिंदूपर्यंत पोचली.

तिने तीन चार वेळा कमरेला झटके दिले, वरचं शरीर वर उचललं, डोळे घट्ट मिटले आणि काही वेळ त्याच स्थितीत राहून तिचे शरीर आपोआप सैल झालं. अगदी त्याच वेळी सासऱ्यांचंही शरीर ताठरलं, त्यांनी जोरात तिचे स्तन पकडले, त्यांची कंबर वेगाने मागेपुढे होऊ लागली आणि त्यांच्या लिंगातून वीर्याचा जणू झराच तिच्या योनित कोसळला.

सुनीताला अगदी आतपर्यंत त्यांच्या वीर्याचे फवारे जाणवले. संपूर्ण वीर्य बाहेर निघेपर्यंत ते धक्के मारतच होते. सुनीता आता त्या अनुपम कामसुखानंतर गलितगात्र झाली होती. तिचे सासरे सुद्धा काही वेळाने शिथिल होऊन तिच्या बाजूला कोसळले. अशा कामतृप्तीची सुनीताने कल्पनासुद्धा केली नव्हती.

त्यानंतर ती, शेखर आणि तिचे सासरे यांच्यातील सारे पडदे गळून पडले होते. नंतर दीड दोन महिन्यात तिने दोघांकडूनही यथेच्छ शरीरसुख प्राप्त केलं होतं. तिच्या सासूबाई आणि श्रीधर घरात नसताना त्या दोघांपैकी जो हजार असेल तो तिला भोगत होता आणि ती सुद्धा दोघांनाही समरस होऊन साथ देत होती.

शेवटी परिणाम समोर आला, तिची पाळी चुकली आणि तिला कोरड्या उलट्या होऊ लागल्या. आपण प्रेग्नन्ट आहोत याची तिने डॉक्टरकडे जाऊन खात्री केली. फक्त तिच्या पोटात वाढणारा अंश नक्की कुणाचा आहे हे तिलाच माहीत नव्हतं. पण घराण्याला वारस येणार आहे ही गुड न्यूज सांगायला ती सासूबाईंकडे गेली. बंद दाराआड तिला सासू आणि सासऱ्यांच्या संवाद ऐकू आला.

“अहो, दोन महिने होऊन गेले,” तिच्या सासूबाई म्हणत होत्या, “मी म्हणते शेखरला जमत नसेल तर तुम्ही काहीतरी करा नं.”

“काळजी करू नकोस,” तिच्या सासऱ्यांच्या आवाज आला. “नक्कीच तुला लवकरच चांगली बातमी मिळेल.”

सुनीताच्या डोक्यात आता लख्ख प्रकाश पडला. हे सगळं तिच्या सासरच्या लोकांचंच कारस्थान होतं तर! शेखरच्या लिंग दर्शनापासून तर सासऱ्यांसोबतच्या संभोगापर्यंतचा हा एक सुनियोजित कट होता.

पण तिला तक्रार करायला जागा नव्हती. एका तरूण आणि एका अनुभवी पुरूषाकडून तिला नियमित कामसुख मिळत होतं. आता तिचे घरातील वजनही वाढणार होतं आणि श्रीधरची वंशवेलसुद्धा बहरणार होती.

श्रीधरची वंशवेल भाग : ३

शेखरने मिठी थोडीशी सैल केली आणि तिच्या ओठांवर ओठ दाबले. लग्नानंतर जवळपास तीन महिन्यांनी कुणा पुरूषाने तिचे आयुष्यातलं पहिलं चुंबन घेतलं होतं. ती सुखावली. शेखरने चुंबन घेता घेताच आपली जीभ तिच्या ओठात सरकवली. ती सुद्धा त्याची जीभ चोखू लागली. शेखर आणखी बेभान झाला. त्याचे...

श्रीधरची वंशवेल भाग : २

नंतर चार पाच दिवस असेच गेले. ती आता बरीच नॉर्मल झाली होती, श्रीधरचं वास्तव तिने स्वीकारलं होतंच, पण कधी कधी त्या दिवशी सकाळच्या घटना तिच्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि ती अस्वस्थ व्हायची. तिचे मन आणि शरीर दोन्हीही बंड करून उठायचं. श्रीधर रात्री उशिरा घरी यायचा. त्यानं...

श्रीधरची वंशवेल

सुनीताला जाग आली तेव्हा नुकतीच पहाट झाली होती. तिने आळस झटकला आणि ती उठून बसली. शेजारी झोपलेल्या श्रीधरकडे तिने नजर टाकली. तो अजून झोपेतच होता. तिच्या चेहऱ्यावर विषादाचे गहिरे भाव उमटले. ती पलंगावरून खाली उतरली, गाऊन नीट केला आणि खोलीबाहेर पडली. आपल्यामागे खोलीचं दार...

error: नका ना दाजी असं छळू!!