दळण भाग : ३

पँटीच्या जरासं वरतीच असलेली तिची खोल नाभी तिच्या सपाट पोटाच्या अकर्षकतेत भर घालत होती. तिचे शरीर म्हणजे जणू एखाद्या कसलेल्या मुर्तीकाराने घडवलेली मादकतेची मूर्तीच होतं. तिची त्वचा एवढी तजेलदार आणि तेजस्वी होती की तिचा मुलायमपणा त्याच्या डोळ्यांनादेखील जाणवत होता.

कुठे अगदी फक्त बोट जरी लागलं तरी ती जागा लालभडक होईल एवढी नाजूक त्वचा होती तिची. तिने आपले दोन्ही हात मागे पाठीवर नेत ब्राच्या हुक्सजवळ नेले. दोन्ही हात मागे आल्याने तिची छाती पुढे बाहेर निघाली.

छाती बाहेर आल्याने तिच्या ब्रावर पडणारा तिच्या स्तनांचा दाब वाढला. ब्राच्या कप्सची किनार तिच्या गुबगुबीत उरोजांच्या मांसात रोवली. ब्रा ओली झालेली असल्याने तिच्या काळसर स्तनाग्रांची झलक तिच्या ब्राच्या कपड्याच्या आरपार दिसू लागली.

तिने दोन्ही हातानी धरून आपल्या ब्राचे हुक्स काढले. एवढा वेळ तिच्या मादक त्वचेला चिकटलेली ब्रा मोकळी झाली. ब्राच्या स्ट्रॅप्स मधून आपले दोन्ही हात सोडवत तिने ब्रा आपल्या शरीरापासून अलग केली व बेडवर टाकली. तिचे स्तन मुक्त झाले.

एखाद्या स्त्रीचे स्तन तो प्रथमच प्रत्यक्षात पाहत होता. किंचित ओघळलेले तिचे गुबगुबीत स्तन मोकळे होऊन झुलू लागले होते. तिचे निपल्स थोडेसे खालच्या बाजूला झुकलेले होते. एवढा वेळ ब्रामुळे जागच्या जागी घट्ट धरले गेलेल्या स्तनांनी आता अंग टाकलं होतं.

तिच्या दोन्ही स्तनांच्या मध्ये चांगलं दोन बोटांचं अंतर पडलं होतं. तिची दाट स्तनरेषा आता फाकली होती. त्याचं ताठरलेलं लिंग आता पॅन्ट फाडून बाहेर येतंय की काय असंच त्याला वाटत होतं. तो हाताने दाबून दाबून त्याला काबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता.

दरवाजाआडून तो आज डोळ्यांनीच जणू स्वर्ग सुखाचा आस्वाद घेत होता. त्याला आता राहवेना. त्याने आपल्या ट्रॅक पँटची नाडी सोडून पॅन्ट चांगली गुडघ्यापर्यंत खाली घेतली. त्याचे ताठरलेले लिंग मुक्त झाले. आपल्या उजव्या हाताच्या मुठीत आपले लिंग आवळून धरत तो हात अगदी धीम्या गतिने मागे पुढे करू लागला. तो बेभान झाला होता.

अचानक तिला काय वाटलं कुणास ठाऊक तिने वळून मागे पाहिलं. तिच्यासमोर तो आपलं लिंग हातात धरून उभा होता. तिची नजर अचानक त्याच्यावर पडल्याने तो गडबडून जाऊन आहे तसा स्तब्ध झाला होता.

तिला काहीच कळेना. तिने पटकन समोर पडलेली साडी उचलली. छातीभोवती साडी गुंडाळून ती त्याच्याकडे पाठ करून उभी राहिली. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते. ती मनातून घाबरून गेली होती. तिची जराशी हालचाल करण्याचीही हिंमत हिट नव्हती. भीतीमुळे तिच्या श्वासोच्छ्वासाचा वेग कमालीचा वाढला होता.

तो हिंमत करन बेडरूममध्ये आला आणि तिच्या पाठीमागे तिला अगदी खेटून उभा राहिला. तिने आपले डोळे आणखी गच्च मिटले. तिच्या कपाळावर आठ्या पसरल्या होत्या. आजूबाजूला काय घडतंय हे तिला अजिबात कळत नव्हतं. साडीच्या पदराची टोकं आपल्या उरोजांच्या मध्यभागी धरून ती स्तब्ध उभी होती.

तिने डोळे उघडले पण तिची त्याच्याकडे पाहण्याची हिंमत होतं नव्हती. त्याने आपले ओठ अलगद तिच्या उजव्या खांद्यावर टेकवले. तिने डोळे मिटले आणि एक दीर्घ श्वास घेतला. त्याचा उजवा हात हळूच तिच्या हातावर स्थिरावला.

त्याने तिच्या एका हातातून साडी सोडवली. तिच्या दुसर्‍या हातातील साडीचे टोक तिच्या नकळतच सुटून गेले. तिच्या गोऱ्यापान मादक शरीराला झाकणारी साडी गळून तिच्या पायांत पडली. तिच्या काखेखालून पुढे येत पोटावरुन फिरत त्याचा उजवा हात तिच्या स्तनावर स्थिरावला.

तिने उसासा टाकला. तिच्या पाठीला त्याच्या शरीराचा स्पर्श होतं होता. त्याचं ताठरलेलं लिंग तिच्या गच्च, गुबगुबीत नितंबांच्याधे घुसण्याचा प्रयत्न करत होतं. तिच्या कपाळावरील आठयांचं जाळं आणखी गडद होऊ लागलं होतं.

त्याचा डावा हात तिच्या कमनीय कमरेच्या वळणावर अलवारपणे फिरत होता. तिने आपले दोन्ही हात त्याच्या हातावर ठेवले. एक हाताने तो तिच्या उजव्या स्तनाग्राला कुरवाळत होता तर त्याचा दुसरा हात तिच्या मुलायम सपाट पोटावर स्थिरावला होता.

ती त्याच्या स्वाधीन होऊ लागली होती. तिने मान वळवली व मागे वळून पाहिले. त्याचा चेहरा अगदी तिच्या चेहऱ्याच्या समोर होता. त्यांची नाके एकमेकांना टेकली होती. दोघांचेही श्वास भराभर वाहत होते. तिचे नाजूक गुलाबी ओठ थरथरू लागले होते. तसंच मागे वळत तिने त्याच्या डाव्या खांद्यावर आपला हात ठेवला.

त्यांचे चेहरे एकमेकांना भिडले होते. दोघांचा श्वासोच्छ्वास एकमेकांच्या चेहऱ्यांवर धडकत होता. दोघांची शरीरे एकमेकांना बिलगण्यास आतुर झाली होती. तिच्या स्तनांना कुरवळणारा हात वर घेत त्याने तिची हनुवटी आपल्या हातात धरली. दुसर्‍या हाताने तिच्या वळणदार कमरेला विळखा घातला होता.

तिच्या हनुवटीवरून आपला हात मागे नेत त्याने तिची नाजूक मान आपल्या हातात पकडली आणि तिचा चेहरा आणखी जवळ ओढला. तिचे स्तन त्याच्या छातीवर दाबले गेले. तिच्या अंगावर सरसरून काटा फुटला. दोघांचेही ओठ एकमेकांना भिडले. तिनेही हाताने त्याचा चार धरून ती त्याचे ओठ अलगदपणे चुंबु लागली.

दोघेही अगदी हळुवारपणे एकमेकांच्या ओठांचा आस्वाद घेऊ लागले. दोघेही एकमेकांच्या जीभ तोंडात ओढून ओढून चोखू लागले. तसेच मागे ढकलत त्याने तिला बेडवर झोपवले. तिच्या भिजलेल्या पँटीवर त्याचे लिंग रगडले जात होते. दोन्हीही हातांनी त्याचा चेहरा घट्ट धरून ती त्याच्या ओठांवर तुटून पडली होती.

क्षणभर थांबून दोघांनीही एकमेकांच्या डोळ्यात रोखून पाहिले. तिच्या मुसमुसणाऱ्या मादक शरीरावर त्याच्या राकट शरीराचा स्पर्श तिला आणखीच उत्तेजित करू लागला होता. त्याचा शर्ट उतरवत तिने पुन्हा आपले ओठ अगदी आधाशीपणे त्याच्या ओठांना भिडवले.

एक हात तिच्या मानेत घालून तिचे केस हातांत गच्च आवळत त्याने तिच्या ओठांवर एकच हल्ला चढवला. दुसर्‍या हाताने घाईघाईने गुडघ्यांपर्यंत अडकलेली ट्रॅक पॅन्ट काढून त्याने दूर भिरकावली.

त्यांचे ओठ एकमेकांना सोडायला तयारच नव्हते. त्याच्या उघड्या छातीचा तिच्या मुलायम स्तनांना होणारा स्पर्श तिच्या सर्वांगात अंगार फुलवत होता. दोन्ही हातांनी त्याचे केस गच्च आवळत त्याच्या ओठांच मनसोक्त आस्वाद घेऊ लागली होती. त्यांच्या जीभ एकमेकांना घट्ट बिलगल्या होत्या. त्याचे लिंग तिच्या फटीवर घासून तिला आणखी चेतवत होते.

किनारीत एक बोट अडकवत तिने आपली पँटी खाली सरकवली अन त्याच्या तापलेल्या भाल्याचा तिच्या भिजलेल्या योनिस स्पर्श झाला. ती आता अगदी पेटून उठली होती. तिचे अक्षरशः भान हरपले होते. तिच्या योनिपटलांवर त्याचे लिंग घासले जात होते.

कधी एकदा त्याचे लिंग आत घेतेय असं तिला वाटत होतं. तो तिच्या मानेवर चुंबनांचा वर्षाव करत होता. चोखुन चोखून त्याने तिच्या मानेची, खांद्यांची, छातीची गोरीपान त्वचा लालभडक करून टाकली होती. तिचा एक स्तन तोंडात घेऊन तो चोखत होता तर दुसरा स्तन हाताने अक्षरशः पिळवटून काढत होता.

तिच्या आसुसलेल्या योनिवर होणार त्याच्या लिंगाचा स्पर्श तिला आणखी उत्तेजित करत होता. आपले पाय फाकवत तिने त्याला आपल्या दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये घेतले. एक हात खाली घालत त्याचा भला मोठा सोटा आपल्या हातात धरत तिने हळुवारपणे कुरवळला व त्याचे टोक आपल्या योनिद्वारावर टेकवले.

एक दोन वेळा वरखाली रगडून तिने त्याचे लिंग आपल्या बोटांच्या कात्रीत धरून हळूच आपल्या योनिवर दाबले. तिच्या योनिच्या ओलसर गरम स्पर्शाने तो शहारून गेला. एक हाताने तिची मान घट्ट आवळून धरत दुसर्‍या हाताने तिच्या बारीक कमरेवर पकड घेत त्याने हलका दाब टाकला.

आपली कंबर खाली दाबत त्याने आपले लिंग तिच्या योनिद्वारावर दाबले. तिच्या योनिच्या नाजूक गुलाबी पाकळ्यांनी फेकून त्याच्या जाडजूड लिंगास मार्ग मोकळा करून दिला. “आरती ताई!” उसासे देता देता त्याच्या तोंडून नकळत शब्द फुटले.

“संदीप!” तिनेही त्याला प्रतिसाद दिला. दोघांचेही श्वास लोहाराच्या भात्यासारखे फुलले होते. दोघांची तप्त शरीरे एकमेकांना आणखी उत्तेजित करत होती.

आपले पाय फाकवून गुडघे छातीपर्यंत उंचावत तिने त्याच्या लिंगाचा मार्ग मोकळा केला. त्यानेही दाब वाढवत आपले लिंग तिच्या योनिवर दाबले. त्याच्या लिंगाने अगदी सावकाश तिच्या गरम योनित प्रवेश केला.

“आह!” ती हलकेच कण्हली. थोडे थोडे करून त्याचे आख्खे लिंग तिच्या गुबगुबीत योनित पूर्ण आतपर्यंत घुसले. ती जणू तिची योनि आवळून त्याचे लिंग धरून ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती असा भास त्याला झाला. त्याचे केस तिने गच्च आवळून धरले होते.

दोन्ही ओठ दातांखाली दाबून धरत ती त्या पराकोटीचे सुख देणाऱ्या वेदनेचा आस्वाद घेत होती. तिचे गच्च मिटलेले डोळे आणि कपाळावर पसरलेल्या आठ्या पाहून त्याच्या उत्तेजनेत भरच पडत होती.

क्षणभर थांबून त्याने आपले लिंग अगदी हळुवारपणे मागे ओढले. त्याचं लिंगाच्या रोमारोमांस होणार तिच्या योनिचा गरम स्पर्श त्याला पराकोटीच्या आनंदाचा अनुभव देत होता. अर्थात तिलाही.

“उं!” त्याच्या लिंगाने पुन्हा तिच्या योनिस फाकवताच ती कण्हली.

“उफ्फ!” तो ही उत्तेजित झाला होता.

आता तो हळूहळू आपले लिंग आत बाहेर करू लागला.

“आआआआह! संदीइऽऽप!”

“आऽऽऽईऽऽऽ गऽऽऽऽ!”

“उऽऽऽऽ!”

“आऽऽऽऽह!”

“उफ्फऽऽऽ!”

“आई ग!” असे वेगवेगळे आवाज तिच्या तोंडातून बाहेर पडत होते.

त्याच्या लिंगाच्या दणक्यांच्या तालावर तिचे स्तन उसळ्या मारत होते. तिच्या चेहऱ्याच्या दोन्ही बाजूंस आपले हात टेकवून तो तिच्या मदमस्त योनिवर धडाधड धडका देत होता. उत्तेजनेने तिच्या पाठीस बाक पडून तिचे लोण्याच्या गोळ्यासारखे मुलायम उरोज उभारून वर आले होते.

उत्तेजित होऊन आपली कंबर उंचावत ती त्याच्या आघाताने मिळणार आनंद आणखी वाढविण्याचा प्रयत्न करत होती. जसे त्याचे लिंग तिच्या योनिचा समाचार घेत होते तसे तिच्या तोंडातून उसासे बाहेर पडत होते. तिचे कण्हणे आणि ओल्या योनित विहार करणाऱ्या लिंगाच्या थप्प थप्प आवाजाने घर भरून गेले होते.

अखेर त्याचा गरम लाव्हा तिच्या योनित रिता करत तो तिच्या अंगावर कोसळला. दोघांचाही श्वासोच्छ्वास खूप वेगाने चालू होता. त्याला आपल्या मिठीत गच्च आवळत तिने डोळे मिटून घेतले.

दळण भाग : २

दळणाची पिशवी किचनमध्ये टाकून तो धावत टॉयलेटमध्ये शिरला. तिची उन्नत छाती आणि गोरंपान पोट काही त्याच्या नजरेसमोरून हलेना. तिचा सुंदर देह डोळ्यांसमोर आणत त्याने आपलं लिंग मुठीत गच्च आवळलं. काही वेळाने हलका होऊन तो बाहेर आला. पण त्याचं डोकं काही शांत होतं नव्हतं. त्याच्या...

दळण

“संदीप! कालही तू दळण दळून आणलं नाहीस. आज जर दळण आणलं नाहीस तर उद्या तुला डबा मिळणार नाही.” आईची आरोळी कानावर पडताच संदीप वैतागला. हे नेहमीचंच होतं. चांगले चार पाच दिवस मागे लागल्याशिवाय काही संदीप दळण दळून आणत नसे. आता निर्वाणीचा इशारा आल्यावर मात्र तो उठला. किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!