मोगरा फुलला भाग : ४

पारूची त्वचा सावळ्या रंगाची असली तरी तिचे सगळे अवयव भरीव व मांसल होते. अंगावर कुठेही जरुरीपेक्षा जास्त मांस नसल्यामुळे ती लठ्ठ आहे असं वाटत नव्हतं. तिला नागवी केल्यानंतर मी माझे कपडे काढले व मी पण ती होती त्या स्तिथीत आलो. माझं लिंग अजून शिथिल होतं. त्याच्यात कामदेव अजून संचारला नव्हता. मी पारूच्या पाठीशी गेलो व तिचे अंग न्याहाळत राहलो.
पाठीमागून तिची आकृती अगदी मोहक दिसत होती. तिची पाठ, कंबर व नितंब अशे दिसत होते जणू काही त्यांनी एकमेकांबरोबर ताल तम्य बाळगायचं ठरवलंय. माझे हात तिच्या खांद्यावर ठेवले व हळूच खांद्यावरून फिरवत त्यांना पाठीवर आणलं व तिची पाठ चोळू लागलो.
थोडा वेळ पाठ चोळून झाल्यावर मा‍झ्या हातांना तिच्या नितंबांच्या उपस्तिथीची जाणीव करून दिली. हातांना तिच्या नितंबांची जाणीव होताच ते तिच्या नितंबावर स्वैरपणे फिरू लागले. फिरत फिरत ते दोन्ही नितंबांच्या मधल्या भेगेपाशी पोहचले.
तिथे पोहचताच त्यांनी चावटपणा सुरू केला. ते भेगेत वाकून बघायचा प्रयत्न करत होते. थोडा वेळ प्रयत्न केल्यावर त्यांना सफलता मिळाली. मी तिचे नितंब फाकवले व आत डोकावू लागलो. मला समोरचं दृश्य पाहिल्यावर मनात एक शंका आली, पण त्या शंकेच निरमूलन करणं ह्या स्थितीला अवघड होतं.
मी मनातला विचार सोडला व मा‍झ्या हातांना तिच्या नितंबावरून खाली सरकवत तिच्या पायांवरून तळपायांपर्यंत पोचलो. पायांवर हात ठेवून मी तिच्या समोर आलो व मा‍झ्या हातांना हळूहळू वर आणू लागलो. हात मांड्यांवर येताच मी तिच्या मांड्या गोंजारू लागलो.
थोडा वेळ तिच्या मांड्यांच्या स्पर्शाचा भोग घेतला व नंतर हातांचा मोर्चा तिच्या योनीकडे म्हणजेच मा‍झ्या लक्ष बिंदुकडे वळवला. माझे हात तिच्या योनीवर पडताच तिच्या तोंडातून उत्तेजक आवाज येऊ लागले. दोन दिवसापूर्वी तिच्या योनीवरचे केस काढून तिची योनी गुळगुळीत केली होती. आज तिच्या योनीवर हात लावताच उगवलेल्या तुरळक केसांची उपस्थिती जाणवली.
पाच मिनिटे मी तिच्या योनीला गोंजारलं व कुरवाळलं. जेव्हा तिच्या योनीचा ओलेपणा जाणवला तेव्हा हळूच तिच्या योनीच्या पाकळ्या बोटाने धरल्या व त्यांच्या मधली भेगेची रुंदी वाढवली. मा‍झ्या एका बोटाला तिच्या योनी रसात न्हावू घातलं व त्या बोटाला तिच्या मदनमणीच्या शोधास पाठवलं. तिचा मदनमणी सापडताच मा‍झ्या बोटानी तिच्यावर झडप घातली व तिला छळायला सुरवात केली.
ती ह्या हल्यानी रागावली व आपलं रागाने लाल झालेलं तोंड घेऊन बोटाशी भिडली. ह्या दोघांच्या भांडणाचा त्रास योनीला होऊ लागला व ती अश्रु ढाळू लागली. योनी अश्रु डाळत आहे हे बघून बोटानी मदणमणीला त्रास द्यायचं सोडलं व तो बाहेर येऊन बाकीच्या भावंडांबरोबर पारूच्या पोटावर चालू लागले.
माझे हात पारूच्या उरोजांवर पोहचले व त्यांना गोंजारू लागले. पारूचं लग्न झालं असलं तरी तिचे उरोज अजून घट्ट ठोस होते. तिच्या थानावरची बोंड जरा लांब होती. मी तिच्या बोंडांना बोटात धरली व त्यांना पीळू लागलो. थोडा वेळ पीळून झाल्यावर मी त्या बोंडांना चोखायला सुरवात केली.
मा‍झ्या एका हातानी पारूच्या नितंबांचा ताबा घेतला तर दुसर्‍या हातानी तिच्या योनी वर झडप मारली. मी हे सगळे चाळे पारू बरोबर करत असताना ती काहीच बोलत नव्हती. फक्त तिच्या तोंडातून उत्तेजक आवाज येत होते.
“अग तू गप् का आहेस? काहीतरी बोल ना.”
“मी काय बोलू. तुम्ही जे काही मा‍झ्या अंगाशी करत आहात त्याच्याने मला एवढे सुख मिळत आहे की काय बोलाव हेच सुचत नाही.”
“का ग तुझा धनी हे सगळं करतो ना तुझ्याबरोबर?”
“कुठ काय. त्यांना हे सगळं माहीत असल तर करेल ना.”
मी तिची बोंड चोखायची थांबलो व तिला पलंगावर झोपवलं. ती आडवी होताच मी तिच्या वर चढलो व माझा ताठरलेलं लिंग तिच्या योनीत सारायचा प्रयत्न केला. लिंग काही केल्या सहजपणे आत जाईना. मला ह्याच नवलच वाटलं.
दोन वर्षापूर्वी लग्न झालेल्या बाईच्या योनीत लिंग घालायला इतका त्रास व्हावा हे विचार करण्याजोगे होतं. मी माझं लिंग तिच्या योनीतून पाझरणाऱ्या चीकात बुडवलं व योनीत रेटायचा परत प्रयत्न केला. मी लिंग आत रेटत असताना पारू वळाली व ओणवी होऊन मला म्हणाली,
“माझे धनी ज्या भोकत घालतात त्या भोकात घाला.”
मी थोडा वेळ विचार केला व म्हणालो,
“अग मी त्याच तर भोकात घालायचा प्रयत्न करत आहे.”
पारूने मला तिच्या बोटानी गुदद्वाराकडे इशारा केला. मा‍झ्या शंकेचे निरसन झालं होतं.
मी पारूला उठवलं व तिला मांडीवर घेऊन बसलो. मी तिला विचारलं,
“पारू तुझा धनी तू इशारा केलेल्या भोकात केव्हापासून त्याच लिंग घालत आहे? तिथे घातल्याने मूल थोडीच होणार आहेत?”
“तुम्हाला मी काय सांगू व कस सांगू?”
“सरळ शब्दात सांग. मी सर्व ऐकायला तयार आहे. तु माझी बायको असल्यामुळे मला सगळं काही सांग.”
तिनं तिची कहाणी सांगायला सुरवात केली.
“माझं लग्न झालं त्या दिवशी मी खुप उत्सुकतेने रात्रीची वाट पहात होते. रात्र आली व लग्न घरातली सगळी मंडळी घरी गेली. घरात फक्त आम्ही दोघं नवरा बायको घरात होतो. हे म्हणाले,
‘मी जरा बाहेर जाऊन येतो.’
मला खरं म्हणजे त्यांचा राग आला. घरात बायको असताना व ती पण नववधू, ह्यांना बाहेर जायची काय गरज होती?
मी काहीच बोलण्याच्या स्थितीत नव्हते. ते बाहेर गेले व तासभरात परत आले. खोलीत पाऊल ठेवताच मला कळलं की ते दारू ढोसून आले आहेतं. मला दारूच्या वासानी कसतरी होऊ लागलं. मला कळेना की त्यांच्या वर दारूचा प्रभाव झाला होता अथवा ते अगदी आतुर झाले होते आमच्या पहिल्या मिलनासाठी.
खोलीत आल्या आल्या त्यांनी माझे कपडे काढले व स्वतःपण नग्न स्तिथीत आले. मला त्यांच्याकडे बघायला लाज वाटू लागली. मी शरमेने मान खाली घातली. त्यांनी मला जमिनीवर अंथरलेल्या घोंगडीवर झोपवलं व मा‍झ्यावर चढू लागले.
एक शब्द सुध्दा प्रेमाचा ते बोलले नाहीत. ना त्यानी माझी विचारपूस केली. असल्या स्तिथीत मी उत्तेजित होणं अशक्य होतं. त्यांनी ह्याचा विचार न करता मा‍झ्या त्या जागेत त्यांचं ते घालायचा प्रयत्न केला. मला वेदना सहन करण कठीण जात होतं. मा‍झ्यात कुठून शक्ती आली कुणास ठाऊक, मी त्यांना मा‍झ्या अंगावरून ढकलून दिलं व मी ओणवी झाले.
तीच माझी मोठी चुक होती. मी ओणवी झाले व त्यांना मा‍झ्या नितंबामधले गुदद्वार दिसलं. त्यानी माझी परवा न करता त्यांच ते मा‍झ्या तिथे खुपसलं. मी वेदनेनी तळमळत होते तरीपण त्यांनी माझी दया न करता त्यांच काम चालू ठेवलं.
त्या दिवसापासून ते आजपर्यंत त्यांनी पाठीमागच्या भोकाचाच उपयोग केला.”
पारू तिची कहाणी संपवून बोलायचं थांबली. तिच्या डोळ्यात अश्रु जमा झाले होते. मी तिचे अश्रु पुसले व तिला जवळ घेऊन तिच्यावर मायेचा वर्षाव केला. ती मायेच्या वर्षावाने मोहरुन गेली व तिनं मला मिठी मारली.
मला तिची मिठी बसताच मी तिला पुन्हा उत्तेजित करू लागलो. ती उत्तेजित झाली आहे हे लक्षात आल्यावर मी तिला पुन्हा जमिनीवर आडवी केलं. ती घाबरून मला चढू देत नव्हती. मी तिची समजूत घातली व ती तयार झाली आहे हे कळताच मी माझं लिंग तिच्या योनीवर केंद्रीत केलं व हळूहळू त्याला आत रेटत गेलो.
सुरवातीला ती वेदनेने विवहळत होती, पण जस जस तिला मा‍झ्या लिंगाची योनीत घ्यायची सवय होत गेली तस तिचं विव्हळणपण कमी होतं गेलं. ती संपूर्ण सामान्य स्तिथीत आल्यावर मी मा‍झ्या लिंगाचं तिच्या योनीत घर्षण सुरू केलं. मी पहिले हळू नंतर दुदगतीनी तिला झवायला लागलो.
आम्ही दोघं उच्चबिंदूला पोहचून झडलो. आम्ही दोघंही सामान्य स्तिथीत आल्यावर कपडे चढवले व पारूकडून उद्या हाच खेळ चालू ठेवायचा असे आश्वासन घेऊन तिची रवानगी केली.
नंतर प्रत्येक दिवशी आमचा हा खेळ नियमितपणे होऊ लागला.
एक दिवस अंजलीचा निरोप आला की ती एक आठवडा लवकर येत आहे. मला अंजली केव्हा येऊन टपकेल हे माहीत नसल्यामुळे मी पारूला रात्रभर घरात ठेवलं व दोघांनी मिळून धिंगाना घातला.
अंजली परत आली व आमचा खेळ बंद पडला. पारू आता रोज सकाळी येऊ लागली. एका सकाळी मी घरी असताना पारूला कोरड्या उलट्या होऊ लागल्या. अंजली म्हणाली,
“पारू तुला बरं दिसत नाही. तु घरी जा व डॉक्टरकडून तपासून घे.”
पारू घरी गेली व दुसर्‍या दिवशी आली तेव्हा अंजलीने तिला विचारलं,
“डॉक्टर काय म्हणाले?”
“मी आई होणार आहे.”
“पारू पेढे केव्हा देणार?”
“बाळाच्या वडिलांना सांगते पेढे आणायला.”
असं म्हणत तिनं मा‍झ्याकडे पाहीलं.
माझं नशीब चांगलं होतं. अंजलीने पारूला माझ्याकडे बघताना पाहिलं नाही.
“पारू पेढे देणार आहे. तुम्ही काय देणार?” अंजली
मी एकदम दचकलो.
“अग मी का म्हणून द्यायचे पेढे?” मी
“अहो तस नाही. आपल्याला मूल झालं की काय देणार?”
हे ऐकून माझा जीव भांड्यात पडला. मी चेष्टेत म्हणालो,
“तुला की पारूला?”
“दोघीना.” अंजली
मी मनातल्या मनात म्हणालो,
“पारूला काय द्यायचं ते देऊन झालंय. आता फक्त तुला द्यायचं बाकी आहे.”

मोगरा फुलला भाग : ३

आता मला तिच्याकडून माझं लिंग चोखून घ्यायचा बेत होता. मी मा‍झ्या मित्राकडे गेलो व त्याच्याकडून एक मुख मैथुनाची व्हिडिओ कॅसेट घेऊन आलो. तो मला कॅसेट देताना हसून म्हणाला,“काय विचार आहे?”“अरे तुझी वहिनी घरात नाही. वेळ घालवायला दुसरं साधन नाही, म्हणूनच तुझ्याकडची कॅसेट...

मोगरा फुलला भाग : २

तिला माझ्यावर राग आला असेल, तिला असं अर्ध्यावर सोडल्यामुळे पण ही तिची मी घेतलेली परीक्षा होती. मला कळून चुकलं की तिला हे सगळं हवं होतं व ती हे सगळं करून घेण्यास तयार होती.दुसर्‍या दिवशी मी दुपारी घरी आलो. माझ्याकडे असलेल्या चावीने दार उघडलं व घरात प्रवेश केला. मी...

मोगरा फुलला

मी एका गरीब साधारण घरातला मुलगा होतो. मी कॉलेजमध्ये असताना एका श्रीमंत घरातली मुलगी मा‍झ्या प्रेमात पडली. तिच्या आई-वडि‍लांच्या इच्छेविरूद्ध तिनं माझ्याशी लग्न करायचा हट्ट धरला. मा‍झ्या घरातून ह्याला काहीच विरोध नव्हता. उलट ह्या लग्नाने समाजात आमची प्रतिष्ठा वाढणार...

error: नका ना दाजी असं छळू!!