दळण भाग : २

दळणाची पिशवी किचनमध्ये टाकून तो धावत टॉयलेटमध्ये शिरला. तिची उन्नत छाती आणि गोरंपान पोट काही त्याच्या नजरेसमोरून हलेना.

तिचा सुंदर देह डोळ्यांसमोर आणत त्याने आपलं लिंग मुठीत गच्च आवळलं. काही वेळाने हलका होऊन तो बाहेर आला. पण त्याचं डोकं काही शांत होतं नव्हतं. त्याच्या नजरेसमोरून काही तिचं चित्र हलत नव्हतं.

“पैसे किती झाले रे गाढवा?” किचनमधून आईचा आवाज आला.

“आज आरती ताईला खूप काम आहे. उद्या सांगते म्हणाली.” तो त्याच्या अभ्यासाच्या टेबलाशी जाऊन बसला.

“तिला काम आहे ठीक आहे. तुला गणित येत नाही का गधड्या? आता कॉलेजात जाशील की पुढच्या वर्षी,” आई ओरडली.

“ठीक आहे जातो.” त्याने असं उत्तर का दिलं हे त्याचं त्याला कळलं नाही. तो उठला व पुन्हा आरती ताईच्या घरी आला.

“का रे? काय झालं? काही राहिलं का?”

आरती ताईने पुन्हा एकदा त्याला तिच्या पोटाचं दर्शन घडवत विचारलं. गहू गिरणीत ओतून वाकून तिने पिशवी गिरणीच्या तोंडाला अडकवली.

“आई म्हणाली तुला काम असेल तर मी गणित करू शकत नाही का. परत हाकलून दिलं मला.” तो तिच्या छातीवर नजर गाडत बोलला. तिचं काम चालू असल्याने ती याच्याकडे न पाहताच बोलत होती.

“मावशी पण ना! ठीक आहे जा आत बस. मी येते एवढं झालं की!” ती उतरली.

“बसतो ना इथेच. एकटा बसून काय करू तिथे!” तो पुन्हा ट्रॅक्टरच्या पुढच्या चाकावर जाऊन बसला.

“इथे तरी काय करणारेस?” तिने पुन्हा त्याच्याकडे न पाहताच प्रतिप्रश्न केला. याचं उत्तर तो देऊ शकत नव्हता. पुढचं दळण होईपर्यंत गप्पा मारत तो तिथेच बसून राहिला. तो तिला एकटक नखशिखांत न्याहाळत होता. अधूनमधून तिने त्याच्याकडे पाहिलं की तो नजर इतरत्र फिरवी.

तिने लाल रंगाची पारदर्शक साडी नेसलेली होती. तशाच रंगाचा अगदी घट्ट ब्लाउज घेतला होता. ब्लाउजची पाठ अरुंद असली तरी घट्टपणामुळे तिच्या ब्राचा आकार उठावदार झाला होता.

साडीही चापूनचोपून नेसली असल्यामुळे तिच्या मांडीचा, नितंबांचा आकार अधोरेखित होतं होता. तिच्या शरीराची कमनीय वळणे खूपच आकर्षक दिसत होती.खांद्याच्या जरासं खाली रुळणारा तिच्या रेशमी काळ्याभोर केसांचा सैलसर अंबाडा तिच्या सौंदर्यात भर घालत होता.

गळ्यात नाजूक मंगळसूत्र, कानातील छोट्याशा रिंगा आणि गोऱ्यापान नाकात चकाकणारा छोटासा खडा हे सगळं तिला खूपच शोभून दिसत होतं. दळण संपलं की तिने खोलीचा बाहेरील दरवाजा लावून घेतला.

“चल आता!” हात झटकत ती घराच्या बाजूच्या दरवाजाच्या दिशेने जाऊ लागली. हिंदोळे घेणारे तिचे नितंब त्याच्या मनाचा ठाव घेत होते. तिची मादक चाल त्याला बेभान करू लागली होती. आपल्या पँटच्या चेनवर हाताने दाबत तो उठून उभा राहिला आणि तिच्या मागोमाग आत गेला.

“बस हॉलमध्ये मी आलेच!” ती

ती त्याला हॉलमध्ये बसवून बेडरूममध्ये गेली. बाहेर येताना हातात एक वही व पेन घेऊन आली. तो सोफ्यावर बसला होता. तिने ती वही त्याच्या समोरच्या टेबलावर मांडली.

“इथून इथपर्यंत बेरीज कर. मी चहा टाकते.” वहीची पानं उलटत तिने त्याला समजावलं. पण त्याचं लक्ष भलतीकडेच होतं.

“ठीक आहे!” त्याने पेन उचलला व हिशोब करू लागला. ती किचनमध्ये निघून गेली.

दरवाजातून तिची पाठमोरी आकृती दिसत होती. त्याचे लक्ष लागतच नव्हतं. दोन तीन वेळा त्याची बेरीज चुकली. तिचं शरीर नुसतं न्याहाळण्यापेक्षा त्याचा आस्वाद घेण्याचे विचार त्याच्या डोक्यात येऊ लागले होते. तिला मात्र याचा थांगपत्ताच नव्हता. शेवटी त्याने भराभर बेरीज केली आणि तो पुन्हा तिला न्याहाळत बसला. काही वेळाने ती हातात चहाचे कप घेऊन हॉलमध्ये आली.

“झाली का बेरीज? घे चहा!” उजव्या हातातील कप त्याच्यासमोर धरत तिने विचारलं.

“ह…हो!” उगाच तिच्यापासून नजर लपवायची म्हणून केलेली बेरीज पुन्हा तपासल्यासारखं करत तिच्याकडे न पाहताच त्याने तिच्या हाताकडे आपला हात नेला. कप धरण्याऐवजी त्याची बोटं नेमकी कपात गेली.

“आयाई गं!” झट्कन त्याचा हात मागे ओढला गेला आणि त्या धक्क्याने कपातील सगळा चहा त्याच्या अंगावर पडला. तो कळवळला!

“देवा! उठ उठ उठ पहिला!” तिने झटकन दुसरा कप टेबलावर ठेवत त्याचा दंड धरला आणि जवळजवळ फरफटतच त्याला बाथरूममध्ये नेलं. बदलीतून मगभर पाणी घेऊन तिने त्याच्या छातीवर ओतलं.

“किती वेंधळा आहेस रे? आग होतेय का?” चांगले चार-पाच मग पाणी त्याच्या छातीवर ओतल्यावर तिने विचारलं.

“थोडीशी!” त्याला काहीच कळत नव्हतं. वेडना तर अजिबातच जाणवत नव्हत्या.

“बघू दे किती भाजलंय? बोर्डाच्या परीक्षा आल्यात तोंडावर. नसता उद्योग होऊन बसला.” तिने भराभर त्याच्या शर्टाची बटणं काढली.

“काढ ना आता शर्ट!” ती जवळजवळ ओरडलीच.

तिला त्याच्या डोक्यात काय चाललंय याची पुसटशीही कल्पना नव्हती. खरंतर तो आपल्याबद्दल असा काही विचार करेल असं तिला वाटणंही शक्य नव्हतं. तिच्या मुलाच्या वयाचा होता तो.

त्याने शर्ट उतरवला. तिने त्याच्या कमरेला हात घालत त्याचा बनियन हातात धरला व वर ओढला. तिच्या मुलायम हातांचा स्पर्श शरीराला होताच त्याचं लिंग ताडकन उभं राहीलं. त्याने हात वर केले. तिने त्याचा बनियन उतरवून बाजूला टाकला.

त्याची छाती लालबुंद झाली होती. पोटावरही थोडा चहा उडाल्याने तिथेही भाजले होते. कुठे कुठे भाजलंय हे बघत असताना त्याच्या ताठलेल्या लिंगामुळे पँटवर तयार झालेला उंचच्या उंच उंचवटा तिला दिसला आणि ती अचानक गडबडूनच गेली.

तिला काय करावं हेच सुचेना. आताशी ती भानावर आली. ते दोघे बाथरूममध्ये उभे होते. दोघांच्या शरीरामध्ये काहीच इंचाचं अंतर होतं. तो नुकताच तारुण्यात प्रवेश करत होता. क्षणार्धात हे सगळं तिच्या डोक्यात चमकून गेलं.

तरीही तिने स्वतःला सावरलं. ‘हे नैसर्गिक आहे आणि संदीपही तसा विचार करणार नाही. आपणच काहीतरी विचार करतोय.’ असं मनाला समजावत तिने आपल्या वागण्यात बदल होऊ द्यायचा नाही असं तिने मनोमन ठरवलं.

“नशीब पटकन पाणी ओतलं मी! नाहीतर फोड आले असते भलेमोठे!” तिने पुन्हा त्याला धरून बेडरूममध्ये नेलं.

“हे घे विशुचा टी शर्ट आणि ट्रॅक पॅन्ट आहे ते घाल!” कपाटातून कपडे काढून त्याच्या हातात देत ती बोलली. त्याला तर काहीच कळत नव्हतं.

“हो!” त्याने तिच्या हातातून कपडे घेतले. तिच्या डोक्यात विचार भिरभिरत असल्याने ती तिथेच उभी राहिली. ती तिथेच उभी असल्याने याला कळेना आता काय करायचं. कदाचित तिलाही आपल्याकडून काहीतरी हवं आहे असा विचार त्याच्या डोक्यात चमकला.

“असेच बदलू कपडे?” त्याने तिला विचारलं. तिला मेल्याहून मेल्यासारखं झालं.

डोक्यावर हात मारून घेत ती पट्कन बाहेर निघून गेली व किचनच्या ओट्याला टेकून डोक्याला हात लावून विचार करू लागली. ती पक्की गडबडून गेली होती काय करावं हेच कळत नव्हतं. त्याच्या अंगावर पाणी ओतताना तिच्या छातीवर पाणी उडून तिचा ब्लाउज आणि साडीही पुढच्या बाजूने ओली झाली होती.

पारदर्शक साडी ओली होऊन तिच्या गोऱ्यापान मुलायम त्वचेला अशी चिकटली होती की बस्स! ब्लाउजचीही तीच अवस्था होती. साडीतून आता सगळंच आरपार दिसत होतं आणि ब्लाउजमधून तिची पांढरी शुभ्र ब्रा थोडीशी दिसत होती. हे तिला आत्ता लक्षात आलं.

आता त्याच्यासमोर कसं जायचं हा विचार तिला पडला. कारण त्याचं ताठलेलं लिंग काही केल्या तिच्या नजरेसमोरून जात नव्हते. इकडे त्याच्या डोक्यातूनही तिची भिजलेली साडी आणि तिची रेशमी कांती जायला तयार नव्हती. बाहेर जावं की नाही या दुविधेमध्ये तोही तसाच बेडरूममध्ये उभा होता.

“आरती ताई! मी येऊ का बाहेर?” शेवटी काही वेळाने त्याने हिंमत गोळा करून आवाज दिला.

“हो!” त्याची ताई म्हणून मारलेली हाक आणि न बदललेला स्वर ऐकून तिच्या जीवात जीव आला. पण ती जास्त काही बोलू शकली नाही. तो बेडरूमच्या बाहेर आला आणि हॉलमध्ये येऊन त्याने तिथे झालेला राडा साफ करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचं एक मन त्याला निघून जायला सांगत होतं आणि एक मन तिच्याकडे ओढ घेत होतं.

ती बेडरूममध्ये आली. तिची छाती धडधडत होती. ती मनातून थोडी घाबरली होती पण ती स्वतःला धीर देत होती. बेडरूममध्ये येऊन तिने खांद्यावर साडीच्या पदराला लावलेली पिन काढली व तिच्या छातीला चिकटलेला साडीचा पदर बाजूला करून जमिनीवर सोडून दिला.

ती स्वतःला समोरच्या कपटावरील आरशात पाहत होती. आरशात पाहत तिने एकेक करून आपल्या ब्लाउजची हुक काढली.

ओलेपणामुळे दोन्ही स्तनांवर चिकटलेला ब्लाउज तिने बाजूला केला. तिचे दोन्ही उरोज ब्राच्या कपमध्ये विसावले होते. घट्ट ब्राने त्यांना जागच्या जागी दाबून धरले होते. स्तनांच्या माध्यरेषेवर तिचं काळ्या मण्यांचं मंगळसूत्र रुळत होतं.

ती बेंबीच्या जरासं खाली कमरेवर खोचलेल्या साडीच्या निऱ्याना हात घालणार इतक्यात आरशात तिच्या मागे तिला त्याचं प्रतिबिंब दिसलं. तिने झट्कन मागे वळून पाहिलं. पण मागे कुणीही नव्हतं. आपण खूप घाबरलो आहोतं आणि त्यामुळे आपल्याला भास होतं आहेत असं तिला वाटलं खरं पण ती मागे वळेपर्यंत तिच्या कमनीय शरीराला न्याहाळणारा तो अगदी वेळेत भिंतीआड दडला होता.

तिच्या कमनीय कमरेची वळणे आता त्याची परीक्षा बघू लागली होती. तो हाताने दाबून दाबून आपल्या लिंगाने पँटवर तयार झालेला उंचवटा नियंत्रणात आणण्याचा जेवढा जास्त प्रयत्न करत होता तेवढा तो जास्त वाढत होता. तिने एकेक करून ब्लाऊजच्या दोन्ही बाह्यांतुन आपले हात बाहेर काढले व ब्लाउज बेडवर टाकला.

कमरेवर आवळून बांधलेली पेटीकोटची गाठ सोडली. तिचा पेटीकोट गळून तिच्या पायात पडला. तिच्या अंगावर आता केवळ अंतर्वस्त्रेच होती. ब्राचे अरुंद स्ट्रॅप तिच्या खांद्याच्या व पाठीच्या रेशमी त्वचेवर काचत होत्या. गुबगुबीत मांसात त्यांचा दाब पडून तिची गोरीपान, रुंद पाठ आणखीच आकर्षक दिसत होती.

ब्राच्या हुक्सपासून सुरू झालेला तिच्या पाठीच्या माध्यवरील खळगा एक वळण घेऊन तिच्या लालभडक पॅंटीमध्ये लुप्त होतं होता. तिच्या घट्ट पँटीने तिचे गरगरीत नितंब अर्धवट झाकले होते.

समोर आरशात त्याला तिच्या शरीराचं प्रतिबिंब दिसत होतं. पांढऱ्या शुभ्र ब्राच्या चमकदार कप्सने थोपवून धरलेले तिचे मध्यम आकाराचे लुसलुशीत स्तन वर्णन करता येणार नाहीत एवढे उत्तेजक दिसत होते.

घट्ट ब्रामुळे दोन्ही स्तनांवर बाजूने दाब पडून ते मध्ये एकमेकांवर दाबले गेलेले होते त्यामुळे तिच्या छातीवरील स्तनरेषा आणखी गडद झाली होती. तिच्या कमरेवरील लुसलुशीत मांसात तिच्या घट्ट पँटीची किनार रोवून बसली होती. किंचित सुटलेले तिचे पोट पँटीवर ओघळले होते.

दळण भाग : ३

पँटीच्या जरासं वरतीच असलेली तिची खोल नाभी तिच्या सपाट पोटाच्या अकर्षकतेत भर घालत होती. तिचे शरीर म्हणजे जणू एखाद्या कसलेल्या मुर्तीकाराने घडवलेली मादकतेची मूर्तीच होतं. तिची त्वचा एवढी तजेलदार आणि तेजस्वी होती की तिचा मुलायमपणा त्याच्या डोळ्यांनादेखील जाणवत होता. कुठे...

दळण

“संदीप! कालही तू दळण दळून आणलं नाहीस. आज जर दळण आणलं नाहीस तर उद्या तुला डबा मिळणार नाही.” आईची आरोळी कानावर पडताच संदीप वैतागला. हे नेहमीचंच होतं. चांगले चार पाच दिवस मागे लागल्याशिवाय काही संदीप दळण दळून आणत नसे. आता निर्वाणीचा इशारा आल्यावर मात्र तो उठला. किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!