वाट पाहताना भाग : ३

काही न बोलता ती फक्त रागाने त्याच्याकडे पाहत होती. एक तर तिचे आकर्षक शरीर आणि त्यात तिने लागवलेल्या थापडेमुळे तो पेटून उठला. उभे राहत त्याने तिची मान आपल्या डाव्या हातात घट्ट पकडली आणि तिला पुन्हा आपल्या जवळ खेचले.

“आऽऽऽह! बास्टर्ड!” म्हणत तिने आणखी एक थप्पड ठेवून दिली. त्याची पकड सुटली. त्याने तिची दोन्ही मनगट पिळून पाठीमागे एकाच हातात घट्ट धरली. ती कळवली. दोन्ही मनगट पिळले गेल्यामुळे तिला जोर लावता येईना आणि त्यामुळे आता तिला त्याच्या पकडीतून सुटणे अशक्य झाले.

दोन्ही हात पाठीमागे धरल्यामुळे तिचे वक्ष उभारून बाहेर आले. त्या गच्च स्तनांचा उठाव आणखीच ठळक झाला. शर्ट घट्ट असल्यामुळे तिच्या ब्राचा तिच्या छातीवर पडलेला दाब आणि ब्राची तिच्या मांसल शरीरात दबलेली किनार उठावदार झाली.

याच्या पकडीतून आपल्याला सुटता येत नाही हे लक्षात आल्यावर तिने ओरडण्यासाठी तोंड उघडले. पण तिच्या तोंडातून आवाज बाहेर पडण्याच्या आत तिच्या तोंडात रूमालाचा बोळा कोंबला गेला होता. ती ओरडणार याचा अंदाज त्याला होताच त्यामुळे तो आधीच तयारीतच होता आणि तिने तोंड उघडताच त्याने बोळा तिच्या अक्षरश: नरड्यात कोंबला होता.

तिचा आवाज मुळापासून बंद झाला होता. आता ती असहाय झाली होती. तिचे हात जराही ढिले न पडू देता तो तिच्या पाठीमागे गेला. तिची बारीक नाजूक मनगटं त्याच्या एकाच हातात अगदी सहज मावत होती. तिचे हात घट्ट धरून त्याने तिच्या उजव्या स्तनावर हात टाकला.

तिने घृणेने डोळे मिटले. तो अगदी हळुवार तिच्या उरोजावरून हात फिरवत होता. तो तिचा टंच उरोज टी-शर्टच्या वरूनच कुरवाळत होता. तिला एखादा घाणीतला किडा आपल्या अंगावर वळवळतोय असा भास होत होता. तिच्या उरोजावरून त्याचा हात वर सरकला आणि तिच्या शर्टच्या कॉलरमधून आत जात तिच्या मंगळसूत्राच्या भोवतालच्या नाजूक त्वचेवर फिरू लागला.

ती ओरडण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिचा आवाज आतल्या आतच घुसमटत होता. छातीवरून त्याची बोटं तिच्या मानेवर सरकली. तिच्या त्वचेचा स्पर्श त्याला आणखी पेटवत होता. कॉलरच्या आतून आत शिरत त्याच्या बोटांनी तिचा खांदा धुंडाळायला लागली. तिच्या खांद्यावरील ब्राच्या स्ट्रॅपला स्पर्श होताच त्याच्या अंगातून जणू वीज सळसळत गेली.

अचानक त्याची बोटे तिच्या लांब, नाजूक मानेभोवती गुंडाळली गेली. तिचा गळा आपल्या हातात आवळत त्याने तिला ढकलत भिंतीजवळ नेले. तिला भिंतीवर दाबत त्याने बाजूच्या खुर्चीवर पडलेली तिचा स्टोल उचलला. तिला फिरवून त्याने तिची पाठ भिंतीवर टेकवली व आपल्या शरीराचा भार तिच्या अंगावर देत त्याने तिचे हात पुढे घेतले. पुन्हा आपल्या डाव्या हातात तिची दोन्ही मनगटं घट्ट पकडत आपला उजवा कोपरा आडवा तिच्या छातीवर दाबून धरला.

तिचा श्वास घुसमटत होता पण त्याला पर्वा नव्हती. तिची दोन्ही मनगटं जुळवून तिच्या उरोजांवर दाबून धरत त्याने आपल्या उजव्या हाताने तिचे दोन्ही हात स्टोलच्या मदतीने एकमेकांना अगदी घट्ट बांधले. आता तिचे हात पकडून ठेवणे त्याच्यासाठी अगदी सोपे होते. तिचा हात तिच्या तोंडापासून दूर ठेवणं त्याच्यासाठी महत्त्वाचं होतं.

क्षणभर विचार करून तो तिला ओढत तिच्या बॅगेजवळ घेऊन गेला. त्याच्या डोक्यात नक्की काय चालले होते याचा तिला जरासाही अंदाज येत नव्हता. एका हाताने तिला मिठीत आवळत तिला पाठीमागून बिलगला आणि तिच्या कमरेभोवती आपल्या हाताचा विळखा घालून तिचे हात तिच्या पोटाजवळ ओढून धरले. तो तिच्या मागे असल्यामुळे आता सुटकेसाठी तिला तिच्या पायांचाही वापर करता येईना.

तिच्या बॅगेची चेन उघडत त्याने त्यातले कपडे भराभर बाहेर काढायला सुरुवात केली. त्याच्या पॅन्टचा तंबू तिच्या पार्श्वभागाच्या फटीत घासत होता. ती आता रडकुंडीला आली होती. आपलं यांच्यासमोर काही एक चालणार नाही, याची तिला खात्री होऊ लागली होती.

अखेर त्याच्या हाताला एक दुपट्टा लागला तो हातात घेऊन त्याने आपल्या दोन्ही हातांनी तिच्या पोटाभोवती विळखा घालून तिला उचलले. तिचे हात त्याच्या हातांच्या विळख्यात अडकलेले होते. तो शांत डोक्याने विचार करूनच प्रत्येक कृती करत होता. त्याची एक छोटीशी चूक देखील त्याला किती महागात पडू शकते, याची पूर्ण जाणीव त्याला होती.

तिला उचलून तो बाथरूममध्ये घेऊन गेला. आतून दरवाजा बंद करत त्याने दोन्हीही कड्या घातल्या. ती केविलवाण्या नजरेने त्याच्याकडे पहात होती. तिच्या बांधलेल्या हाताला त्या दुपट्ट्याचं एक टोक बांधून त्याने दुसरं टोक वरती सिलिंगच्या बाजूने गेलेल्या स्टीलच्या मजबूत नळीवरून पुन्हा खाली घेतलं.

अजूनही त्याने तिला तसंच एका हाताने आपल्या मिठीत आवळून ठेवलं होतं. दुसर्‍या हाताने दुपट्ट्याचं दुसरं टोक खाली ओढताच तिचे दोन्ही हात वरती खेचले गेले. ती बावरल्यासारखी इकडे तिकडे पाहत होती. क्षणभरासाठी त्याच्या हुशारीच कौतुकही कदाचित तिच्या मनात तरळून गेलं असेल. तिच्या हाताला चांगला ताण बसेपर्यंत तो दुपट्टा ओढत राहला.

तिचे हात आता चांगलेच ताणले गेले होते. टाचा उंचावून ती हाताचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करत होती. त्याने ताणलेल्या दुपट्ट्याला घट्ट गाठ बांधून टाकली. आता तिच्या पायांना कसे अडकवावे, याचा विचार तो करत होता.

अचानक त्याची ट्युब पेटली. तिच्या टी-शर्ट खालून हात घालत त्याने झटकन तिच्या जीन्सचे बटण काढले आणि ती तिच्या घोट्यापर्यंत खाली उतरवून सोडून दिली. जीन्समुळे आता तिला पायही हलविता येईनात. धडपडून, वळवळून पराकोटीचे प्रयत्न करूनही काहीच फायदा होत नव्हता.

तिला जेवढी झटापट करायची होती तेवढी त्याने करू दिली आणि तो समोरच्या भिंतीला टेकून तिची असहाय धडपड पहात राहला. शेवटी कंटाळून तिने आपला पराभव मान्य केला आणि ती स्तब्ध उभी राहिली.

तो तिचे मुसमुसलेलं तारूण्य न्याहाळत होता. हात वर केल्यामुळे तिचे स्तन टरारून बाहेर आल्यासारखे दिसत होते. तिच्या शर्टच्या बटणांवर कमालीचा ताण पडला होता. अजून जरासा ताण वाढला तरी तटातट तुटतील की काय असंच वाटत होतं.

कमरेच्या जरासं खालपर्यंच शरीर तिच्या शर्टने कसंबसं झाकलं होतं. शर्टच्या खाली तिच्या उघड्या भारदस्त मांड्या आकर्षक दिसत होत्या. कमरेपासून भरगच्च फुललेल्या मांड्या गुडघ्याकडे बारीक होत गेलेल्या होत्या. खाली कोरून काढल्यासारख्या नडग्याही घोट्याकडे निमुळत्या झाल्या होत्या. पायांची त्वचा अगदी गोरीपान आणि चमकदार होती.

तिने कंटाळून आता सुटकेचे प्रयत्न पूर्णपणे थांबवून टाकले होते. तिचे मादक शरीर आपल्या नजरेत मनसोक्त साठविल्यानंतर तो पुढे झाला आणि तिच्या समोर येऊन उभा राहला. ती तिरस्काराने त्याच्या डोळ्यांमध्ये रोखून पाहत होती.

रागामुळे तिच्या उरोजांची वरखाली होणारी हालचाल आणखीच वेगाने होऊ लागली. धार आता फक्त तिच्या नजरेतच उरली आहे हे तो पक्के जाणून होता. ती किती असहाय्य आहे हे त्याने पुरते ओळखले होते.

पुढे होत त्याने तिच्या फुललेल्या छातीला हात घातला. तिच्या स्तनांवर आपले दोन्ही हात ठेवत तो तिच्या आणखी जवळ गेला आणि आपले हात तिच्या स्तनांवर घट्ट लपेटलेल्या शर्टावरूनच फिरवू लागला. ती एखाद्या पुतळ्यासारखी स्तब्ध झाली होती.

स्तनांवरून हात फिरवता फिरवता त्याने हळूच तिच्या शर्टचं एक बटण काढलं. ते निघताच खालच्या बटणावर अजूनच ताण पडला. तिच्या झिरझिरीत गडद गुलाबी रंगांच्या ब्राची वरची किनार शर्टाआडून डोकावू लागली. शर्टच्या बटणाच्या वर तिच्या ब्राच्या आणि शर्टच्या दाबाने दाट झालेली स्तनरेषा उघडी पडली.

त्याने एकेक करून तिच्या शर्टची सगळी बटणं काढली. तिचा शर्ट बाजूला होऊन तिचे उरोज आणि सपाट मऊ पोट उघडं झालं. त्याला खरं तर तिचा शर्ट काढून टाकायचा होता पण तिचे दोन्ही हात बांधलेले असल्यामुळे त्याला आता ते शक्य नव्हते. शर्ट बाजूला करून तिचे जास्तीत जास्त शरीर उघडे करण्याचा प्रयत्न तो करत होता.

शेवटी खालून शर्ट धरून त्याने तो टी-शर्ट सारखा वर ओढला. तिच्या कोपरांपर्यंत वर ओढून तो तिथेच गुंडाळला. आता तिच्या शरीरावर फक्त ब्रा आणि पॅन्टी होती.

गळ्यातलं मंगळसूत्र, कमेरवर आणि पोटावर वाढलेल्या किंचित मांसात रूतलेली साखळी आणि बेंबीत टोचून अडकवलेला नथीसारखा दागिना, हे तिच्या शरीराच्या आकर्षकतेत आणखी भर घालत होते.

तिच्या बेंबीच्या खाली आणि गुप्तांगाच्या वर ‘एंजेल’ असं इंग्रजीत गोंदलेलं होतं. तो फिरून तिच्या मागे गेला. तिच्या मानेवरही ग्लिटरचिक आणि खाली नितंबाच्या जरासं वर पाठीच्या मध्यावर एक नांगी उगरलेला विंचू गोंदलेला होता.

तिचा पार्श्वभाग बराच मोठा होता तिचा एकेक नितंबदेखील त्याच्या दोन्ही हातातही मावण्याची शक्यता नव्हती. तिच्या नितंबाच्या फुगवट्यांच्या मध्ये पॅन्टी गायब झाली होती. तिच्या मांसल रूंद पाठीवरच्या मांसात आणि काखेत तिची ब्रा दाब टाकत होती.

ब्राच्या हुकपासून सुरू झालेला तिच्या पाठीवरचा खळगा एक खोल वळण घेऊन तिच्या नितंबांजवळ लुप्त झाला होता. तिच्या त्वचेचा मुलायमपणा त्याच्या नजरेलाही जाणवत होता. हात उंचावल्यामुळे तिच्या दंडांच्या आणि मानेच्या मध्ये तयार झालेल्या अरूंद खळग्यातून पाठीवर गेलेले ब्राचे स्ट्रॅप्स कमालीचे खुलून दिसत होते.

खांद्या एवढ्या लांबीचे तिचे केस गुंडाळून वर बांधलेले असल्यामुळे तिची गोरीपान मान उघडी पडली होती. मानेवरून रूळणारे मंगळसूत्र तिच्या मानेची शोभा वाढवत होते. एकंदरीतच चमचमीत मेजवानी त्याच्यासमोर मांडलेली होती. म्हणजे त्याने हावरटपणे स्वत:च्या ताटात वाढून घेतली होती.

वाट पाहताना

गाडीला आणखी तब्बल चार तास अवकाश होता. आणखी चार तास त्या भकास वेटिंग रूममध्ये कसे घालवायचे हा प्रश्न त्याला पडला होता. भिंतीवर फडफणाऱ्या कॅलेंडरच्या व्यतिरिक्त कोणताही आवाज तेथे नव्हता. मधूनच एखादी गाडी धडधडत पसार होतं होती. समोर दरवाज्यातून दिसणाऱ्या फलाटावरच्या भल्या...

वाट पाहताना भाग : २

ती गाढ झोपी गेली होती. एकमेकांना जोडलेल्या स्टेशनवरच्या टिपिकल खुर्च्यांच्या सगळ्यात कोपऱ्यातील खुर्चीवर ती बसली होती. दुसर्‍या खुर्च्यांची एक रांग जवळ ओढून तिने आपले पाय त्यावर ठेवलं होते. एक पातळ शाल अंगाला लपेटून तिने कोपऱ्यात भिंतीला मान टेकली होती. शाल अंगाला...

वाट पाहताना भाग : ४

पुन्हा तिच्या समोर येत तो बोलला, "तू कशासाठी स्वत:ला त्रास करून घेते आहेस एवढा? मी हात सोडतो तुझे. पण स्मार्टनेस दाखवणार नसशील तर!" "मं.. हंऽऽ!" तिने नकारार्थी मान हलवली. तिचा आवाज तिच्या घशातच कोंडला जात होता. "ठीक आहे, तुला असं रफच आवडत असेल तर तसं करूयात! तसं मीही...

वाट पाहताना भाग : ५

क्षणार्धात तिच्या पाठीची कमान झाली. तिने आपले हात मागे घेतले पण तिचे हात पोचणे शक्य नव्हते. पाठीच्या बाकामुळे तिचे आधीच उठावदार असलेले वक्ष आणखी फुलून बाहेर आले. त्याच्या हातातला बेल्ट गळून पडला. तिला काहीही कळत नव्हते तिचे शरीर बधिर झाले होते. आपण नरकात आहोत की काय,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!