एका सांजवेळी भाग : ५

तो रस्ता सुनसान होता आणि कोणीही मा‍झ्या मदतीला येण्याचे लक्षण दिसत नव्हते. एक तर त्याने माझ्यावर तेथे जबरदस्ती केली असती आणि वर मला मारून तेथेच टाकून तो पसार झाला असता. तेव्हा शेवटी नाईलाजाने मला त्याचे म्हणणे मान्य करावे लागले. तसेही बसमध्ये त्याने मा‍झ्या अंगाशी लैंगिक चाळे केले होते. तेव्हा तो अजून काही चाळे करून मला सोडून देईल असे मला वाटले. तेव्हा नाईलाजाने मी त्याचे म्हणणे मान्य करत, होकारार्थी मान डोलावत म्हटले की मी तयार आहे.

अंधुक प्रकाशात नजर सरावल्यावर मला थोडेसे दिसू लागले. तो माणूस पंचेचाळीशीचा होता आणि उंचीने बुटका होता. मी होकार दिल्यावर त्याने मा‍झ्या खांद्यावरील माझी पर्स धरून खाली ओढली आणि बाजूला टाकली. मग त्याने माझा टॉप आपल्या दोन्ही हाताने धरला आणि तो वर करून काढू लागला.

मी भांबावून त्याला किंचित विरोध करत म्हटले की जे काही करायचे ते वरतूनच करा पण त्याने माझे ऐकले नाही आणि जबरदस्तीने जोर लावून माझा टॉप काढून टाकला. आता मी त्याच्यासमोर ब्रामध्ये उभी होते. मी काळ्या रंगाची पण साधीशीच ब्रा घातली होती. ह्या ब्राला पॅडींग नव्हते. पण तरीही त्यातून माझे भरलेले पुष्ट उरोज खुलून दिसत होते.

हपापल्यासारखा अंधुक प्रकाशात तो माणूस मा‍झ्या दोन्ही गोळ्यांकडे काही क्षण बघत होता. मग तो तसेच ब्रावरून मा‍झ्या उरोजांवर तुटून पडला! दोन्ही हाताने माझे दोन्ही गोळे पकडून तो दाबायला आणि कुस्करायला लागला. मध्येच तो माझे दोन्ही गोळे एकमेकांवर दाबत होता आणि मग दोन्ही गोळ्यांच्या मधल्या घळीत आपले तोंड घालून चाटत होता.

माझा नवराही तसेच करायचा कारण एकमेकांवर माझे गोळे दाबले की एक मादक घळ मा‍झ्या गोळ्यात तयार व्हायची जी त्याला खूप आवडते. हा अनोळखी पुरूष माझे गोळे ब्राच्या वरून नुसतेच दाबत कुस्करत नव्हता तर तो त्यावर तोंड ठेवून माझे निप्पल पातळ ब्रावरून चोखायला बघत होता. मग त्याला राहवले नाही आणि त्याने माझी ब्रा वर सरकवत त्यातून माझे गोळे मोकळे केले.

आता माझे नग्न गोळे त्याच्या समोर उघडे होते आणि ब्रा वरून तो जे करत होता ते आता त्याने मा‍झ्या नग्न उभारांवर चालू ठेवले. दोन्ही हाताने माझे गोळे दाबत तो आळीपाळीने त्यावर तोंड ठेवून माझे निप्पल चोखत होता आणि त्यांना चघळत होता. मा‍झ्या गोळ्यांना दाबू की चोखू ह्या हपापलेल्या मनस्थितीत तो काहीही करत होता.

मध्येच तो खाली हात नेऊन मा‍झ्या मांड्यांवर ते फिरवत होता तर कधी स्कर्टच्या आत घालून मा‍झ्या जांघेत चाचपत होता. जांघेत हात फिरवून मन भरले की मग तो मा‍झ्या पॅन्टीवरून योनिवर हात न्यायचा आणि तेथे मा‍झ्या योनिची चीर चाचपायचा. ही मी अशी एका निर्जन प्लॉटवर भिंतीच्या मागे उभी होते आणि एक परका पुरूष माझे गोळे बाहेर काढून ते चोखत होता.

मनातून मी विचार करत होते की कसे काय मी ह्या अनोळखी पुरूषाच्या मागणीला होकार दिला? निव्वळ त्याला मी बसमध्ये चाळे करू दिले म्हणून तो मला अशी आडबाजूला आणून कसे काय माझ्याशी पुन्हा चाळे करू शकतो? मी कशी काय त्याला माझे अंग चोंबळू द्यायला तयार होतेय? कसे काय पुरूष माझा असा फायदा घेऊ शकतात?

तो विचार मी करत होते आणि पुन्हा एकदा मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या जांघेमध्ये मा‍झ्या योनित एक वेगळीच हलचल व्हायला लागली. ते काय होतेय हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि माझे मलाच आश्चर्य वाटू लागले की कसे काय माझी योनी उत्तेजनेने अशी पाझरायला लागते? हे जे काही घडत होते ते मा‍झ्या मनाविरूद्ध होते, माझ्याशी जबरदस्तीने घडत होते. असे असताना मी कसे काय एक्साईट होत होते? माझे मलाच ते कळत नव्हते.

“ओ मॅडम कसले रापचीक आहेत तुझे गोळे, मला स्वप्नातही कधी वाटले नव्हते की तुझ्यासारख्या घरंदाज रांडेचे गोळे असे मला चोखायला मिळेल.” तो पुरूष चेकाळत म्हणाला.

“मी रांड नाही मिस्टर, माईंड युवर लॅन्गवेज!” मी फणकाऱ्यात त्याला म्हटले.

“आयची गांड तुझ्या लॅन्गवेजच्या, इंग्रजांनी झवली होती की काय तुझ्या आईला? तेव्हा तू फाडफाड इंग्लिशमध्ये बोलतेस छिनाल रांडे. बसमध्ये दोन दोन पुरूषाला हात लावायला दिलास तेव्हा कुठं गेला होता तुझा खानदानीपणा? रांडेसारखी बसमध्ये हात लावू देत होतीस तू झवाडी. घे माझा लंड हलव छिनाल.”

असे बोलून त्या माणसाने आपल्या पॅन्टची झिप खोलली आणि आतून आपला कडक झालेला लंड बाहेर काढला. मग माझा हात पकडून त्याने जबरदस्तीने त्याच्या लंडावर नेला आणि मला त्याचा लंड पकडायला भाग पाडले. मी त्याचा लंड मा‍झ्या मुठीत पकडला आणि मा‍झ्या मुठीवर हात ठेवून तो मूठ त्याच्या लंडावर मागे पुढे करायला लागला. नाईलाजाने मीपण हात हलवायाला लागले आणि पर्यायाने त्याचा लंड हलवायाला लागले.

मी गुपचूप त्याचा लंड हलवतेय पाहून खुशीत त्याने त्याचा हात बाजूला काढला आणि परत मा‍झ्या स्कर्टमध्ये घुसवून तो माझी योनी चोळायला लागला. आता वर तो माझे उभाराचे गोळे आळीपाळीने चोखत होता तर खाली मा‍झ्या योनिवर हात फिरवून चोळत होता आणि मी त्याचा लंड मा‍झ्या मुठीत घेऊन हलवत होते. त्या माणसाला ट्रिपल मजा मिळत होती आणि तो आपली कंबर हलवून जणू माझी मूठ झवत होता.

माझ्याकडून असे तिहेरी सुख त्याला जास्त झेपले नाही आणि शेवटी गुरगुरत त्याने मा‍झ्या मुठीवर जोरदार धक्के मारत लंडाची पिचकारी सोडली. किती दिवस तो माणूस ऊपाशी होता कोण जाणे पण त्याने बऱ्यापैकी जोरकस चीकाच्या पिचकाऱ्या मा‍झ्या मुठीतून सोडल्या. त्याच्या एक दोन पिचकाऱ्या उडून मा‍झ्या पायावर पडल्या आणि त्याच्या चीकाच्या गरम स्पर्शाने मा‍झ्या अंगावर शिरशिरी आली!

शेवटचे काही धक्के मारत मारत त्याची कंबर हलायची थांबली आणि तो आपला लंड मा‍झ्या मुठीत ठेवत मला घट्ट पकडून उभा राहला. त्याच्या झडण्याचा भर ओसरला तसे तो मा‍झ्या अंगापासून दूर झाला. पटकन आपला लंड त्याने पॅन्टमध्ये घातला आणि पॅन्ट ठीकठाक केली.

मग छद्मीपणे हसून तो निर्लज्जासारखा मला म्हणाला, “मज्जा आली की नाही मॅडम? पुन्हा देणार ना मला अशी मज्जा? नक्कीच देशील तू झवाडे. भेटू पुन्हा आपण ह्या रस्त्यावर परत.” असे बोलून त्याने मला घट्ट मिठी मारून मा‍झ्या ओठांवर आपले ओठ दाबून माझे एक कसून चुंबन घेतले.

त्यातल्या त्यात त्या जबरदस्तीच्या चुंबनात त्याने मा‍झ्या तोंडात आपली जीभ सारायचा प्रयत्न केला पण मी माझे तोंड दाबू ठेवले. मग रासवटासारखे मा‍झ्या ओठांवर ओठ घासून मला चुंबून तो बाजूला झाला आणि भरभरा चालत त्या भगदाडाकडे गेला. पुढच्याच क्षणात तो माणूस त्या भगदाडातून बाहेर पडून दिसेनासा झाला आणि मी अगतिकपणे तो गेला तिकडे पाहत राहले.

काही क्षणांनी मी भानावर आले आणि मी माझी ब्रा खाली करून मा‍झ्या उभारांवर नीट केली. मग मी मा‍झ्या स्कर्टखाली घातलेली माझी पॅन्टी काढली आणि तिने मा‍झ्या पायावर उडालेले त्या माणसाचे वीर्य पुसून घेतले. प्रथमच मा‍झ्या नवऱ्याशिवाय अजून कोणा परक्या पुरूषाचे वीर्य मा‍झ्या अंगाला लागले होते आणि त्याची मला घृणा वाटत होती.

त्याच्या वीर्याने बरबटलेली माझी ती पॅन्टी मी तेथेच टाकून दिली आणि माझा टॉप वगैरे नीट केला. मग त्याने बाजूला टाकलेली माझी पर्स उचलून मी जड पावलाने चालायला लागले. त्या भगदाडाजवळ जाऊन मी त्यातून बाहेर पडले आणि त्या माणसाशी पुन्हा कधी गाठ पडू नये, हा विचार करत रस्त्याला लागून मा‍झ्या घराच्या दिशेने चालायला लागले.

एका सांजवेळी

मी सायली, ३० वर्षाची मॉडर्न एक्झिक्युटिव वर्कींग वूमन. लग्न होऊन सहा वर्षे झाली. मा‍झ्या ३५ वयाच्या नवऱ्याबरोबर मुंबईमध्ये राहते. अजून मूल नाही. नवरा एका कंपनीत मोठा मॅनेजर आहे आणि मीपण एका कंपनीत सेल्स डिपार्टमेंटमध्ये जॉब करते. मुंबईत लहानाची मोठी आणि शिक्षण झालेले...

एका सांजवेळी भाग : २

नक्कीच मा‍झ्या ऑफिसपासून घरापर्यंतचा पाऊण तासाचा रस्ता ती बस ह्या वेगाने अजून अर्धा तास जास्त घेऊन पार पाडणार होती म्हणजे जवळ जवळ तासभर तरी मला त्या बसमधले ते गर्दीचे दिव्य सहन करावे लागणार होते. मी मा‍झ्या उजव्या बाजूच्या सीटच्या बॅकला टेकून उभी रहाण्याचा प्रयत्न...

एका सांजवेळी भाग : ३

माझा स्कर्ट जरी लेदरचा होता तरी तो पातळ होता. त्यामुळे त्यावरून आतली मा‍झ्या पॅन्टीची लाईन ट्रेस करायला त्या मा‍झ्या मागच्या पुरूषाला सोपे जात होते. त्यात भर म्हणजे तो दोन बोटाच्या चिमटीत स्कर्टवरून मा‍झ्या पॅन्टीची कड पकडायला लागला. निव्वळ एका नितंबावरचीच नाही तर...

एका सांजवेळी भाग : ४

मला काय होतेय हे मला कळेनासे झाले. म्हटले तर मा‍झ्या अंगातले त्राण जायला लागले आणि मी मागच्या पुरूषाच्या अंगावर जास्तच रेलायला लागले. त्याचा फायदा घेत तो मागून मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत आपला कडक लंड दाबून हलकेसे हलायला लागला. मा‍झ्या अंगाची ती हालचाल बाजूला बसलेल्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!