सुनंदा मावशी भाग : ३

काही वेळ शांत पडल्यानंतर भानावर आलो. इतका वेळ मी एक प्रकारच्या धुंदीत होतो. पण सगळे करून झाल्यावर मात्र मी पूर्ण भानावर आलो आणि मी काय केले आहे ते मा‍झ्या लक्षात आले. मावशी मा‍झ्या बाजूलाच नागड्या अवस्थेत डोळे मिटून पडल्या होत्या.

मी थोडासा घाबरलो होतो. पण मावशी शांत असल्याचे पाहून माझी भीड चेपली. जे काही झालेय ते मी जबरदस्तीने केलेले असले तरी मावशीनी ही जास्त विरोध न करता हे सुख अनुभवले आहे याची मला खात्री झाली. मी पुन्हा त्यांच्याजवळ झोपलो आणि त्याच्याकडे वळून त्यांच्या भरगच्च स्तनांवर हात फिरवत फिरवत मी पहिल्यांदाच मावशीच्या जाडसर गुलाबी ओठांवर ओठ टेकवले.

त्यांच्या ओठांची चवही मला वेडावून गेली. मी त्यांच्या संपूर्ण चेहेर्‍यावर चुंबनांचा वर्षाव केला. त्यांच्या कानाच्या पाळ्या हळुवारपणे दाताखाली चावल्या आणि पुन्हा एकदा ओठांवर ओठ ठेवून जीभ त्यांच्या ओठांमधे सारून त्यांच्या मुखरसाची चव घेतली. मावशीची जीभही त्यांच्या पुच्ची इतकीच गरम होती. त्यांच्या ओठांचे असे दीर्घ चुंबन घेतल्यामुळे पुन्हा एकदा माझा लंड जागा झाला होता.

“मावशी.”

मी हळूच त्यांच्या कानात कुजबुजलो. पण त्यांनी काहीच उत्तर दिले नाही आणि डोळेही उघडले नाहीत. मी पुन्हा म्हणालो,

“मावशी, डोळे उघडा ना, प्लीज! जे काही घडले त्याबद्दल मला माफ करा.”

आणि हे सांगताना देखील मी त्यांच्या स्तनांचे हलकेच मर्दन करत होतो.

“मला तुम्ही खूप आवडता आणि तुमच्या ह्या वयात तुमचे हे भरगच्च शरीर त्या दिवशी पाहल्यानंतर मला राहवले नाही. कधी एकदा तुमच्याशी रत होतो असे झाले होते.”

मी पुढे म्हणालो,

“आणि तुम्हाला ही खूप मजा आली आहे. तुम्ही खूप आनंदाने हे सुख घेतले आहे. हे तुमचे सुस्तावलेले शरीर आणि जडावलेले डोळे सांगत आहेत.”

मावशीनी डोळे उघडून माझ्याकडे पाहिले आणि बाजूलाच पडलेली चादर अंगावर ओढून घेतली.

“कुठे शिकलास रे हे करायला?” त्या म्हणाल्या.

मी नागडाच होतो, त्यामुळे त्यांना माझा तहानलेला लंड दिसला.

“जा आता, कपडे घाल, झाले ना मनासारखे? घेतलास ना माझा उपभोग? लाजही नाही वाटत मेल्याला.” मावशी

“पण मावशी, आपण दोघंही जवळ जवळ दोन तास असेच आहोत आणि आपण संभोगही केला आहे. आता काय आवडले नाही का हे?”

बोलता बोलता मी मावशीच्या अंगावरची चादर काढून टाकली. त्या बरोबर मावशीनी चेहेरा हाताने झाकून घेतला. काय बोलावे, माझ्यासमोर संपूर्ण विवस्त्रावस्थेत पडलेल्या असताना? दोनदा माझ्याशी स्तन झालेल्या मावशी चक्क लाजत होत्या. स्त्री स्वभाव कोणाला समजला आहे?

मावशी लाजल्या. चेहेरा झाकून घेतला त्यांनी हाताने पण बाकी सगळे उघडेच पडलेले होते. जे काही घडले होते, त्याचा मावशीला रग आलेला दिसत नव्हता, तर त्यांनी ते सुख मनापासून घेतले असे मला वाटले. माझा हुरूप वाढला. मी मावशीच्या स्तनांचे मर्दन सुरू केले. त्यांचे स्तनाग्र चिमटीत धरून चुरू लागलो. मावशीनी एक सुस्कार सोडला आणि त्यांनी माझा हात स्तनांवरून दूर सारला.

“पुरे आता. खूप वेळ झालाय. निकी येण्याची वेळ झाली आहे. आणि काय रे मघापासून सगळे उपभोगले आहेस तरी अजून हाव जात नाही तुझी. हावरटासारखा करू नको.” मावशी

“पण मावशी परत एकदाच करू द्या ना. मन नाही भरले अजून.” मी

पण मावशीनी माझ्याकडे दुर्लक्ष केले आणि माझे कपडे मा‍झ्या हातात देत म्हणाल्या,

“आता पुरे म्हणजे पुरे. निमूट कपडे घाल आणि घरी चालता हो.”

त्या स्वत:ही उठल्या आणि स्वत:चे कपडे उचलून बाथरूममध्ये गेल्या. मीही संडासात जाऊन बाबुरावला अंघोळ घातली आणि कपडे करून आलो. अजूनही मावशी बाथरूममध्येच होत्या. थोड्याच वेळात त्या बाहेर आल्या तेव्हा त्या पूर्ण अंगभर साडीत होत्या आणि एकदम नॉर्मल होत्या.

“अरे अजून तू गेला नाहीस?” मावशी

“जातोय, तुमचीच वाट पाहत होतो. मावशी एक विचारू? ” मी म्हणालो.

“आता काय राहले आहे? विचार.”

“मावशी तुम्ही नवीन पद्धतीच्या निकर का नाही वापरत? आणि तुम्ही तुमच्या मांड्यांमधले जंगल साफ का नाही करीत? ” मी विचारले.

“तुला रे काय करायचे आहे त्याच्याशी? तुला हवे ते मिळाले ना.” मावशी लाजत म्हणाल्या.

“आता निकिता येण्याची वेळ झाली आहे, तू जा पाहू घरी.” त्या पुन्हा म्हणाल्या.

मग मात्र मी काही न बोलता घरी गेलो. घरी जाता जाता मी काय काय केले तेच विचार चालू होते, डोक्यात आणि डोळ्यासमोर मावशीची कमनीय काया होती.

त्यानंतर मला काही कारणास्तव मला ४-५ दिवस निल्याच्या घरी नाही जाता आले. मावशी सोबत केलेला प्रसंग सारखा डोळ्यासमोर यायचा. सारखे वाटायचे पुन्हा जावे आणि त्यांच्या रसरशीत देहाचा उपभोग घ्यावा. पण मनावर नियंत्रण ठेवावे लागले कारण कॉलेजमध्ये प्रॅक्टीकल्स चालू होते आणि ते पास होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. दररोज रात्री झोपताना मात्र मी मावशीला आठवून हातगाडी चालवायचो आणि मगच झोपायचो.

एक दिवस असाच घरात अभ्यास करत बसलो होतो तेव्हाच बाहेर स्कुटी थांबल्याचा आवाज आला पाहातो तर निकी आलेली. मी थोडासा विचारात पडलो.

“ही कशाला आली आज?” मी मनात म्हणालो.

“विलास. काय रे २-३ दिवस आला नाहीस घरी? आजारी आहेस की काय? की आई काही बोलली?” निकी घरात शिस्ता शिरता म्हणाली.

मी तिचे खालपासून वरपर्यंत निरीक्षण करीत म्हणालो,

“नाही गं, वेळच नाही मिळाला ४-५ दिवसात. कॉलेजमध्ये प्रॅक्टीकल्स चालू आहेत. उद्या परवा येणार होतोच. आणि मावशी कशाबद्दल काय बोलणार होत्या?”

पिवळ्या रंगाच्या सलवार कमीजमध्ये ती फारच सुंदर दिसत होती. थोडा टाईटच होता तिचा ड्रेस. अंग अंग उठून दिसत होते.

“आई विचारत होती मला, विलास हल्ली रोजच कसा यायला लागला. पूर्वी तर अगदी कधीतरी यायचा. काय बोलता तुम्ही तासन तास? तू त्याला कसल्या डिफिकल्टीज विचारतेस? तू माझ्याशी कसा वागतोस असे काही विचारत होती आई मला.”

“मग तू काय म्हणालीस?” मी विचारले.

“मी म्हणाले, काही नाही गं, असेच अभ्यासाविषयी बोलतो आम्ही.”

मा‍झ्या लक्षात आले की मावशीचे माझ्याकडे लक्ष आहे. बहुतेक त्यांना समजले असावे की मी निकीताशी जरा जास्तच जवळीक करतो आहे आणि मी पाहत होतो मला पाहून निकिता किती खुश झाली आहे. एकूणच जशी ती मला आवडू लागली होती, तसाच मीही तिला आवडू लागल्याचे दिसत होते. नंतर बराच वेळ आम्ही बोलत बसलो.

त्या दिवसानंतर मी जवळ जवळ १५ दिवसांनी मावशीकडे गेलो अर्थातच निकी घरी नसण्याची वेळ साधूनच!

दुपारची वेळ होती. मी धडधडत्या मनाने बेल वाजवली आणि काही क्षणानंतर मावशीनी दरवाजा उघडला. मला समोर पाहून त्यांनी मान खाली घातली.

“या! बरेच दिवसांनी आलास. कुठे होतास इतके दिवस? अजिबात फिरकला नाहीस.” शेवटी काहीतरी बोलायचे म्हणून मावशी म्हणाल्या.

मी निमुटपणे न येण्याचे कारण सांगितले. दोघंही घरात जाऊन बसलो. पण त्याही काही बोलत नव्हत्या आणि त्यामुळे मलाही काही बोलता येत नव्हते. काही वेळ असेच नि:शब्द बसलो होतो. शेवटी मीच म्हणालो,

“मावशी, त्या दिवशी जे झाले त्याबद्दल मला माफ करा. भावनेच्या भरात मी नको ते केले तुमच्याशी. खरं म्हणजे मला स्वत:वर नियंत्रण ठेवायला हवे होते. पण नाही जमले.”

मी पुढे म्हणालो,

“पुन्हा असले काही मा‍झ्या हातून घडणार नाही आणि त्यासाठी मी आज आलोय हा शेवटचाच. पुन्हा मी इकडे येणार नाही. कारण इथे आलो की तुम्हाला आणि मलाही तो प्रसंग आठवणार. आणि त्यामुळे भलतेच काही तरी घडावे असे मला वाटत नाही.”

पुन्हा काही वेळ नि:शब्द शांतता. त्या काहीच बोलत नाहीत असे पाहून मी उठलो आणि पुन्हा माफी मागून वळलो. तेव्हाच इतका वेळ गप्प असलेल्या मावशी म्हणाल्या,

“थांब! मला तुझ्याशी महत्त्वाचे बोलायचे आहे.”

मी पुन्हा बसलो. मनात विचार चालू, ‘आता काय महत्त्वाचे बोलायचे आहे?’

“हे बघ विलास. खरे तर त्या दिवशी जे काही घडले ते चुकच होते, पण मी खूप विचार केलाय. गेले काही दिवस आणि मला जाणवले की आपल्या दोघांनाही त्यामुळे सुख मिळाले आहे. मला काही वेळ धक्का बसला होता. पण नंतर मीही तुझ्या प्रणयक्रिडेच्या कसबामुळे उत्तेजित होऊन तुला विरोध केला नाही.”

मावशी काही क्षण पायाचा अंगठ्याने जमिन खुरडत गप्प राहिल्या.

“खरं सांगू, मी मा‍झ्या नवऱ्याशी एकनिष्ठ आहे. हे वर्षातले ७-८ महीने बाहेर असतात. त्या काळात मलाही कधी कधी भावना अनावर होतात. शेवटी शरीराची सुद्धा भूक असतेच. पण माझे पाऊल कधीच वाकडे पडले नाही. मी शरीराची भूक मारायला शिकले होते पण तू त्या दिवशी माझे शरीर, अंग प्रत्यंग जागवलेस. आणि नंतर मला सुखही दिलेस.”

मला मावशीकडून हे काही अपेक्षित नव्हते. मी अगदी स्तब्ध झालो होतो.

मावशी पुढे म्हणाल्या,

“त्यामुळे तू माझी माफी मागायचे गरज नाही कारण आज पासून तुला हवी तेव्हा मी तुझीच आहे. फक्त तुझीच. पण माझा नवरा किंवा निलेश किंवा निकी असताना मात्र तुला माझ्याशी अंतर ठेवावे लागेल आणि ही गोष्ट कोणालाही कळता कामा नये.”

मावशीनी माझ्यावर चक्क बॉम्ब टाकला. माझा मा‍झ्या कानावर विश्वास बसेना. मी वेड्यासारखा त्यांच्या तोंडाकडे पाहत राहलो.

“मावशी तुम्ही माझी टेर घेत आहात की खरंच?” मी कसाबसा बोललो.

“आधी अहो-जाहो थांबव. मला एकतर एकेरी ‘मावशी’ म्हण किंवा फक्त ‘सुनंदा’ म्हणालास तरी चालेल. आपण दोघेच असताना तू मला कोणत्याही नावाने हाक मारलीस तरी चालेल. आणि मी जे बोलले ते अगदी खरे आहे. कारण डिवचलेला साप जसा शांत बसत नाही तसेच स्त्री शरीरही एकदा जागवले की लवकर शांत होत नाही.”

मला तर काय स्वर्गच मिळल्यासारखे झाले, मी झटकन उठून त्यांच्या जवळ गेलो आणि घट्ट मिठीत मावशीला आवळून टाकले. त्यांच्या चेहेर्‍यावर, मानेवर, गळ्यावर चुंबनांचा वर्षाव केला. त्याच उभ्या अवस्थेतच माझे हात त्यांच्या कमनीय पाठीवरून, कमरेवरून आणि नितंबांवरून फिरायला लागले.

मा‍झ्या लंडाने ताठ होऊन सलामी दिली होतीच. एका हाताने मी त्यांचा पदर खाली टाकला आणि त्यांचे गुबगुबीत उरोज दाबायला सुरूवात केली ब्लाउजवरूनच. ब्लाउजमधून मुक्त दर्शन देणाऱ्या त्यांच्या स्तनांच्या घळीत वरूनच हात खुपसून मी त्यांचे स्तन कुरवाळू लागलो.

हात आत घातल्यामुळे ब्लाउजचे हुक तडतडून तुटले आणि त्यांच्या छाती वरची दोन गोरीपान कबुतरे पिंजऱ्यातून बाहेर येऊन चोची वर करून करून माझ्याकडे पाहू लागली. मी त्या नाजुक चोचींना बोटाच्या चिमटीत चुरू लागलो.

माझा तळहात त्यांच्या निप्पलवरून फिरताच ते तरारून उठले. मी त्या तरारलेल्या बोंडांना आळीपाळीने तोंडात घेऊन चोखू लागलो. मावशी माझे केस धरून मा‍झ्या चेहेर्‍यावर आपले स्तन दाबत होत्या. त्यांच्या आणि माझ्याही शरीरात आग लागली होती.

मग त्या मला त्यांच्या बेडरूममध्ये घेऊन गेल्या. तिथेच मी त्यांची साडी सोडली. आता त्यांच्या अंगावर फक्त एक चड्डी होती, जशी मी त्यांच्या पहिल्या चुदाईत पाहिली होती तशीच. त्यांनी अधीरपणे माझे कपडे काढायला मला मदत केली.

सुनंदा मावशी

मी आणि निल्या शाळेपासूनचे जिवलग मित्र. आमच्या दोन्ही घरांचा अगदी जवळचा घरोबा. आता मी म्हणजे विलास आणि निल्या म्हणजे निलेश. शाळेपासूनच आम्हा दोघांना ‘बाई’ हा विषय अगदी जवळचा आणि वेडावणारा. शाळेच्या शेवटच्या वर्षात आम्ही दोघांनी ‘सेक्स’ या विषयाची बरीच माहिती करून घेतली...

सुनंदा मावशी भाग : २

संध्याकाळपर्यंत नितू घरी येणार नाही हे मला माहीत होते त्यामुळे माझ्याकडे भरपूर वेळ होता. आज मला माझी सुप्त इच्छा पूर्ण करण्याची संधी होती. मी सुनंदा मावशीला दोन्ही हाताने जवळ घट्ट ओढून घेतले आणि त्यांच्या मानेवर ओठ टेकले. तेव्हाच त्यांच्या घामाचा तीक्ष्ण वास मा‍झ्या...

सुनंदा मावशी भाग : ४

माझा लवडा मोकाट सुटलेल्या घोड्यासारखा जागच्या जागी उड्या मारत होता. त्यातून चिकट पाणी पाझरत होते. मावशीनी त्याला हात लावायचा प्रयत्न केला, पण मी हात लावू दिला नाही. कारण मला मावशीला त्याच्यासाठी वेडे करायचे होते. मी त्यांना बिछान्यावर झोपवले आणि त्याच्या त्या वैभवशाली...

error: नका ना दाजी असं छळू!!