फेरीवाली भाग : २

आज मी बरेच काही मनात ठेवून चमेलीची वाट पहात होतो आणि अपेक्षेप्रमाणे संध्याकाळी ती आली. आज तिने हिरवा घागरा आणि चोळी घातली होती. नावापुरती छातीच्या उभारांवर पातळ ओढणी होती पण ती झाकण्याच्या ऐवजी उघडे जास्त पाडत होती.

मला खात्री होती ती जेव्हा इतरत्र फिरत असेल तेव्हा नक्कीच आपली छाती त्या ओढणीने व्यवस्थित झाकून घेत असावी. मात्र माझ्या मजल्यावर येताना ती मुद्दाम ओढणी सरकवत असावी जेणेकरून मला तिची छाती नीट दिसावी.

मी पण मुद्दाम तिच्या छातीवर नजर खिळवून पहात होतो. आज चमेलीने जी चोळी घातली होती ती जास्तच खोल गळ्याची होती आणि त्यातून तिच्या छातीचे गुर्रेबाज उभार उसळून बाहेर येत होते. ती वर चढत ते हलकेच डुचमूळत होते आणि त्यांची मोहक हालचाल पाहून माझ्या पँटमध्ये ताठरपणा वाढत होता.

चोळीच्या खाली तिचे सपाट पोट आणि खोल बेंबी पाहून जीव कासावीस होतं होता. माझ्या दरवाज्याजवळ आल्यावर तिने हसत मला म्हणाली, “साहेब…पाणी मिलेल का?” “होऽऽ ये ना घरात.” मी पण हसून म्हटले. ती खुदकन हसत म्हणाली, “थांबा. जरा वरतून जावून येते. मग आरामात बसायला येईल.” “हॅऽऽ हंऽऽ चालेल चालेल.” मी लोचटासारखा तिच्या छातीकडे पहात म्हणालो.

ती मटकत मटकत वरचा जीना चढू लागली. वर चढताना तिने नितंब जरा जास्तच वर काढलेले मला वाटले. तिने मागे वळून पाहिले नाही कारण तिला माहीत होते मी तिच्या मटकणाऱ्या नितंबाकडेच बघत असणार. मी घरात आलो आणि तिची आतुरतेने वाट पाहू लागलो.

मला वाटले ती वर जावून लगेच खाली येईल पण तिला बराच वेळ लागला. बहुतेक वरच्या मजल्यावर कोणीतरी तिच्याकडून बोरं घेत असावं. शेवटी साधारण पंधरा मिनिटांनी ती खाली आली. तिच्या टोपली मधील थोडी फार बोरं होती ती संपली. माझा अंदाज खरा निघाला.

माझा दरवाजा थोडा उघडा होता आणि मी आतूनच तीला पहात होतो. वरच्या मजल्याचा जीना उतरून ती जेमतेम खाली पोहचली तेवढ्यात वरच्या मजल्यावर रहाणारे एक गृहस्थ खालच्या जीन्यावरून वर येवू लागले.

त्यांना पाहून ती लगेच जीन्याकडे वळाली आणि खाली उतरू लागली. जोपर्यंत ती खालच्या मिड-लॅन्डींगला पोहचली तोपर्यंत ते गृहस्थ वरच्या मजल्याच्या मिड-लॅन्डींगला पोहचले.

ती खालच्या मिड-लॅन्डींगला थांबली होती. जेव्हा तिची खात्री झाली की ते गृहस्थ वरच्या मजल्यावर निघून गेले आहेत तेव्हा ती पुन्हा माझ्या मजल्याचा जीना चढू लागली.

मी माझ्या रूममधून सगळे बघत होतो. त्या गृहस्थाला कळू नये की ती माझ्या घरात येत होती म्हणून तिने चालूगिरी केली आणि खाली जातेय असे दाखवले. जेव्हा ते गृहस्थ वर निघून गेले तेव्हा ही परत माझ्या रूममध्ये येवू लागली. आज तिला सोडायचे नाही. तिच्यात पण खूप खाज आहे हे नक्की.

हसत हसत ती माझ्या दरवाज्यात आली आणि मी पटकन दरवाज्यात गेलो. ती डोक्यावरची टोपली सांभाळत खाली वाकून माझ्या घरात शिरली. जशी ती आत आली तसे मी दरवाजा लावून घेतला आणि लॉक केला.

मी दरवाजा लॉक केला त्याचे तिला काही वाटले नाही आणि जणू हे तिचेच घर आहे अश्या आविर्भावात तिने टोपली खाली ठेवली आणि कालच्यासारखी फतकल मारून जमीनीवर बसली. मी तिच्या समोर जावून उभा राहिलो आणि तिच्याकडे पाहू लागलो.

मी जणू तिच्या समोर उभाच नव्हतो अश्या तऱ्हेने माझ्याकडे साफ दुर्लक्ष करत तिने आपल्या कंबरेला खोचलेली ओढणी खेचून काढली आणि त्या ओढणीने ती आपल्या चेहऱ्यावरील घाम पुसू लागली.

ओढणी काढल्यामुळे मला तिचे पोट आणि बेंबी व्यवस्थित दिसू लागली आणि तिच्या चोळीमधली घळही नीट दिसू लागली. ते कमी होते म्हणून की काय ती आपला चेहऱ्यावरील घाम पुसून झाल्यावर गळ्यावर आली आणि मग ती आपला गळा व छातीच्या गोळ्यांमधील भागाचा घाम पुसू लागली. बोटाचा थोडा भाग चोळीच्या कडेच्या आत खुपसत तिने उभारांवरील घामही पुसला.

ती जणू एकटीच असल्यासारखे वागत होती आणि मी ती दाखवत होती तो सगळा नजारा आसुसलेल्या डोळ्यांनी पहात होतो. जेव्हा तिचे घाम पुसून झाले तेव्हा तिने वर माझ्याकडे पाहिले. मी अर्थात तिच्या उभारांकडे पहात होतो तेव्हा तिने हसत माझ्याकडे पाहून म्हणाली, “साहेब. किती बघता? जरा आता पाणी आणून द्या की”

“अरे हो. आणतो हं,” ओशाळून मी म्हणालो, “कोठले पाणी देवू? म्हणजे साधे की फ्रिजमधले थंड पाणी आणू?” “अहो साहेब, आम्हाला कुठे फ्रिजच्या पाण्याची आदत. कालच्यासारखे साधेच पाणी द्या.” ती एक दिलखेचक अंगडाई देत म्हणाली.

तिच्या अंगडाईचा उद्देश मला तिचे मुसमुसलेले मादक अंग अजून जास्त दाखवण्याचा होता हे मी पुरते ओळखून होतो. तेव्हा मी पण हपापलेल्या नजरेने तिच्याकडे पहात होतो. जेव्हा अंगडाई देवून ती शांत बसून राहिली तेव्हाच मी आत गेलो. मी तिला पाणी आणून दिले. ती शांतपणे पाणी पिऊ लागली. पाणी पिता पिता तिने मला विचारले, “साहेब. तुमी इकडे एकटेच रहाता?”

“नाही. माझी बायको आणि मुलें आहेत.” मी उत्तर दिले. तिने उगाचच इकडे तिकडे पहात विचारले, “मग दिसत नाही ते?” मी म्हणालो, “माहेरी गेली आहे महिनाभर. दहा दिवसानंतर येणार आहे.” तिने मिश्किलपणे हसत विचारले, “अच्छा. मग तुमाला एकदम एकटा एकटा वाटत असेल ना?”

“हो ना. जाम आठवण येते त्यांची” मी आधी केविलवाणा चेहरा करत म्हणालो आणि मग चावटपणे हसत म्हणालो, “खासकरून बायकोची.” ती म्हणाली, “हंऽऽऽ ते तर मला कळतेच हाय.. तुमी माज्याकडे जसा बघते तेच्या वरून.”

मी केविलवाणे म्हणालो, “मग काय करणार, चमेली? तुला पाहिले की जास्तच आठवण येते. म्हणून मी तुझ्याकडे पहात असतो” “इतका काय पहायचे, साहेब. असा काय हाय माज्यामदे?” चमेलीने डोळ्याची उघडझाप करत लटकेपणे विचारले.

मी म्हणालो, “अग काय नाही तुझ्यामध्ये? जे आहे ते सगळेच पहाण्यासारखे आहे!” “तुमी तुमच्या बायकोला पाहिला नाही का? मला असा बघते ते.” तिने विचारले. “पाहिला ना. चांगले पाहिले आहे. पण तुझी बातच न्यारी आहे. जे तुझ्यात आहे ते तिच्यात नाही.” मी तिच्या छातीकडे रोखून पहात म्हटले.

“तुमी माज्या छातीबदल बोलताय?” चमेलीने बेधडकपणे आपल्या छातीकडे बोट दाखवत मला विचारले. “हं? हो! हो! मी तुझ्या छातीबद्दल बोलतोय.” मी ठामपणे बोललो.

“इतका आवडला माझा छाती??” माझ्याकडे तिरक्या नजरेने पहात तिने हसत विचारले. “जे काय तुझ्या चोलीवरून दिसते ते पाहून माझ्या पँटमध्ये खडा होवून जातो.” मी पण आता तिच्यासारखेच हिंदी भाषीक मराठीत बोललो.

मी जेव्हा पँटमध्ये खडा होवून जातो, म्हणालो तेव्हा चमेलीने गालातल्या गालात हसत माझ्या पँटवरून दिसणाऱ्या लंडाच्या उंचवट्याकडे रोखून पाहिले.

मी मुद्दाम माझ्या लंडाला आचका दिला जेणेकरून माझ्या लंडाची थोडी हालचाल तिला कळावी. तिला बहुतेक ते कळले कारण ती खुदकन हसत म्हणाली, “साहेब. तुमी एकदम चावट हाय.”

“चावट तू आहेस. माझ्यासारख्याला चाळवतेस तू.” मी हसत म्हणालो. “हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽऽ” खळखळून हसत चमेली म्हणाली, “साहेब. तुमाला माजी छाती बघायची काय?”

“काय?” मी कळूनही न कळल्यासारखे ओरडलो. ती म्हणाली, “अहो, माझे स्तन बघायचे काय तुमाला?” “अग, तू दाखवले तर का नाही बघणार.” मी आशाळभूतपणे तिच्या छातीच्या उभाराकडे पहात म्हटले.

“पण साहेब, फ्रि मध्ये आजकाल काही मिलत नाही.” तिने एक भुवई उडवत सुचकपणे म्हटले. “हंऽऽ मग तुला काय पाहिजे?” तिच्या बोलण्याचा अर्थ ओळखून मी तिला विचारले.

“आता काय पाहिजे साहेब? हे असा उनापावसाचे कशासाठी फिरते आमी? पैशासाठी.” माझ्याकडे बघून सुचकपणे हसत ती म्हणाली. मी विचारले, “अच्छा. मग बोल. किती घेशील तुझी छाती दाखवायला?”

“ज्यादा नाही साहेब, पाचसो रुपये” तिने म्हटले. “पाचशे? खूपच मागतेस तू.” मी आश्चर्याने म्हणालो. “जास्त कुटे साहेब. हे काम थोडा वेगला आहे ना आणि आजकाल लॉकडाउन बी हाय” मिश्किलपणे हसत ती म्हणाली.

“मग नुसता दाखवणार की काही करायला पण देणार?” मी तिला विचारले. तिने मला उलट विचारले, “अजून काय करणार, साहेब?” मी चावटपणे म्हणालो, “नाही, आता तू दाखवलीस तर मग त्याला हात लावावासा वाटणार.”

“हात लावायचा तर मग आजून पाचासो रुपया.” तिने पटकन म्हटले. “आणि चोखायची असेल तर?” मी पटकन विचारले. तिने प्रश्न केला, “चोखायची?”

“चोखायची म्हणजे चुसायची. आता हात लावला की त्याला चोखावेसे वाटणार.” मी खुलासा केला. “चोखायचा अजून पाच सो रुपया.” तिने रेट जाहीर केला.

“अजून पुढे काही करायचे काय घेणार??” मी उत्सुकतेने विचारले. ती म्हणाली, “अजून काय नाय. फक्त वर वरची मजा.” “अरे कमाल आहे.” मी आश्चर्याने म्हटले, “इतका सगळा करते. मग पुढे अजून काही केले तर अजून पैसा मिळेल ना.”

“हाऽऽ पण मी तसा काय करत नाय. फक्त वर वरचा मजा. घ्यायचाय काय? नाहीतर मी चलते. अजून मला बऱ्याच ठिकाणी जायचे हाय.” असे बोलून चमेली कालच्यासारखेच पाय दुमडून आपल्या मांड्या आणि जांघेचा भाग दाखवत उठून उभी राहिली.

ते पाहून पुन्हा मी कासावीस झालो. तिला हात लावायला मिळतोय तर पैश्याकडे काय पहायचे? असा विचार करत मी पटकन म्हणालो, “अग थांब. चालली कोठे? मी १५०० रुपये देतो.” असे बोलून मी पुढे झालो आणि तिचा हात पकडला.

“साहेब. आधी पैसा.” तिने आपला हात सोडून घेत ठामपणे म्हटले. “हो हो. देतो ना. बस दिवाणावर.” असे बोलून मी आतल्या रूममध्ये गेलो आणि माझ्या पाकिटातून १५०० रुपये घेवून आलो.

१५०० रुपये तिच्या हातात दिल्यावर तिने नोटा चेक करून त्यांची घडी केली आणि आपल्या कंबरेला दुमडलेल्या घागऱ्यात लपवले. मग तिने हसून वर माझ्याकडे पाहिले आणि विचारले, “चोली तुमी खोलता की मी खोलून देवू?” “हंऽऽ मी खोलतो.” मी पटकन उत्तर दिले.

उत्साहाने मग मी दिवाणाच्या कडेला बसलो. मी तिचा हात धरून तिला पुढे ओढले आणि माझ्या दोन्ही पायाच्यामध्ये उभे केले. तिच्या छातीचे उभार माझ्या नजरेसमोर आले. मी तिच्याकडे वर पाहिले तर ती माझ्याकडे बघून गालातल्या गालात हसत होती.

मी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर आणली. इतक्या जवळून मी तिचे उभार प्रथमच पहात होतो. काही क्षण मी तिच्या दोन्ही गोळ्यांचे निरीक्षण केले आणि नजर खाली वळवली.

तिचे पोट सपाट होते आणि कंबरेला बांधलेल्या घागऱ्याच्या भोवती फुगून आले होते. पोटाच्या मध्यावर घागऱ्याच्या पटटीच्या २ बोटे वर तिची खोल बेंबी दिसत होती.

बेंबीच्या भोवतालचा भाग फुलल्यासारखा होता तेव्हा बेंबीची खोली जास्त वाटत होती. माझा हात आपोआप वर झाला आणि मी तिच्या बेंबीत बोट घातले. एक बोट तिच्या बेंबीत घालून मी इतर बोटे तिच्या बेंबीभेवती फिरवली.

“साहेब छातीला हात लावायचाय ना? मग बेंबीशी काय खेळताय?” तिने हसून विचारले. मी म्हणालो, “हो ग, पण तुझी बेंबी एकदम प्यारी आहे. तेव्हा हात लावावासा वाटला.” ती चावटपणे हसत म्हणाली, “पण त्याचा काही सौदा ठरला नव्हता, साहेब.”

“मग काय झाले? काहितरी फ्रि मिळायला हवे ना.” मी तिला डोळा मारत म्हटले. त्यावर ती फक्त हसली. मी हात वर केला आणि तिच्या चोळीच्या गाठीवर ठेवला.

मी तिच्या चोळीची गाठ सोडू लागलो. गाठ सोडताना मी मुद्दाम तिच्या उभारांना माझ्या बोटाच्या मागच्या भागाचा स्पर्श होईल हे बघत होतो.

गाठ सोडल्यावर मला वाटले तिच्या चोळीच्या दोन्ही बाजू बाजूला होतील पण त्या झाल्या नाहीत. कारण तिच्या चोळीला गाठीच्या जरा वर दोन हूक होते. हे हूक गाठीमुळे दिसत नव्हते त्यामुळे चोळी फक्त गाठीची आहे असे वाटत होते. मग मी दोन बोटे चोळीच्या कडेच्या आत खुपसली आणि हूक पकडून उघडला. दोन्ही हूक उघडून मी चोळी तिच्या उभारांवरून बाजूला केली.

“आईगगगऽऽऽ!” काय मऊ होती तिची छाती! तिच्या छातीचे गोळे गच्च भरलेले आणि गरगरीत होते. उंचवट्याच्या मध्यावर गडद चॉकलेटी रंगाचा तिचा गोल गोल अरोला आणि त्यावर काळपट रंगाचा जाडसर निप्पल. बघताच क्षणी सगळे मनात भरले.

कदाचित मी कामातूर होतो म्हणून मला तिचे सगळे आवडत होते. हळूच हात वर करून मी तिच्या निप्पलला बोटाने स्पर्श केला. तिचे अंग किंचीत शहारले. खरे तर तिच्या सगळ्या हालचाली मादक होत्या तरीही तिच्या अंगावर शहारा आला हे पाहून मला गंमत वाटली.

काही क्षण मी तिच्या निप्पलवर बोट फिरवल्यावर मी तिचे दोन्ही उभार माझ्या दोन्ही हाताने तोलले. तिच्या उभारांच्या खालच्या बाजूला अंगठा ठेवून मी उरलेली चार बोटे वरच्या बाजूला पसरवली आणि तिचा उभार हातात धरून दाबू लागलो.

तिचे उभार दाबताना मी तिच्या उभाराकडे बघत होतो व मध्ये मध्ये तिच्याकडे चेहऱ्याकडे पहात होतो. ती खाली माझ्याकडेच पहात होती आणि आमची नजरानजर झाली की ती हसायची. थोडा वेळ तिचे उभार हळुवारपणे दाबल्यावर मी जोराने ते कुस्करू लागलो.

‘स्स्स्सऽऽऽ’ करत तिने एकदा दोनदा हुंकार भरला. कदाचित तिला दुखले असावे. पण ती काही बोलली नाही आणि मीही त्याची तमा बाळगली नाही. मी माझे १५०० रुपये वसूल करायच्या मागे होतो.

फेरीवाली भाग : ३

नंतर तिचे उभार गच्च धरून मी तिला पुढे ओढले आणि तिच्या डावा उभार माझ्या तोंडात घेतला. मी आधी नुसता वर वर चोखला. मग मी तिचा निप्पल चघळू लागलो. पुन्हा तिच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडले. तिचे निप्पल मी आता जोराने चोखू लागलो. डावा उभार झाल्यावर मी उजव्या उभाराकडे वळलो....

फेरीवाली

“बोरं घ्या… बोरं… बोरं घ्या.. बोरं” त्या फेरीवालीचा आवाज मी पटकन ओळखला अणि दरवाजा उघडून बाहेर आलो आणि तिची वर यायची वाट पाहू लागलो. थोड्या वेळातच ती आमच्या मजल्याचा जीना चढू लागली आणि मला माझ्या दरवाज्यातून ती दिसत होती. डोक्यावर टोपली ठेवून ती जीना चढत होती....

error: नका ना दाजी असं छळू!!