मोगरा फुलला भाग : २

तिला माझ्यावर राग आला असेल, तिला असं अर्ध्यावर सोडल्यामुळे पण ही तिची मी घेतलेली परीक्षा होती. मला कळून चुकलं की तिला हे सगळं हवं होतं व ती हे सगळं करून घेण्यास तयार होती.
दुसर्‍या दिवशी मी दुपारी घरी आलो. माझ्याकडे असलेल्या चावीने दार उघडलं व घरात प्रवेश केला. मी पायातले बुट काढले व खोलीत जाऊन कपडे बदलले. मी दुपारी घरी फक्त विजार व बनीयनवर फिरायचो. विजारीच्या आत चड्डी नसायची. ह्याच एक कारण हे होतं की दुपारी मा‍झ्या मनात आलं तर मी अंजलीवर चढत होतो व पाणी सोडल्यावरच बाजूला होतं असे.
मी माझा मोर्चा स्वयंपाकघराकडे वळवला. आमचं जेवणाचं टेबल स्वयंपाकघरातच होतं. मी स्वयंपाकघरात प्रवेश केला व समोर पारू दिसली.
काल तिचे भिजलेले कपडे वाळले नसल्यामुळे मी तिला अंजलीची साडी व चोळी घालायला दिली होती. पारूचे उरोज अंजलीच्या थानांपेक्षा जरा मोठे व गोल असल्यामुळे तिला अंजलीची चोळी अंगावरती घट्टच बसत होती. मी पारूला पाठीमागून जाऊन मिठी मारली व तिचे उरोज पकडत म्हणालो,
“अंजली तू केव्हा आलीस?”
“साहेब मी अंजलीबाई नाही, मी पारू आहे.” पारू मा‍झ्या मिठीतून सुटत म्हणाली.
“अग तू होय. अंजलीच्या कपड्यात मी तुला ओळखलंच नाही. मला शंका आली की अंजलीचे उरोज एकदम मोठे कसे झाले.”
“साहेब खरच का हो? माझी थान बाईच्या थानांपेक्षा मोठी आहेत का?”
“नक्कीच मोठी आहेतं. मला असलीच मोठी थान हाताळायला आवडता.”
“अजून स्वयंपाक झाला की नाही?”
“साहेब फक्त चपात्या करायच्या राहिल्यात. तुम्ही बसा तोपर्यंत मा‍झ्या चपात्या करून होतील.”
असं म्हणून तिनं चपात्या लाटायला सुरवात केली.
ती चपाती लाटत असताना तिच्या हलणाऱ्या हातांबरोबर तिचे उरोज व नितंब हलत होते. मी जिथे बसलो होतो तिथून मला तिचे हलणारे उरोज व नितंब स्पष्ट दिसत होते.
“आज उशीर का झाला?” मी
“साहेब आज मी बाकीच्या घरातली काम उरकून आले म्हणून मला उशीर झाला. आता फक्त दोन चपात्या राहिल्यात करायच्या. त्या झाल्या की टेबलावर जेवण मांडते.”
“काही घाई नाही. तु सावकाश चपात्या कर.”
मला अजून तिचे हलणारे उरोज व नितंब बघायचे होते म्हणून मी तिला चपात्या सावकाश करायला सांगितलं. मा‍झ्या मनात एक विचार आला व मी तिला म्हणालो,
“पारू आज ६ चपात्या कर.”
“साहेब, अजून पीठ मळायला लागेल.”
“मळ की. अजून दोन चपात्या करायला किती वेळ लागणार आहे?”
ती काहीच बोलली नाही. तिनं परातीत पीठ घेतलं व त्यात पाणी ओतून परात जमिनीवर ठेवली व खाली बसून पीठ मळायला लागली. पीठ मळताना ती पुढं वाकायची. ती वाकली की तिच्या चोळीतल्या उरोजांचे गोलाकार दिसायचे.
पारूचे चपात्या करून झाल्यावर ती उठली व म्हणाली,
“साहेब तुमची हरकत नसेल तर मी अंघोळ करू का? आज आमच्या झोपडपट्टीत पाणी आलं नाही.”
“खुशाल कर पण अगोदर चपात्या वाढ.”
ती मा‍झ्या जवळ आली व ताटात चपात्या वाढू लागली. मी तिनं पुढे केलेला हात पकडला व तिला खेचून मा‍झ्या मांडीवर बसवलं. ती कालच्या अंघोळीच्या अनुभवानंतर आज ती काही बोलली नाही, फक्त मी पुढे काय करतो ह्याची वाट बघत होती.
ती सकाळीपासून घरोघरी काम करून आल्यामुळे ती घामाने भिजली होती. तिच्या घामाचा गंध मा‍झ्या नाकात जाऊन मला उत्तेजित करत होता. माझा लवडा विजारीत ताठ होतं होता व मी आतमध्ये चड्डी न घातल्यामुळे त्याचा ताठपणा पारूला जाणवत होता. तिनं आपले नितंब हलवून मा‍झ्या लवड्याला तिच्या नितंबाच्या चीरीत सामावून घेतलं व हलायची थांबली.
मी एका हाताने चपातीचा घास तयार करून तिला तोंड उघडायला सांगितलं व हातातला घास तिला भरवला. तिचा घास खाऊन झाल्यावर मी तिला एक चपातीचा घास तयार करायला सांगितलं व मला भरवायला लावला. आळीपाळीने मी तिला व ती मला घास भरवत होती. तिची भीड चेपली गेली आहे हे लक्षात आल्यावर मी तिला म्हणालो,
“आता हात न लावता एकमेकांना घास घालायचा आहे. अंजली व मी रोजच असे एकमेकाला जेवण भरवतो.”
मी करत असलेल्या प्रत्येक कृत्यामध्ये मी स्वतःच व अंजलीच नाव शामील करत होतो. मी पारूला आपण जे काही करत आहोत हे चुकीच नाही व हे चाळे सामान्यपणे नवरा बायकोच्यामध्ये होतच असतात असं मला दर्शवायचं होतं. तिला बहुतेक हे जाणवलं.
“साहेब तुम्ही आणि अंजली बाई नवरा बायको आहात तुम्ही हे सगळं केलंत तर ह्यात चूक नाही. अशा खेळात भाग घेण्यासाठी मी काय तुमची बायको थोडीच आहे?”
“अग पण तुला हे सगळं करण्यात मजा येते ना?”
“मजा तर येते पण मी तुमची बायको नसल्यामुळे मनात हे सगळं करत असताना एक प्रकारची भीती लागून राहते.”
“अग एवढंच ना. थांब मी आलोच.”
असं म्हणत मी उठलो हात धुतले व खोलीत जाऊन कपाटातून काळ्या मण्याची पोत घेतली व देवघरात जाऊन कुंकवाचा करंडा उचला व स्वयंपाक घरात गेलो. पारू माझी वाट पहात बसली होती.
“पारू डोळे मीट.” मी
ती काही डोळे मिटायला तयार नव्हती. कसंबसं मी तिला बळजबरीने डोळे मिटायला लावले. ती गच्च डोळे मिटल्याची खात्री झाल्यावर हळूच काळ्या मण्याची पोत गळ्यात घातली व तिच्या केसांच्या भांगेत चिमूटभर कुंकू सोडलं.
तिला आपल्या डोक्यावर काही तरी पडल्याचा भास झाला व तिनं स्वत:चे डोळे उघडले. मी तिच्या समोर हातात कुंकवाचा करंडा घेऊन उभा होतो. तिला थोडा वेळ काहीच समजलं नाही. मग तिचं लक्ष मी गळ्यात बांधलेल्या पोतीकडे गेलं.
“हे काय साहेब?” ती
“अग तुला मा‍झ्या खेळात भाग घ्यायला अवघड वाटत होतं ना म्हणून मी तुला माझी बायको करून तुझे काम सोप केलं.”
पारू माझ्याकडे बघतच राहिली.
मी माझा खेळ पुढे चालू ठेवण्यासाठी म्हणालो,
“ह्याच्या अगोदर आपण दोघं वेगवेगळ्या व्यक्ती आहोत हे समजून जेवत होतो, पण आता आपण नवरा बायको ह्या नात्याने जेवायचं आहे.”
मी काय म्हणत आहे हे पारूला कितपत समजत होतं ह्याची परवा न करता मी तिला परत मा‍झ्या मांडीवर बसवलं व चपातीचा तुकडा मा‍झ्या तोंडात अशा रीतीनी धरला की तिला मा‍झ्या तोंडातून चपातीचा तुकडा घेताना तिच्या ओठांचा स्पर्श मा‍झ्या ओठांना होणार हे निश्चित होतं.
मी चपातीचा तुकडा मा‍झ्या तोंडात धरला व तिला सांकेतिक भाषेत तो हात न लावता घ्यायला सांगितलं. अगोदर तिला काय करावे हे सुचेना. ती थोडा वेळ मा‍झ्याकडे बघत राहिली. मी तिला इशारा करून ओठांच्या मदतीने चपातीचा तुकडा घ्यायचं सुचवलं.
मी तिला काय सुचवत आहे हे कळताच ती लाजली. तिच्याकडून काहीच हालचाल होणार नाही हे समजताच मी तिचा चेहरा हातात धरला व तिच्या ओठांना मा‍झ्या ओठांशी चिकटवले. मग हळूच मा‍झ्या ओठात धरलेल्या चपातीच्या तुकड्याला तिच्या तोंडात भरवलं.
मी तिला ह्या रीतीने चपाती संपेपर्यंत भरवलं. चपाती भरवत असताना मी तिच्या ओठांचा स्वाद चाखत होतो. जेवण संपवलं व आम्ही दोघांनी हात धुतले. मी पारूला लगेच न्हानीघरात घेऊन गेलो व तिचे कपडे काढले.
“साहेब, हे काय करत आहात?”
“हे बघ पारू, तू आता मला साहेब म्हणायचं नाही. मी आता तुझा धनी आहे. मी तुला माझी बायको म्हणून अंघोळ घालणार आहे. मी जे काही करीन ते मुकाट्‍याने करून घ्यायचं.”
मी तिला धमकी दिल्यावर ती गप् बसली. तिच्या अंगावरचे कपडे काढून झाल्यावर मी माझे कपडे काढले व मी पण तिच्यासारखा नागडा झालो.
मी मग माझं दाढीच सामान घेतलं व तिच्या हाताखालचे केस साफ केले. मग मी तिच्या योनीवरचे केस साफ केले. योनीवरचे केस साफ होताच तिच्या योनीचे दर्शन झाले. मी मग तिला अंघोळ घालायला सुरवात केली.
मी तिच्या खांद्यांपासून सुरवात केली व खाली सरकत तिच्या योनीपर्यंत पोहचलो. तिच्या पुच्चीला चांगलंच साफ केलं व नंतर तिच्या पायांकडे वळलो. पाय स्वच्छ धुवून झाल्यावर तसाच मी वर सरकलो व तिला काही कळायच्या आत माझे ओठ तिच्या योनीवर ठेवले व तिची योनी चाटू लागलो.
“हे काय करत आहात?” पारू
“मी मा‍झ्या नव्या बायकोची चव कशी आहे हे बघत आहे. खरच तुझ्या योनीची चव अंजलीच्या योनीपेक्षा शंभर पटीनी चांगली आहे. असं वाटत की रोजच तुझ्या योनीची चव घ्यावी. देशील ना मला तुझी योनी?”
“हो देईन पण एका अटीवर.”
“कोणती अट?”
“तुम्ही पण मला रोज तुमचं केळ चोखायला दिलं पाहिजे.”
“काय ग तुला आवडलं का माझं केळ?”
“खुपच. तुमचं तर मा‍झ्या धन्याच्या केळापेक्षा जरी लांब नसलं तरी त्यांच्या केळापेक्षा जाड आहे.”
“अग मी पण आता तुझा धनी झाल्यामुळे माझं लिंग हे तुझंच आहे. आणि हो, त्याला केळ म्हणू नकोस त्याला लवडा किंवा लंड नाहीतर लिंग म्हण.”
तिनं होकारार्थी मान डोलावली.
मी तिच्या योनीचं सेवन चालू ठेवलं व तिच्या योनीतून पाझरलेला चीक चाटून फस्त केला. तिला मग मुक्त केलं व “दुसर्‍या दिवशी दुपारीच ये” म्हणून सांगातलं.

मोगरा फुलला भाग : ४

पारूची त्वचा सावळ्या रंगाची असली तरी तिचे सगळे अवयव भरीव व मांसल होते. अंगावर कुठेही जरुरीपेक्षा जास्त मांस नसल्यामुळे ती लठ्ठ आहे असं वाटत नव्हतं. तिला नागवी केल्यानंतर मी माझे कपडे काढले व मी पण ती होती त्या स्तिथीत आलो. माझं लिंग अजून शिथिल होतं. त्याच्यात कामदेव...

मोगरा फुलला भाग : ३

आता मला तिच्याकडून माझं लिंग चोखून घ्यायचा बेत होता. मी मा‍झ्या मित्राकडे गेलो व त्याच्याकडून एक मुख मैथुनाची व्हिडिओ कॅसेट घेऊन आलो. तो मला कॅसेट देताना हसून म्हणाला,“काय विचार आहे?”“अरे तुझी वहिनी घरात नाही. वेळ घालवायला दुसरं साधन नाही, म्हणूनच तुझ्याकडची कॅसेट...

मोगरा फुलला

मी एका गरीब साधारण घरातला मुलगा होतो. मी कॉलेजमध्ये असताना एका श्रीमंत घरातली मुलगी मा‍झ्या प्रेमात पडली. तिच्या आई-वडि‍लांच्या इच्छेविरूद्ध तिनं माझ्याशी लग्न करायचा हट्ट धरला. मा‍झ्या घरातून ह्याला काहीच विरोध नव्हता. उलट ह्या लग्नाने समाजात आमची प्रतिष्ठा वाढणार...

error: नका ना दाजी असं छळू!!