डबेवाली काकी भाग : ३

काकीने मॅक्सी काढली काकीची चड्डी आणि ब्रा बघुन मी पुरता भारावुन गेलो.

“काकी काय दिसताय तुमी…”

मी काकीला वरून खाली बघु लागलो. नाडी वाली ब्रा पॅंटीत काकी एकदम मादक दिसत होत्या. काकीच्या छाती वरची ती पांढरी नाडी वाली ब्रामधून काकीचे काळे काळे निपल स्पष्ट दिसत होते.

माझा लंड आता नागासारखा ताठ झाला होता. काकी माझ्या जवळ आल्या. माझं डोकं पकडून त्यांच्या पोटावर दाबले. मी त्यांच्या बेंबीत जीभ टाकुन गोलगोल फिरवू लागलो तशाच काकी शहारल्या. त्यांच्या अंगावर शहारे मला स्पष्ट जाणवत होते.

काकीने एक पाय वर ठेवून माझं डोकं त्यांच्या योनीवर दाबले. मी त्यांच्या योनीवर किस करु योनीवर किस करु लागलो. काकीची योनी एकदम नरम लागत होती. मी घाबरलो आणि मागे सरकलो काकी म्हणाली, “काय झालं रे आवडली नाही का?”

मी म्हणालो, “काकी तुम्हाला पाळी आली आहे का?”

काकी हसल्या आणि म्हणाल्या, “नाही का रे?”

मी म्हणालो, “तुम्ही पॅड का लावला?”

हे ऐकून काकी जोरात हसल्या, “अरे नाही. माझ्या योनीत सारखं पाणी पडते म्हणून मी रुमाल लावला.” हे बोलून काकींन चड्डीतून रुमाल काढला आणि तो मला दाखवला, “बघ किती पाणी पडते.” काकीने रुमाल बाजूला फेकून मला बोलल्या, “आता वेळ नको घालवू ये लवकर चाट.”

मी चड्डी वरूनच काकीचे योनी चाटू लागलो. काकी एकदम मदमस्त होऊन आपली कंबर माझ्या तोंडावरती हलवू लागली. जवळ जवळ दहा वीस मिनिटे मी काकीची योनी चड्डी वरुनच चाटू लागलो. इतक्यात काकी बोलल्या, “आता काय नुसता चड्डी वरच चाटणार.”

एवढं बोलून काकीन मला उठवलं आणि हात पकडून किचनमध्ये घेऊन गेल्या. किचन मध्ये आधीच सतरंजी तयार होती. मी काकीला सतरंजी वर झोपवली आणि काकीची चड्डी काढली. काकीची योनी फारच मादक होती. काळी काळी पाकळी. मी ती योनी बघतचं बसलो कारण मी पहिल्यांदा कोणत्या तरी बाईची योनी स्पष्ट बघत होतो.

काकी बोलल्या, “आरे ये ना. आता चाट ना का तरसावतोस.”
मी काकी पाय फाकवुन माझे तोंड काकीच्या योनी जवळ नेले.
जमिनीवर सतरंजी हंतरुन झोपलो होतो, त्यामुळे मला काकी योनी चाटता येत नव्हती. मी काकीच्या बाजूची उशी घेऊन काकीच्या गांडीखाली ठेवली. आता काकीची योनी चाटायला रेडी होती.

मी काकीचे पाय फाकवुन बोटाने योनी हलकी फाकवली आणि हळूच ती चाटली. काकीने एक मोठा श्वास घेतला. मी हळूहळू तिची योनी चाटु लागलो. तिच्या योनी पाकळ्या चाचपु लागलो. काकीने पाय बेडकासारखे फाकवुन हाताने माझं तोंड योनी वर दाबू लागली.

“हाहा.. हा.. हा… अवि… चाट…चाट..” काकी तिची कंबर हलवू लागली. मी काकीचा दाना चोखु लागलो. काकीची छाती वर खाली होत होती. मी काकीचे बोल दाबू लागलो. काकी माझं डोकं पकडून योनी माझ्या तोंडावर दाबून हलवू लावली.

“हा हाहा… आईग… हा हा हा हा….. अवि जोरात.. जोरात…” मी जिभेने काकीला झवू लागलो. दाना चोखु लागलो. आता माझा पण सोटा कडक बांबू वाणी झाला होता. इतक्यात काकी झडली. काकीच पाणी माझ्या तोंडात आलं. मी तसाच मागे गेलो.

काकीने माझे दंड पकडून वर खेचलं. काकीचा दाना आता फडफडत होता. काकी बोलल्या, “अवि झव मला, आता झव मला,” असं बोलून काकीने माझा सोटा पॅंटीतून बाहेर काढायला लागली. पण माझी पॅन्ट काय निघेना.

मी उठलो आणि पूर्ण नग्न झालो. पहिल्यादा कोणत्या बाई समोर मी नग्न झालो होतो. मी काकीच्या आंगावर झोपलो. काकीने मला घट मीठी मारली. बारा वर्षांनंतर काकीला हे सुख मिळत होत.

मी काकीच्या मानेवर ओठावर किस करू लागलो. माने वरून तीची ब्राची नाडी खोलून काकीची ब्रा काढली आणि काकीचे बॉल चोखु लागलो. काकीला मी मुद्दामून सतवत होतो. काकीला आता राहवेना झाले. काकीने माझा सोटा पकडून योनीला लावला.

“घाल ना रे आता राहवत नाही मला.” मी तसाच माझा सोटा आत घुसवला. काकी किंचाळली, “आईग… अवि हळू…” काकीची योनी खुप टाईट होती. मी थांबलो आणि लंड तसाच आता ठेवला कारण पहिल्यादा मी कोणाला झवत होतो आणि तेही माझ्यापेक्षा वयाने मोठया बाईला.

मला त्या क्षणाची पूर्ण मजा घ्यायची होती. मी काकीला हळूहळू झवू लागलो. माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. काकीच्या तोंडातून विचीत्र आवाज निघत होते.

“अअअम्म्म अअअ….. आऊ…… आ आ आ आ …. अवि… अवि.. जोरात कर…” असे करत काकी माझी कंबर पकडून दाबू लागली. इतक्यात काकी शहारून बोलल्या, “जोर लाव..” तसच मी माझी कंबर जोरात हलवू लागलो.

“आ…… म्म्म म्म्म….. मेले ग… आ… आ… आईग…. अअअ….. हा…. हा..” काकीने मला घट्ट मिठी मारली. काकीच्या आवाजाने अनामिका उठू नये म्हणून मी माझे तोंड काकीच्या तोंडात घातले आणि काकीला किस करून झवु लागलो.

काकी आता रंगात आल्या होत्या. काकीच्या तोंडात तोंड घालून माझी ही उतेजना फार वाढली होती. काकी मला वेड्यासारख्या किस करत होत्या. मी माझे दोन्ही हात जमिनीवर दाबून कचाकच काकीला झवू लागलो. माझ्या मांड्या काकीच्या मांड्या आदळत होत्या. छाप छाप आवाज येऊ लागला होता.

“काकी माझ पाणी येणार आहे.” मी झवतच काकीला बोललो.

“कर कर.. तू थांबु नको.. पाड आत.. मी गोळ्या आणल्या आहे.”

काकीला झवता झवता माझ पाणी कधी पडलं मलाच नाही कळाल. पाणी पडल तरी मी चालूच होतो. काकी बोलल्या, “आरे अवि, थांब पाणी पडलं तुझं.”

“काकी आता थांबू नका..” माझा लंड पूर्ण ओला झाला होता. काकीची पुच्ची ओली आणि बुलबळीत झाली होती. काकी बोलल्या, “अवि उठ.. मला मुतायला झाली आहे.. थांब जरा..”

मी उठलो आणि बाजूला झालो. काकी लगेच उठून बाथरूमला गेली. माझा लंड सारखा फूसकारे मारत होता. काकी मूतून आल्या.

“अवि काय हे तुझी आजून शीर मोडली नाही वाटत?”

“हो काकी या ना आता. का सातवताय अस मला.”

“आरे हो हो..” काकी माझा लंड बघून बोलल्या, “तू आज मला पूर्णपणे संतुष्ट करणार वाटत.”

मी हो बोलून काकीला जवळ खेचल. काकीने तिचा ब्रा घेऊन माझा लंड पुसला आणि तोंडात घालून चोखु लागली. मी काकीला थांबवलं आणि तिला माझ्या वर उलट झोपवलं.

मी काकीला 69 च्या पोझिशन यायला बोललो. काकीला काही कळेना. मग मीच काकीला वर घेऊन तिला माझ्या डोक्याजवळ आणलं आणि काकीची मांडी फाकवुन तिला गुढग्यावर बसवलं. आता काकीची पुच्ची माझ्या तोंड जवळ होती.

काकी हसली आणि बोलली, “अवि तू तर खूपच एक्सपिरियन्स आहे तुला.”

“अरे नाही काकी मी बिपी खूप बघितली आहे. ते आता कामी येतंय.” मी काकीची ब्रा घेऊन पुच्ची पुसली आणि चोखु लागलो. काकी माझा लंड चोखू लागल्या. आम्ही दोघे आता दुसऱ्या राऊंडसाठी तयार झालो. माझ तोंड काकीच्या पाण्याने पूर्ण भीजल होत. काकी माझ्या अंगावरून उठून बाजूला झोपल्या तसाच मी उठून काकीवर झोपलो आणि तिचे बोल चोखु लागलो.

मग तिचे दोनी पाय उचलून मी माझ्या खांद्यावर ठेवले. काकी बोलली, “काय करतोस अवि?”

मी बोललो, “तुमी फक्त मजा घ्या.” असे बोलुन मी माझा लंड काकीच्या योनीत आत बाहेर करु लागलो. आम्ही खूप थकलो मग तिथेच झोपलो. रात्रभर मी काकीचे बॉल चोकत होतो.

सकाळी लवकर उठून मी माझ्या घरी निघून आलो. आता जेव्हा जेव्हा आम्हाला संधी मिळते तेव्हा मी व काकी एकमेकांना समाधानी करतो.

डबेवाली काकी भाग : २

काकी माझा लंड बघुन बोलल्या, “अवि कधी कोणाला झवलस का?” मी नाही बोललो. काकीने माझा लंड हात घेऊन हलवायला लागली. मी बोललो, “काकी तुमची चड्डी लावून हलवाना.” काकीने हसून ती पडलेली चड्डी उचलून लंडाभोवती फिरवली आणि हलवू लागली. मी काकीचे बॉल दाबून तिला किस करू लागलो. हळूहळू...

डबेवाली काकी

मी अवी, गावातून शिक्षण पूर्ण करून मला मुंबईला एका मोठ्या आयटी कंपनी मधून जॉब ऑफर आला होता, पण प्रश्न एक होता की राहायचे कुठे? मुंबईत वडिलांच्या मित्राचा एक फ्लॅट खाली होता. त्यांनी माझ्या जेवणाची सोय सोसायटीमध्ये कुणीतरी काकीकडे करून ठेवले होते. त्याच काकीकडे रूमची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!