फेरीवाली

“बोरं घ्या… बोरं… बोरं घ्या.. बोरं”

त्या फेरीवालीचा आवाज मी पटकन ओळखला अणि दरवाजा उघडून बाहेर आलो आणि तिची वर यायची वाट पाहू लागलो. थोड्या वेळातच ती आमच्या मजल्याचा जीना चढू लागली आणि मला माझ्या दरवाज्यातून ती दिसत होती.

डोक्यावर टोपली ठेवून ती जीना चढत होती. मिड-लॅन्डींगवरून जशी ती वळली आणि वरच्या दिशेने येवू लागली तशी आमची नजरानजर झाली.

माझ्याकडे पाहून ती गालातल्या गालात हसली आणि ती वर येवू लागली. खालच्या मजल्यावर असताना ती जोरात आरोळी ठोकत होती पण वर जेव्हा आमच्या मजल्यावर आली तेव्हा ती गप्प होती कारण तिला माहीत होते मी दरवाज्यात उभा राहून तिलाच बघतोय ते.

गेले चार पाच दिवस आमचा हाच प्रोग्राम होता. ही फेरीवाली आरोळी ठोकत आली की मी दरवाजा उघडून उभा रहायचो व तिला वर येताना न्याहाळायचो. ती आमच्या मजल्यावर येवून एक फेरी मारायची आणि वरच्या मजल्यावर निघून जायची.

थोड्या वेळाने ती वरून खाली यायची आणि जीना उतरून खाली निघून जायची. ती निघून जाईपर्यंत मी तिला न्याहाळत रहायचो. तिला माहीत होते की मी तिला बघायला उभा असतो तेव्हा ती मध्ये मध्ये माझ्याकडे पहायची व माझ्याशी नजरानजर झाली की गालातल्या गालात हसत मान खाली घालायची.

काय सुंदर होती ती फेरीवाली. जेमतेम २० वर्षाची असेल. उभा बोलका चेहरा, गडद चॉकलेटी डोळे ज्यात काजळ भरलेले असायचे. ओठांच्या खाली हनुवटीवर गोंदलेले ठिपके, गोरी त्वचा, तब्येतिने भरलेले अंग. नेहमी घागरा-चोळी घालायची आणि एखादी पातळ ओढणी कंबरेला खोचून वर छातीवरून खांद्यावर टाकलेली असायची.

तिने बेंबीच्या पाच सहा बोटे खाली घागरा बांधलेला असायचा ज्याने तिची वळणदार कंबर आणि खोल बेंबी उठून दिसायची. गाठीच्या चोळीमध्ये ठासून भरलेले छातीचे उभार पपईसारखे होते. डोक्यावर टोपली ठेवून जेव्हा ती चालायची तेव्हा एखादी अल्लड हरिणी जंगलामध्ये विहार करताना कशी दिसते, अगदी तशी ती दिसायची.

लॉकडाउन मुले मुलांच्या शाळा बंद होत्या. आता तीन महिने झालेत लॉकडाउन लागून, पण आता तो ही शिथिल होतं चालला होता. कोरोनाचे केस कमी होतं होते आणि कोरोनाचे नियमही निर्बंधही फारसे कडक नव्हते.

बायको घरी कंटाळली म्हणून मुलांना घेवून काही आठवड्याकरीता पुण्याला माहेरी गेली. मला मात्र मोकळे रान मिळाले होते.

लॉकडाउन शिथिल झाले तरी फेरीवाल्यांना रस्त्यावर फळ विकण्यास तात्पुरती मनाईच होती. संध्याकाळी पाचच्या दरम्यान ह्या फेरीवालीची फेरी आमच्या बिल्डींगमध्ये व्हायची.

तिला पुर्वी कधी मी बघितलं नव्हते पण गेले काही दिवस तिला मी पहात होतो. बायको नसल्याने मी बिनधास्त दरवाजा उघडून तिला न्याहाळत उभा रहायचो. मी मुद्दाम दरवाज्याच्या आत उभा रहायचो कारण बाहेरून कोणाला कळू नये की मी दरवाज्यात उभा राहून पाहात आहे ते.

ज्या दिवशी मी हिला प्रथम पाहिली तेव्हाच ती माझ्या मनात भरली. हिला अंगाखाली घेवून झवायला मिळाले तर काय बहार येईल ह्या विचाराने माझा लंड कासावीस व्हायचा. तसे माझे वय चाळीशीला शिवत होते पण अजूनही माझ्यात विशीतील तारुणाचा उत्साह होता. दोन मुलं झाली होती तरी अजूनही मी दिवसाआड बायकोला झवत होतो.

ती माहेरी जावून सहा सात दिवस झाले होते. तेव्हा माझा उपवास चालू होता. तेव्हा ह्या अश्या फेरीवालीला अंगाखाली घ्यायला मिळाले तर उपवास सुटण्याची शक्यता होती. म्हणून ती आली की मी मुद्दाम दरवाज्यात उभा राहून तिच्याकडे बघत बसायचो आणि तिला जाणीव करून द्यायचो की मी तिच्यावर फिदा आहे ते.

सुरुवातीला मी पहातोय, हे पाहून ती खाली मान घालून निघून जायची. पण जसजसे दिवस जात होते तसे ती जास्तच नजर देवू लागली. नंतर नंतर ती गालातल्या गालात हसूं लागली. नंतर मग मी तिच्याकडे पाहून हसायला सुरुवात केली आणि मी हसलो की ती पण हसायची. तिच्या त्या हसण्याच्या प्रतिसादावरून मला कळत होते की ही मासोळी गळाला लागणार होती. आता फक्त माझा गळ टाकण्याचा अवकाश होता आणि त्याप्रमाणे काल मी माझी पहिली चाल खेळलो.

काल जेव्हा ही फेरीवाली आली तेव्हा मी नेहमीसारखा दरवाज्यात उभा राहून तिला पहात होतो. मी तिच्याकडे बघून हसलो तेव्हा ती पण हसली. माझ्या दरवाज्याजवळ जेव्हा ती आली, तेव्हा मी तिला हळूच म्हणालो, “मला बोरं घ्यायचेत.” “कितना किलो देऊ साहेब?” तिने हिंदी भाषिक लोक जसे मराठीत बोलतात तसे मराठी बोलत विचारले.

“अग, आत तर ये.” असे म्हणत मी तिला आत यायला सांगितले. तिने डोक्यावरची टोपली हातावर घेतली आणि ती आत आली. मी तिला न्याहाळत होतो. आत आल्यावर तिने हातातली टोपली खाली वाकून जमिनीवर ठेवली आणि फतकल मारून ती खाली बसली.

जेव्हा ती खाली वाकली तेव्हा तिच्या चोळीच्या खोल गळ्यातून तिचे दोन्ही गुर्रेबाज उभार मला स्पष्ट दिसले. आत ब्रेसीयर नसल्याने आणि ब्लाऊज ढिल्ला असल्याने गोळे उसळून बाहेर आल्यासारखे वाटले.

तिला माहीत होते की मी तिच्या छातीकडेच बघतोय तेव्हा तिने भरपूर वेळ घेत आरामात टोपली खाली ठेवली आणि खाली बसली. बरे खाली बसली तर एक पाय दुमडून जवळ घेतला आणि दुसरा पाय पसरून सरळ ठेवला अणि मध्ये टोपली ठेवली.

ती आत येऊन बसली तोपर्यंत मी हळूच दरवाजा ढकलून बंद केला, जेणेकरून बाहेरून आतले काही दिसू नये. ती माझ्याकडे पहात होती आणि दरवाजा ढकललेला तिने पाहिला. ती काही बोलली नाही फक्त गालातल्या गालात हसत राहिली.

“काय भाव आहेत बोरं ?” मी तिला विचारले. “पचासला किलो” ती लगेच उत्तर दिले. मी कसलाही भाव न करता तिला दे म्हणालो अणि तिच्या पुढ्यात उभा राहून मी तिच्या हालचाली टिपू लागलो.

तिने बसल्या जागीच वाकून हात लांब करून बोरं निवडले आणि जवळ घेतले. मग तिने टोपलीमधून वजन काटा काढला. मग एका पारड्यात एक किलोचे माप आणि दुसऱ्यात बोरं.

मग काटा वर धरून तिने वजन केले आणि मग काटा खाली ठेवला. तिने मला बोरं देण्यासाठी एक भांडे मागितले. मी किचनमधून एक भांडे आणले आणि तिने काट्यातील बोरं भांड्यात टाकले. मग मी तिला पन्नास रुपये दिले.

तिच्या सगळ्या हालचाली मी बारकाईने टिपत होतो व तिच्या अंगाचे निरीक्षण करत होतो. जेव्हा ती बोरं निवडायला खाली वाकली तेव्हा तिच्या छातीचे उभार डुचमूळले होतं. इकडे तिकडे होताना तिचे पोट आणि खोल बेंबी वेगवेगळे आकार घेत होते आणि ते पाहून माझा जीव कासावीस होतं होता.

असे वाटत होते अशीच तिला खाली पाडावी आणि टराटरा तिचे कपडे फाडून तिला नागडी करावी व तिच्यावर चढावे. पण असा रानटीपणा दाखवून मला काम खराब करायचे नव्हते तेव्हा मी सबुरीने वागत होतो.

तिने वर माझ्याकडे पाहिले तर माझी नजर तिच्या छातीवर खिळली होती. तिने चुटकी वाजवून माझे लक्ष वेधून घेतले. मी ओशाळवाणे हसलो तर ती चावटपणे हसत मला म्हणाली, “काय साहेब, कुट बगता तुमी? जरा थोडा पाणी मिलेल का?”

“हंऽऽ हो! हो! देतो ना!” गडबडत मी म्हणालो आणि आत गेलो. मग मी पाण्याने भरलेला ग्लास घेवून बाहेर आलो आणि तिच्या हातात दिला. तिने एक एक घोट घेत आरामात पाणी प्यायले. मग ग्लास माझ्या हातात दिला.

मी तिला विचारले, “तू नवीन आली आहेस का ह्या एरियात?” तिने उत्तर दिले, “हां साहेब. त्या नाक्यावरच्या फुटपाथवर झोपडपटटी है ना वाघऱ्यांचा. तिकडे एक झोपडा घेतलाय भाड्याने. माज्या मा ने.” मी म्हणालो, “हं… म्हणजे तू वाघरी आहेस?” “हां साहेब…” तिने हसून उत्तर दिले…

“वाटत नाहीस. मला वाटले तू गुजराती आहेस. कोण कोण आहे तुझ्या घरी?” मी उगाचच संभाषण वाढवत होतो. मला माहीत होते ती वाघरी आहे ते! ती म्हणाली, “कोण नाय. मी आणि माझी मा.” मी म्हणालो, “बाप किंवा भाऊ नाही?”

ती म्हणाली, “नाय. म्हणजे बाप होता पण मेला दोन वरसापुर्वी. आता मी अन मा एकटीच असतो.” मी म्हणालो “अच्छा. मराठी बाकी छान बोलतेस तू.”

“ते आता बंबईमध्ये रहायचे तवा बोलायलाच पाहिजे. बर साहेब. मी निगते.” ती जायच्या तयारीत होती. “नाव काय तुझ?” मी तिच्या गळ्यात पहात विचारले. “चमेली” तिने लाजत हसत उत्तर दिले आणि उठायला लागली.

उठताना तिने लांब केलेला पाय दुमडून जवळ घेतला. पाय दुमडताना तिने गुढगा वर केला तेव्हा तिचा घागरा गुढग्यावरून सरकला आणि खाली मांडीवर गेला. त्याने मला तिची मांडी आणि जांघेमधला भाग स्पष्ट दिसला.

अजिबात घाई न करता तिने घागरा गुढग्याच्या वर सरकवून मांडी झाकून घेतली मग ती उभी राहिली. नंतर खाली वाकून तिने टोपली उचलली आणि डोक्यावर ठेवली. खाली वाकली तेव्हा तिने पुन्हा मला तिच्या चोळीच्या गळ्यातून नजारा दाखवला.

माझ्याकडे बघून चमेली हसत म्हणाली, “येते हं, साहेब” आणि ती वळली. तिने टोपली डोक्यावर ठेवली आणि हात खाली आणले होते. हाताने तिने दरवाजा उघडला आणि ती बाहेर पडायला लागली. जेव्हा ती दरवाज्यातून बाहेर पडू लागली तेव्हा तिची ओढणी दरवाज्याच्या कडीला अडकली आणि तिची टोपली पडू लागली.

तिच्या ते लक्षात आले आणि तिने पटकन हात वर करून टोपली सावरण्याचा प्रयत्न केला पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. मी तिच्याकडे पहात होतो. जेव्हा मला दिसले की तिची टोपली पडतेय, तेव्हा मी पटकन पुढे सरसावलो. मी पटकन टोपलीला हात लावून टोपली सावरली आणि तिच्या डोक्यावर धरली.

ह्या गडबडीत ती मागे झाली आणि माझे अंग तिला भिडले. माझ्या लंडाचा भाग तिच्या मांसल नितंबावर दाबला गेला. तिच्या डोक्यावर टोपली स्थिर ठेवत मी तिला चिटकून उभा होतो. तिने आता तिच्या हाताने टोपली सावरली आणि ती खाली वाकून दरवाज्यातून पुढे झाली.

मी तिला चिकटलेला होतो. जेव्हा ती खाली वाकली तेव्हा तिचे नितंब माझ्या लंडावर अजून दबले गेले. खाली वाकून ती दरवाज्याच्या बाहेर पडली आणि तिने वळून माझ्याकडे पाहिले. माझ्याकडे बघून ती मिश्किलपणे हसली आणि मग जीना उतरायला लागली. मिड-लॅन्डींगवरून पुन्हा तिने वळून माझ्याकडे पाहिले आणि हसत हसत ती खाली निघून गेली.

माझा लंड अर्धवट कडक होता तेव्हा जेव्हा तो तीच्या नितंबावर रुतला तेव्हा तिच्या ते नक्कीच लक्षात आले असणार. तिला बघून मी उत्तेजित झालो हे तिला कळले असणार. माझे तिच्याकडे वासनेच्या नजरेने पहाणे किंवा माझा कडक लंड तिच्या नितंबावर खुपसणे जर तिला आवडले नसते तर तिने रागाने माझ्याकडे पाहिले असते.

उलट ती नंतर मिश्किलपणे हसत होती. ती हसत होती म्हणजेच तिला मजा वाटत होती. याचा अर्थ ती मला खेळवत होती. तेव्हा आता अजून पुढे पाऊल टाकून तिच्याबरोबर काहितरी करायला काहीच हरकत नव्हती.

आई ग! पण काय लुसलुशीत होता चमेलीच्या नितंबाचा स्पर्श! तेव्हा असे वाटत होते की तिच्या नितंबावर तसेच लंड खुपसून तिला खेटून उभे रहावे. झालच तर तिचा घागरा वर करून तिच्या नग्न नितंबावर लंड फिरवावा. असे सगळे वासनामय विचार करून माझा लंड एकदमच टाईट झाला. मी पटकन टॉयलेटमध्ये गेलो आणि लंड बाहेर काढून खसखस हलवू लागलो.

तीच्या छातीचे उभार, तिची कंबर, तिची बेंबी तिच्या मांड्यां, तिचे नितंब. सगळे सगळे आठवून मी मूठ मारायला लागलो. दोन मिनीटातच माझ्या लंडातून विर्य गळू लागले. खसाखसा हलवत मी लंड गाळला आणि मगच शांत झालो.

फेरीवाली भाग : ३

नंतर तिचे उभार गच्च धरून मी तिला पुढे ओढले आणि तिच्या डावा उभार माझ्या तोंडात घेतला. मी आधी नुसता वर वर चोखला. मग मी तिचा निप्पल चघळू लागलो. पुन्हा तिच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडले. तिचे निप्पल मी आता जोराने चोखू लागलो. डावा उभार झाल्यावर मी उजव्या उभाराकडे वळलो....

फेरीवाली भाग : २

आज मी बरेच काही मनात ठेवून चमेलीची वाट पहात होतो आणि अपेक्षेप्रमाणे संध्याकाळी ती आली. आज तिने हिरवा घागरा आणि चोळी घातली होती. नावापुरती छातीच्या उभारांवर पातळ ओढणी होती पण ती झाकण्याच्या ऐवजी उघडे जास्त पाडत होती. मला खात्री होती ती जेव्हा इतरत्र फिरत असेल तेव्हा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!