फेरीवाली भाग : ३

नंतर तिचे उभार गच्च धरून मी तिला पुढे ओढले आणि तिच्या डावा उभार माझ्या तोंडात घेतला. मी आधी नुसता वर वर चोखला. मग मी तिचा निप्पल चघळू लागलो. पुन्हा तिच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडले. तिचे निप्पल मी आता जोराने चोखू लागलो. डावा उभार झाल्यावर मी उजव्या उभाराकडे वळलो.

डाव्या उभाराप्रमाणेच उजवा उभार आणि निप्पल मी व्यवस्थित चोखला. आळीपाळीने तिचे दोन्ही उभार मी चोखत होतो, दाबत होतो, कुस्करत होतो. मी कधी त्यांना उचलून त्याच्या खालचा भाग चाटायचो तर कधी तिच्या निप्पलवर नुसती जीभ फिरवून त्यांच्याशी खोळायचो.

साधारण दहा मिनीटे मी तिच्या छातीच्या उभारांशी मनमुरादपणे खेळत होतो. माझा लंड एकदम टाईट झाला होता. पँटमध्ये तंबू बनवून उभा होता. मी मुद्दाम तिला अजून जवळ ओढत होतो जेणेकरून माझ्या कडक लंडाचा स्पर्श तिच्या मांड्यांना व्हावा.

तिला ते जाणवत होते पण त्याबद्दल ती काही बोलत नव्हती. तिचा उभार चोखता चोखता मी माझा हात मागे नेला आणि तिच्या नितंबावर ठेवला. तिचे अंग ताठ झाले.

जेव्हा मी तिचे नितंब दाबायला लागलो तेव्हा ती मागे व्हायला लागली आणि म्हणाली, “नाही नाही, साहेब. तुमी फक्त छाती चोखायचा बोलला. मागे हात नाय लावायचा.”

“ऊंहूंऽऽऽ” मी तिला गच्च धरून ठेवत, तिचे नितंब दाबणे चालू ठेवत म्हणालो, “कशाला नाटक करतेस? आता थोडा इकडे तिकडे हात लागणारच. तू काय बी फिकर करू नकोस. मी अजून पैसे देईन. मला खूष कर फक्त.”

ती विरोध थांबवत म्हणाली, “साहेब. मग आधी पैसा द्या ना.” “हो ग. देणार ना. मी कुठे पळून थोडीच जाणार आहे? माझा काम झाला की देणार तुला पैसा.” तिला आश्वासन दिल्यावर ती रिलॅक्स झाली.

मी तिचे नितंब दाबत तिच्या छातीचे उभार चोखणे चालू ठेवले. तिला अजून जवळ ओढत मी तिचे पाय माझ्या मांड्यांमध्ये दाबून धरले जेणेकरून तिला आपले पाय एकमेकांना चिटकवून उभे रहाणे भाग पडले. मग मी माझा कडक लंड तिच्या दोन्ही चिकटलेल्या पायाच्या मध्ये घासायला सुरुवात केली.

माझी कामोतीजना वाढली होती आणि माझ्या लंडातील प्रेशर मोकळे करणे जरूरीचे होते. मी चमेलीला मस्का लावायला सुरुवात केली, “चमेली, माझा लंड किती कडक झालाय ते कळतेय का तुला?” “हो, साहेब. चांगले कळतेय.” आपले पाय माझ्या लंडावर दाबून तिने उत्तर दिले.

“मग तुला त्याला शांत नाही करावेसे वाटत?” मी म्हणालो.

“मी काय करणार त्याला, साहेब?”

“हंऽऽऽ उगाच अनजान बनू नकोस. तुला माहीत आहे त्याला कसे शांत करायचे ते. त्याला शांत कर. मी अजून ५०० रुपये देतो तुला.”

“नाही, साहेब. मी तुला सांगितले आधीच. मी अजून काय करणार नाय.”

“अजून काय म्हणजे नक्की काय नाय करणार?” मी त्रासिकपणे विचारले.

“जे तुला पायजे ते. चुदाई.”

“बरे चुदाई नको. चुसाई कर ना.” मी तिला गळ घातली.

“ना रे बाबा. मी नाय तसे काही केले कदी.” तिने नकार दिला…

“त्यात काय एवढे? तू कर मी तुला सांगतो कसा करायचे.” मी तिची मनधरणी चालू ठेवली.

“नको साहेब. मला जावू द्या आता. खूप देर होतेय.”

“अग अजून पाच मिनीटे फक्त. तू फक्त माझा तोंडात घे आणि चोख. मी तुला ७०० रुपये देतो.”

“पण साहेब” ७०० रुपये ऐकून ती थोडी विचारात पडली.

“पण बीन आता विचार करू नकोस. एकदम हजार रुपये मिळतील तुला. बस खाली अशी.”

असे बोलून मी जबरदस्तीने तिला खाली बसवले आणि किंचीत उठात माझी पँट मी ओढून काढली. मग पटकन माझी अंडरवेअर खाली करून माझा लंड मोकळा केला आणि पुन्हा खाली बसत मी माझा कडक लंड हातात पकडला.

चमेली माझ्या समोर गुढग्यावर बसून चमकत्या डोळ्याने माझ्या लंडाकडे पहात होती. मला घाई झाली होती तेव्हा वेळ वाया न घालवता मी चमेलीच्या डोक्याच्या मागे हात ठेवला व तिचे डोके माझ्या लंडाकडे दाबू लागलो.

जेव्हा माझ्या कडक लंडाचा सुपाडा तिच्या ओठांना लागला तेव्हा तिने आपले डोळे मिटून घेतले. आधी तिने आपले ओठ उघडले नव्हते. मी जबरदस्तीने तिच्या ओठांवर माझा सुपाडा दाबला आणि तिला लंड तोंडात घ्यायला भाग पाडले.

तिने नाईलाजाने म्हणा किंवा तसे दाखवत म्हणा आपले तोंड उघडले आणि माझा लंड तोंडात घेतला. मी तिच्या डोक्यावर दाब देत गेलो आणि माझा लंड तिच्या तोंडात गडप होतं गेला. जेव्हा तिचे ओठ माझ्या लंडाच्या मुळाशी टेकले तेव्हाच मी थांबलो.

काही क्षण तिच्या गरम, मुलायम तोंडाचे सुख माझ्या लंडावर अनुभवत मी थांबलो. मग तिचे केस धरून मी तिचे डोके वर उचलले. माझ्या लंडावरून तिचे तोंड वर होतं गेले. जेमतेम सुपाडा तिच्या तोंडात राहिल्यावर पुन्हा मी तिचे डोके खाली दाबले आणि लंड तिच्या तोंडात घुसत गेला. मी तिचे केस धरून तिचे तोंड माझ्या लंडावर वर-खाली करू लागलो.

आश्चर्य म्हणजे चमेली अजिबात तक्रार करत नव्हती की विरोध करत नव्हती. ज्या तऱ्हेने ती माझा लंड तोंडात घेत होती त्यावरून वाटत नव्हते की ती ह्या प्रकाराला पारंगत होती.

कदाचित तिने हा प्रकार आधी कोणाबरोबर तरी केला असावा. त्यावर फारसा विचार न करता मी माझ्या लंडावर लक्ष केंद्रीत केले. मी तिला माझ्या पायावर चिकटून बसवले होते ज्याने तिच्या छातीचे उभार माझ्या पायावर दबले होते. त्यांच्या स्पर्श माझ्या पायावर अनुभवत मी तिचे तोंड माझ्या लंडावर वर-खाली करत होतो.

तिने स्पीड पकडला तेव्हा मी तिचे केस सोडून दिले आणि ती माझा लंड चोखत राहिली. माझे हात फ्री झाले तेव्हा मग मी तिच्या खांद्यावर हात फिरवू लागलो. मध्ये मध्ये मी हात खाली नेवून तिच्या पाठीवर फिरवत होतो तर कधी तिचे उभार दाबत होतो.

आधीच मी उत्तेजित होतो आणि त्यात ती माझा लंड चोखत होती तेव्हा जास्त वेळ मी टिकाव धरू शकत नव्हतो. जेव्हा माझ्या लंडात गळायचे फिलींग चालू झाले तेव्हा मी पुन्हा तिचे केस धरले आणि मला हवे तसे व हवे तितके तिचे तोंड माझ्या लंडावर दाबू लागलो. त्याचवेळी खालून वर कंबर हलवत मी तिच्या तोंडावर धक्के मारू लागलो.

‘सर्रऽर्रऽर्रऽ’ माझ्या लंडातून विर्याची पिचकारी बाहेर पडली. अजिबात पूर्व सूचना न देता मी तिच्या तोंडात माझे विर्य गाळू लागलो. तिच्या जेव्हा ते लक्षात आले तेव्हा ती आपले तोंड बाजूला घेवू लागली पण मी तिचे डोके घट्ट पकडून धरले होते.

माझी उत्तेजना इतकी तिव्र होती की कसलाही विचार न करता डोळे मिटून घेवून मी फक्त तिचे तोंड माझ्या लंडावर जोरात वर-खाली करत राहिलो. मला एवढेच कळत होते. माझा लंड गळतोय व माझ्या लंडातील सगळी कामोत्तेजना मी मोकळी करतोय. जेव्हा दोन वेळा गळून जेव्हा माझी उत्तेजना कमी झाली तेव्हा मी तिचे तोंड माझ्या लंडावर घट्ट दाबून ठेवले तर मोकळे केले.

जेव्हा माझा लंड पुर्ण गळाला आणि माझी कामोत्तेजना शांत झाली तेव्हाच मी माझे डोळे उघडले व खाली तिच्याकडे पाहिले. ती भेदरलेल्या नजरेने माझ्याकडे पहात होती. तिचे तोंड अजून माझ्या लंडावर होते. तिच्या ओठांच्या कोपऱ्यातून माझे विर्य बाहेर गळत होते.

माझा लंड आता मलूल पडत चालला होता तरीही मी तिच्या तोंडात ठेवला होता. माझ्या रानटीपणाची मला किंचीत लाज वाटली आणि मी तिचे केस सोडून दिले. पटकन आपले तोंड वर करत ती जोराने धापा टाकत श्वास घेवू लागली. माझ्याकडे रागाने पहात ती थोडी खोकलली.

मला तिची किंव आली. मी तिचा हात धरून तिला उठवले. तिला धरून आत बाथरूममध्ये नेले आणि तिला तोंड वगैरे साफ करायला लावले. तिला तेथेच सोडून मी माझ्या रूममध्ये गेलो. माझी पँट घातली. मग पाकीटातून १००० रुपये काढून घेवून मी बाहेर आलो.

ती तोंड वगैरे धुवून बाथरूम मधून बाहेर आली. तिने चोळीचे हूक लावून गाठ वगैरे मारली होती. आपले विस्कटलेले केसही नीट केले. जेव्हा आमची नजरानजर झाली तेव्हा मी तिच्याकडे पाहून छद्मीपणे हसलो.

तिने किंचीत रागाने माझ्याकडे पहात म्हणाली “साहेब, तुमी एकदम जंगली हाय. मला सांगितले पन नाय की माझ्या तोंडात गळनार ते.” “हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽऽ” मी हसून तिला जवळ ओढले आणि तिला मिठीत घेत म्हणालो, “अग रागावू नकोस. माझी तुझ्याबरोबर ही पहिली वेळ होती ना तेव्हा मला माझे भान राहिले नाही. तू नाराज होवू नकोस. हे बघ मी तुला अजून तीनशे रुपये देतोय. सगळे मिळून एक हजार रुपये आहेत.”

असे बोलून मी ते हजार रुपये तिच्या हातावर ठेवले. तिने रुपये मोजून घेतले आणि मग तिच्या चेहऱ्याची कळी थोडी खुलली. माझ्याकडे लटकेपणे पहात ती म्हणाली, “हंऽऽ पण तुमी एकदम नालायक हाय. मला तुमचा पानी पाजला. मला ते आवडत नाय.” मी चावटपणे म्हणालो, “हाऽऽ हाऽऽऽ अग नाराज नको होवूस. पुढच्या टायमाला मी तुझ्या तोंडात नाही गाळणार. दुसरीकडे गाळेल.”

“दुसरीकडे? म्हणजे काय, साहेब?” तिने विचारात पडत विचारले. “काही नाही. तू जा आता. उद्या ये. मग सांगतो.” असे बोलून मी चमेलीच्या ओठांचे एक चुंबन घेतले. तिच्या छातीचा उभार एका हाताने दाबला आणि दुसऱ्या हाताने तिचा एक नितंब दाबला. तिला धरून दरवाज्याजवळ नेले.

तिने तिची टोपली उचलली आणि डोक्यावर ठेवली. मी तिला दरवाज्याच्या मागे उभे रहायला सांगितले. मी दरवाजा उघडून बाहेर डोकावले आणि बाहेरचा अंदाज घेतला. बाहेर कोणीही नाही ह्याची खात्री करत मी पटकन पुर्ण दरवाजा उघडला आणि तिला बाहेर काढले.

ती लगबगीने चालत जीन्याजवळ गेली आणि भराभर पायऱ्या उतरू लागली. मिड-लॅन्डींगला पोहचल्यावर तिने वळून माझ्याकडे पाहिले आणि ती गालातल्या गालात हसली. मी हसून तिला हाताने उद्या ये असा इशारा केला आणि दरवाजा लावून घेतला आणि निवांत झोपलो.

फेरीवाली भाग : २

आज मी बरेच काही मनात ठेवून चमेलीची वाट पहात होतो आणि अपेक्षेप्रमाणे संध्याकाळी ती आली. आज तिने हिरवा घागरा आणि चोळी घातली होती. नावापुरती छातीच्या उभारांवर पातळ ओढणी होती पण ती झाकण्याच्या ऐवजी उघडे जास्त पाडत होती. मला खात्री होती ती जेव्हा इतरत्र फिरत असेल तेव्हा...

फेरीवाली

“बोरं घ्या… बोरं… बोरं घ्या.. बोरं” त्या फेरीवालीचा आवाज मी पटकन ओळखला अणि दरवाजा उघडून बाहेर आलो आणि तिची वर यायची वाट पाहू लागलो. थोड्या वेळातच ती आमच्या मजल्याचा जीना चढू लागली आणि मला माझ्या दरवाज्यातून ती दिसत होती. डोक्यावर टोपली ठेवून ती जीना चढत होती....

error: नका ना दाजी असं छळू!!