एका सांजवेळी भाग : ३

माझा स्कर्ट जरी लेदरचा होता तरी तो पातळ होता. त्यामुळे त्यावरून आतली मा‍झ्या पॅन्टीची लाईन ट्रेस करायला त्या मा‍झ्या मागच्या पुरूषाला सोपे जात होते. त्यात भर म्हणजे तो दोन बोटाच्या चिमटीत स्कर्टवरून मा‍झ्या पॅन्टीची कड पकडायला लागला. निव्वळ एका नितंबावरचीच नाही तर दुसर्‍या नितंबावरील पॅन्टीची कडही तो स्कर्टवरून बोटाच्या चिमटीत धरून ओढू लागला.

त्या पुरूषाच्या वाढत चाललेल्या डेअरींग बद्दल मला आश्चर्य वाटत होते. त्यावरून जास्त आश्चर्य मला ह्या गोष्टीचे वाटत होते की मी त्याला थांबवत नव्हते आणि पाहिजे ते करू देत होते. जणू मा‍झ्या अंगात विरोध करायची शक्तीच नव्हती अशी मी स्तब्ध उभी राहून त्याला पाहिजे ते करू देत होते.

आता तर त्याने आपली दोन बोटे मा‍झ्या पॅन्टीच्या कडेच्या आत घुसवली आणि त्या दोन बोटाच्या आणि वरील अंगठीच्या चिमटीत मा‍झ्या पॅन्टीची कड पकडली आणि ओढू लागला. मा‍झ्या स्कर्टच्या कपड्यावरून तो माझी पॅन्टी पकडून ओढत होता.

नॉर्मली मी ऑफिसला जाताना मोठी म्हणजे माझे पूर्ण नितंब झाकले जातील अशी पॅन्टी घालायचे. पण त्या दिवशी सकाळपासून मी काहीशी एक्साईट होते म्हणून मी त्या दिवशी ऑफिसला जाताना ही हाय कट असलेली पॅन्टी घातली होती आणि आता तीच पॅन्टी मला नडत होती.

तो मा‍झ्या मागचा पुरूष भर बसमध्ये डेअरींग करून आपल्या बोटाच्या चिमटीत माझी पॅन्टी धरून ओढायला लागला तसे माझी हाय कट पॅन्टी मा‍झ्या नितंबावरून बाजूला सरकत मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत शिरली.

निव्वळ एका नितंबावरचीच नाही तर दुसर्‍या नितंबावरच्या पॅन्टीची कड मा‍झ्या स्कर्टवरून पकडून तो ओढायला लागला आणि त्या नितंबावरील पॅन्टीही सरकून नितंबाच्या फटीत शिरली.

आता माझे दोन्ही नितंब मा‍झ्या स्कर्टच्या आत जवळ जवळ पूर्ण उघडे झाले होते आणि तो पुरूष आता माझी पॅन्टी सोडून देऊन माझे ते भरीव पुष्ट नितंब पुन्हा स्कर्टवरून कुरवाळू लागला. आता त्याच्यापण लक्षात आले होते की माझे पूर्ण नितंब स्कर्टखाली उघडे आहेत आणि ते मस्त चोळता येतील. असाहाय्यपणे मी त्या परक्या पुरूषाचे चाळे सहन करत राहले.

इतक्यात त्या पुरूषाला काय वाटले कोणास ठाऊक, पण त्याने मा‍झ्या नितंबावरील दोन्ही हात बाजूला नेले आणि वर मा‍झ्या कंबरेवर आणले. ते करताना मी घातलेला टॉप, जो मा‍झ्या स्कर्टमध्ये इन केलेला होता, तो त्याने खेचून बाहेर काढला. मग त्याने त्याचे हात आतमध्ये घुसवले म्हणजे त्याचे राकट हात आता मा‍झ्या कंबरेच्या उघड्या अंगाला लागले होते.

त्याच्या राकट खरखरीत हाताचा मा‍झ्या कंबरेवरील उघड्या त्वचेला झालेल्या स्पर्शाने मा‍झ्या अंगावरून एक शहारा गेला! मी वरचा दांडा अजून घट्ट पकडून स्वत:ला सावरले. काही क्षण हात कंबरेवर ठेवून त्याने ते पुढे मा‍झ्या पोटावर आणले आणि मा‍झ्या बेंबीच्या भागावर तो ते हळुवारपणे फिरवू लागला.

पुन्हा काही क्षण तो मा‍झ्या खोलगट बेंबीमध्ये बोट घालून फिरवू लागला आणि हाताच्या दुसर्‍या भागाने माझे पोट चाचपत राहला. मी शक्यतो मा‍झ्या चेहऱ्यावरील भाव स्थिर ठेवून असे दाखवत होते की जणू माझ्याबरोबर काहीही घडतच नव्हते.

काही क्षण माझे पोट कुरवाळल्यावर त्याने दोन्ही हात दोन्ही बाजूने मा‍झ्या पोटा खालील मा‍झ्या स्कर्टच्या कडेवर फिरवले आणि ते करत असताना त्याच्या हाताची बोटे मा‍झ्या स्कर्टच्या कडेच्या आत घुसत होती. एक क्षण त्याने दोन्ही हाताची बोटे मा‍झ्या स्कर्टच्या आत घुसवण्याचा प्रयत्न केला आणि मा‍झ्या काळजाचा ठोकाच चुकला!

मागून मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत आपला कडक झालेला लंड दाबत तो पुढून मा‍झ्या स्कर्टच्या आत हात घालायचा प्रयत्न करत होता. म्हणजेच आता त्याला भर बसमध्ये मा‍झ्या योनिला हात लावायचा होता की काय? त्या विचाराने मी अजून अस्वस्थ झाले आणि माझी कंबर हलवून मी माझी नाराजी व्यक्त केली.

त्या पुरूषाच्या लक्षात माझी नाराजी आली असावी आणि तो किंचित वरमला. त्याने मा‍झ्या स्कर्टमध्ये घुसवायचा प्रयत्न करत असलेले आपले हात काढून घेतले आणि तो ते वर सरकू लागला.

कुठल्याही पुरूषाला बाईच्या ज्या अवयवाचे सगळ्यात जास्त आकर्षण वाटते तो माझा अवयव म्हणजे तिचे उभार! आता मा‍झ्या छातीच्या उभारांकडे त्याचे हात सरकू लागले आणि पुन्हा एकदा त्या भर बसमधील गर्दीत तो पुरूष मा‍झ्या दुसर्‍या नाजूक अंगाशी म्हणजे मा‍झ्या छातीच्या उभारांशी छेडछाड करू लागला.

मागून तो मा‍झ्या नितंबावर आपला कडक लंड दाबून होताच पण आता पुढून तो मा‍झ्या टॉपच्या आत हात घालून माझे गोळे दाबायला लागला होता. ओह गॉड! भर बसमध्ये मा‍झ्या अंगाशी हे काय चाळे चालले होते. मा‍झ्या मागच्या पुरूषाचे राकट हात मा‍झ्या टॉपखाली मा‍झ्या दोन्ही उभारांवर मुक्तपणे फिरत होते आणि ते कमी होते म्हणून की काय पण अचानक मला मा‍झ्या उजव्या मांडीवर तिसरा हात जाणवला!

मी चमकून खाली पाहिले तर मा‍झ्या उजव्या बाजूला बसलेला तो तरूण मुलगा, ज्याच्या हातावर मी माझे नितंब दाबले होते, जो त्याच्या मित्राबरोबर मा‍झ्या उभारांच्या गोळ्याकडे टक लावून बघत होता,

त्याने डेअरींग करत मा‍झ्या उजव्या मांडीवर हात ठेवून तो ती कुरवळायला लागला. मा‍झ्या मागचा पुरूष मा‍झ्या अंगाशी करत असलेले चाळे तो बाजूला बसलेला मुलगा पाहत होताच तेव्हा वाहत्या गंगेत तोपण आता हात धुवून घेऊ लागला.

तो मा‍झ्या स्कर्टच्या खाली मा‍झ्या मांडीवर आपला हात फिरवायला लागला. तो आपल्या उजव्या हाताने मा‍झ्या मांडीचा पुढचा भाग कुरवाळत होता आणि आता त्याने आपला डावा हात मा‍झ्या स्कर्टखाली घातला आणि तो आणून मा‍झ्या मांडीचा आतला भाग तो कुरवाळू लागला.

वर दोन हात माझे दोन्ही उभार दाबत होते तर खाली हे दोन हात माझी मांडी चोळत होते. मी हताश असल्यासारखी उभी राहून त्या दोन पुरूषांचे चाळे सहन करत होते.

मा‍झ्या मागच्या पुरूषाचे दोन्ही हात मा‍झ्या दोन्ही छातीच्या गोळ्यांना अधाश्यासारखे चोळत होते आणि आता तो दोन बोटाच्या मध्ये माझा ताठरत असलेले निप्पल पकडून दाबायला लागला.

आज नेमकी मी विदाऊट पॅडींग साधी पातळ ब्रा घातली होती त्यामुळे त्याला ब्राच्या कपड्यावरून माझा कडक झालेला निप्पल पकडायला सोपे जात होते आणि तो सहजपणे माझे निप्पल धरून चुरगळत होता. नाही म्हटले तरी त्याच्या त्या चाळ्याने मा‍झ्या अंगात एक अनामिक उत्तेजना निर्माण झाली होती आणि मी नकळत उत्तेजित व्हायला लागले होते.

ती उत्तेजना भीतीची होती की कामुक होती ते मी सांगू शकत नव्हते पण माझे निप्पल चांगलेच कडक झाले होते. आश्चर्य म्हणजे मा‍झ्या अंगाशी होत असलेल्या ह्या चाळ्याने मा‍झ्या योनित एक वेगळीच हुळहूळ मला जाणवत होती. मी नक्की सांगू शकत नव्हते पण माझी योनी पाझरायला लागली होती.

हे बाकी खूप भयानक होते! अंधार्‍या बसमध्ये भर गर्दीत ते दोन पुरूष मा‍झ्या अंगाशी कामुक चाळे करत होते आणि त्यांच्या चाळ्याची मला घृणा वाटण्याऐवजी त्या चाळ्याने मला कामोत्तेजना जाणवत होती. मनातून मला त्यांची किळस वाटत होती पण माझे अंग वेगळेच काही दर्शवत होते.

माझे मलाच कळत नव्हते की काय होत आहे आणि मा‍झ्या नक्की भावना काय आहेत. गोंधळलेल्या स्थितीत मी माझे डोळे मिटून घेतले आणि स्वत:ला रिलॅक्स करण्याचा प्रयत्न करू लागले. मा‍झ्या मागच्या पुरूषाने उत्तेजनेच्या भरात माझे दोन्ही गोळे पकडले आणि मला मागे खेचून स्वत:च्या अंगावर दाबण्याचा प्रयत्न केला.

त्याने मी वर धरलेला दांडा मा‍झ्या हातातून सुटला आणि मी मागे त्याच्या अंगावर पूर्ण रेलली गेले. त्याच्या कडक झालेल्या लंडावर मा‍झ्या नितंबाची फट चांगलीच दाबली गेली आणि मला त्याच्या कडक लंडाचा स्पर्श स्पष्टपणे जाणवला.

आता मी त्याला मागून पूर्ण चिकटले होते आणि त्याचे तोंड मा‍झ्या केसांत खुपसले होते. त्याची उंची मा‍झ्या एवढीत होती त्यामुळे त्याचे तोंड मा‍झ्या डोक्याच्या लेवललाच होते. तो मा‍झ्या केसांमध्ये नाक खुपसून मा‍झ्या केसांचा वास घ्यायला लागला.

तिकडे खाली सीटवर बसलेल्या तरूणाचा हात मा‍झ्या स्कर्टखाली मा‍झ्या जांघेच्या आतल्या भागावर मुक्तपणे फिरायला लागला. त्याचा मागचा हात त्याला जास्त वर घेता येत नव्हता कारण मा‍झ्या मागच्या पुरूष मला मागून पूर्ण चिकटलेला होता. पण त्या तरूणाचा मा‍झ्या मांडीवरील पुढचा हात बाकी त्याला अजून वर घेता येत होता. तेव्हा माझी मांडी चोळत आणि कुरवाळत त्याचा पुढचा हात अजून वर सरकत मा‍झ्या जांघेत शिरायला लागला.

आता त्याच्या हाताची बोटे जांघेतील मा‍झ्या योनिच्या काही इंचच लांब राहिली होती आणि आता त्या बसमध्ये भर गर्दीत तो एक परका तरूण मा‍झ्या स्कर्टखाली मा‍झ्या योनिला कुठल्याही क्षणी स्पर्श करणार ह्याची मला जाणीव झाली! त्या भावनेने मा‍झ्या अंगाला एक अनामिक कंप सुटला.

एका सांजवेळी

मी सायली, ३० वर्षाची मॉडर्न एक्झिक्युटिव वर्कींग वूमन. लग्न होऊन सहा वर्षे झाली. मा‍झ्या ३५ वयाच्या नवऱ्याबरोबर मुंबईमध्ये राहते. अजून मूल नाही. नवरा एका कंपनीत मोठा मॅनेजर आहे आणि मीपण एका कंपनीत सेल्स डिपार्टमेंटमध्ये जॉब करते. मुंबईत लहानाची मोठी आणि शिक्षण झालेले...

एका सांजवेळी भाग : २

नक्कीच मा‍झ्या ऑफिसपासून घरापर्यंतचा पाऊण तासाचा रस्ता ती बस ह्या वेगाने अजून अर्धा तास जास्त घेऊन पार पाडणार होती म्हणजे जवळ जवळ तासभर तरी मला त्या बसमधले ते गर्दीचे दिव्य सहन करावे लागणार होते. मी मा‍झ्या उजव्या बाजूच्या सीटच्या बॅकला टेकून उभी रहाण्याचा प्रयत्न...

एका सांजवेळी भाग : ४

मला काय होतेय हे मला कळेनासे झाले. म्हटले तर मा‍झ्या अंगातले त्राण जायला लागले आणि मी मागच्या पुरूषाच्या अंगावर जास्तच रेलायला लागले. त्याचा फायदा घेत तो मागून मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत आपला कडक लंड दाबून हलकेसे हलायला लागला. मा‍झ्या अंगाची ती हालचाल बाजूला बसलेल्या...

एका सांजवेळी भाग : ५

तो रस्ता सुनसान होता आणि कोणीही मा‍झ्या मदतीला येण्याचे लक्षण दिसत नव्हते. एक तर त्याने माझ्यावर तेथे जबरदस्ती केली असती आणि वर मला मारून तेथेच टाकून तो पसार झाला असता. तेव्हा शेवटी नाईलाजाने मला त्याचे म्हणणे मान्य करावे लागले. तसेही बसमध्ये त्याने मा‍झ्या अंगाशी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!