गोष्ट मामाच्या गावची भाग : ४

हॉलमध्ये एक बारीक लाइट होता. मंजु आपल्या बेडरूमकडे वळली. ती मला पास होऊन जाताच मी तिचा हात पकडला. ती वळली व माझ्यासमोर उभी राहिली. तिने सैल कुडता व खाली परकर घातला होता. केस मोकळे सोडले होते. त्या मंद प्रकाशात ती मला भलतीच सेक्सी वाटली.

तिचा हात अजूनही मा‍झ्या हातात होता. मी मनातल्या मनात बोललो, “राजु हाच तो क्षण ज्याची तू वाट पहात होतास. मामला गरम आहे. हाण रे सावळ्या! घाल घाव!!”

तिला मी जवळ ओढले व माझा दुसरा हात तिच्या कंबरेवर ठेवला. तिने काहीच विरोध केला नाही. मी धीर करून तिला मा‍झ्या एकदम जवळ खेचले. आम्ही एकामेकांच्या डोळ्यात बघत होतो. मी थोडे वाकून माझे ओठ तिच्या गालावर टेकवले. तिने चेहरा वळवला व माझे ओठ तिच्या ओठावर टेकले.

पण ती परत मागे झाली व तिने आजीच्या खोलीच्या दिशेने बघितले. मला तिची भीती कळली. मी तिला मा‍झ्या रुमच्या दिशेला खूण केली. मानेने होकार देत ती आजीच्या रुमकडे गेली. तिथे कानोसा घेऊन ती जिन्याकडे गेली व वरच्या बेडरुम्सचा कानोसा घेऊन सर्व शांत असल्याची खात्री करून परत खाली आली.

मी तिचा हात धरून तिला मा‍झ्या बेडरुमच्या दिशेला नेले. दारातच तिला एक कडकडून मिठी मारली. तिही आवेगाने मा‍झ्या मिठीत विरघळली. तिने टाचा उंचावत माझा खालचा ओठ आपल्या दोन्ही ओठात घेत माझे दीर्घ चुंबन घेतले. तिने तिची जीभ मा‍झ्या तोंडात खुपसून मा‍झ्या जिभेला भिडवली.

तिच्या तोंडाला टूथपेस्टचा वास येत होता. मी माझे हात तिच्या अंगावरुन फिरवत तिच्या ढुंगणावर नेले व तिचे पुष्ट ढुंगण हात फिरवत हलकेच दाबू लागलो. तिचे हात मा‍झ्या मानेवर, पाठीवर व मा‍झ्या केसातून फिरत होते. मी तिच्या चेहर्‍याची, मानेची, कानाची चुंबने घेऊ लागलो.

माझे हात तिच्या पाठीवर फिरवत तिच्या काखेतून तिच्या स्तनावर आणले व हलकेच दोन्ही स्तन दाबू लागलो. तिने एक मोठा सुस्कारा सोडला व मला ओठावर किस करू लागली. तिने आपले वरचे शरीर मागे झुकवत मला समोरुन हात फिरवायला जागा करून दिली.

मी समोरुन तिच्या कुडत्यावरून तिचे गोळे दाबू लागलो. कुडत्याच्या आत ब्रा होती तरी तिची बोंडे मा‍झ्या हातांना चांगली जाणवत होती. मी दोन्ही हाताच्या चिमटीत तिची स्तनाग्रे पकडून चिवडू लागलो. तसे “राजुऽऽ उऽऽ उऽऽ उऽऽऽऽ” असे घोगऱ्या आवाजात विव्हळत तिने आपली मांडी मा‍झ्या लवड्यावर दाबली व ऍन्गल किंचीत ऍडजस्ट करत आपली योनी मा‍झ्या कडक लवड्यावर दाबून ठेवली.

मी थोडे वाकून माझे ओठ तिच्या स्तनावर ठेवले व तिच्या दोन्ही स्तनाना कुडत्यावरून किस करू लागलो. एक हात खाली नेत मी हात कुडत्याच्या आत घातला व प्रथमच तिच्या उघड्या शरीराला स्पर्श केला.

ती शहारुन उठली व तिच्या अंगावर काटा फुलला. हात वर सरकवत मी तिच्या ब्राच्या हुकवर हात नेत तो उघडायचा प्रयत्न करू लागलो. एका हाताने न जमल्यामुळे दुसरा हातही मी कुडत्याच्या आत घातला व ब्राचा हुक खोलला.

ढगळ्या कुडत्याच्या आत हात पुढेमागे फिरवायला काहीच अडचण येत नव्हती. हळूहळू दोन्ही हातात मी तिचे गोळे पेलू लागलो. त्याचा आकार मा‍झ्या हातात न मावण्या इतपत मोठा होता तरी ते ओघळले नव्हते. स्तनाग्रे मध्यम द्राक्षाच्या आकाराची होती. मी तिचे ब्राच्या आवरणातुन उघडे झालेले स्तन कुस्करायला लागलो.

आम्ही अजूनही बेडरुमच्या दारात उभे होतो. मी तिला उचलून घेत पाय हळू सरकवत बेडजवळ गेलो. तिचा कुडता वर करत मी तो तिच्या डोक्यावरुन काढायला लागलो. पण मला तो काढणे न जमल्यामुळे तिनेच तो काढला. स्तनावर मोकळी ब्रापण तिने हातातून काढली.

ती आता फक्त परकरावर होती. मी तिला बेडवर बसवले व एका हातात एक स्तन चिवडत तिच्या दुसऱ्या स्तनावर माझी जीभ ठेवून तो मोहक गोळा आईसक्रिमसारखा चाटला. दोन्ही स्तन यथेच्छ चाटल्यावर तिची स्तनाग्रे तोंडात घेऊन चोखू लागलो.

मंजु मागे झुकली तिने मला आपल्या अंगावर ओढून घेतले. तिने तिचे डोळे घट्ट मिटले होते व कामसुखाने ती तडफडत होती. ती सुसकारे सोडत हुंकारु लागली. माझे नाव घेत कण्हू लागली.

एका हाताने तिने माझी मान तिने घट्ट धरली होती व दुसरा हात मा‍झ्या केसातून फिरवत होती. बराच वेळ आळीपाळीने त्या बोंड्या लॉलीपॉप सारख्या चोखल्यावर मी तिचे पोटाचे पापे घेऊ लागलो चाटु लागलो. एक हात मी तिच्या मांड्यावर ठेवून त्यांना कुरवाळू लागलो.

परकरावरुनच हात वरून चोळत मी तिच्या फुगीर पुच्चीला स्पर्श केला व ती चाचपू लागलो व पंजामध्ये तिची योनी धरून आवळू लागलो. त्याबरोबर शरीर ताठ व कडक करत ती “राजू” असे घशातून आवाज काढत ती स्खलित झाली. एखादी स्त्री संभोग न करत स्खलित होताना मी प्रथमच पाहीली. मी तिला कुरवाळत तिच्या अंगावर पडून राहिलो.

काही क्षणात डोळे उघडून तिने माझ्याकडे पाहिले व ती लाजली. मग आवेगाने मा‍झ्या ओठाची चुंबने घेत सुटली. मीही तिला तितक्याच वेगाने प्रतिसाद देत तिचे ओठ मा‍झ्या ओठात घेतले व माझी जीभ तिच्या तोंडात खूपसली.

बराच वेळ चुंबनाचे आदान प्रदान झाल्यावर मी तिचे परत स्तन चोखू लागलो व एक हाताने परकर वर करत माझा हात तिच्या उघड्या मांड्यावर फिरवू लागलो. खिडकीतून येणाऱ्या चंद्रप्रकाशात तिच्या मांड्या चमकत होत्या.

माझा हात तिच्या चड्डीवर तिच्या योनीप्रदेशावर पोहचला. तिची चड्डी ओली झाली होती. मांड्यामधला त्रिकोणी भाग मी चाचपत होतो. चड्डीच्या बाहेर तिची झाटे लागत होती. मधल्या त्रिकोणी भागावरील भरगोस झाटे चड्डीवरूनही जाणवत होते. मी त्रिकोणामधल्या छेदावरुन बोट फिरवत दोन्ही स्तनाग्रे एका हातात घेऊन तोंडात घेतली.

दुसरा हात मी तिच्या कमरेपर्यंत आणला व तिच्या चड्डीच्या इल्यास्टिकशी खेळू लागलो. मग हात हळूहळू तिच्या चड्डीत घातला. तेनसिंगला एव्हरेस्ट गाठल्यावर जितका आनंद झाला असेल तितकाच आनंद मला झाला.

झाटे कुरवाळत मी तिच्या योनीशी खेळू लागलो. ती डोळे परत बंद करत कामसुखाचा आनंद घेऊ लागली. मी तिच्या झाटातून मार्ग काढत तिच्या पुच्चीच्या फटीत माझे बोट घातले. ओल्याचिंब योनीच्या प्रवेशद्वारातून बोट सटकन आत गेले.

आता मी तिचे ओठ चाखत होतो. माझा हात तिच्या एका स्तनावर होता. मी बोट तिच्या योनीत वरखली करत तिच्या पुच्चीला बोटाने झवू लागलो. तिची पुच्ची कामरसाने भरभरुन वाहू लागली.

मी अजूनही टिशर्ट व जॉकीवर होतो. माझा बाबुराव नेहमीपेक्षा कितीतरी जाड व कडक झाला होता व मा‍झ्या गोट्या वीर्याने भरून प्रसरण पावून दुखायला लागल्या होत्या.

मी जॉकी खाली केली व पूर्ण फणा काढलेला माझा नागोबा बाहेर काढला. एका हाताने लवडा तिच्या मांडीला चिकटवला. तिला तो स्पर्श होताच तिने “स्स्स्स्स” करत आपला नाजुक हातात माझा लवडा पकडला.

माझा एक हात तिच्या योनीत बोटाने तिला आनंद देत होता. मी माझे तोंड स्तनाशी खेळत आता तिच्या पोटावर फिरवत फिरवत मांड्यापर्यंत खाली पोचले. मांड्यावर किस करत बारीक चावे घेत मी माझ्या टारगेट एरीयावर माझे ओठ ठेवले.

मंजुचा हात माझा लवडा दाबत होता. मा‍झ्या ओठाचा स्पर्श चड्डीवरून होताच तिने आपली कंबर उचलून तिची फुगीर योनी मा‍झ्या तोंडावर ती जणु सपाट करायचा प्रयत्न करू लागली व परत एकदा झडली.

मी दातात तिची चड्डी पकडून खाली खेचली. मला तिच्या योनीवरील जंगलाचे दर्शन झाले. तिची दाट व बरेच सरळ असलेले झाटे मी दातात पकडून खेचले. मी दोन्ही हात तिच्या निकरवर आणले व निकर खाली खेचत काढायचा प्रयत्न करू लागलो.

मंजुने कंबर वर उचलून मला मदत केली व एकेक पाय सरळ करत तिने स्वत:ची चड्डी पायातून काढून टाकली. तिचा परकराची नाडी सैल करून मी तो ही काढून टाकला व मंजु आता पूर्ण नग्नावस्थेत मा‍झ्या समोर बेडवर पहुडली होती.

या स्थितीत तिला पाहण्याची स्पप्ने जागेपणी व झोपेत पाहत मी किती वेळा लंडावर माझी हातगाडी चालवली होती याची गणना मलाच नव्हती. मला तिच्या नग्न शरीराकडे मला एकटक पाहताना पाहून मंजु झकास लाजली व मला आपल्या अंगावर ओढले. मी परत तिचे पूर्ण शरीर किस करू लागलो. तिने मा‍झ्या लवड्याचा परत ताबा घेतला.

तिने स्वतःला ऍडजस्ट करत तिचे तोंड मा‍झ्या मांडीवर ठेवले. एका हातात माझा लवडा पकडून ती त्याचे निरीक्षण करू लागली. मा‍झ्या लवड्याच्या टोकावर पाण्याचा एक थेंब तिला दिसला व तिने तो आपल्या जिभेने टिपला.

ती माझा टरारुन फुगलेला बाबुराव चाटु लागली. मीही तिच्या मांड्यावर आलेले पुच्चीरसाचे ओघळ चाटु लागलो. वर वर सरकत मी तिच्या योनी पाकळ्यांपर्यंत माझे ओठ नेले. झाटावरुन त्या पाकळ्या चाटत मी तिच्या भेगेत जीभ फिरवली.

मा‍झ्या जिभेचा स्पर्श तिला योनीच्या आत होताच तिने आपल्या मांड्या फाकवल्या व मला पुढे चाल करायचा संदेश दिला. मी बोटाने तिची पुच्ची फाकवत दोन्ही पाकळ्या वेगळ्या केल्या व माझे ओठ तिच्या त्या नाजुक दिसणार्‍या योनीच्या आतल्या भागावर टेकवले.

जीभ आत खूपसत मी तिची क्लायटोरिसचा फुगलेला भाग चाटला. लवंगीसारखा पुढे आलेला तो चिमुकला दाणा मी दातात घेतला व हलकेच दाबला. तिने “आऽऽ आऽऽ” करून एक मोठा निश्वास देऊन आपली कंबर उचलली व आपली योनी मा‍झ्या तोंडावर रगडू लागली.

आम्ही आता परफेक्ट ६९च्या पोजिशनमध्ये होतो. ब्लुफिल्ममध्ये अनेक वेळा बघितलेला तो सीन आज मी अनुभवत होतो. तिने मा‍झ्या गोट्या चाटताना एक गोटी आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागली. मग माझा भलामोठा लवडा आपल्या तोंडात कोंबला. मी तिचा दाणा चोखत तिला सुखाच्या कड्यावर नेत होतो. योनीतून फिरणारे माझी जीभ तिला झवू लागली होती.

इकडे माझा लवडा तिच्या तोंडाची उष्णता जाणवून पिचकाऱ्या सोडू लागला. तिने माझा लवडा तोंडाबाहेर न काढता ती माझे वीर्य गिळायला लागली. बरेच वेळ मी तिच्या तोंडात पिचकाऱ्या सोडत राहिलो. त्याच वेळी तिनेही मा‍झ्या तोंडावर भरपूर योनीरस पाझरत जोराने गळली.

बराच वेळ आम्ही त्या अवस्थ्येत पडून राहीलो. मला अचानक दाराजवळ कोणी एक व्यक्तीची सावली पडली आहे असे वाटले म्हणून मी वर उठून दाराकडे पहिले तशी ती आकृती झटकन हलली व निघून गेली.

मी मंजुला काहीच न बोलता पडून राहिलो. काही क्षण त्याच अवस्थ्येत गेल्यावर मंजु उठली अंगात फक्त कुडता चढवला व उरलेले कपडे हातात घेऊन माझी एक पप्पी घेऊन दार ओढून बंद करून घेत मा‍झ्या रूमच्या बाहेर गेली.

त्यादिवसानंतर जेव्हा कधी आम्हाला चान्स मिळायचा तेव्हा भरपूर मजा करायचो. आणि आमचं हे गुपित मी आणि मंजु व्यतिरिक्त इतर कोणालाही माहित नाही.

गोष्ट मामाच्या गावची भाग : ३

आता माझा धीर वाढला होता. उजव्या हातात तिचा हात तसाच पकडून दुसरा हात मी तिच्या कमरेवर ठेवला. काही सेकंद असेच गेले. मग मागे सरकत तिने आपला हात सोडवून घेतला. “चल तुला आजीने बोलावले आहे.” तिच्या कमरेवरचा माझा हात हळूच ढकलून ती वळली व बाहेर गेली. खुळावल्यासारखा मी तिच्या...

गोष्ट मामाच्या गावची भाग : २

नशीब माझे माझा पत्ता कटला नाही. आता पुढे मला बोलण्यासारखे काही उरले नव्हते. दुधाचा ग्लास एक दमात रिकामा करून मी माशाची टोपली नेणाऱ्या कोळीणी मागे जाणाऱ्या बोक्यासारखा गुपचुप त्यांच्या मागे जाऊ लागलो. एखाद्या मॉडेलच्या झोकात चालणारी सपना व तिची कॉपी करू पहाणारी श्वेता...

गोष्ट मामाच्या गावची

आज बरेच वर्षानी दिवाळीच्या सुट्टीत मामाकडे निघालो होतो. प्रकाश मामाने एम.एस.सी. करून अमेरिकेत पी.एचडी केले. १२ वर्षे अमेरिकेत एका प्रसिद्ध फ़ार्मा कंपनीत नोकरी करून आता हिन्दुस्तानात परत आला होता. गेल्या ५ वर्षात आलिबागजवळ स्वत:ची केमिकल फ़ॅक्टरीचा चांगला जम बसवला होता....

error: नका ना दाजी असं छळू!!