डबेवाली काकी

मी अवी, गावातून शिक्षण पूर्ण करून मला मुंबईला एका मोठ्या आयटी कंपनी मधून जॉब ऑफर आला होता, पण प्रश्न एक होता की राहायचे कुठे? मुंबईत वडिलांच्या मित्राचा एक फ्लॅट खाली होता. त्यांनी माझ्या जेवणाची सोय सोसायटीमध्ये कुणीतरी काकीकडे करून ठेवले होते. त्याच काकीकडे रूमची सुद्धा चावी होती.

दोन दिवसांनी मी मुंबईला आलो आणि काकीला फोन केला. काकी चावी घेऊन फ्लॅटकडे निघाल्या. मी फ्लॅटच्या बाहेर उभा होतो. थोड्याच काकी तिकडे आली. काकीला बघून मी भारावून गेलो.

जवळपास त्यांचे वय ३५-३६ वर्षांचे असेल, गोरा रंग आणि भरलेलं अंग. आम्ही एकमेकांची ओळख करून घेतली आणि फ्लॅट उघडुन आत गेलो. त्याची अवस्था बघून मी डोक्याला हात मारून घेतला. “अरे बापरे! हे काय? आता हे साफ कोण करणार?”

काकी हसून म्हणाल्या, “घाबरू नकोस. मी मदत करते तुला,” बोलून काकीने घरी जाऊन झाडू आणली सोबत त्यांची मुलगी सुद्धा आली. तिचं नाव अनामिका. आम्ही कामाला लागलो काकीने साडी वर घेऊन कमरेला कोचली. त्यांचे गोरे गोरे पाय बघून मी भारावून गेलो.

मी त्यांच्याकडे एकटक बघू लागलो. त्यांची भरलेली छाती बघून मला त्या दाबायचं मन झालं. जवळ जवळ एक तासाने आमचं काम पूर्ण झालं. काकी म्हणाल्या, “चल आम्ही निघतो आता. संध्याकाळपासून तुला जेवणाची सोय होईल.”

काकी निघून गेल्या. मी दरवाजा बंद करून बाथरूम मध्ये गेलो काकीला आठवून हलवू लागलो. दोन-तीन दिवस मी काकीला रोज बघून हलवू लागलो.

‌त्या दिवशी डब्बा घेऊन दुपारी आनामिका घरी आली होती. मी तिला विचारलं, “मम्मी कुठे गेली?” अनामिका बोलली, “आज माझा वाढदिवस आहे. मम्मी त्या तयारीला लागली आहे आणि तुला सुद्धा संध्याकाळी जेवायला घरी बोलावले आहे.”

हे ऐकून मी खूष झालो झालो आणि संध्याकाळची आतुरतेने वाट पाहू लागलो. संध्याकाळी आठ वाजता काकीचा फोन आला, “अरे अवि येतो ना वाढदिवसाला?” मी “हो,” बोलून तयार होऊन त्यांच्या घरी पोहचलो.

काकी आज खूपच सुंदर दिसत होत्या. काळ्‍या रंगाची साडी आणि लाल कलरचा ब्लाउज त्यांना खूप शोभून दिसत होता. मी काकीकडे कामुक नजरेने बघून बोललो, “काकी तुम्ही आज काय सेक्सी दिसता.” काकी हसल्या आणि माझ्या पाठीवर थाप देऊन मला म्हणाल्या, “चल काही बोलू नकोस. मी काही एवढी सुंदर नाही. ये आत.”

त्यांच्या घरात सर्व शेजारीपाजारी आले होते. मी कुणाला ओळखत नव्हतो म्हणून एका कोपर्‍यात बसलो होतो आणि काकीला शोधू लागलो. काकी किचन मध्ये होत्या. मी किचन मध्ये गेलो. “काकी तुम्हाला काय मदत लागली असेल तर सांगा मला.”

काकी म्हणाल्या, “बरं झालं. तू आलास.” एवढे बोलून काकी वेफर्स पाकीट उचलायला खाली वाकल्या त्यांच्या छातीवर पदर खाली आला. काकीची गोरी गोरी छाती बघून माझा माझा लंड पॅन्टीत कडक झाला. ब्लाउज मध्ये काकीचे बॉल बघून मी उत्तेजित झालो काकींनी वर नजर टाकली आणि माझ्याकडे बघून स्माईल दिली.

“अवि, काम कर आता नंतर दाखवते तुला काय बघायचे आहे ते!” असं बोलून ते हसल्या आणि त्यांचा पदर छातीवरती घेतला. मला आता का राहवेना. काकी असं का बोलली की, नंतर तुला मी दाखवते. मी विचार करत स्तब्ध उभा राहिलो. माझा लंड कडक झाला होता. तेवढ्यात काकी तिकडे आल्या, “अरे बघतोस काय या प्लेटी सगळ्यांना दे.”

“हो हो,” म्हणत मी किचनच्या बाहेर गेलो. काकीचे लक्ष माझ्या पॅंटीकडे होते. माझा बाबुराव मस्त कडक झाला होता. बघता बघता सर्व शेजारी निघून गेले. काकीने आवरा-आवर करायला सुरूवात केली.

सर्व काम उरकून आम्ही जेवायला बसलो. जेवताना माझं लक्ष काकीच्या बॉलवर होतं. जेवताना काकीला बघतो, हे त्यांना कळालं. काकी माझ्याकडे बघून गालातल्या गालात हसू लागल्या. “अरे अवि जेव आता. बस झालं मला बघन.”

मी जेवून उठलो आणि काकीचं लक्ष माझ्या ताठ झालेल्या लंडाकडे गेले. मी जायला निघत होतो. मला वाटलं आज पण हलवून दिवस काढावा लागेल. इतक्यात काकीने मागून आवाज दिला, “अरे थांब जरा. तुझ्याशी काही बोलायचं आहे.”

मी थांबलो. “ठीक आहे,” बोलू मी सोफ्यावर बसलो आणि जेवण संपवून अनामिका झोपायला गेली. मी काकीला मुताय इशारा करून बाथरूम मध्ये गेलो. आत काकीने तिची चड्डी सुखत ठेवली होती. मी हळूच बाथरूमच्या दरवाज्याची कडी लावली आणि काकीची चड्डी काढली आणि लंड वर फिरवायला लागलो.

काकी बाहेर येतील या भितीने मी ती चड्डी लंडाभोवती फिरूवून बाहेर आलो. आता काही नको, घरी जाऊन हलवीन, हा विचार करून सोफ्यावर बसलो. जवळ जवळ अर्ध्या पाऊण तासाने काकी अनामिकाला झोपवून बेडरूमच्या बाहेर आल्या आणि बाथरूम मधे गेल्या. त्यांना कळून चुकलं की त्यांची चड्डी बाथरूम मध्ये नाही आहे.

काकी येवून माझ्या बाजूला बसल्या. काकीची छाती माझ्या नजरेसमोर होती. काकीचं लक्ष माझ्या लंडाकडे होतं. माझा लंड एकदम फुगीर झाला होता. काकीला कळलं की त्यांची चड्डी माझ्याकडे आहे‌.

“बोल आता!” काकी

”काय?” मी

”मन भरलं का मला बघून, नसेल तर सांग तसं.”

मी आता घाबरलो मला वाटलं माझं बघणं काकीला आवडलं नाही की काय.

”अगं नाही काकी असं काय नाय.”

काकी माझ्या कडे कामुक नजरेने बघत होती. काकी बोलली, “खरं सांगा काय बघतोस तु माझ्यात, माझी छाती का माझे ब्लाऊज?” काकी बोलल्या, “लाजू नकोस खरं काय ते सांग. मी काही बोलले नाही तुला आणि हो माझी चड्डी कुठे आहे?”

मी मान खाली घालून बोललो, “काकी खरंच तुम्ही रागवणार नाही.” “अरे नाही रे रागवणार.” तसंच मी उभा राहिलो आणि पॅंटीतून काकीची चड्डी बाहेर काढली.

“अरे काय हे? आवि तुला शोभत का हे?” काकीने खोटा राग करून मला बोलल्या. “तू अशा नजरेने बगतोस मला, अरे आज माझं वय किती आणि तुझं वय किती? काही तरी भान ठेव.”

काकी माझ्यावर राशन पाणी घेऊन चढली पण तो राग खोटा होता, हे मला माहीत नव्हतं. मी काकीला, “सॉरी सॉरी.” म्हणत खाली सोफ्यावर बसलो. “या पुढे नाही होणार अस,” मी घाबरून बोललो. तश्याच काकी येऊन माझ्या बाजूला बसल्या आणि बोलल्या, “अवि मला खरं बोल मी तुला आवडते का?”

मी हो म्हणालो. “माझ्यात तु काय बघतोस तू माझ्यात?” मी खुलून बोललो, “काकी मला तुम्ही फार आवडता. तुमच्या मीठी मध्ये येण्याचं मन करत.” काकी हसल्या आणि माझी गालावर पप्पी दिली. मी लगेच काकीला मीठी मारली. काकीने ही मला प्रतिसाद देत मला मिठीत घेतले.

मी काकीच्या मानेवर किस करू लागलो. काकीने मला लांब केले. मी बोललो, “काय झालं.” काकी माझ्याकडे मादक नजरेने पाहू लागली आणि तीने आपला पदर काढला. “अवि कोणाला सांगू नकोस.” “अरे नाही, काकी वेडा आहे का मी.” हे बोलुन मी काकीच्या बॉलवर तुटून पडलो.

काकी ही गरम झाली होती. पण स्वतःवर कंट्रोल करून थांबली आणि बोलली, “घे ही चड्डी. जाऊन हलवं.” मी बोललो, “काकी आता तुमीचं द्या ना हलून.” काकी हसल्या आणि माझ्या तोंडात तोंड टाकून किस करू लागल्या. मी किस करत काकीचे बॉल दाबू लागलो.

मी काकीचा हात धरून लंडावर ठेवला. काकी माझा लंड दाबू लागली. मी माझी पॅन्ट काढून काकीला बोललो, “काकी हलवाना.” काकीने माझी अडरवेर काढून माझा लंड मोकळा केला.

डबेवाली काकी भाग : ३

काकीने मॅक्सी काढली काकीची चड्डी आणि ब्रा बघुन मी पुरता भारावुन गेलो. “काकी काय दिसताय तुमी…” मी काकीला वरून खाली बघु लागलो. नाडी वाली ब्रा पॅंटीत काकी एकदम मादक दिसत होत्या. काकीच्या छाती वरची ती पांढरी नाडी वाली ब्रामधून काकीचे काळे काळे निपल स्पष्ट दिसत होते. माझा...

डबेवाली काकी भाग : २

काकी माझा लंड बघुन बोलल्या, “अवि कधी कोणाला झवलस का?” मी नाही बोललो. काकीने माझा लंड हात घेऊन हलवायला लागली. मी बोललो, “काकी तुमची चड्डी लावून हलवाना.” काकीने हसून ती पडलेली चड्डी उचलून लंडाभोवती फिरवली आणि हलवू लागली. मी काकीचे बॉल दाबून तिला किस करू लागलो. हळूहळू...

error: नका ना दाजी असं छळू!!